Collectebestemmingen

Zondag 9 april, Pasen

Nog geen opgave ontvangen

Zondag 26 februari tot Pasen

De eerste collecte is bestemd voor Zorgkwekerij Pluk de Dag.

Zondag 26 februari begint de Veertigdagentijd richting Pasen. Gedurende deze periode zullen we in alle vier wijkgemeenten elke zondagen collecteren voor Zorgkwekerij Pluk de Dag aan de Rijskade 11 in Pijnacker.
Zorgkwekerij Pluk de Dag is een kleinschalige dagbesteding in een groene omgeving aan de rand van Pijnacker. De doelgroep bestaat uit mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel, maar die nog wel thuiswonend zijn. Deze doelgroep wordt op de zorgkwekerij ondersteund met het invullen van hun dag, met persoonlijke en oprechte aandacht en professionele zorg en begeleiding. Dat mensen met plezier één of meer dagen per week een heerlijke dag beleven bij Zorgkwekerij Pluk de Dag, heeft ook een bijkomend voordeel dat niet mag worden onderschat. Door de zorg en toewijding van de professionele medewerkers en vrijwilligers kunnen mantelzorgers enigszins worden ontlast of kan opname in een zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen.
“Zodra de temperaturen buiten gaan stijgen en het aangenaam aanvoelt zitten onze deelnemers het liefste buiten. Het terras wordt dan ook volop gebruikt. Nu willen we graag het terras gaan renoveren en meer weerbestendig maken, zodat onze deelnemers er optimaal en zo lang mogelijk van kunnen genieten. De opbrengst van het 40-dagen project zou hier een mooie bijdrage in kunnen betekenen om de renovatie van het terras te kunnen realiseren.”
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Kijk vooral ook eens op https://zorgkwekerijplukdedag.nl/

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 19 februari

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor Palestijnse christenen.

Het is vandaag Voorjaarszendingszondag. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte aan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 februari

De eerste collecte is bestemd voor de Giro555 actie t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 20.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 88.000 (update 12-febr). Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 februari

De eerste collecte is bestemd voor KIA Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor Amcha Nederland

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra verspreid over heel Israël.

Amcha, waarom juist nu?
Veel van de bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en vervolging leden. Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven weer op te bouwen, maar dat lukte niet allemaal. Velen blijven worstelen met hun traumatische verleden.

Interessant is dat, hoewel de eerste prognoses wezen op de verwachte daling van de vraag naar onze diensten, de afgelopen jaren het aantal overlevenden dat zich tot ons wendt, blijft groeien. In 2005 bedienden we 8.500 personen; in 2010 bedienden we 13.450 personen en nu bedienen we 20.000 personen. Dit wordt verklaard door het feit dat naarmate de overlevenden ouder worden en geconfronteerd worden met extra uitdagingen en verliezen, zoals het verliezen van een echtgenoot of het verliezen van fysieke of mentale capaciteiten, hun behoeften toenemen en hun ondersteuningsnetwerk beperkter wordt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Doel Heilig Avondmaal collecte 1e kwartaal 2023

Moldavië, gelegen tussen Roemenië en Oekraïne, is ongeveer een vijfde kleiner dan Nederland en telt ruim 3,3 miljoen inwoners. Moldavië is het armste land van Europa, waardoor een kwart van de inwoners in het buitenland werkt. Veel jongeren en ouderen blijven daardoor alleen achter. De projecten van Kerk in Actie zijn erop gericht om de kwetsbare jongeren en ouderen in Moldavië via de plaatselijke kerken ondersteuning te geven. De jongeren volgen onder andere trainingen om ouderen te helpen. Zij hebben hier veel baat bij.

Van harte bij u aanbevolen.


Zondag 22 januari 2023

de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk: oecumenische dienst in de RK-Kerk. Deze morgen geen dienst in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk

De collecte is bestemd voor de Voedselbanken

Collectebestemming in Delfgauw:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 15 januari 2023

Delfgauw: oecumenische dienst in de Vredekerk. Deze morgen geen dienst in Delfgauw

De eerste collecte is bestemd voor de Raad van Kerken, de organisator van de ‘Week van gebed voor eenheid’ (https://www.raadvankerken.nl/).
De tweede collecte is bestemd voor het gebouw waar we te gast zijn: de ‘Vredekerk/Ursula parochie‘ (https://www.rkdelft.nl/parochie/steun-financieel/).

Collectebestemming in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de toerusting van (wijk-)gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meestal is de tweede collecte voor het plaatselijke kerkenwerk, maar vandaag heeft deze collecte een PKN-breed doel (waar we in Pijnacker en Delfgauw ook gebruik kunnen maken). Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie van de PKN ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager).
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Ondersteuning gemeenten.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/training


Zondag 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor de ZWO.

Op zondag 1 januari 2023 is de eerste collecte bestemd voor Susan Shrestha. Zij studeert aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur. Susan komt uit Nepal, uit een arm Hindoeïstisch gezin. Al op jonge leeftijd is ze overtuigd christen geworden en gaandeweg voelde ze de roeping om haar Heer te dienen. Sinds 2022 draagt de ZWO bij aan haar studie en verblijf aan de MBS.
Susan hoopt in januari aan haar laatste jaar te beginnen en haar studie af te ronden. Er is nog één maar…..; haar visum loopt half januari af. “Please pray for my visa extention.“ Bid alstublieft voor verlenging”. Als dat goed gaat, hopen we Susan in 2023 ook weer te ondersteunen met een bedrag van € 5000,-.
We zullen u weer op de hoogte houden van haar wel en wee. We zijn ervan overtuigd dat Susan onze steun en ons meeleven ten volle waard is!
Hans den Boer, secr. ZWO-commissie

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdagavond 31 december, Oudejaar

Avonddienst in De Acker, Dorpskerk en Kerk Delfgauw
Er is één collecte, deze is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk

 


Zondag 25 december, eerste kerstdag

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel 2022 van Kerk in Actie.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komt KIA en hopelijk ook u in actie en delen we met hen de hoop van advent. Doet u mee? Naast de geldinzameling heeft KIA dit jaar ook een kaartenactie gelanceerd.

Op de site van Kinderen in de knel 2022 zijn 4 filmpjes te zien van kind-vluchtelingen in Griekenland.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdag 24 december, kerstnachtdienst

Er is één collecte voor twee doelen in 50/50 verdeling:
Kinderen in de knel 2022 (voor meer informatie zie eerste collecte op 25 december)
Het werk van de plaatselijke kerk

 


Zondag 18 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.

Het Leger des Heils en het goede werk dat zij verrichten, verder weg én dichtbij, en waarvoor we zondag 18 december collecteren, behoeft nauwelijks nog introductie. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Met een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit. Het Leger des Heils zorgt ook voor opvang voor dak- en thuisloze mensen.

In oude stadswijken is het leger des Heils vaak aanwezig met haar activiteiten en haar buurtkamer. In de winter en speciaal ook in de kersttijd bruist het daar van de activiteiten: de nachtopvang in koude nachten en de kerstvieringen met daklozen, eenzamen en met mensen in de opvang van het Leger. Deze winter komt daar nog iets extra’s bij, de warme kamers overdag: in een aangename temperatuur is er een aanbod van koffie, thee, lunch, sociale contacten en activiteiten. Wie op de site van de NOS in de zoekfunctie het thema: warme kamers intikt, vindt daar mooie, illustratieve reportage.

Zie www.legerdesheils.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 december

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit.

