Discipelschap: koninklijk priesterschap

op zondag, 14 mei 2017

De preek van zondag 14 mei.

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Komende zaterdag organiseren we als Kerk Delfgauw Panna United. Een panna-voetbal toernooi met als doel om meer verbinding te leggen tussen de mensen in Delfgauw.

De organisatoren hebben een poster gemaakt die precies laat zien wat het betekent om discipel van Jezus te zijn: het begint met God die zich verbonden heeft met ons, door het kruis. Omdat God dat heeft gedaan zijn wij verbonden met elkaar. Samen geven we God de eer, we heffen onze handen omhoog. En we delen dat goede nieuws met de mensen om ons heen. Een mooie samenvatting van discipelschap.

Panna United boodschap Kerk Delfgauw

En daar zit een groot verhaal achter. Wij zijn discipelen, leerlingen van Jezus. Vroeger dacht ik dat er maar twaalf discipelen waren, de twaalf leerlingen uit de Bijbel. Maar dat is niet zo. Jezus heeft zijn leerlingen geroepen om weer nieuwe leerlingen te maken.

Matteüs 28

19Ga op ?weg? en maak alle volken tot mijn ?leerlingen.

En zo zijn ook wij leerlingen van Jezus geworden, discipelen, mensen die Jezus volgen.

En dat wij leerling van Jezus zijn, begint met bevrijding. Allebei de Bijbelteksten die we lazen gaan daarover. In de tekst uit Exodus is het volk Israël net bevrijdt. Jarenlang moest het volk werken als slaven, onder de Farao, de koning van Egypte. Maar God hoorde hun schreeuw om hulp, en bevrijdde hen. Hij gebruikte Mozes, Mirjam en Aäron om het volk uit Egypte te leiden. Hij strafte de Egyptenaren met allerlei plagen. De laatste plaag was dat alle oudste zonen stierven. De zonen van Israël stierven niet, want ze moesten een lammetje slachten en het bloed op de deurposten smeren, zodat de engel van de dood voorbij zou gaan aan hun huizen. Toen mochten ze van de Farao vertrekken. Maar hij kreeg spijt en ging alsnog het volk achterna om zijn slaven terug te halen. Het volk werd weer bijna gevangen genomen, toen ze niet meer verder konden bij de Rode Zee. Maar God maakte voor hen een weg, dwars door het water van de dood. De Farao en zijn machte leger werd weggevaagd door de golven. God zegt daarover:

Exodus 19

4Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.

God heeft hen bevrijdt, uit het kwaad, dwars door de dood, naar het leven.

En hetzelfde lezen we in de tekst uit openbaring. Openbaring is een moeilijk Bijbelboek met heel veel symboliek. Het is een stuk uit een visioen, een blik in de hemel waar vast ligt wat er gaat gebeuren op aarde. We kijken mee met de christenen die al bij God zijn omdat ze zijn gestorven. Ze zingen een lied voor het Lam, dat is Jezus:

Openbaring 5

9U verdient het om het ?boek? te krijgen,

u verdient het om de ?zegels? te verbreken

en het ?boek? te openen.

Want u bent gedood,

en dankzij uw dood

heeft God mensen bevrijd van hun ?schuld,

mensen uit de hele wereld,

van alle volken en talen.

 Het boek, met daarin opgetekend Gods plan met de wereld, wordt geopend door het Lam. Jezus is het ware paaslam van God, dat de zonden van de wereld draagt. Dat bleek toen hij stief aan het kruis, en daarna werd opgewekt uit de dood. Als we in hem geloven als onze redder, worden onze zonden vergeven. Zijn offer bevrijdt ons van alles wat tussen ons en God in zou staan. Door Jezus’ offer heeft God zich met mensen verbonden. En heeft God mensen uit alle volken en van alle talen met elkaar verbonden.

We zijn door God bevrijdt, door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft als lam van God onze schuld op zich genomen. Hij heeft ons bevrijdt van de kwade machten en krachten. Hij heeft in zijn leven, sterven en opstanding de macht van de heersers van deze wereld gebroken. En wie dat gelooft is een discipel, een leerling van Jezus.

En wat leren we dan als leerlingen van Jezus?

We leren om een koninklijk priesterschap te zijn:

In Openbaring staat:

10U maakte van hen een ?heilig? volk van ?priesters.

Ze zullen als koningen heersen op aarde.

En dat gaat weer terug op de Bijbeltekst uit Exodus:

6Een koninkrijk van ?priesters? zul je zijn, een ?heilig? volk.

Als leerlingen van Jezus zijn we dus priesters en koningen. Met als priesters onze ene hand gericht op de hemel, en als koningen onze andere hand gericht op de aarde.

Priesters. Dat zijn mensen die uit het volk gekozen zijn door God om hem de eer te geven. Ze dienden God in de tabernakel, de tent van God, toen het volk door de woestijn trok. En later in de tempel, de plek waar God woonde bij zijn volk. Je zou dus zeggen: priesters dat zijn nu de dominees en pastoors.

Maar dat is echt onzin. Priesters, dat zijn wij allemaal. Wij zijn allemaal uitgekozen door God om namens het volk, de mensen om ons heen die God niet kennen, God de eer te geven. Wij danken God voor alles wat Hij heeft geschapen. We geven God de eer voor al het goed dat we ontvangen hebben. We bidden voor onszelf, voor de mensen om ons heen, voor de wereld. Samen zijn wij een priesterschap, bemiddelaars tussen God en de wereld.

