Uit Centraal Contact, 38e jaargang, nummer 22

op maandag, 21 december 2015

Berichten van de Algemene Kerkenraad

Begrotingen 2016 voorlopig vastgesteld

In de vergadering van de AK in oktober zijn de begrotingen voor 2016 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw en van de diaconie voorlopig vastgesteld. De begrotingen hebben daarna ter inzage gelegen. Enkele gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de stukken te reageren. Op die reacties is ingegaan door de penningmeesters van het college van kerkrentmeesters en van het college van diakenen. In de november vergadering heeft de AK de begrotingen definitief vastgesteld. Daarna zijn ze conform de kerkorde toegestuurd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Collecte- en preekroosters

Behalve de begrotingen zijn in oktober het collecterooster voor 2016, het preekrooster voor 2016 en het stramien voor het preekrooster van 2017 behandeld. In november is het vergaderrooster voor 2016 aan de orde geweest. De roosters zijn allemaal vastgesteld. Het zijn vrij zakelijke mededelingen: begrotingen en roosters die worden behandeld en vastgesteld. Het gaat om documenten die noodzakelijk zijn om als kerkelijke gemeente te kunnen functioneren. Stukken waarvoor veel werk verzet is ter voorbereiding. De AK is dankbaar dat velen zich ieder jaar weer inzetten om die stukken zorgvuldig en tijdig op te stellen en de vereiste procedures voor behandeling en publicatie te doorlopen!

Vermelding van vrouwelijke predikanten in CC

De AK heeft in oktober nagedacht over de vraag wat in de huidige tijd een goede manier is om vrouwelijke predikanten te vermelden in CC. Tot nu toe wordt een mannelijke predikant aangeduid als ds. en een vrouwelijke predikant als mw. ds. Vanuit de wens vrouwen en mannen op gelijke manier te behandelen is er voor gekozen zowel mannelijke als vrouwelijke predikanten voortaan met ds. aan te duiden, gevolgd door initialen en achternaam.

Werkgroep communicatie

In november is het Jaarplan van de werkgroep communicatie voor 2016 besproken en vastgesteld. De werkgroep communicatie houdt zich onder andere bezig met Centraal Contact en de website van de Protestantse Gemeente.

Ledenadministratie

Tenslotte kwamen enkele punten rond de ledenadministratie in november aan de orde. Iemand van 21 of ouder staat nu vaak geregistreerd in de pastorale eenheid van de ouders, totdat diegene het huis uit gaat. Dat zorgt voor diversiteit in de registratie. Om tot eenduidigheid te komen is besloten om inwonende ‘kinderen’ van 21 jaar en ouder voortaan in de ledenadministratie te vermelden als zelfstandige pastorale eenheid. Gaat het om iemand die niet is gedoopt of belijdenis heeft gedaan, dan zal dat pas gebeuren nadat er een gesprek met de betrokken persoon heeft plaatsgevonden.

VoedselBank_logoNieuws van de VoedselbankDe laatste tijd wordt ons steeds vaker gevraagd het banknummer van de Voedselbank in Centraal Contact te publiceren, zodat mensen voor het einde van het jaar nog een donatie kunnen doen aan de Voedselbank.
Daarom hierbij het banknummer:

NL77 RABO 035 44 14 747, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw o.v.v. Fonds Voedselbank.

We zien uw giften gaarne tegemoet.

Namens de vrijwilligers van de Voedselbank,
Mary Klijnsma en Lida Gierveld.

ZWO_logo_Pijnacker_clr3Postzegels en (ansicht)kaarten nog steeds waardevol voor de ZWO

Gelet op de vragen die we krijgen, is nog steeds niet iedereen op de hoogte dat die waardevol zijn voor de zending. Ook geboortekaartjes zijn bij verzamelaars in trek. Verder blijven oud gereedschap, oude cartridges, mobieltjes, enz. zeer welkom.
De ZWO-commissie neemt alles graag in ontvangst.

Zendingsbussen

De maand oktober: Dorpskerk € 110,35, KC Delfgauw € 103,50 en De Acker € 83,45. Totaal € 297,30.
Dan november: Dorpskerk € 172,85, KC Delfgauw € 118,36 en De Acker € 130,60. Totaal € 412,81.
We staan nog net iets boven de score van vorig jaar. Als ieder een steentje bijdraagt houden we dat zo!

Bazaars en ZWO

De wijn- en chocoladeverkoop tijdens de bazaars in Delfgauw en De Acker heeft resp. € 62,55 en € 27,60 opgebracht. Geen bijzonder hoog bedrag, maar we zoeken er toch een goede ZWO-bestemming voor.

Een toepasselijk lied voor deze tijd is: ”Wij delen”.

Hier het derde couplet.

Wij delen ver weg. We delen dichtbij.
Eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.

De ZWO-commissie

edwardUit Centraal Contact, 38e jaargang, nummer 22