Bijbliotheek (experiment)

In het nieuwe seizoen willen we starten met het uitlenen van theologische werken. U kunt een boek voor 1 maand gratis meenemen. (elke eerste zondag van de maand. Voor dit doel willen we aan iedereen vragen om theologische werken die niet ouder zijn dan 5 jaar en waarvan u afstand zou willen doen, beschikbaar te stellen. Dit experiment willen we 1 jaar laten duren. Als blijkt dat er belangstelling voor is, zullen we uit het budget van VET nieuwe werken voor dit doel aanschaffen.

 

Scopus

Scopus is een manier om op een alternatieve wijze met de Bijbel aan de slag te gaan. In 5 sessies gaan we (na het lezen van een Bijbeltekst) aan de hand van een soort spel met vragen in op wat die tekst ons persoonlijk zegt of doet. Op deze manier wordt de Bijbel geactualiseerd en wordt je blik verruimd door de interpretaties van andere deelnemers. Scopus is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar de Bijbel als Bron. Dit keer het thema: Bronnen van Leven.

 

Thema-avond: Het Gebed

Donderdag 6 oktober 2016 bent u van harte uitgenodigd om vragen rondom het gebed te bespreken. Waar gaat het om in het gebed? Wat is het gebed? Wat levert gebed op? Hoe ‘moet’ je bidden? Is bidden praten met God? Is bidden vragen aan God? Is een dankwoord, fietsend uitgesproken in de natuur, een gebed? Is mediteren bidden? Mag je God aanspreken? En als je bidt, doe je dat dan alleen, of in een groep? Is een vrij en spontaan uitgesproken gebed beter dan een vooraf geformuleerd gebed? En zo is er een veelvoud aan vragen te stellen over het lastig te duiden, maar tot iedere religie behorend fenomeen, het gebed. Deze avond kunt u los bezoeken, maar ook zien als een inleiding op de periode van Pasen tot Pinksteren 2017. Tussen zondag 16 april en zondag 4 juni komen we zesmaal een uur tot anderhalf uur bij elkaar om zowel dieper in te gaan op het gebed als ook daadwerkelijk tot gebed te komen. Die data volgen na deze avond.

 

Thema avond: De Viering van het Heilig Avondmaal

Op donderdag 3 november van 19.30 – 21.30 uur is er een Thema-avond in de Wijkzaal van de Ontmoetingskerk o.l.v. ds. Cor Baljeu. Het onderwerp zal zijn: De Viering van het Heilig Avondmaal. De avond is toegankelijk voor belangstellenden vanaf 12 jaar al of niet kerkelijk meelevend. De viering van het H.A. is een van de twee sacramenten (heilige handelingen), die Protestantse Kerken kennen, de andere is de doop. Echter het wordt door velen (binnen en buiten de kerk) niet altijd goed begrepen. Hoe komt de kerk tot dit sacrament? Welke betekenis moeten we bijvoorbeeld hechten aan de diverse handelingen binnen de Avondmaalsliturgie? Zijn dat voorgeschreven handelingen of kun je daar als kerk of voorganger zelf invulling aan geven? Is het sacrament essentieel voor de gelovigen? Waarom wordt het soms lopend gevierd, dan weer zittend en een enkele keer staand in een kring? Enz. Behalve antwoorden vinden op bovenstaande en andere vragen, willen we ook helder krijgen wat de viering van het Heilig Avondmaal betekent voor onszelf!

 

Lezing Guus Kuijer

De kinderboekenschrijver Guus Kuijer is een aantal jaren geleden begonnen met het hervertellen van de bijbel: De bijbel voor ongelovigen.  Inmiddels is deel 5 uitgekomen: De twee koninkrijken, Job en de profeten. De rode draad uit de Bijbelverhalen wordt gevolgd, met de interpretatie van de schrijver. Samen met Boekhandel van Atten willen  we de schrijver uit zijn laatste boek laten voorlezen, waarna de gelegenheid wordt geboden voor vragen en discussie met de schrijver. In vervolg hier op zal met  belangstellenden een groep gevormd worden, die het boek in januari gaat lezen en in  2 avonden nabespreken.

 

Avond over Loopbaankeuzes voor ouders van pubers

Elk kind moet vanaf de puberteit diverse, ingrijpende keuzes maken: welke school, welke opleiding,  naast andere keuzes voor vrienden, uitgaan, hobby’s etc. In de kerk praten we over Talenten en wat doe je er mee  (Math. 25: 14-30). Hoe help je nu als ouder je kind bij het maken van keuzes? Decanen en mentoren helpen de leerlingen op school bij het maken van keuzes, maar wie ondersteunt de ouder? Op deze avond gaan we op deze vraag in o.l.v. Lies Mesu, (voormalig loopbaancoördinator op een VMBO-school)

 

Discussieavond : Wie is Jezus?

