De preek over Galaten 5

sermon in English below

Leerlingen van Jezus, gasten met ons,

Het gaat Paulus in dit hoofdstuk om iets heel kostbaars. Eenheid. En heiligheid. En die twee moeten in balans zijn met elkaar. Je hebt ze allebei nodig. Eenheid en heiligheid.

Heiligheid kun je ook zien als zuiverheid. En nou zingen jullie natuurlijk heel mooi, als R&G, maar misschien kan het nog wel mooier. Wat nou als we R&G Unity Choir nog zuiverder gaan maken. R&G: willen jullie allemaal gaan staan. Ik ga de kwaliteitseisen wat opschroeven. Als je niet meer aan de eisen voldoet moet je gaan zitten, en ben je dus uit het koor weggezuiverd.

Ipv twee keer voor optreden aanwezig zijn, vier keer.
Muzieknoten lezen
Zuivere solo zingen
Bas en tenor, of alt en sopraan
Conservatorium gedaan

Zie daar: gezuiverd R&G. Geen unity meer. Maar wel heel zuiver. Top kwaliteit.

Er zijn kerken die zichzelf op deze manier heel zuiver en heilig maken. Door strenge regels op te stellen over seks, geld, gehoorzaamheid aan het leiderschap. En wie daar niet aan voldoet kan geen onderdeel meer uitmaken van die kerk.

Maar het gaat ook mis als je heiligheid vergeet, en helemaal gaat voor eenheid.
Eens kijken wat er gebeurd als we een unity choir oprichten.

Wie houdt er van zingen?
Wie vindt het leuk om christenen uit andere kerken te ontmoeten?
Wie houdt er van koffie of thee?
Wie vind het fijn om bij een groep te horen?

Zie daar: een nieuw super groot unity choir. Kijk of er nog rhytm in zit. En of je er nog gospel mee kunt zingen, betwijfel ik. Maar het is wel heel veel unity, eenheid.

En ook dit kan in een kerk. Eenheid ten koste van alles. Om iedereen binnen te sluiten, kunnen we alles wat mensen mogelijk afstoot loslaten. Dus we gaan het niet meer hebben over Jezus’ sterven en opstanding, want dat kan mensen van andere geloven afstoten. En geen preken meer over duurzaamheid en eerlijk leven. Want dat kan ongemakkelijk voelen.

Maar eenheid en heiligheid moeten dus juist in balans zijn. Zo is het in een koor, maar ook in een kerk. Maar waarom gaat Paulus hier nu zo op in?

De tegenstanders van Paulus, willen dat alle mannen in de kerk besneden worden. Want dan zijn het echte Joden, nakomelingen van Abraham. Dan zijn ze heilig. Bovendien: dan is het voor de Romeinen duidelijk dat de kerk een onderdeel is van het Joodse geloof. En dan geldt de godsdienstvrijheid voor Joden dus ook voor christenen. Dat is wel zo fijn en zo veilig.

Maar zoals we in eerdere hoofdstukken al lazen is Paulus het daar hartstochtelijk mee oneens. Want door Jezus kan iedereen bij Gods volk horen. Joden en niet Joden. Jezus heeft met zijn leven, lijden, sterven en opstanding een nieuwe Exodus, een Uittocht uit de macht van het kwaad mogelijk gemaakt. Je laten besnijden, dat is alsof je weer terug gaat naar Egypte, het land van de slavernij.

En God had al aan Abraham belooft dat hij een bijzondere nakomeling zou krijgen, in wie alle volken zouden worden gezegend. Als je je laat besnijden, dan doe je alsof die nakomeling nog niet gekomen is. Dan leven we nog onder het juk van de wet. Dan is er geen vrijheid.

Maar als besnijdenis er niet meer is als markering van wie er bij hoort, een markering van eenheid. En als de wet niet meer die rol had om Israël heilig te houden ten opzichte van andere volken. Hoe kun je dan goed leven? Hoe zorgen we ervoor dat we goed leven in de vrijheid die God ons geeft in Christus? Dat eenheid en heiligheid goed in balans zijn?

