Wijkbericht 8 oktober 2020

op donderdag, 08 oktober 2020

Bij de diensten
Zondag 11 oktober 10.00 uur gaat ds. Cor Baljeu uit Dalfsen voor. Deze ochtend is er ook kinder- en jongerenkerk.
Zondag 18 oktober 10.00 uur gaat ds. J. van den Akker uit Voorburg voor.
Diensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl en te bekijken via
Kerkdienstgemist.nl

Misschien is het er nog niet van gekomen, maar wilt u toch graag weer een in de kerkdienst
aanwezig zijn;

Voor de kerkdiensten zijn de Corona maatregelen van kracht. De kerkdiensten mogen
bezocht worden door maximaal 77 bezoekers. Op dit moment hoeft men zich niet aan te
melden voor de dienst. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas,
laat dat via WhatsApp voor zaterdag 12.00 uur weten aan de scriba, dan wordt oppas
geregeld.

Bij binnenkomst van de dienst zal naar ieders gezondheid worden geïnformeerd. Wij vragen
iedereen de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Er is na iedere dienst
gelegenheid om, op gepaste afstand, een kopje koffie/thee te drinken en elkaar te
ontmoeten. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten!

Uit de pastorie
Als er iets van ons gevraagd wordt in deze tijd, is het wel flexibiliteit: meebewegen waar het
nodig is en de eigen koers opnieuw varen zodra het weer mogelijk is. Het betekent dat veel
vormen van overleg in de komende tijd digitaal zullen plaatsvinden en dat de drukke
doordeweekse bezetting van de Ontmoetingskerk stilvalt. De kerkdienst is de plaats van
ontmoeting, met elkaar, onszelf en de Eeuwige. Zij het in een andere vorm dan we gewend
zijn. Naast alle teleurstelling betekent deze pas op de plaats ook herbezinning op wat ons
ten diepste mag bewegen. Ik hoop dat u door (digitale) diensten, bezoek en telefoontjes,
kaarten of andere berichten, toch enige vorm van continuïteit en verbinding ervaart. Met
het oog op de toekomst. Want laten we hopen dat een vaccin niet al te lang meer op zich
laat wachten.
Een woord van dank wil ik richten aan allen die ik in persoonlijke contacten ontmoet. Het is
bemoedigend om te zien en te horen hoe velen thuis meeleven en betrokken blijven bij het
reilen en zeilen van de Ontmoetingskerk. En ik kan me nu ook beter voorstellen hoe velen
van u erbij zitten, op zondagmorgen achter de laptop, een tablet of een televisiescherm!
Over de laatste ontwikkelingen binnen de nieuwe liturgiecommissie bericht ik u volgende
keer meer. En enkele gedachten ter overdenking over het thema veerkracht.
Een groet van huis tot huis,
Ds. Carla Schoonenberg

Bericht uit de kerkenraad
Hoewel we sinds de uitbraak van Corona zijn blijven zingen hebben we, als wijkkerkenraad
en Corona-commissie, vorige week toch besloten, in elk geval tijdelijk, daarmee te stoppen.
Daarmee ook onze verantwoordelijkheid pakkend om de oplopende cijfers een halt toe te
roepen. Laten we hopen dat de vorige week genomen maatregelen hun uitwerking zullen
hebben. Wijzigingen in dit beleid en informatie over het al dan niet doorgaan van activiteiten
vindt u altijd op de website.
WGO

Ook de voortgang van de WGO (Waarderende Gemeente Opbouw) lijdt uiteraard onder de
Corona-beperkingen. Maar juist omdat we al redelijk ver in dit proces zitten (we zijn toe aan
de vernieuwingsfase) willen we dit proces toch met elkaar afronden. Dit te meer omdat tot
nu toe veel positieve ideeën zijn geopperd. De commissie gaat (al dan niet via digitaal
overleg) begin november deze laatste fase verder voorbereiden zodat de uitkomsten
daarvan aan u kunnen worden voorgelegd zodra er weer mogelijkheden zijn.
Grote Wijkkerkenraad GWK
Bij de startdienst in 2019 en kort daarna zijn heel wat ambtsdragers bevestigd en
toegetreden tot de GWK. Helaas hebben we na een soort kennismakingsvergadering geen
overleg meer gehad door alle Corona-maatregelen. De eerstvolgende vergadering staat nu
gepland voor 17 november en laten we hopen dat die weer wel door kan gaan.
Dat was het weer voor deze keer.
Houd moed, heb lief.
Bob van der Deijl (voorzitter).

Pastoraat
Jubileum
Al vroeg deze maand kwam er een mooi verzoek uit Zwitserland van de dochter van de heer
en mevrouw Hoogerdijk. En daarom brengen we het verzoek om hen ook in Centraal Contact
in het zonnetje te zetten, hierbij graag over. Want het vieren van een diamanten
huwelijksjubileum, en dat betekent 60 jaar samen getrouwd, in deze coronatijd vraagt
inderdaad om een speciale aanpak. Van harte gefeliciteerd namens de Ontmoetingskerk: en
nog veel geloof, hoop en liefde gewenst!

Inmiddels is het bezoekwerk grotendeels weer mogelijk en kunt u via de reguliere weg een
afspraak maken met de verschillende contactpersonen, de leden van het pastorale team en
de predikant.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. K. Snel- Selles, wordt op 18 oktober 90 jaar
Mevr. J. Rip, wordt 81 jaar op 20 oktober
Mevr. J.C. Dillingh-Sprong, wordt op 22 oktober 80 jaar
Allen een fijne verjaardag toegewenst.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Hoogerdijk-’t Hart, zijn 12 oktober 60 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Booster-van Woerden, zijn 50 jaar getrouwd op 21
oktober

Nieuw lid
Welkom aan mevrouw Hanny Sonius-Elfferich. Zij bezoekt al
regelmatig de diensten in de Ontmoetingskerk en is nu ook officieel ingeschreven als lid van
onze gemeente.

Koffie ochtend
We waren blij dat deze zomer de koffieochtenden op dinsdag weer van start konden gaan en
we op die manier gelegenheid hadden om op 1,5 meter elkaar te spreken. De opkomst was
wel wat minder dan dat we gewend waren, maar daarom niet minder gezellig. Helaas
hebben we deze week moeten besluiten om ook de koffieochtend van 13 oktober te
annuleren om één lijn te houden met de andere activiteiten.
We houden u op de hoogte of we na deze 3 weken weer bij elkaar mogen komen.
Omdat veel mensen vaak wat later komen, is er besloten om bij het hervatten van de koffie
ochtenden deze voortaan van 10.30 uur – 12.00 uur te houden.

Diensten Weidevogelhof
De commissie Weidevogelhof heeft helaas ook besloten dat de bijbelkring en kerkdiensten
die maandelijks in het Welzijnscentrum Keizershof gehouden worden tot nader orde
geannuleerd zijn.

Agenda
Donderdag 22 oktober 9.30 – 12.00 uur FF Anders in de Ontmoetingskerk
Vrijdag 23 oktober 9.30 – 13.00 uur FF Anders in de Ontmoetingskerk

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website: Laat het weten!
Dat kan via e-mail.

Heeft u een abonnement en wilt u Centraal Contact liever weer in de brievenbus hebben?
Dat kan door een mailtje te sturen naar dit e-mailadres.
Houdt er rekening mee dat het abonnementsgeld van de papieren editie verhoogd gaat
worden, maar daarover later meer.

Met vriendelijke groet,
Betty Bos-Lak, scriba

Celine Verhoef-FeenstraWijkbericht 8 oktober 2020