Het doel van Oikocredit om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken. Dat doen ze door microkredieten te verstrekken: kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen. Oikocredit verstrekt leningen aan 563 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties biedt de organisatie individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen. Zie www.oikocredit.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 december

De eerste collecte is bestemd voor Youth for Christ

Youth for Christ is een wereldwijde christelijke beweging die werkt met jongeren. Gemotiveerd door het Christelijke geloof geeft Youth for Christ overal jongeren de kans om volgeling van Jezus Christus te zijn. Met de collecte van vandaag ondersteunen we in het bijzonder het werk van Youth for Christ in Europa, het Midden Oosten en Noord-America. Zie emena.yfci.org voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 november

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha

Op zondag 27 november is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor A Rocha Nederland. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Ook in Nederland is A Rocha actief. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. Ook werkt A Rocha aan bewustwording en een duurzame levensstijl. Het werk van A Rocha stimuleert ook ons in Pijnacker en Delfgauw tot rentmeesterschap. Voor meer informatie, zie www.arocha.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 november

De eerste collecte is bestemd voor Exodus

Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het vader-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder. Hieronder een klein verslag over deze activiteit.
Sinds 2019 bestaat het vader-en-kind-kamp. Het begon in 2019 in penitentiaire inrichting Vught, maar vindt inmiddels ook plaats in Veenhuizen en Nieuwegein. Tijdens het kamp brengen de kinderen (variërend van ongeveer acht tot veertien jaar) drie dagen samen met hun vaders door in een speciale ruimte in de PI. Medewerkers van Exodus verzorgen een activiteitenprogramma voor de deelnemers. Een professional van Exodus, vrijwilligers en twee medewerkers van de Dienst Justitionele Inrichtingen houden toezicht tijdens de dagen. Het doel van het kamp is om kinderen ‘gewoon even kind te kunnen laten zijn’ en vaders te ondersteunen in hun rol als ouder. De deelnemers worden hierbij begeleid door de vrijwilligers. Zij kijken mee tijdens de activiteiten, geven ze de vaders tips en er wordt gevraagd of ongevraagd hulp aangeboden als ze zien dat vaders het lastig vinden om hun ouderrol op te pakken. De avonden en nachten brengen de kinderen samen met het begeleidingsteam door in vakantiehuisjes in de nabije omgeving. Op de laatste dag wordt door de kinderen en hun vaders een talentenjacht georganiseerd waarbij de moeder of verzorger en overige familieleden welkom zijn. Tot groot plezier van de kinderen is er ook een jury die het winnende duo van vader en kind aanwijst.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 november

De eerste collecte is bestemd voor Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 november

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank voor Delft en omstreken

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren. In deze tijd van inflatie en hoge energiekosten is wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbanken dan voorheen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Terugblik 40-dagenproject voor House of Friends Delfgauw

Het huis is geopend op 2 september en op zaterdag 6 oktober was er een bedankmiddag voor donoren en sponsors. Het college van diakenen was hiervoor uitgenodigd. Namens het college was Wilma Hagenaar aanwezig. Het was een gezellige middag. Heel goed was te merken dat de tien bewoners in het voortraject veel hebben gedaan aan kennismaking. Ze gaan op een volstrekt vanzelfsprekende manier met elkaar om. Tegen de verwachting in was ook de tuin, waarvoor de kerken van Pijnacker-Delfgauw gecollecteerd hebben, al klaar. De ouders van de bewoners hebben daar samen met een hovenier hard aan gewerkt. Het resultaat is prachtig. Een tuin met terrassen, twee weerbestendige eettafels met dito stoelen en mooie beplanting. Ook staat er een prachtige boom, die daar altijd al gestaan heeft en die nu een gedeelte van de tuin schaduw geeft. Door een kaart met foto’s en een flesje met zelf geknutselde bloemen werden de bezoekers bedankt voor hun komst en voor de hulp en bijdragen die geleverd zijn. Deze dank geldt natuurlijk voor iedereen die het collecteproject heeft gesteund.Zondag 30 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het ZWO Plus project Challenging Heights voor kindslaven in Ghana

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van Challenging Heights in Ghana.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op zondag 23 oktober collecteren we voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Het NBG zet zich ervoor in dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. De missie van het NBG is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Iedereen, jong en oud. Voor kinderen heeft het NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics ontwikkeld en wereldwijd zijn er verschillende versies van de Samenleesbijbel. Zie bijbelgenootschap.nl voor meer informatie en ook voor Bijbel leesroosters.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 oktober

De eerste collecte is vandaag een wijkgebonden collecte. Elke wijkkerkenraad een eigen doel gekozen waarvoor we gaan collecteren.

Dorpskerk: verjaardagpakketten voor minima

De wijkgebonden collecte van de Dorpskerk is ditmaal bestemd voor het geven van verjaardagpakketten aan kinderen waarvan de ouders in minima leven. De ouders komen maar moeilijk rond en de verjaardag vieren van hun kind(eren) schiet er dan maar al te vaak bij in omdat er simpelweg geen geld voor is. Door de stijgende kosten van boodschappen en energie wordt dit alleen maar lastiger. Om deze kinderen toch een leuke verjaardag te geven, krijgen de ouders een verjaardagsbox met daarin onder andere pannenkoekenmix, cake, slagroom, knakworsten, limonade en voor de allerjongsten een klein cadeautje. Zo kunnen ze de verjaardag toch vieren samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

De Acker: Geef & Neem-kastje

Sinds een aantal maanden staat er een bibliotheekkastje bij De Acker. Het is mooi om te zien dat mensen hier boekjes uit meenemen. Van dit kastje hebben we onlangs ook een ‘Geef & Neem’ kastje gemaakt. Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt! Behalve geestelijke lectuur zit er in dit kastje ook blikjes met eten en hygiëne producten. De lectuur is voor iedereen. De producten voor mensen met een klein budget. De collecteopbrengst is bestemd voor het kopen van producten om het kastje steeds weer aan te vullen. Wanneer u blikjes etenswaren of hygiëne producten mee wilt brengen voor in het kastje, is dat ook goed! De ‘Geef & Neem’ kastjes worden in ons dorp ondersteund door ‘SBJ Samen Sterk’. Wilt u in uw eigen tuin ook een ‘Geef & Neem’ kastje plaatsen, neem daarover dan met hen contact op. Zie: www.sbjsamensterk.nl. Van harte bij u aanbevolen!

Ontmoetingskerk: team financiële hulpvraag

Het team financiële hulpvraag van het college van diakenen houdt zich bezig met individuele gevallen van financiële nood in Pijnacker-Delfgauw. De inflatie is extreem toegenomen en velen krijgen te maken met nieuwe energiecontracten waarvan de prijs schrikbarend is toegenomen. Daarnaast staat de winter al weer gauw voor de deur. De overheid doet inmiddels het nodige, maar ook wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan in alle discretie een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Een stukje praktische, lokale solidariteit in deze lastige tijd. We bevelen deze collecte daarom natuurlijk van harte bij u aan.

Kerk Delfgauw: 015 Connect

In Kerk Delfgauw collecteren we vandaag voor 015 Connect, een kerkelijk initiatief gericht op jongeren in Delft en omgeving. Tijdens de dienst zal hier bij de mededelingen en op de beamer meer over verteld worden.

Alle wijken:
De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2022.

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering vandaag is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is, weten we allen. Eén op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.Zondag 9 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie Pakistan.
Noodhulp overstromingen Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 2 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.


Zondag 25 september

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas

De mensen van Dorcas geloven in gerechtigheid en  zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

 Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is en redt levens wanneer die worden bedreigd. Daarom worden kansen gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden  mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. De mensen die vaak ongezien blijven, worden door Dorcas gezien.

Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 september

De eerste collecte is bestemd voor Najaarszending Kerk in Actie.

De collecte richt zich deze keer specifiek op Syrië. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst. Kijk op www.kerkinactie.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 september

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. Hiertoe roept zij kerken en individuele en groepen christenen op tot navolging en ondersteunt en inspireert hen. Zie www.arocha.nl voor informatie en inspiratie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven.

Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen die werken in de prostitutie. “Wij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. We zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan”. Dat doet De Haven onder andere met trouw veldwerk, maatschappelijk werk en uitstapprogramma’s op maat. Kijk op www.dehaven.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 28 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie,
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Waarom heeft de ZWO-commissie voor Moldavië gekozen?
De slechte economische omstandigheden in Moldavië zorgen voor weinig werkgele-genheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen van deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Ondanks hun armoede worden in Moldavië de vluchtelingen uit de Oekraïne gastvrij ontvangen. De bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen
uit de Oekraïne
Ook de kerken hebben onder deze omstandigheden te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.
De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze bidden om vrede en helpen ouderen met klusjes, maaltijden en een praatje, want samen ben je minder alleen.
Om dit goed te kunnen doen, krijgen de jongeren een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aan-dacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
Leuk om te vertellen is, dat er eind juni zes van deze jongeren op uitnodiging van Kerk in Actie op bezoek in Nederland waren. Zij verbleven bij gastgezinnen in de Protestantse Gemeente in Leusden. Zij zijn betrokken bij dit project in Moldavië.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt en bidt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 21 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Timon wil hoop, herstel en perspectief bieden. Dat kan door een veilige plek te bieden als je (tijdelijk) niet thuis kunt wonen, of als je worstelt met relaties, familie of schulden. Of als je tienermoeder bent.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 14 augustus

