Ontmoetingskerk Pijnacker

Liturgie zondag 3 februari

op vrijdag, 01 februari 2019

Voorganger in deze dienst is Ds. M. Hofman uit Voorburg
De dienst begint om 10.00 uur
De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

OM TE BEGINNEN

Intochtslied: Lied 601 vers 1,2 en 3: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Groet
v: De Heer zij met u.
a: Ook met u zij de Heer

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die altijd trouw blijft
a: en niets en niemand uit Zijn hand laat vallen

Kyriegebed.
Na de woorden “zo bidden wij tot U” zingen wij het Kyrie Eleison  (Taizebundel nr 12)

Glorialied: Lied 8B vers 1-4: Zie de zon, zie de maan

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Rondom het Woord

Kinderlied

Schriftlezing 1: Ester 4:1-14 uit de Bijbel in Gewone Taal

Lied 276 vers 1,2 en 3: Zomaar een dak boven wat hoofden

Schriftlezing 2:  Genesis 38:24-26 uit de Bijbel in Gewone Taal
acclamatie:
v: Lof zij U Christus
a: Amen

Lied 1001 vers 1,2 en 3: De wijze woorden en het groot vertoon

Preek

Orgelmuziek

Lied 275 vers 1, 2, 3 en 4: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Gebeden en gaven

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, kort toegelicht door de diaken

Slotlied: Lied 425:  Vervuld van Uw zegen

Zending en Zegen, afgesloten met Lied 431: Amen

bettyLiturgie zondag 3 februari