Liturgie kerkdienst zondag 30 augustus 2020

op vrijdag, 28 augustus 2020

Voorganger in deze dienst is ds. E.A. Halsema, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Orgelspel

Stilte

Zingen: Lied 122: 1 (Hoe sprong mijn hart…) en 3 (Bid heil toe…)

GROET
v: De Heer zij met u.
a. OOK MET U ZIJ DE HEER
BEMOEDIGING
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die altijd trouw blijft
a. EN NIETS EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN
Groet en Gebed om ontferming, tot drie keer toe klinkt

Glorialied: Lied 207 (De trouw en goedheid … alle verzen)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Klein verhaal voor de kinderen

Lezen: Psalm 121 (uit NBG 1951)
Wie God bewaart, is wél bewaard.
Een bedevaartslied.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
5 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Zingen: Lied 121:
1, (Ik sla mijn ogen op…) , 3 (DE Heer brengt…), 4 (De Heer zal u…)

Lezen: Romeinen 8: 31 – 39
v: Lof zij U Christus
g. Amen.

Zingen: Lied 675: 2 (Wat kan ons schaden…)

Verkondiging

Orgelmuziek

Zingen: Lied 221 (Zo vriendelijk en veilig…, alle coupletten)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven
Meedoen met de collecte? Dat kan hier.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 416 (Ga met God.., alle coupletten)

Zegen

 

 

 

 
Celine Verhoef-FeenstraLiturgie kerkdienst zondag 30 augustus 2020