Betty Bos Ontmoetingskerk

Wijkbericht 16 februari 2019

op maandag, 11 februari 2019

Bij de diensten.
Zondag 17 februari om 10.00 uur gaat wederom één van de wijkpredikanten voor, dit keer is het Ds. Robert Stigter uit Delfgauw.
Op zondag 17 februari is er om 19.00 uur een Taizédienst in de Dorpskerk.
Zondag 24 februari is onze voorganger Ds. Harm Prins uit Wassenaar, bij de meeste van u bekend.

En God zag dat het goed was.
Terwijl ik dit schrijf loopt op meerdere plaatsen de Jeugd te demonstreren voor een beter klimaat. Hoopvol voor de toekomst. Er zal veel moeten gebeuren om de aarde leefbaar te laten zijn voor alle mensen. Is dit niet onze opdracht, zorg voor de aarde, zorg voor elkaar, voor mens en dier. Wereldwijd en in kleine kring.
Het kerkasiel is beëindigd, hoop voor vele gezinnen. Hoop voor de toekomst.

Moderamen
Vooruitlopend op de nieuwe werkwijze van de wijkkerkenraad is het moderamen uitgebreid met twee leden. Gerdien van Drie vertegenwoordigd als trekker van het pastorale team het pastoraat binnen het moderamen.
Ria Vreugdenhil vertegenwoordigd als trekker van het jeugdwerk de jeugd binnen het moderamen.
Met deze uitbreiding zal voor het moderamen de lijnen naar deze twee groepen korter zijn.

Kerkrentmeester
We zijn blij om u te kunnen melden dat Sander Bakker heeft laten weten dat hij graag de taak van ouderling-kerkrentmeester wil gaan oppakken. Deze taak heeft hij al eerder binnen onze kerkenraad uitgevoerd. De kerkenraad heeft hier in de vergadering van 22 januari mee ingestemd en als er geen gegronde bezwaren zijn, wordt Sander in de dienst van 17 maart bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Nieuwe gemeenteleden
Gemiddeld komen per maand 5 nieuwe leden in onze wijkgemeente, meestal door verhuizing. Zij zijn van harte welkom en dat willen wij laten zien. Wist u dat in de Ontmoetingskerk sinds mei 2018 een commissie actief is, die nieuw ingekomen leden bezoekt? Zodra de administratie het bericht doorgeeft, dat er een nieuw gemeentelid in het gebied van de Ontmoetingskerk is komen wonen, gaat een lid van deze commissie op bezoek. Van tevoren geven ze – samen met de welkombrief – al een tweetal folders aan de nieuwe leden: een over de vier wijkgemeenten in Pijnacker-Delfgauw en een van de wijkgemeente Ontmoetingskerk. Na het welkomstbezoek geven ze m.b.v. een formulier door waar de behoeften en voorkeuren liggen van de nieuw ingekomenen. Het pastorale team kan dan goed geïnformeerd de verdere begeleiding overnemen. Wilt u ook namens de Ontmoetingskerk nieuwe leden verwelkomen? U bent welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate van Keulen, tel. 015 364 0229, of email.

Voedselbank
Op voorstel van de Diaconie wordt per 1 maart a.s. in de hal van de Ontmoetingskerk een krat van de Voedselbank geplaatst. Naast de jaarlijkse inzamelingsactie bij de supermarkten en de inzamelingsactie in de kerken, wil de Voedselbank Pijnacker gaan experimenteren met een ‘altijd aanwezige’ krat in de Ontmoetingskerk. Dit gebeurt al in heel veel kerken. U kunt daar te allen tijde uw gaven in doen. We zullen er voor zorgen dat deze krat iedere week geleegd wordt. Wilt u er dan voor zorgen dat de krat iedere week weer gevuld is.  De Voedselbanken blijven afhankelijk van inzamelingen om de pakketten voor de cliënten te kunnen vullen.
Hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank, Mary Klijnsma en Lida Gierveld, coördinatoren van de Voedselbank Pijnacker.
P.S. Kunt u er voor zorgen dat de houdbaarheidsdatum van de artikelen niet te snel (of reeds) verstreken is.

80 jaar en ouder
De heer C. Dijkshoorn wordt op 17 februari 81 jaar
Mevrouw M. Ubels-Veerman wordt op 28 februari 82 jaar
Van harte gefeliciteerd en wij wensen u een mooie dag toe.

Koffie ochtend
Dinsdag 19 februari bent u weer van harte welkom in de Ontmoetingskerk. De koffie staat klaar en aan gespreksstof is er nooit gebrek.

Met vriendelijke groet
Betty Bos-Lak, scriba

bettyWijkbericht 16 februari 2019