Ontmoetingskerk

Wijkberichten 18 juli 2023

op dinsdag, 18 juli 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Uit de pastorie
Samenwerking
In de maand juni was er veel onderlinge samenwerking. In de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk was er bij alle activiteiten vooraf contact geweest tussen de leden van de vier verschillende wijkgemeenten. Daarbij kwam het gesprek al tijdig op gang: om samen leiding te geven aan het jeugdwerk of de muziek tijdens de dienst maar ook rondom de koffie/thee en allerlei zelfgebakken extra’s. Mooi om te zien dat zoiets werkt om elkaar beter te leren kennen. Dat gold ook voor de samenwerking op de Jaarmarkt. Vanuit het Beraad van Kerken is het gelukt om zowel het marktkraampje te bemensen als ook de Tiny Church een plek te geven. Er werden veel kaarsjes ontstoken en gesprekjes gevoerd rondom het kapelletje. Als kerk aanwezig zijn op zo’n redelijk commerciële markt is niet vanzelfsprekend. Toch heeft die presentie geleid tot een open oor voor wat er leeft. Dank in ieder geval aan alle mensen die vanuit de Ontmoetingskerk bijdroegen aan deze dag.
Vooruitblik
In deze zomerweken zijn er wat minder activiteiten en vergaderingen. Op onze kerk is de banner onlangs gewijzigd. Voor deze zomer luidt het motto ‘Geniet van de schepping!’.
Achter de schermen wordt een programma voor de eerste helft van het nieuwe seizoen opgesteld en wordt de laatste hand aan het beleidsplan gelegd. Daarover volgende keer meer.
Voor nu wens ik iedereen een mooie en rustige tijd toe; juist nu het om ons heen, in binnen- en buitenland,  verre van rustig is. Dat iedereen weer op adem mag komen, uit of thuis.
In de kerk-app is een ‘Zomergroeten uit…’ -groep aangemaakt: laat als een teken van verbinding horen en zien wat u/je inspireert in deze tijd, in deze of een andere omgeving.
Fijne vakantieweken gewenst!
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op 27 juni was de laatste vergadering van de kleine wijkkerkenraad voor de zomervakantie. Als eerste kwamen de diensten in de Weidevogelhof aan de orde. Besloten is om voortaan eens in de drie weken bij elkaar te komen rond een Bijbels thema. Kerst, Pasen en de gedachtenisdienst worden wel in een kerkdienst gevierd.
Vervolgens moesten een aantal kerkordewijzigingen worden geconsidereerd (moeilijk woord). Na uitleg van Ds. Carla kon daarmee worden ingestemd.
Na de expositie over dementie komt wellicht de expositie ‘Slavernij-erfenis’ (die rouleert in Nederland) ook naar de Ontmoetingskerk. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Wij houden u op de hoogte.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat we dit jaar nog willen vaststellen.
Ook werd bekendgemaakt dat onze koster Judith Bloemendaal ons gaat verlaten per 1 augustus a.s. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor onze kerk heeft gedaan en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
We keken  terug op de Jaarmarkt in Pijnacker die kort voor ons vergadering gehouden is. Er waren mooie ontmoetingen en fijne gesprekken. Kaarsjes werden aangestoken. Gebedsintenties aangevraagd. Het was een fijne dag en het is goed om zo in gezamenlijkheid als kerk naar buiten te treden.
I.v.m. de vacatures van twee predikanten zal Ds. Carla vanaf september zitting nemen in de AK en tevens toetreden tot het moderamen.
Na het zingen van Lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde) sloot ondergetekende de vergadering en wenste iedereen een fijne zomer.
Uiteraard wens ik dat ook alle lezers van dit verslag van harte toe.
Met vriendelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Om bij aan te sluiten
Naast de wekelijkse erediensten in deze zomer zijn er koffieochtenden op 25 juli, 8 en 22 augustus van 10.30-11.00 uur. Op 25 juli en 22 augustus kunt u voorafgaand daaraan om 10.00 uur in zaal 1 al meedoen aan het gesprek over het themanummer Open Deur. In juli bespreken we nummer 6 over ‘Heilige momenten’. In augustus nummer 7-8 ‘Onder de zon’.
Er zijn Ontmoetingsmaaltijden op de woensdagen 26 juli en 23 augustus, vanaf 18.30 uur in de wijkzaal. Opgave via de lijst in de hal van de kerk, via Aleid Boerman of via het e-mail adres: ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Op zondag 20 augustus is er een Ontmoetingswandeling die in het teken staat van de tuin: daarbij komen allerlei aspecten aan bod. De reguliere tuin, de stiltetuin en de symbolische betekenis van de tuin als bijzondere ruimte. Verzamelen om 13.00 uur voor vertrek vanuit de Ontmoetingskerk naar de Tweemanspolder. Het aantal te lopen kilometers zal ongeveer 10 à 12 bedragen. Opgave bij Hanneke de Jong of Carla Schoonenberg.
De overstapdienst van zondag 27 augustus is al in de nieuwsbrief aangekondigd. Maar hierbij ook alvast voor degenen die het nog niet weten. Na de feestelijke dienst is er rond 11.30 uur gelegenheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke picknick voor alle leeftijden. Deze picknick wordt in het Klapwijkpark gehouden. Een datum om alvast te noteren!

