Ontmoetingskerk

Wijkberichten 24 januari 2023

op dinsdag, 24 januari 2023

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.

Uit de pastorie
Afscheid en (her)bevestiging
In de kerkdienst van zondag 29 januari zal er afscheid worden genomen van Sander Bakker die de afgelopen vier jaar ouderling-kerkrentmeester is geweest. Sander heeft vanwege zijn achtergrond in de bouw en architectuur veel bij kunnen dragen aan allerlei zaken die op dit vlak speelden binnen de gehele Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw.
De Kinderkerk neemt afscheid van Karin Boer die actief is geweest in de leiding. Zij maakte het rooster en deed er zelf actief aan mee. In het adventsproject was zij het eerste ‘standbeeld’. Maar daarnaast is zij betrokken bij de Palmpasendienst en bakte zij, samen met de kinderen, de haantjes van broodmeel.
Ook via deze weg wil ik Sander en Karin bedanken voor hun inzet.
De herbevestiging van een aantal zittende ambtsdragers vindt ook plaats op deze zondag. Onze voorzitter Bob van der Deijl verlengt zijn ambtsperiode, onze diaken Wilma Hagenaar voor een gedeelde termijn en onze huidige pastorale ouderling Sjaak Hoekstra zal in zijn nieuwe termijn i.p.v. aan de Kleine Wijk Kerkenraad deel gaan nemen aan de Grote Wijk Kerkenraad. Hij blijft actief binnen het pastorale team. Zijn plaats in de Kleine Wijk Kerkenraad wordt overgenomen door Hanneke Paling.
Als nieuwe ambtsdragers mogen wij Kees Paling verwelkomen. Hij wordt ouderling-kerkrentmeester en zal deel uit gaan maken van de Kleine Wijk Kerkenraad. Naast hem is ook Jeroen Boer bereid gevonden om kerkrentmeester te worden. Hij zal zijn financiële talenten in gaan zetten voor onze wijkgemeente. Geweldig dat Kees en Jeroen deze taken op zich willen nemen. We hopen op een feestelijke start!

Speelkerk
Tot nu toe was het gebruikelijk voor gezinnen met kinderen om oppas aan te vragen. Daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Omdat deze drempel te hoog blijkt te zijn, is er vanuit het moderamen een nieuwe opzet bedacht. We willen graag in contact komen met gemeenteleden die bereid zijn om, in voorkomende gevallen, de speelkerk te leiden. Dus bent u/ben je regelmatig in de diensten aanwezig en zou u/je af en toe benaderd willen worden om op onze allerkleinsten te passen tijdens de dienst, dan noteren we graag uw/je naam. Aanmelden kan bij Annie Lafeber, Bob van der Deijl en bij mij. Voordeel van de nieuwe opzet is dat er altijd iemand ingezet kan worden als het nodig is. Als er dertien mensen zijn die deze taak op zich willen nemen, dan zou dat een geweldig resultaat zijn. Dus laat het weten als we u/je bij de speelkerk mogen betrekken. Uiteraard hopen we ook dat deze betrokkenheid vanuit de gezinnen gewaardeerd wordt en dat er ruim gebruik van gemaakt zal worden.

Christelijke meditatie
Eenmaal in de maand is er een bijeenkomst in de mooie ruimte van de Toren bij de Dorpskerk. De eerstvolgende keer is op woensdag 15 februari. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is het fijn als Annet van der Hulst en ik op de hoogte zijn van uw/je komst. In een voorbereidende mail wordt het thema, de werkwijze en de organisatie uitgelegd.

Vervanging
Voor nascholing ben ik afwezig van 1 t/m 3 februari. Tijdens het kloosterweekend van 12 t/m 15 februari ben ik niet beschikbaar voor het gemeentewerk en zal er vervanging zijn in pastorale noodgevallen.

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op 9 januari is de kleine wijkkerkenraad weer bij elkaar geweest en zoals altijd wat zaken daaruit om te delen. Bij het koffiedrinken stond altijd een bus voor uw bijdrage in de kosten. Die bus kreeg echter steeds minder aandacht en dus minder inhoud. Omdat de hele opbrengst van de tweede collecte (net als nagenoeg uw hele bijdrage via de actie kerkbalans) voor de Ontmoetingskerk is, hebben we besloten die bus voortaan maar weg te laten. Ook de verschijning van de nieuwsbrief wordt veranderd: voortaan verschijnt de nieuwsbrief halverwege de looptijd van een CC. Daarmee wordt overlap wat beter voorkomen. Uiteraard keken we nog even terug op de Kerstviering. Eén en ander was goed voorbereid maar Corona en griep sloegen hard toe in het beoogde eigen mannenkoor zodat dat moest vervallen. Daartegenover stond wel dat we nu met elkaar heel wat kerstliederen konden zingen.
Er waren veel complimenten voor de door de jongeren gemaakte film. Hetzelfde gold voor de zeer geslaagde oliebollenactie van de jeugd. Een prachtig bedrag gaat naar de Voedselbank.
Ondergetekende blijft nog een jaar onze wijk vertegenwoordigen in de AK waarschijnlijk samen met één van onze kerkrentmeesters. Dat brengt me bij de vooruitblik naar de dienst van 29 januari. We nemen afscheid van een ambtsdrager en een vrijwilligster, maar er staan nieuwe mensen klaar om taken op zich te nemen. We krijgen twee nieuwe kerkrentmeesters en 3 ambtsdragers worden herbevestigd. Wat een voorrecht dat het werk toch elke keer weer door kan gaan. Tot de volgende keer!
Hartelijke groet vanuit de kerkenraad.
Bob van der Deijl (vz)

