Preek over het teken van het beest

bij Openbaring 13, sermon in English below (by google translate)

Preek 1

Onthulling 1:

Wat zie je?

Bijbel is een bibliotheek.

Verschillende soorten boeken. Wat voor boek lijkt nou openbaring?

Woordenboek: elk vers los van elkaar.

Kookboek: iets opzoeken een passage lezen en toepassen (bijv. groentesoep, hoe omgaan met geld)

Roman: van voor tot achter lezen

Sprookjesboek: lijkt er wel op met die monsters. En gaat van alles mis, er zijn slechteriken, maar op het eind leven ze lang en gelukkig.

kalender: weet waar je bent in de tijd, en wat er gaat gebeuren. Als er dan iets gebeurd, bijvoorbeeld er komt een QR code als coronacheck, dan zie je dat in Openbaring. En dan weet je dat Jezus bijna terugkomt.

Boek over het verzet: Of nog beter als een verzetskrant: in de tijd van Openbaring werden christen onderdrukt: gevangen gezet als ze in Jezus geloofden, soms zelfs gedood. Strijd gaande, tegenstander die in het nieuws doet alsof hij gaat winnen, door het lijden heen in verzet, eind overwinning. Door te lezen weet je wat er echt waar is en krijg je moed om vol te houden.

Lied HH489 Lees maar in de Bijbel

Preek 2

Onthulling 2: het beest

Lijkt ie een beetje op het beest uit de tekst?

1Toen zag ik een beest uit de zee komen. Het beest had zeven koppen en tien hoorns. Op elke hoorn had het een kroon, en op elke kop stond een naam die alleen voor God gebruikt mag worden. 2Het beest leek op een panter, maar het had de poten van een beer en de tanden van een leeuw. Aan dat beest gaf de draak zijn kracht en zijn koninklijke macht.

Het beest is een mix van een panter, een beer en een leeuw. Het komt uit het boek Daniël.

Daniël 7

1Toen Belsassar één jaar koning van Babylonië was, kreeg Daniël een droom. Hij zag allerlei dingen in zijn slaap. Daarna schreef hij op wat hij gedroomd had. Dit is zijn verslag:

2‘Vannacht had ik een droom. Ik zag een grote zee. De wind kwam van alle kanten en maakte hoge golven. 3Toen kwamen er vier grote dieren uit de zee. Ze leken niet op elkaar.

4Het eerste dier leek op een leeuw. Maar het had vleugels, net als een adelaar. Ik zag dat de vleugels van het dier uitgetrokken werden. Daarna werd het dier opgepakt en rechtop gezet. Toen stond het op twee benen, net als een mens. En het ging ook denken als een mens.

5Het tweede dier leek op een beer. Het stond half rechtop. Het had drie botten in zijn bek. Iemand zei tegen dat dier: ‘Sta op en eet zo veel als je pakken kunt.’

6Het derde dier leek op een panter. Maar het had vier vleugels op zijn rug. En het had vier koppen. Dat dier kreeg veel macht.

7Daarna zag ik het vierde dier.

Bij Daniël staan die vier beesten voor grote machtige landen die Israël hebben veroverd: Babylon, Perzië, Grieken van Alexander de Grote, en als laatste Rome. In Openbaring is dat tot één beest gemixt. Dat is dus het beest van de grote machtige landen. Die geweld gebruiken en de mensen in de landen onderdrukken. En de veroverde volken onderdrukken.

Wat betekent dat voor nu? Syrië, waar één iemand Assad de baas wil blijven, en miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Wit-Rusland: haalt vluchtelingen op uit andere landen, en zet ze over de grens naar Polen. Macht is belangrijker dan mensen. Of dichter bij huis: toeslagenaffaire. Mensen werden niet vertrouwd. De regering, de Tweede Kamer en de rechters hebben samen mensen zonder macht in de mangel genomen. Dat werd een beestachtige toestand, en het is lastig om uit de klauwen van dat beest te komen.

Tweede beest:

11Toen zag ik nog een beest. Dat beest kwam uit de aarde. Het had twee hoorns, net als een lam, maar het sprak als een draak. 16Het tweede beest liet een teken zetten op de rechterhand of op het voorhoofd van alle mensen. Iedereen kreeg zo’n teken: jong en oud, rijk en arm, slaven en vrije mensen. 17Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen of verkopen.

