Wijziging in samenwerking binnen Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw

Toekomst van de PGPD

Eerder berichtte de Algemene Kerkenraad al dat wij ons zouden gaan buigen over de toekomst van onze gemeente. Er is een kleine groep mensen bij elkaar gebracht waarin alle wijken en alle groepen (College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, ouderlingen) vertegenwoordigd zijn. Die groep van acht is aan de slag gegaan o.l.v. Jan Boer. Jan Boer is van Kerkvitaal en is gespecialiseerd in gemeenteadvies en -begeleiding
Met dit artikel willen we u kort bijpraten over de gang van zaken en de status. Dat doen we aan de hand van een paar vragen en antwoorden.

Hoe is het nu?
Al enige jaren heeft de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw (PGPD) te maken met een dalend aantal leden en wordt het steeds lastiger om de begroting en jaarrekening sluitend te krijgen.
Daar staat tegenover dat we nog steeds gezegend zijn met vier bloeiende wijkgemeenten, met ieder een eigen predikant en actieve gemeenteleden en een groot kapitaal op de bank.

‘Geld en Goed’ schreef hier ook wat over, toch?
De commissie Geld en Goed (Rapport te vinden op de website) schreef hierover het volgende: ‘Eén Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw met een stevig gezamenlijk financieel beleid dat uitgaat van ruime mogelijkheden voor de wijkgemeenten om invulling en karakter te geven aan kerk in beweging en de vitale wijkgemeente.’
Daar willen we nu verder invulling aan gaan geven.

Hoe gaat dat dan gebeuren?
We hopen de PGPD meer tot bloei te laten komen door middel van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid in verbinding en vertrouwen’.
Daarmee bedoelen we dat wijken meer eigen verantwoordelijkheden krijgen op gebied van beleid en financiën, zonder de verbinding tussen de wijkgemeenten en het onderlinge vertrouwen los te laten.
Meer concreet betekent dit onder andere dat:

  • Elke wijkgemeente verantwoordelijk wordt voor het financieren van het reguliere kerkenwerk, waarbij inkomsten en uitgaven per wijkgemeente in balans zijn.
  • De solidariteit tussen de wijkgemeenten hoog in het vaandel staat, maar dat er wel draagvlak voor moet zijn
  • We in redelijkheid ook stappen in vertrouwen willen zetten waarbij geld de plannen volgt: van ‘plannen-volgen-het-geld’ naar ‘geld-volgt-de-plannen’.
  • Centraal vermogen middels te vormen fondsen projectmatig kan worden ingezet voor investeringen in o.a. innovatie, restauratie en verduurzaming. Daartoe gaan spelregels worden opgesteld.

Is dit dan het einde van één Protestantse gemeente?
Nee, zeker niet.
Onder de mantel van één PGPD maken we de omslag van een sterk centraal bepaald beleid naar verantwoordelijkheden die in de wijken gelegd worden.
We geloven dat dit de betrokkenheid van mensen bij de kerk zal vergroten, creativiteit zal losmaken en uiteindelijk tot groei zal leiden: geestelijke groei, groei in aantal en groei in middelen (financiën, beschikbare tijd)

Zijn we hier al?
Nee, zeker niet. Er is nog heel veel werk te doen. De eerste stap is gezet. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met deze ingeslagen weg, in april is er een avond geweest met alle kerkenraadsleden van de vier wijken. Nu gaan we op twee fronten verder:

  •  De wijkgemeenten gaan aan de slag met de verdere uitwerking: ‘Hoe willen wij wijkgemeente zijn?’, ‘Hoe realiseren we dat met een sluitende begroting?’, ‘Hoe betrekken we de leden van onze wijkgemeente bij dit proces?, enz.
  • De commissie buigt zich over vraagstukken als ‘Wat hoort bij een wijk en wat is centraal?’, ‘Hoe zit het met begraafplaats en het CJMV-gebouw?’, ‘Wat zijn de spelregels voor de fondsen, en welke fondsen zijn het?’. Ook deze voorstellen zullen in de Algemene Kerkenraad besproken gaan worden.

Wat zijn de volgende stappen?
Dat staat eigenlijk hier boven al. Enerzijds probeert de commissie, in overleg met de AK, antwoord te formuleren op vragen die leven. Anderzijds buigen de wijken zich over de invulling, waarbij elke wijk op een eigen wijze de gemeenteleden zal betrekken.