Kerkdienst zondag a.s. 10:00

op 1-10-2023

Kerk Delfgauw 1 oktober 2023 Israëlzondag

Thema: Waar vinden we God?
Voorganger: ds. Martina Stougie – de Wit

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Hemelhoog 654
1
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

2
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
3
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Votum en Groet

Gebed

Genadeverkondiging

Leefregel

Loflied Opw.709: De hemel vertelt
Loflied Opw.794: No longer slaves

Kindermoment
Kinderlied: Stem op Jezus
Kinderen gaan naar de kinderkerk, tieners (12-16 jaar) gaan naar de Xr-kerk

Gebed om de Heilige Geest

Wij lezen en zingen uit de Bijbel: psalm 19

Wij zingen: NLB 19: 1 (Nieuw Liedboek 2013)
1
De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

Wij lezen: psalm 19: 2 t/m 9 NBV 21 (Lector)
2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord,
het is een spraak zonder klank.
5 Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon:
6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die juichend voortsnelt op zijn weg.
7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.

3

8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
Wij zingen: psalm 19: 4 (Liedboek)
4
Des Heren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn
van de allergrootste schat.
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is het hoogste goed, / meer kostelijk en zoet
dan het edelst van de honing;
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

Wij lezen: psalm 19: 12-15 NBV 21 lector
12 Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
15 Laten de woorden van mijn mond U behagen,
de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Wij lezen uit de Bijbel: Romeinen 8: 15 – 17
15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest
ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.
16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En als we zijn kinderen
zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen
in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Wij zingen: Hemelhoog 627: 1 en 2 “Abba Vader’

Preek: Waar vinden we God?

Psalm 19: 2
“De hemel verhaalt van Gods majesteit”

Psalm 19: 9
“De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart”.

Psalm 19: 12
“Heer, ik laat mij door Uw wetten leiden”

Wij zingen NLB 978: 1, 3 en 4 “Aan U behoort, o Heer der heren”

Gebeden

Collecte

Slotlied: Hemelhoog 267: 1, 2 en 3 “Jeruzalem, zo zegt de Heer”

Zegen

elswKerkdienst zondag a.s. 10:00