Dat werkt Paulus uit met twee dingen die hij tegenover elkaar zet.
Aan de ene kant de aardse begeerten.
En aan de andere kant de vrucht van de Geest.
Op het eerste gezicht is dat vrij simpel. Het eerste is fout, het tweede is goed. Dus wat je niet moet doen is de aardse begeerten. En wat je wel moet doen is de vrucht van de Geest. Maar ik denk dat we allemaal wel ervaren dat die aardse begeerten soms best aantrekkelijk zijn. En die vrucht van de Geest, om zo te leven, dat is een grote uitdaging. Hoe kunnen we hier nou in groeien?

Om Paulus beter te begrijpen moeten we de onderliggende tijdbalk er even bijhalen.

Veel Joden in de tijd van de Bijbel waren in afwachting van de Dag van de Heer. Dat God het volk Israël zou bevrijden uit de ballingschap. Een nieuwe tijd zou aanbreken. Dan zou God Israël bevrijden en zijn koninkrijk op aarde vestigen.

Het lijkt op dit beeld, dat vaak in de kerk is gebruikt. Nu leven we in een aards tranendal. Maar als je gelooft, mag je bij je sterven voor eeuwig leven in hemel.

Maar het verhaal van het nieuwe testament zit toch anders. Tot Jezus was de wereld in de greep van het kwaad. Ballingschap. Maar in Jezus is God zelf bij ons komen wonen. Zijn koninkrijk is nabij. Maar nog niet volledig gevestigd. Dat gebeurt pas als Jezus weer terugkomt. Dan worden hemel en aarde weer één.

En in die manier van denken, past het spreken over de aardse begeerten en de vrucht van de Geest.

De aardse begeerten, dat is wat ons trekt vanuit de oude wereld. Voor de mensen in Paulus tijd was het ook echt hoe ze hun leven hadden geleefd, tot ze over Jezus hoorden. Leven naar die aardse begeerten, dat was het gewone leven in de Romeinse wereld.
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, enz.

Maar ook voor ons zijn die werken van het vlees op het eerste gezicht soms best aantrekkelijk. Vrije seks, al je verlangens bevredigen, van je af bijten bij een ruzie, feesten en zuipen.

Die aardse begeerten die zijn met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Je hoeft er niet meer naar te luisteren. Want Jezus is gekruisigd en opgestaan. Wie met Christus is gekruisigd en opgestaan leeft vanuit de nieuwe tijd, al in het hier en nu. Wij zijn nieuwe schepping. Jezus heeft ons bevrijdt uit deze door het kwaad beheerste wereld.
We mogen wandelen met de Geest. Leven met de vrucht van de Geest.
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dat beeld van de vrucht van de Geest heeft Paulus uit Psalm 1, die we zongen.
Psalm 1 zegt: wie zich dag en nacht verdiept in de wet, die is als een boom die vrucht draagt.
Maar Paulus zegt nu: wie wandelt met de Geest die draagt vrucht.
Dat lijkt een tegenstelling. Of je draagt vrucht door je aan de wet te houden, of je draagt vrucht door de Geest.

Maar Psalm 1 grijpt weer terug op Genesis. De tuin van Eden. De boom van het leven. Het goede leven komt bij God zelf vandaan. God heeft ons geschapen om een evenbeeld van God te zijn. Om zijn liefde te ontvangen en te reflecteren in de schepping. Om nieuwe schepping te zijn.

Hoe wordt je dan weer evenbeeld van God, nieuwe schepping, meer mens? Volgens sommige mensen vooral door regels. Je houden aan de 10 geboden. Aan regels die de kerken zelf stellen. Maar echt een nieuw mens wordt je dan niet, het blijft dan je aanpassen aan de buitenkant.
Sommige mensen focussen vooral op het spontane, het authentieke. De Geest werkt vanzelf in je. Als iets goed voelt, dan zal het wel goed zijn. Als je je hart maar volgt, dan wandel je vanzelf met de Geest. Maar ons hart, onze verlangens, kunnen juist ook uitgaan naar die aardse begeerten. Ons gevoel is niet heilig, niet zoals ons denken niet heilig is.