Lunchconcert
Onze lunchconcerten mogen zich in een stijgende belangstelling verheugen. Bij het eerste concert op 15 januari waren er meer dan 100 bezoekers. Alexander Chater liet op een geweldige manier de vleugel klinken. Inmiddels is het programma voor 2023 klaar en ligt op de plank in de hal van de kerk. Uiteraard voor uzelf maar wellicht vindt u het leuk om een ander op deze concertreeks te wijzen. Neem gerust een extra folder mee. Er zijn er voorlopig voldoende.
Het volgende concert is op 19 februari en dan spelen Katja Pitelina (dwarsfluit) en Victoria Davies (harp). Meer daarover in de volgende CC

Verhuizing
Na bijna 4 maanden verblijf in de Bieslandhof is mevrouw Coby Rip op 17 januari verhuisd naar de Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs.
Mevr. Rip is blij met deze overstap, met de zorg die ze daar kan ontvangen en de ruimte die ze daar heeft. Naast het doorgeven van dit bericht wil ze alle gemeenteleden die haar zo ondersteund hebben in de afgelopen periode van harte bedanken. De bezoekjes, de kaarten en de berichtjes stelt ze enorm op prijs. Ze hoopt dat wij haar ook na haar verhuizing naar Berkel en Rodenrijs niet zullen vergeten!

Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen  vanaf 80 jaar
Mevr. M.A. Ybema – van der Werff wordt 4 februari 88 jaar.
Mevr. M.A. Philipse – van Ieperen wordt 87 jaar op 8 februari.
Dhr. C. Dijkshoorn wordt 17 februari 85 jaar.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Mocht u liever niet in de rubriek verjaardagen 80+ en jubilea genoemd worden, laat dat dan weten via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Huispaaskaarsen
Het is weer mogelijk om de nieuwe huispaaskaars te bestellen. Eventueel met een bijpassende kandelaar. De kaarsen zijn er in Opdruk en was reliëf en in de lengte  25-30-40 en 60 cm.
U kunt de kaarsen bestellen tot en met zondag 26 februari.
De bestellijst met extra informatie ligt in de hal van de kerk. Is het niet mogelijk om de kerk te bezoeken neem dan contact op met koster Judith Bloemendaal mob. 06-38398036 of e-mail koster@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Koffieochtend en Lunch
Dinsdag 21 februari is er aansluitend aan de koffieochtend een lunch. Aanmelden kan tijdens de koffieochtenden of via Ellen Lalleman 0614559094 of ellalleman@live.nl
De kosten bedragen €7,50, als dit bezwaarlijk is, laat het dan weten.

Agenda

Dinsdag 31 januari 20.00 uur Leesgroep ‘Onzeker weten’, zaal 1.
Woensdag  1 februari 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Woensdag 1 februari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Maandag 6 februari 9.00 uur Kerk schoonmaken.
Dinsdag 7 februari 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1.
Dinsdag 7 februari 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 8 februari 20.00 uur Vergadering Grote Wijkkerkenraad, zaal 1.
Vrijdag 10 t/m zondag 12  februari Kloosterweekend, Abdij van Egmond.
Zondag  12 februari 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2.
Dinsdag 14 februari 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad
Woensdag 15 februari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Woensdag 15 februari  19.30 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk.
Vrijdag 17 februari 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

 

In Memoriam
Op de avond van de Tweede Kerstdag, 26 december 2022,  is overleden: Willem Deknatel.
Hij is 80 jaar geworden. Wim werd geboren in het Groningse Bedum en kwam nadat hij de Tuinbouwschool in Uithuizermeeden afgerond had en zijn dienstplicht vervuld had naar het Westen van het land. In het Westland ging hij werken in de glas- en tuinbouw. Wim was de tweede uit het gezin van vijf kinderen. Van jongs af aan stond muziek centraal. Nog lang heeft hij bastuba gespeeld in de Honselse Harmonie.
Na zijn eerste huwelijk en de latere scheiding van de moeder van zijn dochter Heleen, leerde hij Bea kennen en haar kinderen Marjan en Kees. Hoewel het bij aanvang niet altijd makkelijk was, is er uiteindelijk een harmonieuze sfeer ontstaan.
In de dienst in crematorium Hofwijk blikten we op woensdag 4 januari 2023 terug op zijn leven. Met woorden over het licht, naar een gedicht van Hans Andreus. Met passende muziek en met woorden over het ‘aan het licht brengen van talenten’ en het Bijbelse Licht in de duisternis (aan de hand van Johannes 1, 1-5) hebben we hem herdacht.
Zijn inzet werd benoemd, voor de natuur, zijn tuin en voor de mensen om zich heen. Niet in de laatste plaats voor Bea, voor wie hij veel zorg heeft getoond. Een laatste wens heeft hen de dag voor Kerst verrast: via de wensambulance konden Bea en Wim nog eenmaal samen zijn.
We wensen Bea, Heleen, Marjan en Kees en allen om hen heen veel sterkte om samen zijn overlijden te bezien vanuit het Licht dat hem is overkomen.

Ds. Carla Schoonenberg

***

 

Kees de JongWijkberichten 24 januari 2023