Beest van rijkdom, economie/geld boven schepping en mensen. Dat herkennen wij wel. Wij vereren economische groei, zoeken zekerheid in geld. Gevolgen: klimaatprobleem, slavernij, onrecht

Deze twee beesten willen dat we ze aanbidden. Ze zijn groter dan menselijke problemen. Achter die beesten zit de draak, de duivel, de satan, de personificatie van het kwaad. Ze willen dat we hen belangrijker vinden dan God. Dan gaat de wereld die God zo mooi heeft gemaakt en de mensen kapot.

Maar Openbaring heeft goed nieuws. Er wordt nog een dier onthuld.

Een lam.

Het lam verslaat de draak en de beesten. Hoe? Niet door geweld, niet door nog rijker te worden dan het beest. Maar door zich op te offeren. Jezus is het lam van God. Toen Hij stierf aan het kruis, is de wereld op z’n kop gezet. Of eigenlijk weer recht gezet. Door Jezus worden we vergeven. Kunnen we weer bij God horen. Bevrijdt God ons uit de macht van de draak. Door de Geest van Jezus, de Heilige Geest, kunnen we meewerken aan het goede. Nu al meebouwen aan Gods Koninkrijk op aarde.

Dat gaat nu nog niet helemaal lukken. Erg blijven beestachtige dingen gebeuren. Tot het eind. Als het lam komt als Koning op deze aarde. Dan verdwijnen de draak en zijn beesten in het vuur. Dan komt er echte vrede.

Goede nieuws van Openbaring is: Jezus heeft ze de beesten overwonnen, als een geslacht lam.

Lied HH615 Wie is als Hij?

Preek 3

16Het tweede beest liet een teken zetten op de rechterhand of op het voorhoofd van alle mensen. Iedereen kreeg zo’n teken: jong en oud, rijk en arm, slaven en vrije mensen. 17Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen of verkopen.

Het teken was de naam van het eerste beest, of het getal dat je van zijn naam kunt maken. 18Het getal is […]. En nu moet je slim zijn. Want als je goed nadenkt, kun je uitrekenen wie ermee bedoeld wordt.

Uitrekenen wie er bedoelt wordt. Het lijkt wel een raadsel. En dat is het ook:

Onthulling 3

Raadsel, Openbaringen 13, AL 14 november 2021

Nero: slechte Keizer die bijvoorbeeld zelf een wijk in Rome in brand liet steken omdat hij daar een paleis wilde bouwen. Maar hij gaf de schuld aan de christenen en liet ze doden (ook Petrus en Paulus).

Liet zichzelf als God aanbidden.

In de tijd van Johannes ging er een verhaal rond dat Nero uit de dood zou opstaan terug zou keren naar de aarde (wederkomst).

Nero als tegen Jezus. Als anti-christ.

Dat heeft ook te maken met dat teken van het beest op je rechterhand of je voorhoofd.

Deuteronomium 6

4Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! 5Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.

6Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! 7Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.

8Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. 9Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis, en op de poorten van de stad.

Dat doen Joden nog steeds. Ze dragen een Tefilin op hun voorhoofd en arm. Daarin zit die uitspraak van Mozes:

Sj’ma Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád.

Luister Israël, de HEER onze God, de HEER is de enige.

Dat teken van het beest is een anti teken. Dat niet God de baas is, maar de tegenstander. Dat wil niet zeggen dat er letterlijk moment komt waarop we iets op onze arm en voorhoofd gaan dragen, en dat dus het teken van het beest is. Het wil zeggen dat we in alle omstandigheden moeten vasthouden aan het sjema. God is Heer, God is één. Als macht en geld, als de duivel ons daarvan probeert weg te krijgen, dan moeten we ons verzetten. Dat is waar het om gaat. Niet om een coronacheck app of een chip in je arm.

Het gaat om vasthouden aan wat echt waar is. Dat hemelse perspectief vanuit de toekomst. Jezus heeft gewonnen van het beest. Blijf volhouden, wat er ook gebeurd. Ga niet allerlei tekenen in Openbaring toepassen op nu, zo is Openbaring niet geschreven. Het is geen kalender, maar een verzetsboek. Maar de hoofdboodschap van Openbaring geldt nog altijd: Jezus is het lam dat geslacht is en zo de tegenstander heeft verslagen. Blijf daarin geloven en blijf daarop vertrouwen. Amen.