De eerste collecte is bestemd voor The Mall Delft van Youth for Christ

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 7 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting

Kwetsbare kinderen en jongeren zicht geven op een hoopvolle toekomst, door ze nu de ruimte en de kans te geven om zo gewoon mogelijk op te groeien. De Rudolphstichting zet zich in jeugddorp De Glind in voor de ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voor hun leefomgeving en voor woonopvang. Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting, waarvoor dominee Rudolph al in 1911 de basis legde, zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. Want in het gezinsleven ligt een belangrijke, helende kracht. En door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Jeugddorp De Glind biedt deze combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen. Op www.rudolphstichting.nl is meer informatie te vinden over het goede en belangrijke werk van de Rudolphstichting.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 31 juli

De eerste collecte is bestemd voor Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Vandaag collecteren we voor Edukans (zie www.edukans.nl). Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang! Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijke Onderwijs en is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 24 juli

De eerste collecte is bestemd voor Tearfund

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Tearfund. Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Recht doen is voor hen een opdracht van God. Tearfund gelooft in de kracht van de kerk. Daarom bieden ze wereldwijd hulp via lokale kerken en lokale christelijke organisaties. Met hun projecten helpen ze mensen en gemeenschappen tot bloei te laten komen, waarbij mensen zoveel mogelijk gebruik maken van wat ze al hebben. Ook biedt Tearfund noodhulp bij rampen. Steun het werk van Tearfund en help de kerk in een ander land hoop te brengen in hun buurt. Neem eens een kijkje op www.tearfund.nl!

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 juli

De eerste collecte is vandaag bestemd voor ADI.

ADI is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk). De twee vestigingen van ADI zijn opgericht in 2001 (Jeruzalem) en 2005 (Negev-Nahalat Eran) onder auspiciën van ALEH. Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. De gehandicaptenzorg van ADI is een voorbeeld voor de hele wereld. Gezonde mensen die één van de locaties bezoeken ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de algemene maatschappij. ADI streeft ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. Zie https://adi-il.nl/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Bestemming avondmaalscollecte in het derde kwartaal van 2022.

Kindslavernij in de visserij op Lake Volta, Ghana

Challenging Heights voert elk jaar een aantal reddingsacties uit. Daarbij zijn zij wel afhankelijk van leden uit de gemeenschappen; ze moeten ook kinderen identificeren die zijn verhandeld naar Lake Volta. Daarna kunnen ze naar Lake Volta vertrekken om de kinderen te redden uit deze moderne slavernij. De kinderen komen o.a. uit families die in extreme armoede rond het stuwmeer wonen.
Wanneer de kinderen bevrijd zijn, worden ze naar de opvang van Challenging Heights gebracht waar ze een aantal maanden verblijven.

Challenging Heights werkt samen met o.a. overlevenden van slavernij en hun families om zo veerkracht/weerstand op te bouwen tegen kinderhandel. Dit doen ze door bewustwording programma’s te geven in scholen en gemeenschappen.

In januari van dit jaar werd bekend gemaakt dat er in 2021 zo’n 153 kinderen werden bevrijd, waarvan 106 jongens en 47 meisjes in de leeftijd van zes en zeventien jaar.

Wat kan Challenging Heights met uw/onze bijdrage doen:
• De reddingsoperatie kost 543 euro per kind
• Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te vangen
• En nog eens 82 euro per maand is nodig om een kind te begeleiden na terugkeer naar huis en familie.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij danken wij u hartelijk voor uw steun.


Zondag 10 juli

1e collecte: International Justice Mission

Wereldwijd  leven er  40 miljoen mensen in slavernij.
De eigenaars van die slaven verdienen daar jaarlijks 128 miljoen euro mee.
Eén op de vier van die slaven is kind

IJM wil slavernij wereldwijd uitroeien door slaven te bevrijden, slaveneigenaars achter de tralies te krijgen en door slavenhandel onmogelijk te maken door  landen te helpen bij wetshandhaving.

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 3 juli

1e collecte: voor Sushan Shrestha, studente aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.  

Sinds januari dit jaar draagt de ZWO bij aan haar studie en levensonderhoud. Sushan komt uit Nepal, waar ze, nadat ze christen was geworden, al gauw actief bij de kerk betrokken raakte. Ook besloot ze met financiële steun van anderen naar het Nepal Baptist College in de hoofdstad Kathmandu te gaan. Toen ze daar haar diploma had behaald, kreeg ze zelfs de kans om haar theologische opleiding te voltooien aan de MBS, de Malaysia Bible Seminary. 

In de weekenden loopt Sushan stage bij de TGA Church, de kleine Nepalese kerk in Kuala Lumpur. Er zijn ’s zondags twee diensten, één in het Engels en ‘s middags een Nepalese dienst, waarin Sushan ook regelmatig voorgaat. In haar laatste mail schrijft ze : “Ik ben God zo dankbaar dat ik mijn tijd en kennis in deze aardige, enthousiaste mensen mag investeren”.   

En even dankbaar is Sushan voor onze steun aan haar! 

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 26 juni

1e collecte: Algemeen Diaconaal werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.

Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 19 juni

1e collecte: Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen de stichting kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.

Inmiddels werken bij Gave ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban. 

Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen.

De stichting maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Ook wil zij trainen en helpen bij de invulling hiervan.

Daarom initieert, organiseert en ondersteunt  Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

2e collecte: het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 12 juni 2022, gezamenlijke kerkdienst van de vier wijkgemeenten in de Dorpskerk

De eerste collecte is bestemd voor Open Doors.

In sommige delen van de wereld is het voor christenen haast onmogelijk open over hun geloof te spreken. We noemen hen geheime gelovigen. Vaak zijn geheime gelovigen de enigen in hun familie of vriendengroep die geloven in de Here Jezus. Soms voelen ze zich eenzaam. Toch willen ze graag iets delen van de hoop die in hen leeft. Open Doors wil met hen optrekken en ze zo goed mogelijk ondersteunen.

Open Doors steunt geheime gelovigen door opvang in schuilhuizen, trainingen voor christelijke leiders en evangelisten en praktische en juridische hulp en geestelijke bijstand. Door onze gift en ons gebed ervaren geheime gelovigen dat ze er niet alleen voor staan.
Ga naar voor meer informatie naar opendoors.nl/geheimgeloof

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 juni, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor het Pinksterzendingsproject van Kerk in Actie.

Vandaag vieren we Pinksteren: het feest van hoop, waarin God ons Zijn Geest gaf. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop. Via Kerk in Actie collecteren we vandaag voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. De Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd. Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelsboeren

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 mei 2022

De eerste collecte is voor Stichting de Pauluskerk.

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doet de stichting door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 22 mei 2022

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk: Johannes Wier Stichting

De diaconie van de Ontmoetingskerk werd door ons gemeentelid Hanneke de Jong, die huisarts is geattendeerd op de Johannes Wier Stichting. Dit omdat zij door haar werk in Den Haag te maken heeft met deze stichting.
De stichting bestaat sinds 1986 en houdt zich bezig met het universele mensenrecht gezondheidszorg. Enerzijds geeft deze Stichting voorlichting aan medici en verplegers in opleiding. Anderzijds wil zij misstanden op het gebied van dit mensenrecht bestrijden. Zo zet deze Stichting zich in voor medische zorg voor ongedocumenteerden. Verder wil deze Stichting bereiken dat patiënten in de gezondheidszorg die de Nederlandse taal niet machtig zijn recht hebben op een tolk. Dit onder andere omdat het niet goed is voor kinderen als zij het gesprek over medische problemen van hun ouders moeten voeren.

Delfgauw: Stand by You Foundation

Voor Kerk Delfgauw is de wijkgebonden collecte op 22 mei 2022 bestemd voor de Stand by You Foundation (https://standbyyoufoundation.nl/). Deze organisatie van vrijwilligers geeft aan vluchtelingen in Europa basishulp.?Dit doen zij door?de leefomstandigheden in vluchtelingenkampen te verbeteren, bijvoorbeeld door drinkwater, voedsel en kleding uit te delen, en EHBO te verlenen. Zo gaan vrijwilligers sinds mei 2017 elke maand naar de bossen in Duinkerke om de mensen die daar verblijven te helpen met noodhulp. Stand by You Foundation is volledig afhankelijk van donaties. Daarom is uw gift meer dan welkom!

