Wijkberichten t/m 15 september

op zondag, 01 september 2019

Besnijdenis en Pascha

Dat is wat wij doop en avondmaal noemen. Twee dingen waarvan het tijdens de tocht door de woestijn niet meer gekomen was. Waarom niet? Hangt de hele Torah niet in de lucht, wanneer die twee fundamente opdrachten worden nagelaten? Leest u om erin te komen Jozua 5 al eens door. Niet bekend maar ook niet moeilijk. Op twee prikkelende zinsneden ga ik zondag 8 september ’s ochtends in. Wanneer te Gilgal, in het beloofde land, de besnijdenis in ere is hersteld, staat er: ‘Heden heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld’ (vs. 9). Aan die godsspraak zit een hele belevingswereld vast! Verder staat er aan het slot dat het manna ophield (vs. 12). De Israëlieten moesten voor zichzelf gaan zorgen. Graan verbouwen, oogsten. Brood bereiden. Het beloofde land is (helaas) geen luilekkerland. Is dat wel winst? We vieren deze dienst met brood dat bij de bakker vandaan komt de maaltijd van de Heer. Wij gedenken Jezus, ‘die het levende brood is dat uit de hemel nederdaalt’.

Avonddienst

In de avonddienst op 8 september gaat ds. H. Franzen voor die ingezetene is van Pijnacker en lid van onze gemeente. Het is fijn dat hij in de afgelopen periode actief is geweest in het bezoeken van gemeenteleden in ziekenhuizen en instellingen. ‘Ik voelde me als een vis in het water’, vertelde hij. Dat zult u tijdens de dienst ook wel kunnen merken.

In deze avonddienst wil ik aan de hand van Joh. 3: 1-8 met u nadenken over de vraag: “Wat is dat: Wedergeboren worden?”
De wedergeboorte wordt in Ma 19:28 gebruikt als verwijzing naar de vernieuwing aller dingen. Maar in het gesprek met Nicodemus gaat het Jezus echter om iets anders: het betekent geestelijke vernieuwing. In onze belijdenis staat hierover dat we moeten denken aan verlichting van ons verstand en om het openzetten van je hart. Kernwoorden voor de preek: 1. het komt van boven, 2, het vernieuwt ons verstand, ons hart en onze wil, het geeft ons het verlangen om telkens weer vernieuwd te worden.

Ds. H.J. Franzen

‘Is een sterke stad, dat zie je zo ..’

In de joodse traditie worden er onheilspellende dingen verteld van Jericho. Er lagen zeven muren rond de stad, die even hoog waren als breed. De poorten waren van ijzer en aan weerszijden vergrendeld met ijzer en brons. De ingangen sloten niet op elkaar aan. Vijandige indringers moesten, de éne poort gepasseerd, goed zoeken naar de volgende. Op allerlei plekken waren er magische vloekteksten aangebracht. Menselijkerwijze was Jericho niet in te nemen. De stad stond bekend om zijn afgoderij en kwalijke invloed. De Israëlieten moeten daarom de wapenrusting van het geloof aandoen (vgl. Efeze 6: 10-20). ’t Is door spirituele strijd dat de Here de overwinning geeft. De muren van het demonisch besmette Jericho zakken weg in de grond, het beloofde land ligt open.
Welke belofte schuilt er in dit profetenwoord, -Jozua wordt gerekend tot de profetische boeken die de Torah vertolken-, als we onszelf willen overwinnen? Jericho moet je niet buiten jezelf projecteren, maar in jezelf zoeken! Of: in ons reilen en zeilen als gemeente, als maatschappij. Kunnen we iets bereiken in het nieuwe seizoen, waar hangt dat vanaf? Wat zijn onze wapens, hoe zet u zich in? Hoe kan Amsterdam worden bevrijd uit de macht van de drugsmaffia? Nederland narcostaat! Het is verontustender dan we ooit voor waar hielden.
Op 15 september, deze startzondag worden er ook drie ambstdragers herbevestigd en één bevestigd. Zie het volgende stukje van de hand van Annette de Deugd. Ik neem me voor kort en bondig te preken. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door Hannah en Mirjam Butter, fluit & piano, en door Bartjan Geleijnse, orgel.