Dus ook als bijvoorbeeld je kinderen niet naar de kerk gaan, kun jij God altijd nog danken namens hen. Ook als je buren niet naar de kerk gaan, kun jij voor hen bidden. Het maakt niet eens uit met hoeveel mensen wij als kerk zijn. We zijn maar met 2 tot 3 procent van het dorp. Maar wij zijn de priesters van God in Delfgauw en omgeving.

Als priesters geven we God de eer. Dat is ook de zin van ons leven: om God de eer te geven en van hem te genieten.

Maar het brengt nog iets met zich mee. Ik heb deze geestelijke les al eens eerder genoemd: je gaat lijken op wat je vereert. Bij Panna United komt Nasser El Jackson, wereldkampioen ground moves, de Christiano Ronaldo van het panna-voetbal. Als je zo iemand vereerd, ga je proberen net zo goed te worden als hij. Dezelfde trucs met de bal, een zelfde pet, dezelfde levensstijl.

En zo werkt het ook met geloven. Als wij God vereren, gaan we steeds meer lijken op Jezus. Zijn liefde, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid.

Het alternatief is dat je de dingen uit deze wereld vereerd: macht, geld, succes, financiële zekerheid. Als je dat soort afgoden achterna loopt, wordt je vanzelf een steeds lelijker mens. Op jezelf gericht, gevangene van je afgod. Alleen het vereren van God maakt je werkelijk vrij.

En priester zijn, God vereren, is daarmee een voorwaarde om ook een goede koning te zijn. In Openbaring staat,

10U maakte van hen een ?heilig? volk van ?priesters.

Ze zullen als koningen heersen op aarde.

We zijn geschapen om te heersen als koningen. Dat begint al in Genesis

Genesis 3:

15God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

 En zo zal het ook zijn aan het eind van de tijd, als Jezus komt. Ook dan zal God ons gebruiken om de nieuwe schepping te bewerken en erover te waken:

2 Timoteüs 2

11Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven;

12als wij volharden, zullen we ook met hem heersen;

We zijn mede-regeerders van God. Zo zijn we geschapen in den beginne. Zo zal het zijn als Jezus terugkomt. Wij zijn Gods handen en voeten. Niet omdat God zelf niks kan, maar omdat God er voor kiest om bijna altijd door mensen heen te werken.

En dus worden we als leerlingen van Jezus koningen genoemd.

Kijk maar naar dit verhaal uit het Evangelie van Lucas:

Lucas 22

24 De ?leerlingen? kregen ruzie over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus? zei: ‘Koningen heersen over hun volk. En machthebbers willen dat iedereen hen dankt voor hun goedheid. 26Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Want de belangrijkste moet zich gedragen alsof hij de minst belangrijke is. Als iemand een leider wil zijn, moet hij alle anderen dienen. 27Want wie is belangrijker: de man die aan ?tafel? zit of de man die hem eten brengt? De man die aan ?tafel? zit natuurlijk. Maar ik ben juist bij jullie gekomen als een dienaar.

28Jullie zijn steeds bij mij gebleven als ik het moeilijk had. 29-30Daarom zal ik koningen van jullie maken, zoals mijn Vader dat ook met mij gedaan heeft. In de nieuwe wereld mogen jullie eten en drinken bij mij aan ?tafel. Jullie zullen op twaalf tronen zitten en rechtspreken over heel Israël.’

 Als koningen zijn wij geroepen om te dienen. Wat dat in praktijk betekent hebben we als Kerk Delfgauw ooit zo opgeschreven:

Onze missie

God wil door mensen heen werken om Zijn wereld tot een goede plek te maken. Wij voelen ons geroepen om er te zijn voor alle mensen in Delfgauw en omgeving. Wie op zoek is naar spiritualiteit, willen wij laten delen in wat wij in de Bijbel hebben gevonden. Wie eenzaam is, willen wij opzoeken. Wie in nood verkeert, helpen. We willen samenwerken  met  alle  mensen  en  organisaties  van goede wil. Ook mensen verder weg willen wij met geld en gebed bijstaan als ze dat nodig hebben. We zien onszelf als rentmeesters van de aarde, en willen met anderen werken aan een meer duurzame en eerlijke wereld.

Als koningen dienen wij onze omgeving. Dat kunnen we allemaal doen, op onze eigen manier. Met waar wij goed in zijn. Soms juist ook door iets te doen waar je helemaal geen zin in hebt, maar waarvan je wel gelooft dat het goed is om zo te dienen.

Bij zowel priesterschap als koningschap is het belangrijk dat we het samen doen. We zijn niet losse priesters en losse koningen. We zijn één koninklijk priesterschap. We zijn samen leerlingen van Jezus. We geven God samen de eer. We dienen samen onze omgeving. Juist ook omdat we het samen doen, is het voor niemand van ons een te zware last.

En we hoeven de wereld niet te redden. Dat heeft Jezus al gedaan. Toen hij als lam van God de wereld bevrijdde van het kwaad. En nu mogen wij als leerlingen van Jezus, als priesters, God de eer geven. Ook namens de mensen die Hem niet kennen. Met onze ene hand opgeheven naar de hemel. Maar ook met onze andere hand gericht op de aarde. Zo mogen onze omgeving dienen. En in woord en daad laten zien wie God is. Want het is Gods verlangen dat nog meer mensen zich bij ons aansluiten en ook leerlingen worden van Jezus. Amen.

RobertDiscipelschap: koninklijk priesterschap