Introduction

Reveal 0:

Today we read from Revelation. Last week Revelation 1 visited the children’s church, next week on Eternity Sunday we read the last part from Revelation, about a new heaven and earth.

The last book of the Bible.

Bible: how many books?

And what does Revelation mean? disclosure. Look from heaven. And it’s a look from the future. From heaven and from the future what is happening here on earth is being revealed. Another dimension of space and time. That also makes Revelation complicated.

Prayer

Gentleman,

Come, establish your authority;
be King in our hearts.
Restore your image in us;
reveal your purpose with us.
Rekindle the flame of hope;
a blazing fire in our souls.
Pour out your Spirit, show your strength again. Amen.

Reading Revelation 13:

131Then I saw a beast come out of the sea. The beast had seven heads and ten horns. It had a crown on each horn, and on each head was a name to be used only for God. 2The beast looked like a panther, but it had the feet of a bear and the teeth of a lion. To that beast the dragon gave his strength and his royal power.

3The beast was mortally wounded in one of its heads, but the wound healed. All the people were deeply impressed and ran after the beast. 4They honored the dragon because he gave his power to the beast. And they honored the beast by shouting, “No one is as strong as the beast. No one can win a war against him!”

11Then I saw another beast. That beast came out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon.

16The second beast put a mark on the right hand or on the forehead of all the people. Everyone received such a sign: young and old, rich and poor, slaves and free people. 17Only people with that mark were allowed to buy or sell things.

The sign was the name of the first beast, or the number you can make from its name. 18The number is 666. And now you have to be smart. Because if you think carefully, you can calculate who is meant by it.

141Then I saw the lamb standing on Mount Zion, and with the lamb were 144,000 people. On their foreheads was written the name of the lamb, and the name of God.

Sermon 1

Reveal 1:

What do you see?

Bible is a library.

Different types of books. What kind of book seems like revelation?

Dictionary: each verse separately.

Cookbook: look up something, read and apply a passage (e.g. vegetable soup, how to handle money)

Novel: read from front to back

Fairy tale book: kinda like those monsters. And everything goes wrong, there are bad guys, but in the end they live happily ever after.

calendar: know where you are in time, and what is going to happen. If something happens, for example a QR code such as a corona check, you will see that in Revelation. And then you know that Jesus is about to return.

Book about the resistance: Or even better as a resistance newspaper: in the time of Revelation, Christians were oppressed: imprisoned if they believed in Jesus, sometimes even killed. Combat going on, opponent pretending to win in the news, through the suffering in resistance, end of victory. By reading you know what is really true and you get the courage to persevere.

Song HH489 Read the Bible

Sermon 2

Reveal 2: The Beast

Does he look a bit like the beast in the text?

1Then I saw a beast coming out of the sea. The beast had seven heads and ten horns. It had a crown on each horn, and on each head was a name to be used only for God. 2The beast looked like a panther, but it had the feet of a bear and the teeth of a lion. To that beast the dragon gave his strength and his royal power.

The beast is a mix of a panther, a bear and a lion. It’s from the book of Daniel.

Daniel 7

1When Belshazzar was king of Babylonia for one year, Daniel had a dream. He saw all kinds of things in his sleep. Then he wrote down what he had dreamed. This is his report:

2″Last night I had a dream. I saw a great sea. The wind came from all sides and made high waves. 3Then four great beasts came out of the sea. They didn’t look alike.

4The first animal resembled a lion. But it had wings, just like an eagle. I saw that the wings of the animal were drawn out. The animal was then picked up and placed upright. Then it stood on two legs, just like a human being. And it also started to think like a human being.

5The second animal resembled a bear. It was half upright. It had three bones in its mouth. Someone said to that animal, “Get up and eat as much as you can get.”

6The third animal resembled a panther. But it had four wings on its back. And it had four heads. That animal got a lot of power.

7After that I saw the fourth beast.