De vrucht van de Geest, dat heeft niet zozeer te maken met goede regels, of met je gevoel volgen, maar met karaktervorming. Met je laten herscheppen naar Gods evenbeeld. Dat begint bij de Geest die in je werkt, als jij in Christus gelooft als Heer.

Maar de Geest gaat jou daarbij ook aan het werk zetten. Het heeft te maken met saaie dingen als discipline, regelmaat, regels. Maar ook met spannende dingen als oefenen, luisteren en dan ook doen wat God van je vraagt, met liefde in actie. Net als bij een fruitboom moet je je inspannen om vrucht te krijgen: planten, water geven, snoeien, bemesten, verzorgen. Zonder inspanning geen vrucht. Maar aan de andere kant: je kunt met je inspanningen geen vrucht creëren. Het blijft iets dat gegeven wordt.

De vrucht van de Geest is ook niet voor jezelf bedoelt. Om voor jezelf te houden. Het is iets wat de Geest in jou doet, met behulp van jouw inspanningen. Jij wordt er meer mens van. Meer evenbeeld van God. En daarmee wordt je ook een fijner mens voor anderen.

Een mooi beeld daarvan is het beeld van hemel en hel dat C.S Lewis beschrijft. De hel, dat is een plek vol tafels met heerlijk eten. Maar je kunt het eten alleen naar binnen werken met hele lange lepels. En hoe mensen het ook proberen, het lukt niemand om die lepel naar binnen te krijgen, waardoor de mensen honger lijden boven volle tafels.

De hemel, die ziet er precies hetzelfde uit als de hel. Dezelfde heerlijke gerechten, dezelfde volle tafels. En dezelfde lepels met een lange steel. Onmogelijk om bij jezelf in je mond te stoppen. Maar wat is het verschil: in de hemel helpen de mensen elkaar. Ze stoppen de lepel in de mond van degene die aan de andere kant van de tafel zit. Zo kan iedereen heerlijk eten, omdat iedereen elkaar helpt.

Belangrijk bij de vrucht van de Geest is dat het geen vruchten zijn. Je kunt je niet specialiseren. Ik ben wel goed in geduld, maar zelfbeheersing daar ben ik niet zo van. Het is één vrucht, met meerdere partjes.

Met die vrucht van de Geest brengt God eenheid en zuiverheid. Dat is hard nodig bij de Galaten, waar de christenen ruziënd over straat rollen. Het is hard nodig in onze tijd.

Die vrucht van de Geest was in de tijd van Paulus echt een nieuwe manier van leven. Er was geen filosoof die bedacht had dat je zo samen zou kunnen leven. Maar christenen werden er wel om gewaardeerd. Zoals Paulus zegt: er is geen wet die hier iets tegen heeft. Als mensen zo leven, dan is dat aantrekkelijk, daar wil je bij horen.

In onze tijd zijn er ook buiten de kerk allerlei mensen die vol liefde leven, die klaarstaan voor anderen, die zachtmoedig zijn. Dat is ook een vrucht van het verleden. Dat dit soort eigenschappen vanuit het geloof ook breder in de maatschappij gewaardeerd worden, dat mensen er naar streven. Er zijn veel mensen die Gods wil doen, misschien wel zonder het te weten. Daar mogen wij God voor danken. Dat is genade van God.

Maar er zijn in onze maatschappij maar weinig plekken van eenheid. Plekken waar mensen van allerlei leeftijden, achtergronden, opleidingsniveaus en nationaliteiten één familie vormen. Dat is hoe wij als kerk bedoelt zijn. Dat is iets waarin wij als kerk uniek kunnen zijn, in onze tijd. Dat wij eenheid en heiligheid in balans houden.

We zijn met Christus gekruisigd. We hebben onze aardse begeerten aan het kruis geslagen. We leven door de Geest. In navolging van Christus, we wandelen met de Geest. Afhankelijk van het goede dat de Geest in ons doet. En zo bidden we: Heilige Geest van de levende God, gids mij, leid mij, troost mij, leer mij, geef mij geloof, wijs mij Uw weg, geef mij Uw vuur. Amen.