Leraar, revolutionair, profeet, herder, strijder, idealist, wegwijzer, wereldverbeteraar, advocaat, voorbeeld, vrijheidsheld, martelaar, koning, timmermanszoon, priester, rabbi, mensenzoon, licht der wereld, brood, wijn, zaligmaker, zoon van David, lam van God, de deur, de Christus, Redder, Heer, koning van Israël, de gekruisigde, de opgestane, de weg, de waarheid, het leven. Zomaar drie-en-dertig titels die Jezus aangezegd kan worden. Wie is Jezus? Zijn leven, lijden, kruisigen, sterven, opstanding en leven brengt iedere zondag wereldwijd meer dan een miljard mensen bij elkaar. Nog altijd wordt hij vervloekt en aanbeden, bespot en geprezen. Hoe moeten we Hem (of hem) zien? Of moeten we helemaal niets, moeten we beelden loslaten? Misschien is de volgende vraag een betere: hoe ervaren we Hem (of hem)? Het gebod ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’ (Mattheüs 22, 37) nodigt ons uit om op twee manieren naar deze vraag te kijken: wie is Jezus volgens jou? En: wie is Jezus voor jou? Met de periode van verwachting in het zicht – Advent – wordt u van harte uitgenodigd met elkaar over Hem (of hem) in gesprek te gaan.

 

Filmavond

Belangstellenden kunnen voor 6 november kiezen uit 3 filmtitels:

  1. Le fils de l’ autre

De dokter biedt namens het voltallige ziekenhuispersoneel zijn excuses aan. Achttien jaar geleden is er ten tijde van de bombardementen in het ziekenhuis in Haifa een foutje gemaakt. In de hectiek van de ontruiming zijn twee baby’s (Joseph en Yacine) omgewisseld en daardoor bij de biologische ouders van de ander terechtgekomen en opgegroeid. De verslagenheid is groot. De twee vaders verlaten vrijwel direct boos en onthutst de spreekkamer, terwijl de twee moeders toenadering zoeken tot elkaar om hun verdriet te verwerken. De situatie wordt nog eens extra bemoeilijkt door het feit dat Joseph een joodse Israëliër is en Yacine een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever. Hoe handelen beide families met het idee dat ze een kind van de ‘vijand’ hebben opgevoed?

 

  1. As it is in heaven

En wereldberoemde dirigent stort in en moet het rustig aan doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp om daar zijn jeugddroom te verwezenlijken. Een angstige dirigent die van zijn angst (vroeger heel veel gepest in datzelfde dorp!) af komt en andere mensen het gevoel geeft  dat ze meetellen en op mogen komen voor zichzelf.

  1. Les neiges du Kilimandjaro

Een arbeider met vervroegd pensioen uit Marseille wordt beroofd van zijn gespaarde geld voor een reis naar de Kilimandjaro. Terwijl de verdeeldheid binnen de familie steeds groter wordt, gaat hij op zoek naar de dader, wiens handelen uiteindelijk in een verrassend daglicht komt te staan. Een film die je doet nadenken over te maken en gemaakte keuzes.

De film met de meeste voorkeurstemmen zal worden getoond in de wijkzaal voor volwassenen en in “de Kelder” voor jongeren. Na de film zal er een nagesprek plaatsvinden.

 

Boekbespreking “Geduld met God” van Tomáš Halík

De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen. Onder leiding van ds. Cor Baljeu zullen we in het voorjaar van 2017 het boek lezen en bespreken.

 

Preeknabespreking

In navolging van vorig jaar, zullen we in het voorjaar van 2017 weer een daartoe geschikte preek van onze eigen predikant nabespreken in de wijkzaal onder het genot van een kopje koffie.

 

Lezing: Kerk in de 21e eeuw

In het kader van 500 jaar Reformatie houdt de ons bekende universitair docent Gemeenteopbouw Sake Stoppels een lezing  met als titel: De kerk in de 21e eeuw. Hoe kun je anno 2017 als kerkelijke gemeente op een zinvolle wijze inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe blijf je als Kerkelijke Gemeente een aantrekkelijke gemeenschap? We hopen op een prikkelende lezing!

 

Vrijheidsmaaltijd

We vieren onze vrijheid tijdens de herdenking van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. In de kerk willen we dat ook tijdens de bevrijdingsweek doen middels een Vrijheidssmaaltijd. Er zal voor u gekookt worden met zoveel mogelijk FairTrade en duurzame (biologische) ingrediënten. Het is de bedoeling, dat u/jij iets meeneemt wat voor u vrijheid uitdrukt. (voorwerp, proza, gedicht, krantenknipsel etc.) Middels Lectio Divina zal er voor de maaltijd een stuk uit de Bijbel gelezen worden, dat met bevrijding en vrijheid te maken heeft. De door u/jouw meegebrachte symbolen worden voor  de maaltijd ten toon gesteld en desgewenst na de maaltijd voorgelezen of van commentaar voorzien door de inbrenger.

 

Kloosterweekend

Zoals in voorgaande jaren gaan we weer met een groep belangstellenden van vrijdagmiddag tot zondagmiddag naar een klooster om tot rust te komen, te mediteren en met elkaar te praten over ons geloof.

adminNieuws