De Acker: KidZSKamp

Wijkgemeente de Acker heeft als wijkgebonden collecte gekozen om het KidZSKamp te ondersteunen.
KidZSKamp is een begrip in Pijnacker en Delfgauw. Al meer dan 40 jaar wordt het kamp georganiseerd. In deze week wordt aan de kinderen de Bijbelse boodschap verteld op vele verschillende manieren. Zij kunnen een week lang genieten in en aan de rand van het bos van sport en spel. De kampweek is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Met deze collecte willen wij de mogelijkheid geven om kinderen mee te laten gaan waar het in het gezin financieel lastig is dit te bekostigen en tegemoet komen aan de prijsstijgingen van de boodschappen voor het kamp.

Dorpskerk:

Vandaag is de wijk gebonden collecte van de Dorpskerk bestemd voor de Stichting Promotie Dorpskerkorgel. Zij zet zich in voor het prachtige orgel van de Dorpskerk.
Het Dorpskerkorgel dateert uit 1830 en is door de jaren heen ingrijpend veranderd. De laatste restauratie is in 2018 uitgevoerd en was gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke situatie.
Uit financiële overwegingen is toen besloten de ingrijpende restauratie in 2 fasen uit te voeren.
De doelstellingen van Stichting Promotie Dorpskerkorgel zijn:
– De instandhouding en verdere optimalisatie van het orgel
– Het orgel bij een breder publiek bekend maken door middel van het geven van concerten.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Afsluiting 40-dagenproject

Op 15 mei wordt na de kerkdienst het gecollecteerde bedrag voor HoF Delfgauw symbolisch overhandigd. Dit zal gebeuren om 12.00 uur in kerkelijk centrum Delfgauw. Na afloop kan er een kijkje genomen worden in het naastgelegen HoF. Jullie worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst, waar Lennart de overhandiging zal doen, bij te wonen. Enkele van de toekomstige bewoners zullen de symbolische cheque in ontvangst nemen, maar ook het bestuur is uiteraard aanwezig.

HOF Delfgauw            HOF Delfgauw


Zondag 15 mei 2022

De eerste collecte is een themacollecte en bestemd voor A Rocha Nederland

Onder andere door klimaatverandering is er in de actualiteit veel aandacht voor milieuproblemen. A Rocha is een internationale organisatie die ook in Nederland een afdeling heeft. A Rocha wil zich vanuit Bijbelse inspiratie inzetten voor Gods schepping. Dit doet A Rocha door aandacht te geven aan de volgende onderwerpen: Het ecologisch beheren van kerkgebouwen en kerktuinen, het ontwikkelen van bijbels studiemateriaal voor predikanten en kerkgangers op het gebied van rentmeesterschap, duurzaamheid en leefstijl. Ook kunnen kerken bij A Rocha een scan aanvragen om op het gebied van duurzaamheid stappen te kunnen zetten.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 mei 2022

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. 

Een oude bekende waar we vaker voor hebben gecollecteerd, en met recht en reden: deze stichting maakt belangrijk ontwikkelingswerk in Armenië financieel mogelijk. Dat doet zij door de Stichting Little Bridge, die in Armenië allerhande kleinschalige concrete hulp- en ontwikkelingsprojecten opzet en uitvoert, financieel te ondersteunen.

Little Bridge is een kleinschalige organisatie waarmee de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië sinds 2005 samenwerkt. Deze organisatie wordt gerund door een paar daadkrachtige mensen die voor concreet resultaat gaan. De organisatie staat onder leiding van een Nederlandse vrouw, Maria Goris, die al ruim twintig jaar in Armenië actief is, met steun van de Iraanse Armeniër Benjamin Aghamalian. De stichting maakt zelf geen of nauwelijks kosten, zodat al het geld ten goede komt aan concrete projecten die Little Brigde opzet, zoals:

In haar beleidsplan schrijft de stichting dat haar kracht de concrete aanpak is, en het vertrouwen bij haar donateurs dat het geld goed wordt besteed en terecht komt bij die mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Daar is de diaconie het van harte mee eens. Op de website van de stichting (pijnackernarenhelpenarmenie.nl/) wordt onder de titel “Geweldige opbrengst PKN-collecte voor Armenië besteed aan microkredieten” een mooie toelichting gegeven op wat uw financiële bijdrage betekent voor mensen in Armenië. De diaconie beveelt deze collecte dan ook opnieuw van harte bij u aan!

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via rekening NL 78 RABO 01 09 23 69 47 t.n.v. Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 1 mei 2022

De eerste collecte is bestemd voor het nieuwe Plusproject van de ZWO-cie.: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Omdat we vorig jaar ons project in Oeganda hebben beëindigd, beginnen wij dit jaar met ons nieuwe project in Moldavië. Er waren diverse projecten aangedragen, maar dit project stond bij ieder van ons op de eerste plaats.
Door grote armoede in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland voor korte of langere tijd (ongeveer 25% van de bevolking). Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Via partnerorganisatie Moldovan Christian Aid ondersteunt Kerk in Actie kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
M.C.A. is ontstaan nadat Kerk in Actie er de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten dit weer opbouwen.
In vijf dorpen traint M.C.A. samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
Een voorbeeld is Vlada (16 jaar). Zij groeit op bij haar oma, omdat haar ouders in het buitenland werken. Samen met andere jongeren van de kerk bezoekt zij zieke ouderen.
Zo beuren jong en oud elkaar op.
Op dit moment zet partner M.C.A. zich, in verband met de oorlog in de Oekraïne, ook in voor Oekraïense vluchtelingen. Zij rust kerken en centra uit voor tijdelijke opvang. Zij zorgt o.a. voor meubels, beddengoed en voedsel. Daarnaast zorgt zij bij de grens met de Oekraïne voor warme maaltijden en toiletartikelen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 24 april 2022

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.
De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven.
Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Bestemming avondmaalscollecte tweede kwartaal 2022.

Vanaf april ondersteunen we een nieuwe studente, Sushan Shestha, aan het MBS in Maleisië.

Sushan is geboren in Nepal, in de centrale regio Chitwan. Via een bijbelschool in India en daarna 2 jaar haar pastor geholpen te hebben, besluit ze naar een Bijbel College te gaan. Na 4 jaar hier gestudeerd te hebben krijgt ze de kans om naar het MBS in Maleisië te gaan. Na een cultuurshock en wat aanpassingen zit ze nu op haar plek.

Voor haar praktische werk is ze toegewezen aan de The Gospel Avenues Church. Hier worden 2 diensten gehouden. ’s Morgens een Engelse dienst en ’s middags een Nepalese dienst, hier preekt ze ook.

Voor de kosten van onderhoud en studiekosten is Sushan afhankelijk van giften. Vandaar dat zij door de het MBS aan ons is gekoppeld. We hopen nog veel van haar te horen de komende tijd.

Van harte aanbevolen.


Zondag 17 april, Pasen

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie – Noodhulp voor Libanon

Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen hun trauma’s te verwerken. Ze kunnen er ook huiswerkbegeleiding en vaktraining volgen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6, 13, 20 en 27 maart, en 3 en 10 april 2022

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project: Hof Delfgauw

Naast de kerk aan de Zuideindseweg in Delfgauw wordt momenteel druk gebouwd aan een thuis voor 10 jongeren met een verstandelijke beperking, HOF Delfgauw.
Hof Delfgauw is onderdeel van de Stichting House Of Friends Delfgauw, een project dat wij als ouders hebben opgestart om een innovatief woon- en zorgproject voor onze jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te realiseren. Wij verwachten dat zij in september hun huis in kunnen.
De kern van ons project is, dat wij ervoor willen zorgen, dat onze kinderen in harmonie kunnen samenwonen met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling en beperking in een zo normaal mogelijke huiselijke omgeving.

Wij hebben u nodig en met ingezamelde geld gaan we de tuin opknappen. Deze kosten komen voor rekening van Stichting Hof Delfgauw.
Uw donatie is van harte welkom en zal goed besteed worden.
Namens Dylan, Felien, Frits, Kristel, Luna, Manon, Max, Mitch, Mitchel en Savannah heel erg bedankt.

Voor informatie kunt u terecht op onze website www.hofdelfgauw.nl
Volg ons ook op onze social media accounts

HOF Delfgauw            HOF Delfgauw

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Op zondag 6 maart is er een extra collecte voor de bevolking van Oekraïne.


Zondag 27 februari 2022

De eerstse collecte is bestemd voor Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten.