Bevestiging ambtsdragers

In het vorige nummer van CC is al aangekondigd dat Jan Willem Duijzer bereid is het ambt van kerkentmeester te gaan vervullen. We zijn heel blij dat hij ondanks zijn drukke werkzaamheden bereid is de kerkenraad en in het bijzonder het college van kerkrentmeesters te komen versterken. Ook hebben Olga Elferink, Lyda Hofman en Kees Weerheim te kennen gegeven bereid zijn nog een termijn te dienen als ouderling (Olga en Lyda) en kerkrentmeester (Kees). Fijn dat jullie alle drie bereid zijn om jullie werk in de gemeente op deze wijze voort te zetten! Indien hiertegen geen bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging en herbevestiging plaatsvinden op startzondag, 15 september 2019.

Twee activiteiten

Op de Startzondag de volle aandacht voor wat er dit seizoen te doen is. Op twee dingen grijp ik hier vooruit.
*Op do. 19 sept. om half negen: Dertigers (Bijbelgespreksgroep) bij Chantal en Ton Redelijkheid thuis, Bergse Maas 29.
*Op vr. 20 sept. om vijf uur: Catechisatie 12-15 jaar in de consistorie.

Tot slot

Wanneer u dit nummer van CC leest, is mijn studieverlof vrijwel voorbij en bereid ik me voor, ook op vergaderingen, op wat er allemaal begint. ’t Is plezierig opnieuw geïnspireerd, puttend uit de Bron en wat anderen daaruit hebben opgeschept, aan het werk te gaan. Samen met u hoop ik dat we mogen lijken op die boom uit Psalm 1, geplant aan beken water.
‘Die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blad valt niet af. Al wat hij doet gelukt!’
Over de veiling ten bate van het orgel, de open monumentendag, en de intrede van ds. Carla Schoonenberg in de Ontmoetingskerk kunt u elders in dit nummer het nodige lezen. Het zijn alle lichte, vreugdevolle dingen. Dat we er Gods zegen in mogen ervaren!
Met een hartelijke groet, ds. Treuren

Startzondag

Al enige weken krijgt u via verschillende wegen informatie over de startzondag op 15 september. Een aantal gemeenteleden heeft hier op gereageerd, daar zijn wij heel erg blij mee. Toch hadden wij gehoopt op wat meer briefjes in de doos. U krijgt nog een kans om reageren: op de startzondag! Dan kunt u uw vraag, uw hulp of opmerking neerleggen bij één van de kraampjes waar andere gemeenteleden u te woord kunnen staan. Zij kunnen dan precies vertellen wat hun activiteit inhoudt en waar ze uw hulp kunnen gebruiken. Laten we met zijn allen “Levende Stenen” zijn voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Met vriendelijke groet,
Lyda Hofman en Linda Droog

Jarigen

• Op 8 september wordt mevr. D.P. van der Meer – van der Elst 86 jaar.
• Op 18 september wordt dhr. G. Veldhuisen 84 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u alvast een fijne dag.

Giften

• Mevrouw A. van Lint ontving een gift van €20,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
• Nel Helder heeft een gift ontvangen van €10,00 welke is bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
• Anneke Swank heeft een gift van €40,00 ontvangen, waarvan €20,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk en €20,00 voor de diaconie van de Dorpskerk.

Tot slot:

September
Hoe anders zijn de dagen nu
Vol weemoed en herinnering
Aan een zomer gevuld
Met warmte en vrolijkheid.

Binnen het wachten
Van verkleumde dagen
Proeven we nog even de vruchten
Van de voorbije zomer.

Melancholie hangt in de lucht.
Bij de eerste adem van de herfst
Sluit de nacht de luiken van
Dit zomers tafereel.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 15 september