In Daniel, those four beasts represent great powerful lands that Israel conquered: Babylon, Persia, Alexander the Great’s Greeks, and finally Rome. In Revelation that’s mixed into one beast. That is the beast of the great mighty lands. Who use violence and oppress the people in the countries. And oppress the conquered peoples. What does that mean for now? Syria, where one person wants to rule Assad, and millions of people have been displaced. Belarus: collects refugees from other countries and transfers them across the border to Poland. Power is more important than people. Or closer to home: allowance affair. People were not trusted. The government, the House of Representatives and the judges have together taken people without power into the wringer. That turned into a beastly state, and it’s hard to get out of that beast’s clutches.

Second beast: 11Then I saw another beast. That beast came out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 16The second beast put a mark on the right hand or on the forehead of all the people. Everyone received such a sign: young and old, rich and poor, slaves and free people. 17Only people with that mark were allowed to buy or sell things. Beast of wealth, economy/money over creation and people. We recognize that. We revere economic growth, seek security in money. Consequences: climate problem, slavery, injustice These two beasts want us to worship them. They are bigger than human problems. Behind those beasts is the dragon, the devil, satan, the personification of evil. They want us to think they are more important than God. Then the world that God has made so beautiful and the people are destroyed. But Revelation has good news. Another animal is revealed. A lamb. The lamb slays the dragon and the beasts. How? Not by force, not by getting richer than the beast. But by sacrificing oneself. Jesus is the lamb of God. When He died on the cross, the world was turned upside down. Or actually put it right. We are forgiven through Jesus. Can we belong to God again? God deliver us from the power of the dragon. Through the Spirit of Jesus, the Holy Spirit, we can cooperate for good. Already helping to build God’s Kingdom on earth. That won’t quite work yet. Beastly things keep happening. Until the end. When the lamb comes as King on this earth. Then the dragon and his beasts disappear into the fire. Then there will be real peace. Good news of Revelation is: Jesus overcame them beasts, like a slain lamb. Song HH615 Who’s Like Him? Sermon 3 16The second beast put a mark on the right hand or on the forehead of all the people. Everyone received such a sign: young and old, rich and poor, slaves and free people. 17Only people with that mark were allowed to buy or sell things. The sign was the name of the first beast, or the number you can make from its name. 18The number is […]. And now you have to be smart. Because if you think carefully, you can calculate who is meant by it. Calculate who is meant.

It seems like a riddle. And that is it:

Puzzle Raadsel, Openbaringen 13, AL 14 november 2021

Words Number Nero: evil Emperor who, for example, set fire to a neighborhood in Rome because he wanted to build a palace there. But he blamed the Christians and had them killed (including Peter and Paul). Let himself worship as God. In John’s time there was a story that Nero would rise from the dead and return to earth (second coming). Nero as against Jesus. As anti-christ. That also has to do with that mark of the beast on your right hand or forehead. Deuteronomy 6 4Moses went on to say, “People of Israel, listen carefully. The Lord our God is the only God! 5Love him with all your heart, with all your soul, and with all your strength. 6Today I will give you the rules of the Lord. Remember them well, don’t forget them! 7See that your children teach them well. Keep repeating them, at home and on the road, when you go to bed and when you get up again. 8Write the rules and keep them safe. Write them on a tape that you put around your arm. And write them on a tape that you wear around your forehead. 9Write the rules also on the doorposts of your house, and on the gates of the city.

Jews still do that. They wear a Tefilin on their forehead and arm. This is what Moses said:

Sh’ma Israel, Adonai Elo-henu, Adonai Echad.

Listen, Israel, the LORD our God, the LORD is one.

That sign of the beast is an anti sign. That not God is the boss, but the adversary. That is not to say that there will literally be a moment when we will wear something on our arm and forehead, and that is therefore the sign of the beast. It means that we must adhere to the shema in all circumstances. God is Lord, God is one. If power and money, if the devil tries to get us away from that, then we have to resist. That’s what matters. Not for a corona check app or a chip in your arm.

It’s about holding onto what’s really true. That heavenly perspective from the future. Jesus has won over the beast. Keep going no matter what. Do not apply all kinds of signs in Revelation to now, Revelation is not written that way. It is not a calendar, but a resistance book. But the main message of Revelation still applies: Jesus is the lamb who was slain and thus defeated the adversary. Keep believing in that and keep trusting in it. Amen.