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 februari 2022

De eerste collecte is voor MAF zendingsvliegers

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF (Mission Aviation Fellowship) maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
Zo’n 2000 kerken en hulporganisaties doen een beroep op de hulp van MAF. Dat doen zij in de volgende omstandigheden:

Dit alles doet MAF met 130 vliegtuigen en vele professionele en vrijwillige medewerkers.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 februari 2022

De eerste collecte is voor het Malysia Bible Seminary.

Op zondag 13 februari collecteren we voor de Malaysia Bible Seminary (MBS). Er is al lang contact tussen de protestantse wijkgemeenten van Pijnacker en Delfgauw en de MBS. Deze zijn ontstaan toen de toenmalige wijkpredikant van De Acker, ds. Nelly van Kampen, daar in 2011 theologie ging doceren. Helaas kwam daar een vroegtijdig einde aan door haar overlijden in mei 2017. De contacten met de Bijbelschool zijn echter in stand gebleven, en die blijven we onderhouden. De afgelopen jaren hebben we met de diaconale collectes voor de MBS financieel bijgedragen aan de studie- en verblijfkosten van student Billy Brown. Nu hij is afgestudeerd zetten we deze bijdrage voort voor een nieuwe student: Susan Threstha uit Nepal.
Lees hier meer over Susan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 februari 2022

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, boerengezinnen in Oeganda.

De diaconale collecte van zondag 6 februari staat in het teken van het Werelddiaconaat. We collecteren dan voor Kerk In Actie, in het bijzonder voor boerengezinnen in Oeganda. In het noorden van het Afrikaanse land Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze leren nieuwe, effectieve en milieuvriendelijke landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Dat is goed voor mens én natuur. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 januari 2022

De eerste collecte is voor Amcha Nederland.

Op zondag 30 januari is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor Amcha Nederland. Amcha in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945). We collecteren juist nu voor Amcha omdat 27 januari wereldwijd Holocaustherdenkingsdag is. De datum is gekozen omdat op die dag in 1945 vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Nog altijd lijden de overlevenden van de concentratiekampen onder de gevolgen. Amcha biedt hen hulp om te gaan met dit trauma. Op http://amcha.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Ook kunt u er indrukwekkende verhalen lezen van overlevenden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 januari 2022

De eerste collecte is bestemd voor Hospice Koningshove.

Vandaag collecteren we voor de ontwikkeling van hospice Koningshove in Pijnacker. Dit hospice wordt ontwikkeld in samenspraak met de gemeente, omwonenden en verschillende zorginstellingen. Hospice Koningshove biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Koningshove is geen ziekenhuis, maar een laatste ‘thuis’ waar gasten met familie of vrienden een waardevolle tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Dankzij de zorg van gedreven en betrokken vrijwilligers wordt hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase geboden. Het hospice wordt gehuisvest in een duurzaam, kleinschalig gebouw aan het Koningshof in Pijnacker, dicht bij de Dorpskerk. Zie www.koningshove.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 januari 2022

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha

Wanneer we zorg dragen voor de schepping, geven we handen en voeten aan ons belijden en geloven. Dit jaar zullen we daarom vier keer collecteren voor A Rocha, de themacollecte voor 2022. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. Dat gebeurt dicht bij huis in praktische projecten en internationaal in tal van waardevolle ecosystemen. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. A Rocha werkt hier onder meer samen met Groene Kerken, Micha Nederland, Tearfund en The Justice Conference. Wereldwijd werkt A Rocha in twintig landen. Op www.arocha.nl is veel meer informatie te vinden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 januari 2022

De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk (ADW)

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


De H. Avondmaalscollecten in het 1e kwartaal van 2022 zijn bestemd voor Project Moldavië.

De Republiek Moldavië is een republiek in Oost-Europa Het land wordt in het westen begrensd door Roemenië en in het noorden, oosten en zuiden door Oekraïne. De hoofdstad is Chisinau. Moldavië behoorde tot 1991 tot de Sovjet-Unie.
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.


Zondag 2 januari 2022

De eerste collecte is een ZWO-collecte voor Challenging Heights in Ghana: Stop kinderarbeid op het Voltameer in Ghana, Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Vrijdag 31 december, Oudejaarsdag

Eindejaarscollecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 26 december, tweede Kerstdag

De eerste collecte is voor Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdag 25 december, eerste Kerstdag

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel.

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Over de kerstcampagne schrijft Kerk in Actie:
Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Vrijdag 24 december, Kerstavond

De collecte is 50/50 voor Kinderen in de knel (voor info zie 25 dec.)/het werk van de plaatselijke kerk 


Zondag 19 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.


Deze keer ligt het accent op het buurtwerk van het Leger des Heils

De buurthuiskamers van het Leger des Heils zijn er voor iedereen. Mensen trekken samen op, ontmoeten elkaar en zien om naar elkaar. Het sociale netwerk wordt uitgebreid en de buurt wordt versterkt. De activiteiten worden door bezoekers zelf georganiseerd. Zo kun je bij de buurthuiskamer in Amsterdam bijvoorbeeld regelmatig terecht voor een overheerlijke maaltijd en is er in de buurthuiskamer in Nijmegen een handwerkclub.
Maar ook met andere zaken kun je terecht bij de buurthuiskamers. Zo is er inde buurthuiskamer in Utrecht regelmatig een moment waarop mensen met vragen rondom geld en papieren langs kunnen komen.
Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 december

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit.

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen.

Meer informatie: www.oikocredit.nl

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 december

De eerste collecte is bestemd voor stichting Opkikker.

Begin jaren negentig werd Mario, het neefje van Ruud Sliphorst ernstig ziek. De vooruitzichten waren slecht: zijn 16e verjaardag zou hij niet gaan halen. Stoer rondscheuren op een brommer: het zou er nooit van komen. Om de hartenwens van Mario toch in vervulling te laten gaan, regelden zijn familie voor hem een ritje op een stoere brommer. Ruud mocht bij hem achterop. Het intense plezier van de jongen en zijn stralende lach die dag maakte op Ruud een onuitwisbare indruk. Dit gunde hij alle zieke kinderen.
En zo zat hij met een aantal gelijkgestemden in 1995 aan tafel bij het AMC om voor andere patiëntjes een soortgelijke, onvergetelijke ervaring te organiseren. Stichting Opkikker was een feit en de eerste van vele Opkikkerdagen vond plaats. Inmiddels wordt Ruud ondersteund door een hecht team en honderden vrijwilligers: een ware keten van kracht die ervoor zorgt dat gezinnen met een ziek kind even onbezorgd plezier hebben.
Meer informatie: www.opkikker.nl

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 28 november

De eerste collecte is bestemd voor stichting De Haven, trouw, kracht en toekomst.

Op de Bijbel gebaseerde hoop, terwijl je in doffe ellende verkeert. Dat geeft De Haven aan moeders, zusters en dochters in de seksindustrie. Vaak bracht een ingrijpende levensgeschiedenis hen achter de ramen. De seksindustrie maakt mensen tot een product of een ding. Maar dat zijn ze niet. Het zijn waardevolle en unieke mensen die het verdienen dat er iemand is die zich om hen bekommert als zij dat nodig hebben. Stichting De Haven is er voor hen.
De Haven wil mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. Helpt hen eigenwaarde en zelfvertrouwen (terug) te krijgen. Daarvoor bieden de medewerkers en vrijwilligers van Stichting de Haven een luisterend oor en praktische hulp. Zij zijn trouw in het opzoeken van de vrouwen. De maatschappelijk werkers van De Haven bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse hulpvragen. En als een vrouw uit de seksindustrie wil stappen, biedt De Haven een uitstapprogramma op maat. Zie www.dehaven.nl voor meer informatie en verhalen uit de praktijk.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Schoenendoosactie Geef een Schat

We kunnen weer veel kinderen blij maken met een goed gevulde schoenendoos! Zondag 14 november zijn er 130 goed gevulde schoenendozen ingeleverd die verstuurd worden naar kinderen in Togo, Roemenië, Sierra Leone, Moldavië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Heel veel giften hebben we ontvangen voor de verzending. Heel hartelijk dank dat u/jij meegedaan heb. Wilt u/jij zien hoe de kinderen reageren als zij zo’n mooi cadeau ontvangen, kijk op www.schoenendoosactie.nl

 


Zondag 21 november

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland biedt (ex-)gedetineerden weer perspectief.

