De preek van Hemelvaart 2019

bij Psalm 110 en Handelingen 1:1-14

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Moet je je eens proberen voor te stellen. Die discipelen. Toen ze naar boven stonden te staren. Ze hadden een aantal jaar met Jezus doorgebracht op aarde. Ze waren er bij, bij alle hoogtepunten en dieptepunten. Ze hadden hem zien sterven aan een kruis. Ze hadden verdrietig en wanhopig bij elkaar gezeten. Tot het moment dat ze hoorden dat het graf leeg was en de vrouwen Hem hadden gezien. Tot het moment dat Jezus aan hen zelf verscheen. Ze hadden in die veertig dagen na Pasen regelmatig met de opgestane Heer Jezus gegeten. Met Hem gelachen. Naar Hem geluisterd. Ze snapten nu al veel beter waarom Hij moest sterven. Ze begonnen te begrijpen dat Gods Koninkrijk zo was begonnen. En ze begonnen in te zien dat God zo zijn grote plan met Israël zou volbrengen.

Maar op de veertigste dag zijn ze Jezus opnieuw kwijt. Hij is verdwenen op een wolk. Vertrokken naar de hemel.

Pas tien dagen later, met Pinksteren, als de Heilige Geest in hen komt wonen, gaan ze begrijpen wat dat betekent. En de eerste tekst die ze dan gaan gebruiken om uit te leggen wat het betekent dat Jezus is opgevaren naar de hemel, is Psalm 110.

Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament. In de tijd van Jezus werd het gezien als een Psalm over de Messias.

  • De HEERheeft tot mijn heer zijn woord gesproken: ‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!

Die eerste HEER met hoofletters is JHWH, God de Heer. Die spreekt tot adonai, het Hebreeuwse woord wat wij vertalen met Heer. Dus JHWH zegt tot een heer: neem plaats aan mijn rechterhand.

De belangrijkste plek die je kunt krijgen. Deze koningsfiguur, deze Messias, mag plaatsnemen op de belangrijkste plek naast God.

En daarom zijn de eerste christenen deze Psalm gaan zien als een psalm over Jezus: Hij mag als Messias plaatsnemen naast God. Hem komt toe alle macht en eer.

En Hij ontvangt de scepter: de koningsstaf. Die staf symboliseert de macht van de koning. Dus Jezus ontvangt de macht vanuit de hemel om te heersen over de aarde. Om te heersen over alle tegenstanders. Jezus is nu de koning van de hele aarde. Hij is sterker dan alle machten en krachten die op aarde proberen te heersen. Hij is sterker dan alle koningen en presidenten. Hij bevrijdt mensen uit de macht van het geld, uit het donker van depressies, uit financiële schulden, uit slavernij, uit de eenzaamheid.

En Jezus is niet alleen een koning, maar ook een priester:

  • Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen: ‘Ik stel u, koning, ook als priester aan. Bij Melchisedeks orde zult u horen. Voor eeuwig zult u God ten dienste staan.’

Het is de taak van een priester om de verbinding tussen hemel en aarde te herstellen. Om alles wat die verbinding tegenwerkt, alle onreinheid, alle zonden weg te laten nemen. En Jezus is de vervulling van die taak. Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Hij pleit voor ons bij de Vader, vol medelijden en barmhartigheid.

En Jezus maakt ons daardoor nieuwe mensen. Nieuwe schepping. Herschapen om een evenbeeld van God te zijn. Hij maakt ons geschikt om weer bij God in dienst te treden als een koninklijk priesterschap, als koningen en priesters. We mogen doen wat Jezus doet. Omdat Jezus is opgevaren naar de hemel, zijn wij op aarde zijn koningen en priesters, zijn handen en voeten.

Als priesters mogen we voor onszelf en voor anderen pleiten bij de Vader. We mogen God de lof toezingen en Hem danken voor al het goede dat we tegenkomen in de schepping.

En we zijn met Jezus koningen. We mogen Hem dienen in zijn regering over de wereld. We mogen zorgen dat er recht geschiedt op aarde. Dat er aan mensen en alle andere wezens in de schepping recht wordt gedaan. Met vallen en opstaan. Alle kleine daden helpen.

Voor dat koningen en priesters zijn van ons, gebruikt de Psalm een heel mooi beeld.

Gewillig is uw volk. Wat is het prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.

En dat ziet er zo uit:

Als de zon net is opgekomen, en er ligt nog dauw over de velden, dan zie je het schitteren. Wij zijn als die dauw op het gras. Mensen die horen bij de hemel en bij de aarde. Mensen die het licht van de hemel mogen weerkaatsen in de wereld. De hemelse schitterende werkelijkheid van Gods Nieuwe Wereld nu al mogen laten zien in deze tijd. Als koningen en priesters.

Dat is de opdracht van Hemelvaart. We bidden en wachten in eenheid op de komst van de Geest met Pinksteren. Om aangevuurd door die Geest, en net zoals Jezus, koningen en priesters te zijn in dienst van God, op deze aarde. Amen.