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Dhr. T. van der Meer wordt 28 juli 82 jaar,
Mevr. M. Klomp – Schellingerhoudt wordt 85 jaar op 5 augustus,
Dhr. J. Philipse wordt 13 augustus 91 jaar,
Mevr. G.C. Benschop _ Spiering wordt 91 jaar op 15 augustus,
Mevr. L.A. Buitenhek _ Hanemaaijer wordt 16 augustus 86 jaar,
Mevr. G.M. de Bie – de Jonge wordt 84 jaar op 17 augustus,
Dhr. C. de Bie wordt 18 augustus 86 jaar
Allen van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Dillingh – Spong zijn 24 juli 55 jaar getrouwd,
Dhr. en mevr. De Koning – Naaktgeboren zijn 25 jaar getrouwd op 28 juli,
Dhr. en mevr. Ybema -van der Werff 2642 KB zijn 17 augustus 62 jaar getrouwd. V
Hartelijk gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda
Dinsdag 25 juli 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.
Dinsdag 25 juli 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 26 juli 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd
Woensdag 2 augustus 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Dinsdag 8 augustus 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 16 augustus 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

 

In Memoriam

Op 14 juni 2023 overleed de heer Cornelis Dijkshoorn, op 85 jarige leeftijd.
Zijn overlijden kwam onverwacht. Kees groeide op in Pijnacker. Het leven in en rondom de boerderij was hem dierbaar. In het gezin van vroeger was hij degene die er graag meewerkte. Het trok hem meer dan de schoolprestaties, maar hij zorgde wel voor een gedegen opleiding. Hij gaf zijn ervaringen graag door aan anderen.
Hoewel hij vaak rustig overkwam, kon hij met weinig woorden en met een glinstering in zijn ogen laten merken wat hij van een bepaalde situatie vond. Daarin was hij doortastend en op anderen gericht.
Hij leerde Geessien kennen en samen vormden zij een goed stel. In de maand mei van dit jaar vierden zij nog uitgebreid hun 61-jarige verlovingstijd. Samen kregen Ge en Kees vijf kinderen waar zij trots op waren, maar later ook op de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Zij vormden een verrijking van hun leven. Zomaar stond hij op de stoep bij een van de familieleden om te helpen in de tuin. Op dezelfde manier waarop hij als betrokken gemeentelid nog steeds langsging bij mensen die in een eerder stadium aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd. Hij hield het gesprek gaande.
Tijdens de dankdienst voor zijn leven op 20 juni in de Ontmoetingskerk stonden we stil bij zijn leven en bij de dankbaarheid. Naast de herinneringen die werden gedeeld, lazen we uit Psalm 31 over de tijden die in Gods hand zijn. Aan de hand van het beeld van de levensreis en de levensdraad kwam de rol van het geloof in beeld. Juist op die momenten waarop het leven niet vanzelf sprak.
Na de dienst hebben wij hem uitgeleide gedaan. In een koets werd hij stapvoets door de menner en de paarden naar de begraafplaats Koningshof gereden.
We wensen zijn vrouw Ge, de (schoon)kinderen en de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte en de zegen van de Eeuwige toe.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

 

***

Kees de JongWijkberichten 18 juli 2023