De eerste collecte is voor Exodus Nederland. Dit is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Exodus is ontstaan op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers van het justitiepastoraat en de kerken in Den Haag.
Iedereen verdient een nieuwe kans, ook mensen die een straf hebben moeten uitzitten in de gevangenis en zijn vrijgekomen of binnenkort vrijkomen. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Exodus staat aan hun zijde en helpt hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn welkom bij Exodus. Exodus biedt perspectief. Zie exodus.nl voor meer informatie en verhalen uit de praktijk.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 14 november

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie najaarszending voor sterke en weerbare vrouwen in Guatemala

De eerste collecte is de najaarszendingcollecte van Kerk in Actie. Deze collecte is bestemd voor vrouwen in Guatemala. Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.
Zie www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala voor meer informatie en praktijkverhalen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Vul een schoenendoos geef een schat!
Inleveren van de schoenendozen kan op zondag 14 november in alle kerken.
Informatie materiaal ligt in de kerken.

Zondag 7 november

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de Commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Oeganda.

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.
De vrouwenvereniging Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Zie kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda/ voor meer informatie en praktijkverhalen.

Op deze zondag wordt er voor de laatste keer gecollecteerd voor dit Plusproject van de ZWO-cie. De commissie heeft vijf jaar voor dit project gecollecteerd en gaat binnenkort een beslissing nemen over een nieuw Plusproject. Namens de vrouwen van Mothers’ Union in Oeganda bedanken wij u hartelijk voor het steunen van dit project door uw gebed en uw financiële bijdrage.
U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.Vul een schoenendoos geef een schat!
Inleveren van de schoenendozen kan op zondag 14 november in alle kerken.
Informatie materiaal ligt in de kerken.

Zondag 31 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maakt dit genootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

De kerndoelen van het NBG:

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 24 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Vrienden van Effatha.

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking.
De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie.
De doelsteling van de stichting is:

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Mercy ships.

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships.

In de tijd van corona heeft de bemanning van de schepen een training gekregen om corona te herkennen en ernstig zieke patiënten te behandelen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 10 oktober

De eerste collecte is bestemd voor KIA (Kerk in Actie).

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 3 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.
Een voorbeeld hiervan:
Samen optrekken voor vluchtelingen Er verblijven zo’n 30.000 asielzoekers in Israël, voornamelijk uit Afrika. Na een barre tocht met veel ontberingen hebben ze het land via de Sinaï-woestijn bereikt. Ze leven onder slechte omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf is een Israëlische organisatie die deze vluchtelingen helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische begeleiding en psychosociale steun. De organisatie wordt gesteund door de Protestantse Kerk.


Zondag 26 september

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas.

De mensen van Dorcas geloven in gerechtigheid en  zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is en redt levens wanneer die worden bedreigd. Daarom worden kansen gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. De mensen die vaak ongezien blijven, worden door Dorcas gezien.

Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 19 september

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk: Kring’96

Kring’96 is een gezellige groep van 12 mensen met een beperking.                                                     
Op maandagavond in de even weken komen we bij elkaar op locatie woonvoorziening ’t Raaigras in Keijzershof. Dan zingen we liederen en praten we met elkaar en horen we ook een mooi bijbelverhaal.
We zijn gestart in 1996 en er zitten nu nog 6 leden op Kring’96 die er vanaf de start bij zijn! Dus al 25 jaar!
De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren wel gewijzigd. Er zijn Kringleden gestopt, omdat ze bijvoorbeeld gingen verhuizen naar Craeyenburch in Nootdorp of naar de Paardenmarkt in Delft. Rond 2002 heeft de groep meegedaan aan een kerstmusical in de Ontmoetingskerk, samen met kinderen uit de verschillende kerken. Het lijflied “Kom in de Kring” stamt uit die musical.
In de afgelopen 25 jaar hebben we lief en leed met elkaar gedeeld. Het is heel bijzonder dat we dat hebben kunnen doen met elkaar en dat de groep zo trouw is. We willen heel graag het 25-jarig jubileum vieren. De sponsorbus is al gereserveerd, maar waar het uitje naar toe gaat, is nog geheim. Vijfentwintig jaar geleden werd het gezinsvervangend tehuis gestart in Klapwijk, de wijk Van de Ontmoetingskerk. Ook de persoonlijke betrokkenheid van leden van de Ontmoetingskerk bij kring ’96 maakt dat er een bijzondere band is tussen onze kerk en deze groep.

Delfgauw: Rossing Center

– Dit collectedoel is gekozen door de voorbereidingsgroep van de oecumenische dienst – 
Er wordt gecollecteerd voor het project: het Rossing Center.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar vrede!

De Acker: Stichting Ambulancewens

Gemeentelid van de Acker, Wouter van Aalst, is sinds een kleine 5 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Ambulancewens. Hij is op zijn werk (bij de politie in Rotterdam) enthousiast gemaakt door een collega die al jaren vrijwilliger is bij deze stichting.
De Stichting Ambulancewens is in 2006 opgericht door Kees Veldboer, een voormalig ambulance chauffeur, en heeft tot doel een laatste wens te vervullen voor terminale patiënten. Begonnen met een oude ambulance van zijn oude werkgever. Inmiddels heeft de stichting 7 ambulances. In de afgelopen 15 jaar zijn er ruim 16.000 wensen vervuld. De 7 ambulances gaan dagelijks op pad. Ruim 270 vrijwilligers zijn actief. Tijdens een wens ga je als chauffeur altijd op pad met iemand met een medische achtergrond. Die wens kan van alles zijn: nog een keer naar het strand, afscheid nemen van het eigen huis, afscheid nemen op het werk, naar een bruiloft/verjaardag/uitvaart van een familielid, naar een sportwedstrijd, enz.
Wouter gaat ongeveer 2 dagen per maand op stap voor de Stichting Ambulancewens. Alle kosten zijn voor de stichting. De stichting draait dus volledig op giften. De medewerkers van de stichting zijn dan ook erg bij met het initiatief van wijkgemeente De Acker.

Dorpskerk: Duurzame kleine avondmaalsbekertjes

Het collectedoel is de aanschaf van duurzame kleine avondmaalsbekertjes voor gebruik in de Dorpskerk.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 september

De eerste collecte is de derde themacollecte voor Stichting de Haven.

Stichting de Haven is sinds 1996 in Den Haag werkzaam onder de 800 daar aanwezige raamprostituees. De stichting is geïnspireerd door Jezus houding ten opzichte van prostituees. Men wil de liefde van God laten zien door woord en daad. De prostituees worden wekelijks bezocht door vrijwilligers. Verder wordt er professionele psychosociale en praktische hulp geboden. Prostituees die de prostitutie willen verlaten worden geholpen met het vinden van ander werk en het opbouwen van een nieuw netwerk. Hiervoor is er ook een maatjesproject waardoor zij een jaar lang intensief begeleid worden om nieuwe wegen te vinden in het leven.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 5 september

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten de mensen van Epafras niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen de gedetineerden als die daar voor openstaan. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

H. Avondmaalscollecten 3e kwartaal 2021

De Heilig Avondmaalscollecten zijn in het 3e kwartaal bestemd voor de bestrijding van de slavernij onder kinderen in de visserij op het Voltameer in Ghana.

Dit is een Plus-project van de ZWO-commissie. Via de partnerorganisatie Challenging Heights werkt Kerk in Actie mee om deze kinderen, vooral jongens, uit deze dwangsituatie te bevrijden. Eenmaal bevrijd worden de kinderen opgevangen in een Recovery Centre. Daar krijgen ze psychologische hulp en scholing, voordat ze weer naar hun families kunnen terugkeren. Het is pure moderne slavernij!

De ZWO hoopt met uw hulp dit jaar € 6000 aan de bevrijding van deze kinderen te kunnen bijdragen. Helpt u mee?


Zondag 29 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-cie.:
voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

Billy is bezig met zijn laatste maanden aan de Malaysia Bible Seminary. In november sluit hij zijn studie af. Hij zal dan weer terugkeren naar zijn vaderland Liberia in Afrika. Hij hoopt daar predikant te worden en dat God hem toestaat eens zijn droom waar te kunnen maken, namelijk zelf een Bijbelschool op te richten! Misschien vraagt u zich af: waarom deze collecte nog als Billy toch straks de MBS gaat verlaten? Antwoord: Wij hebben als ZWO-commissie zijn verblijf en studie “voorgefinancierd“ in het vaste vertrouwen dat u in de loop van dit jaar er voldoende aan bijdraagt. Vandaar onze aanbeveling voor deze collecte!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 22 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 27 jaar en volwassenen met hun gezinnen. Ook pleegzorg is een onderdeel van Timon.
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden.
Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg.
Timon heeft diverse vormen van Begeleid Wonen. Bijvoorbeeld in een gezinsgroep van vier tot zes jongeren, waarin het gezin centraal staat. Zij worden begeleid door vrijwilligers en professionele begeleiders. Het doel is dan dat deze jongeren na 1,5 jaar zelfstandig verder kunnen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 15 augustus

De eerste collecte is bestemd voor The Mall Delft (Youth for Christ).