Disciples of Jesus, guests with us,

Paul is talking about something very precious in this chapter. Unit. And holiness. And those two have to be in balance with each other. You need them both. Unity and holiness.

Holiness can also be seen as purity. And of course you sing very nicely, as R&G, but maybe it could be even better. What if we make R&G Unity Choir even purer? R&G: Will you all stand. I’m going to raise the quality requirements a bit. If you no longer meet the requirements, you have to sit down, and you are therefore purged from the choir.

Instead of being present twice for the performance, four times.
Reading musical notes
Singing clean solo
Bass and tenor, or alto and soprano
Conservatory done

See there: purified R&G. No more unity. But very clean. Top quality.

There are churches that make themselves very pure and holy in this way. By setting strict rules about sex, money, obedience to leadership. And whoever does not comply with this can no longer be part of that church.

But it also goes wrong if you forget holiness, and go all out for unity.
Let’s see what happens when we start a unity choir.

Who likes to sing?
Who likes meeting Christians from other churches?
Who likes coffee or tea?
Who likes to belong to a group?

Behold: a new super large unity choir. See if there’s any rhythm in it. And I doubt you can still sing gospel with it. But it is a lot of unity, unity.

And this is also possible in a church. Unity at all costs. To lock everyone in, we can let go of anything that might repel people. So we’re not going to talk about Jesus’ death and resurrection anymore, because that can repel people from other faiths. And no more preaching about sustainability and honest living. Because that can feel uncomfortable.

But unity and holiness must be in balance. So it is in a choir, but also in a church. But why is Paul going into this now?

Paul’s opponents want all men in the church to be circumcised. Because then they are real Jews, descendants of Abraham. Then they are holy. Moreover: then it is clear to the Romans that the church is part of the Jewish faith. And then the religious freedom for Jews also applies to Christians. That is so nice and so safe.

But as we read in previous chapters, Paul passionately disagrees. Because through Jesus everyone can belong to God’s people. Jews and non-Jews. With his life, suffering, death and resurrection, Jesus made possible a new Exodus, an Exodus from the power of evil. Being circumcised is like going back to Egypt, the land of slavery.

And God had already promised Abraham that he would have a special descendant, in whom all nations would be blessed. If you allow yourself to be circumcised, you act as if that descendant has not yet come. Then we still live under the yoke of the law. Then there is no freedom.

But when circumcision is no longer there as a marker of who belongs, a marker of unity. And if the law no longer had that role to keep Israel holy towards other nations. How can you live well then? How do we ensure that we live well in the freedom that God gives us in Christ? That unity and holiness are well balanced?

Paul works this out with two things that he contrasts.
On the one hand, the earthly desires.
And on the other side the fruit of the Spirit.
At first glance, this is quite simple. The first is wrong, the second is right. So what you must not do is the earthly desires. And what you must do is the fruit of the Spirit. But I think we all experience that those earthly desires are sometimes quite attractive. And that fruit of the Spirit, to live like that, that’s a great challenge. How can we grow in this?

To better understand Paul, we need to take a look at the underlying timeline.

Many Jews in Bible times were waiting for the Day of the Lord. That God would deliver the people of Israel from captivity. A new time would dawn. Then God would deliver Israel and establish his kingdom on earth.

It resembles this statue, which has often been used in the church. Now we live in an earthly vale of tears. But if you believe, you may die with you for eternal life in heaven.

But the story of the New Testament is different. Until Jesus, the world was in the grip of evil. Exile. But in Jesus God himself came to live with us. His kingdom is near. But not yet fully established. That will only happen when Jesus returns. Then heaven and earth become one again.

And in that way of thinking, speaking about the earthly desires and the fruit of the Spirit fits.

The earthly desires, that is what draws us from the old world. For the people in Paul’s time it was really how they lived for a while until they heard about Jesus. Living according to those earthly desires, that was the ordinary life in the Roman world.
fornication, immorality and debauchery, idolatry and sorcery, enmity, dissension, jealousy and anger, scheming, quarreling and rivalry, envy, revelry and drunkenness, etc.

But even for us those works of the flesh are sometimes quite attractive at first sight. Free sex, satisfying all your desires, fight for yourself in an argument, breaking off relationships with people you don’t like anymore, partying and drinking.

