Preek 1e Advent over Micha 5:1-4a

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Er komt een nieuwe leider. En niet zomaar een nieuwe leider.

Hij zal worden geboren in Betlehem. Betlehem heeft wel wat weg van Delfgauw. Een dorpje dat niet zoveel voorstelt. Ik bedoel, we wonen in de schaduw van Delft. De stad waar al eeuwenlang de koningen van Nederland worden begraven. Met als belangrijkste natuurlijk Willem van Oranje, de vader des Vaderlands.

De vader des vaderlands van Israël was koning David. David lag begraven in Jeruzalem. En Betlehem lag in de schaduw van die belangrijke stad. Jeruzalem, de stad van vrede.

Maar Jeruzalem is in de tijd van Micha niet meer wat het geweest is.

Micha 3

9Hoor toch wat volgt, ?leiders? van het volk van ?Jakob? en heersers van het volk van Israël, jullie die de ?gerechtigheid? verafschuwen en al wat recht is krom maken, 10die Sion bouwen op ?bloed? en Jeruzalem op ?onrecht11De ?leiders? spreken er recht in ruil voor geschenken, de ?priesters? geven onderricht tegen betaling, de ?profeten? voorspellen voor ?geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.’12Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een ?akker? worden ?omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

 Jeruzalem hoort de plek te zijn waar God de eer krijgt. Doordat zijn naam wordt geprezen in de tempel. Doordat recht en vrede vanuit deze stad bekend worden gemaakt aan de wereld. Doordat daar een heilig volk woont dat in woord en daad getuigt van Gods goedheid en trouw.

Maar Jeruzalem is in de tijd van Micha veranderd in stad die gebouwd is op onrecht. Een stad van corruptie, omkoperij, valse profeten die wat onrecht is recht praten. De stad waar rijkdom en macht heersen, in plaats van dienen. Een stad waar vanuit gebouwd wordt aan een economisch systeem waarbij de rijken steeds rijker worden, en de armen steeds armer. Op die manier wordt Gods naam belachelijk gemaakt.

Uit zo’n stad kan geen nieuwe leider komen.

Maar Betlehem. Dat is het dorpje waar ooit koning David vandaan kwam. De koning met wie God een verbond gesloten had. Een afspraak waarin God beloofde:

2 Samuël 7

16Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je ?troon? nooit zal wankelen.

De nieuwe leider komt uit het nageslacht/ het koningshuis van David. Want als God iets belooft, dan doet Hij dat ook.

Deze nieuwe leider, heeft een bijzondere oorsprong

1Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,

in de dagen van weleer.

Zoals Paulus later zal schrijven: Hij bestaat voor alles, en alles bestaat in Hem. Hij is zelf het begin, de oorsprong.

Toch zal deze bijzondere leider ter wereld komen, zoals alle mensen.

2Totdat de vrouw die zwanger is haar ?kind? heeft gebaard,

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.

De nieuwe leider wordt gebaard door een zwangere vrouw. Maar in dat baren klinkt voor Micha meer door dan alleen de pijn die een vrouw doormaakt om haar kind ter wereld te brengen.

Micha 4

10 Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion,

krimp ineen als een vrouw die baren moet.

Je zult de stad moeten verlaten

en gaan leven op het veld.

Je zult naar Babel gaan,

en daar zul je worden bevrijd,

uit de handen van je vijanden

worden vrijgekocht door de HEER.

Micha profeteert dat het onrecht in Jeruzalem er toe zal leiden dat God haar in de steek laat. De inwoners zullen uit de stad worden meegevoerd naar Babel. Het wordt een pijnlijke vertoning. Pijn die nodig is om te komen tot iets nieuws. Barenspijn. Tot bevrijding, vergeving van zonden, vrijgekocht worden uit de slavernij.

2Daarna zullen wie er nog over zijn

terugkeren naar de andere Israëlieten.