The Mall bestaat uit een groep christelijke mensen die zich vanuit hun geloof inzetten voor de kinderen en jongeren uit de buurt. De kinderen en jongeren die zij bereiken zijn tussen de 7 en 23 jaar oud en komen vooral uit de wijken Voorhof en Buitenhof en hebben veelal een Turkse, Marokkaanse, Somalische of Antilliaanse achtergrond.
The Mall leert de kinderen en jongeren kennen door o.a. met hen te hangen, kletsen, spelletjes te doen en te poolen. Dit doen ze in een grote huiskamer. Buiten wordt er op een veldje een potje voetbal gespeeld. Zij helpt hen ook bij het maken van huiswerk, het zoeken van een bijbaan of een stageplek en bij het kiezen van een opleiding.
Het zijn jongeren die het waard zijn om in te investeren en om mee op te trekken. Zij stellen oprechte vragen en hebben een open houding. Tegelijkertijd zijn ze ook onzeker en kwetsbaar.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Hun werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving om zo eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. in Jeugddorp De Glind. Hier worden ruim 120 kinderen opgevangen in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Het is een klein, groen dorp tussen Amersfoort en Barneveld met een manege, agrarische bedrijven en lokale ondernemers.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 1 augustus

De eerste collecte is bestemd voor Edukans

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.
De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.
Edukans richt zich op 4 thema’s:
  • Basisonderwijs van goede kwaliteit
  • Banen voor jongeren
  • Onderwijs in noodsituaties
  • Gelijke kansen voor jongens en meisjes

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 25 juli

De eerste collecte is bestemd voor Tearfund (tot 2020 heette deze organisatie Tear)

Tearfund is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht en hun leefomgeving duurzaam te maken. Tearfund zoekt de samenwerking met lokale geloofsgemeenschappen om dit doel te bereiken. Er wordt hulp verleend op materieel, sociaal en geestelijk vlak.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 juli

De eerste collecte is bestemd voor Jemima

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”. In het huis worden Arabische kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap opgevangen. Dit werk is in 1982 op verzoek van de Israëlische regering opgestart door een Nederlands echtpaar. Het komt regelmatig voor dat deze kinderen door hun ouders in de steek gelaten worden omdat ze worden gezien als een straf van God. Na jaren van fondsenwerving en professionalisering is het aantal opgevangen kinderen enorm uitgebreid. De huisvesting is uitgebreid met nieuwe gebouwen. De leiding en de verzorging is inmiddels in handen van een volledig lokaal team. Nog altijd is het werk van Jemima gestoeld op een Christelijke basis. Er is voortdurend behoefte aan medicijnen, ziekenhuiszorg en therapieën. Dat kost veel geld. Daarom is het ook mogelijk een kind financieel te adopteren.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 juli

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission.

Wereldwijd leven er 40 miljoen mensen in slavernij. De eigenaars van die slaven verdienen daar jaarlijks 128 miljoen euro mee.
Eén op de vier van die slaven is kind
IJM wil slavernij wereldwijd uitroeien door slaven te bevrijden, slaveneigenaars achter de tralies te krijgen en door slavenhandel onmogelijk te maken door landen te helpen bij wetshandhaving.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 juli

De eerste collecte is bestemd voor Christenen voor Israël. Voedselhulp voor de Oekraïne.

Koen Carlier is als alijaveldwerker van Christenen voor Israël werkzaam in de Oekraïne. Samen met zijn team en vele vrijwilligers helpt hij Joden in samenwerking met het Joods Agentschap op een praktische manier met gratis vervoer, uitreispapieren op weg naar
Israël. Christenen voor Israël steunt ook de Joodse gemeenschap met voedselpakketten, een noodzakelijke aanvulling op hun kleine pensioentje. Elke maand krijgt een Joodse oudere of een arm gezin een voedselpakket. Eén pakket van 10 Euro bevat o.a.: rijst, grutten, pasta,
olie, ananas, kip, bloem, suiker, pap, koffie en thee. Normaal gesproken, worden de pakketten ingepakt en uitgedeeld door vrijwilligers uit Nederland, België, Duitsland en de Oekraïne, maar vanwege Corona worden de pakketten op dit moment alleen door de vrijwilligers uit de Oekraïne ingepakt en uitgedeeld. De bezoekjes zijn minstens zo belangrijk als het eten zelf. Zo weten deze Joodse ouderen dat zij niet alleen zijn en dat er christenen zijn die van hen houden en voor hen zorgen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 juni

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie: geen kindslaven meer in de visserij in Ghana.

Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Elk jaar voert partnerorganisatie Challenging Heights een aantal reddings/bevrijdingsacties uit, waarbij enkele tientallen kinderen worden bevrijd. Daarna worden ze naar het Challenging Heights Recovery Centre gebracht waar ze tijdelijk worden opgevangen. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Wat betekent uw steun?
De reddingsoperatie kost per kind 543 euro, 1 kind 1 maand opvangen is 392 euro en er is 82 euro nodig om 1 kind 1 maand te begeleiden na terugkeer.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 juni

De eerste collecte is voor Stichting Gave.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen. Daarom maakt Gave kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen.
Ook organiseert zij verschillende interculturele activiteiten voor vluchtelingen, zoals kampen voor jongeren vanaf 13 t/m 23 jaar, waarin vluchtelingen en Nederlandse jongeren elkaar ontmoeten, vriendinnendagen en huwelijksconferenties.
Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt zij op voor de rechten
van christenasielzoekers.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 juni

De eerste collecte is voor de Samenwerkende hulporganisaties 555.

Door alle berichten over bijwerkingen en late leveringen van coronavaccins, zouden we één ding bijna vergeten: dat we hoe dan ook op vaccins kunnen rekenen in Nederland. Iedereen die dat wil, kan een prik krijgen.
Jij en ik boffen dat we in een land wonen dat zich uit de crisis kan vaccineren. Maar armere landen dreigen wat vaccins betreft achter het net te vissen. Niet voor niets loopt er nu een grote actie van Giro555: in India, Nepal en andere delen van de wereld voltrekt zich een ramp die schokkend duidelijk maakt dat sneller vaccineren van levensbelang is. De Samenwerkende Hulporganisaties helpen onder meer door coronavaccins te verdelen, te verzenden en te bezorgen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 juni

De eerste collecte is voor Open Doors.

De eerste collecte is voor Open Doors. Deze in 1955 opgerichte organisatie richt zich sinds de val van het ijzeren gordijn voornamelijk op Azië en het Midden Oosten. Open Doors werkt in meer dan 50 landen op het gebied van boekenverspreiding, onderwijs en training en aan sociaal economische projecten.
Open doors publiceert ieder jaar een top 50 van landen met ernstige Christenvervolging. De droevige top 3 hiervan is al heel lang Noord Korea, Afghanistan en Somalië. Landen waar je je leven niet zeker bent als Christen en zeker niet als je eerst Moslim geweest bent.
Een actueel project van Open Doors is het steunen van Christen-vluchtelingen in Turkije. Regelmatig vluchten er Christenen uit landen van het Midden-Oosten naar Turkije. Daar missen zij een plek om elkaar te ontmoeten. Met de financiële ondersteuning van Open doors bouwen zij aan zo’n plek.
Op 30 mei is er de zondag voor de vervolgde kerk. In de nacht van 4 op 5 mei is er weer de nacht voor het gebed voor vervolgde Christenen. In tegenstelling tot vorig jaar zal dat deze keer niet online zijn, maar gewoon in kerkgebouwen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 mei

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk en Dorpskerk: Hospice in oprichting Koningshove

Twee Delftse huisartsen hebben het idee geopperd dat er in Pijnacker-Nootdorp een hospice zou moeten komen. De plaatselijke Lionsclub heeft dit idee omarmd en beijvert zich ervoor dat dit initiatief gerealiseerd gaat worden. De planning is dat het Hospice in 2023 kan beginnen op het terrein van de voormalige school Koningshof naast de Dorpskerk in Pijnacker. Het is de bedoeling dat mensen die in de laatste fase van hun leven niet meer thuis kunnen zijn, in Koningshove in een warme en huiselijke omgeving worden verzorgd. Dit onder de medische begeleiding van hun eigen huisarts en met de hulp van gedreven en betrokken vrijwilligers.
Het is de bedoeling dat door middel van fondsenwerving het geld voor het interieur van het hospice bijeen gebracht wordt. De kosten daarvoor worden begroot op € 30.000. Door middel van deze wijkgebonden collecte wil de kerkenraden van de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk daar een bijdrage aan leveren. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Kerkelijk Centrum Delfgauw: De Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht en het hele jaar door bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per telefoon, maar ook per mail en per chat. Er zijn ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. Er zijn 28 Luisterlijn- locaties in heel Nederland. Hier draaien vrijwilligers telefoon- en chatdiensten of behandelen e-mails. Een gemeentelid bij ons uit de kerk zet zich ook in als vrijwilligster bij de Luisterlijn.
De Luisterlijn draagt graag bij aan een samenleving waar echt luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is en waar er voor iedereen, altijd, een luisterend oor beschikbaar is. Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.

