Ambtsdragers gezocht

De wijkkerkenraad zoekt een nieuwe pastoraal ouderling en een ouderling-kerkrentmeester. Volgens de Plaatselijke Regeling zijn belijdend leden verkiesbaar.
De wijkkerkenraad nodigt u / jou van harte uit om gemeenteleden voor te dragen voor deze vacatures. Als u / jij zelf interesse hebt in een van deze functies, neem dan ook contact op met iemand van de wijkkerkenraad.

Algemeen

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Zij worden in principe voor vier jaar aangesteld (uitgezonderd de predikant), met de mogelijkheid om dat één keer voor vier jaar te verlengen.

Pastoraal ouderling

Als pastoraal ouderling ben je lid van het pastorale team. Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie en het totaaloverzicht van de pastorale zorg voor de gemeente. Een belangrijke taak is het bezoeken of organiseren van bezoek voor gemeenteleden. Eenmaal per zes à zeven kerkdiensten doe je dienst als ouderling.

Ouderling-kerkrentmeester

Als ouderling-kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze (wijk)gemeente. Dit betekent dat je mede zorg draagt voor de gebouwen van onze gemeente, de mensen die er werken (inclusief vrijwilligers) en het geld dat we tot onze beschikking hebben. Dit doe je samen met de andere kerkrentmeesters van onze wijk en in samenwerking met de kerkrentmeesters van de andere wijken. Eenmaal per vier kerkdiensten doe je dienst als ouderling-kerkrentmeester. Gelet op de huidige samenstelling zijn we op zoek naar een kerkrentmeester met een bouwtechnische achtergrond of die op zijn minst affiniteit heeft met (bouw)technische aangelegenheden en/of die namens de kerkrentmeesters zitting wil nemen in het College van kerkrentmeesters. Het hebben van een netwerk in Delfgauw en Oude Leede dat je kunt inzetten is een pré.

Mail uw aanbevelingen graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 april aan scriba@kerkdelfgauw.nl, of spreek één van de leden van de wijkkerkenraad aan, ook voor nadere informatie.

aanbevelingen en ambten-3