Those earthly lusts that have been crucified with Christ, says Paul. You don’t have to listen to it anymore. For Jesus was crucified and risen. Anyone who has been crucified and resurrected with Christ lives from the new time, already in the here and now. We are new creation. Jesus has delivered us from this evil-dominated world.
We may walk with the Spirit. Living with the fruit of the Spirit.
love, joy and peace, patience, kindness and goodness, faith, meekness and self-control.

Paul has that picture of the fruit of the Spirit from Psalm 1, which we sang.
Psalm 1 says: Whoever studies the law day and night is like a tree that bears fruit.
But Paul now says: He who walks in the Spirit bears fruit.
That seems like a contradiction. Either you bear fruit by keeping the law or you bear fruit by the Spirit.

But Psalm 1 again harks back to Genesis. The Garden of Eden. The tree of life. The good life comes from God Himself. God created us to be the image of God. To receive and reflect his love in creation. To be new creation.

How do you become an image of God again, new creation, more human? According to some people mainly because of rules. You keep the 10 commandments. To rules set by the churches themselves. But then you don’t really become a new person, it keeps on adapting to the outside.
Some people focus mainly on the spontaneous, the authentic. The Spirit works in you by itself. If something feels good, it must be good. If you just follow your heart, you will naturally walk with the Spirit. But our hearts, our desires, can also go out to those earthly desires. Our feeling is not sacred, not as our thinking is not sacred.

The fruit of the Spirit does not so much have to do with good rules, or with following your feelings, but with character building. Letting you be re-created in God’s image. That starts with the Spirit that works in you, if you believe in Christ as Lord.

But the Spirit will also put you to work. It has to do with boring things like discipline, regularity, rules. But also with exciting things like practicing, listening and then doing what God asks of you, with love in action. Like a fruit tree, you have to make an effort to get fruit: planting, watering, pruning, fertilizing, caring. No fruit without effort. But on the other hand, you cannot create fruit with your efforts. It remains something that is given.

The fruit of the Spirit is not meant for yourself either. To keep to yourself. It is something the Spirit does in you, with the help of your efforts. It makes you more human. More image of God. And that also makes you a nicer person to others.

A beautiful picture of this is the picture of heaven and hell that C.S Lewis describes. Hell, that’s a place full of tables with delicious food. But you can only eat the food with very long spoons. And no matter how people try, nobody manages to get that spoon down, leaving people starving over full tables.

Heaven, it looks exactly like hell. The same delicious dishes, the same full tables. And the same long-handled spoons. Impossible to put in your mouth to yourself. But what is the difference: in heaven people help each other. They put the spoon in the mouth of the person sitting on the other side of the table. This way everyone can eat delicious food, because everyone helps each other.

Important with the fruit of the Spirit is that it is not fruit. You cannot specialize. I am good at patience, but self-control is not my thing. It is one fruit, with several segments.

With that fruit of the Spirit, God brings unity and purity. This is sorely needed in the Galatians, where the Christians are rolling on the street arguing. It is much needed in our time.

That fruit of the Spirit was truly a new way of life in Paul’s day. There was no philosopher who thought that you could live together like this. But Christians were appreciated for it. As Paul says, there is no law against this. If people live like this, then that’s attractive, you want to be part of that.

In our time there are also all kinds of people outside the church who live full of love, who are ready for others, who are meek. That is also a fruit of the past. These values are also valued more broadly in society on the basis of the belief that people strive for it. There are many people who do God’s will, perhaps without knowing it. We can thank God for that. That is grace from God.

But there are few places of unity in our society. Places where people of all ages, backgrounds, education levels and nationalities form one family. That is how we as a church are meant to be. That is something in which we as a church can be unique, in our time. That we keep unity and holiness in balance.

We are crucified with Christ. We have crucified our earthly desires. We live by the Spirit. In imitation of Christ, we walk in the Spirit. Depending on the good the Spirit does in us. And so we pray: Holy Spirit of the living God, guide me, guide me, comfort me, teach me, give me faith, show me Thy way, give me Thy fire. Amen.