Update WGO en Nieuwe Structuur Ontmoetingskerk

op maandag, 20 januari 2020

Na overleg met de kerkleden op 2 en 16 juni 2019 is besloten verder te gaan met de nieuwe structuur zoals door Bob van der Deijl op genoemde zondagen uiteen is gezet. Het idee er achter is: vele handen maken licht werk. Door taken in kleinere stukken te knippen, wordt het voor iedereen behapbaar. De informatie kunt u hier nog eens rustig nalezen. De bijbehorende presentatie vindt u hier.

Alle activiteiten zijn, met de namen van de vrijwilligers die genoemde activiteiten trekken, in ‘pijlers’ ondergebracht. Het totaal overzicht van alle pijlers kunt u hier vinden. We zijn blij met iedereen die zich inmiddels voor een taak heeft ingeschreven. Onwijs fijn! Mocht u nog een activiteit of een naam van een vrijwilliger missen?: schroom niet het te melden. Nog niet ingeschreven en ziet u iets wat u graag wilt oppakken? Stuur gerust een e-mail of spreek Bob van der Deijl of Betty Bos aan in de kerk.

In september 2019 zijn we van start gegaan met een nieuwe structuur. Om maar met de deur in huis te vallen: ‘een nieuwe vorm van kerk zijn’ dekt de lading veel beter. Deze vorm van kerk zijn staat helemaal in het teken van ‘samen doen’. Eigenlijk kunnen de veranderingen (net als een ouderwetse preek) samengevat worden in drie punten: 1) Bestuurlijk 2) Wat gaan we samen doen 3) Hoe gaan we dat samen doen.
Bestuurlijk: In het recente verleden bleek dat soms langs elkaar heen werd gewerkt waardoor dingen fout liepen. Dat willen we in de toekomst proberen te voorkomen en daarom gaan we het bestuurlijk werk opknippen in 3 delen: de (grote) kerkenraad, de kleine kerkenraad en het moderamen. Het moderamen (bestaande uit voorzitter WK, scriba WK en predikant) regelt zaken die geen uitstel dulden.
Wat doet de kleine kerkenraad? We hebben alle bestaande activiteiten verdeeld in 8 pijlers. U vindt dat overzicht door hier te klikken. Al die pijlers hebben een contactpersoon. Die contactpersonen vormen (samen met het moderamen) de kleine kerkenraad. Die kleine kerkenraad behandelt (als een soort dagelijks bestuur) alle lopende zaken. Alle besluiten over de verschillende pijlers worden daar in gezamenlijkheid genomen. Dat geeft iedereen duidelijkheid: als je iets over een pijler of een activiteit in die pijler wilt weten is de contactpersoon het aanspreekpunt. Zo nodig kan hij/zij zaken uit zijn/haar pijler in de maandelijkse vergadering van de kleine kerkenraad inbrengen en waar nodig u terug melden. Wie komen er dan in de grote kerkenraad? Dat volgt uit: Wat gaan we samen doen?

In verenigingen (zoals bij de sport) is men al langer bezig om het werk wat er gedaan moet worden op te delen in kleinere partjes waardoor mensen sneller ja zeggen of zelfs in het geval van sportverenigingen ‘ja’ moeten zeggen. Als je kind wil sporten moet je als ouder ook iets doen voor die vereniging. De voorzitter van onze kerkenraad zocht al langer naar de toepasbaarheid hiervan in een kerk en heeft zijn licht opgestoken bij de kerk van de Hofkerk in Goor waar hij uitgebreid heeft gesproken met de dominee en voorzitter kerkenraad ter plaatse. Zij hebben alle vrijwilligers gevraagd om ambtsdrager te worden. Niet allemaal ouderlingen of diakenen maar ambtsdrager met als taak lector, ambtsdrager met als taak kinderkerk en vul maar verder in. Dit alles op vrijwillige basis. Het hoeft niet: je kunt ook ‘gewoon’ vrijwilliger blijven. Al die ambtsdragers vormen samen met de kleine kerkenraad de (grote) kerkenraad en die vergadert 3 keer per jaar. In die kerkenraad gaat het over de volgende zaken: Elke vergadering: Inhoudelijk beraad over één thema/pijler, Delegeren van bestuurstaken aan kleine kerkenraad, Alle kerkordelijke taken, Voortgangsrapportage kleine kerkenraad en predikant, Zaken die beleid en organisatie als geheel raken. M.a.w. een veel grotere groep gaat het beleid en de toekomst van onze kerk bepalen. Dan weet je ook gelijk dat er draagkracht voor is. Aan de andere kant kunnen de huidige ambtsdragerstaken beter verdeeld worden over een grotere groep mensen. Denk alleen maar aan de diakenen. Omdat er nu al te weinig zijn zouden de diakenen eigenlijk elke tweede zondag dienst moeten doen. Dat is best wel een belasting. Maar ook: je hebt een fijne band opgebouwd met de mensen die je bezoekt namens de kerk. Je kunt dan (als je dat wilt) bij de uitvaartdienst ouderling van dienst zijn. En ook: sta je ergens op een rooster en kan dat even niet dan zijn er veel meer mogelijkheden om te ruilen. Je kunt alles doen wat je leuk vindt om te doen! Zo kunnen we taken beter verdelen maar….. we willen ook komen tot een goede gemeente opbouw.

Hoe gaan we dat samen doen?

Dat traject is in september 2019 van start gaan en loopt door tot de zomer van 2020. We gaan met elkaar bepalen hoe we tot die goede gemeente opbouw kunnen komen. We zijn intensief bezig met ‘z’n allen’ om uit te vinden wat we in de Ontmoetingskerk met elkaar willen. Dit gaat via de methode van ‘Waarderende gemeente Opbouw’. In een aantal sessies denken we na, met iedereen die daaraan wil meedoen, over wat we met elkaar willen in onze kerk, waar wordt je blij van, wat geeft je energie, wat willen we anders, wat hoeft niet meer, welke vragen hebben we….. . We laten ideeën opborrelen en kijken wat we wel of niet kunnen uitvoeren. Voor de organisatie van de Waarderende Gemeente Opbouw (WGO) is een begeleidingsteam in het leven geroepen dat alle avonden coördineert.  Op dit moment loopt de 2e fase van de WGO. Als alles goed is wordt dit project voor de zomervakantie van dit jaar afgerond.

Celine Verhoef-FeenstraUpdate WGO en Nieuwe Structuur Ontmoetingskerk