3Hij zal aantreden en hen als een ?herder? weiden,

De nieuwe leider is een herder die zijn volk leidt. Hij leidt hen terug uit de ballingschap. Hij brengt hen terug naar het beloofde land. Hij weidt hen als een goede herder. Waar de leiders van dat moment vooral voor zichzelf zorgen, zal de nieuwe leider zorgen voor zijn schapen.

En die nieuwe leider, zal koning zijn, namens God. Hij zal in naam van God heersen over Israël. Sterker nog:

3Hij zal aantreden en hen als een ?herder? weiden,

bekleed met de macht van de HEER, zijn God,

met de majesteit van diens verheven naam.

In deze koning zal God zelf met zijn macht en majesteit aanwezig zijn.

3Zij zullen veilig wonen,

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

4en hij brengt ?vrede.

De nieuwe leider zal hen veiligheid brengen. Hij zal heersen over de hele aarde. En zo brengt Hij vrede.

Deze profetie van Micha gaat over Jezus.

Jezus die geboren werd in Betlehem.

Jezus die er al was voor het begin van de wereld.

Jezus die werd gebaard door Maria. Met bloed, zweet en tranen.

Jezus die van zichzelf zei: Ik ben de Goede Herder.

Jezus in wie God zelf aanwezig is met zijn macht en majesteit. In Jezus is God bij ons komen wonen.

Jezus die nu als koning heerst over de hele aarde en vrede geeft.

Maar wat wil Micha hier nou mee zeggen? Wat wil hij op ons overbrengen?

De kern van Micha’s boek zit helemaal aan het eind. Daar zegt hij:

 Micha 7

 18Wie is een God als u, die schuld ?vergeeft

en aan ?zonde? voorbijgaat?

U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn;

liever toont u hun uw trouw.

19Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze ?zonden? tenietdoen.

Onze ?zonden? werpt u in de diepten van de zee.

20U bewijst ?Jakob? uw trouw en ?Abraham? uw ?goedheid,

zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,

in de dagen van weleer.

God is trouw aan zijn verbond. Aan zijn afspraak met Abraham, aan zijn afspraak met Jakob oftewel Israël, aan zijn afspraak met koning David. Die afspraak, dat verbond hield in dat God voor zijn volk zou zorgen, zolang het volk zou luisteren naar Gods geboden. Zolang zij rechtvaardig zouden leven.

Maar als zij niet naar Gods geboden zouden leven, als zij andere goden zouden dienen en de armen zouden onderdrukken, dan zou God hen in de steek laten en zou Jeruzalem door de vijand worden vernietigd. Dat was de afspraak.

Micha zegt: jullie hebben je niet gehouden aan het verbond, aan de afspraak met God. En daarom zullen jullie worden gestraft en zal de vijand Jeruzalem vernietigen.

Maar Micha zegt ook: Er komt een nieuwe leider. In die leider zal God alles herstellen en goed maken. Want zelfs als jullie ontrouw zijn, blijft God trouw aan zijn verbond.

En dat is goed nieuws. Het betekent dat je bij God altijd een nieuw begin kunt maken. Telkens vergeving kunt ontvangen voor het onrecht dat je doet. En dat God je telkens weer opnieuw de kracht geeft om wel eerlijk te leven. Zoals Micha ook zegt:

Micha 6

 8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

God maakt in Jezus een nieuw begin om dat mogelijk te maken. En zo maakt Hij telkens opnieuw een nieuw begin als wij oneerlijk leven.

De uitdaging die Micha ons meegeeft is om te kijken naar ons eigen leven. Waar moeten wij veranderen? Met welke oneerlijke praktijken moeten wij stoppen? Waar zou je je voor schamen als koning Jezus komt en je moet laten zien wat je hebt gedaan? Denk daar eens over na. En ga de uitdaging aan hoe jij komende week eerlijker kan leven. Hoe je trouw kunt zijn aan de afspraak met God. Amen.