De Acker: KidZSKamp 2021

De voorbereidingen voor KidZSKamp 2021 zijn in volle gang. De leiding is enthousiast. Al kan corona nog voor problemen zorgen. De kinderen zien uit naar deze vrolijke en feestelijke week in de zomervakantie. De kosten van dit kamp worden zo laag mogelijk gehouden, maar voor mensen met een kleine beurs zijn ze soms toch nog te hoog. Om te voorkomen dat kinderen uitgesloten worden van het kamp vanwege de kosten, houden we deze collecte voor het KidZSKamp. De Ackergemeente heeft hart voor mensen. We vinden het belangrijk dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Daarom willen we u en jou vragen om royaal te geven voor deze collecte.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 mei, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Bijbelcompetitie in Egypte)

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijv. een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte. Alvast bedankt voor uw bijdrage om het bijbellezen in Egypte te stimuleren.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 16 mei

 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven (themacollecte)

Voor de tweede keer dit jaar wordt er voor Stichting De Haven gecollecteerd. In Nederland zitten duizenden vrouwen gevangen in de seksindustrie. Alleen al in Den Haag gaat het om drieduizend tot vierduizend vrouwen die, in verreweg de meeste gevallen niet uit vrije wil, in de prostitutie werken. Gedwongen door mensenhandel, door omstandigheden en pure armoede. Vaak dragen zij de verantwoordelijkheid voor hun kinderen of families.
De Haven ziet veel vernedering, geweld, misbruik en dwang in deze duistere wereld en zij gelooft dat Jezus ons oproept om op te staan tegen dit onrecht. Om deze vrouwen een stem te geven. De Haven biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Juist in deze coronaperiode kreeg zij veel hulpvragen van vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Waar zij in de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal cliënten zag, was er in de afgelopen periode een verdubbeling van zowel het aantal nieuwe cliënten als van het aantal cliënten in een uitstaptraject.
De Haven begeleidt vrouwen in een uitstaptraject naar een opleiding of bij het vinden van een andere baan. Deze lange en intensieve trajecten vragen voor elke vrouw weer andere begeleiding.
Met uw gebed en financiële steun kunnen moeders, dochters en zussen uit de prostitutie stappen. Helpt u mee om de duisternis in de seksindustrie te bestrijden door zelf licht te zijn? Kijk op www.dehaven.nl wat u kunt doen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

 

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund. Enkele activiteiten zijn: de Voedselbank, bezoek aan zieken, de kerstattenties, het bloemetje van de maand en de ouderenmiddagen. Ook wordt er hulp verleend aan bijv. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 9 mei

 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Pijnackernaren helpen Armenië

Deze stichting werft fondsen voor hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië en ondersteunt Little Bridge. Dit is een kleine club met hard werkende mensen die in heel Armenië kleinschalige ontwikkelingsprojecten opzetten en uitvoeren. De focus ligt op structurele ontwikkelingsprojecten zoals: het verbouwen van scholen en culturele centra, de aanleg van voorzieningen voor drinkwater en irrigatie, huisvesting voor mensen die nog steeds in containers wonen en schoolspullen en schoenen voor kinderen die anders niet naar school kunnen. Daarnaast verleent Little Bridge ook directe hulp in de vorm van het bekostigen van operaties en andere medische ingrepen die arme mensen zelf niet kunnen betalen en het geven van voedselpakketten en brandstof om armen de winter door te helpen. Deze collecte is bestemd voor een microkrediet voor mensen die een kleine onderneming starten en wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 2 mei 2021

 

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie:
         de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders, de ruggengraat van de samenleving, in Uganda zwaar. De medewerkers van Mothers’ Union bezoeken daarom vrouwen in gebieden waar door de burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerker samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin.
Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv en aids. Josephine Kasaato is moeder van vier kinderen en voorzitter van de Mothers’ Union in de Oegandese hoofdstad Kampala. Zij spreekt regelmatig over hiv en aids in de 65 kerken binnen haar bisdom en onlangs ook op de Oegandese televisie. Josephine spreekt zich ook uit tegen seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Zij pleit voor bewustwording in kerken en gemeenschappen. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 25 april 2021

 

De eerste collecte is voor de MAF zendingsvliegers.

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF (Mission Aviation Fellowship) maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
Zo’n 2000 kerken en hulporganisaties doen een beroep op de hulp van MAF. Dat doen zij in de volgende omstandigheden:
 – Bij rampen, epidemieën en medische noodsituaties
 – In gebieden met slechte wegen of in gebieden waar de afstanden erg groot zijn.
 – In situaties van tijdgebrek
 – In gebieden waar op de wegen gevaar te verwachten valt.
Dit alles doet MAF met 130 vliegtuigen en vele professionele en vrijwillige medewerkers.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 april 2021

 

De eertste collecte is bestemd voor Stichting de Pauluskerk.

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 april 2021

 

De eerste collecte is bestemd voor Jeannet Bierman in Colombia (KIA – Voorjaarszending).

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Jeannet is voorjaar 2020 begonnen aan de voorbereidingen voor haar uitzending naar Colombia. Ze gaat daar lesgeven aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten worden voorbereid op hun taak als predikant of kerkelijk werker. Deze universiteit wil hen een goede opleiding aanbieden, zodat zij in hun kerk en buurt de mensen kunnen bijstaan in de moeilijke situatie in Colombia. In verband met de coronacrisis is haar vertrek uitgesteld. Dit jaar wordt opnieuw bekeken of en wanneer vertrek naar Colombia mogelijk is.
Zij heeft gewerkt als coördinator in een buurt- en kerkhuis in de Haagse wijk Transvaal. Jeannet schrijft: net zoals ik als diaconaal werker begin met luisteren naar de vragen van de buurtbewoners van de wijk Transvaal zal ik ook in Colombia eerst proberen te verstaan wat er leeft onder de studenten en in de samenleving en de kerk voordat ik les ga geven.
Helpt u mee deze uitzending mogelijk te maken? Hartelijk dank!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 april 2021, 1e Paasdag

 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop.

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron hun geloof, bieden zij hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond. De hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Behandeling is altijd maatwerk, voor niemand hetzelfde.
Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.
De Hoop heeft zes locaties. In Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.
Om de beste zorg te kunnen bieden werken zij ook samen met andere organisaties, waaronder met Timon.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Bedankbrief

 

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van Exodus Nederland i.v.m. onze gift.


Avondmaalscollecte 2e kwartaal 2021

De Avondmaal collecte is deze periode bestemd voor het Plusproject van de ZWO: Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië. Billy is aan zijn laatste jaar aan de MBS begonnen. Dat hoopt hij af te kunnen sluiten met zijn masteropleiding. Zijn droom is om in de toekomst zelf een Bijbelschool in Liberia, zijn vaderland, op te richten. Nu zijn er helaas ook dreigementen van de Maleisische autoriteiten dat het in oktober aan Billy verleende visum alsnog ingetrokken wordt. (Op 29 maart hoopt hij hierover uitslag te krijgen.) Dat zou natuurlijk een grote domper op zijn studie zetten. Het is een feit dat de situatie voor christenen in Maleisië vaak onzeker en zelfs zwaar is. Het land staat niet voor niets op de ranglijst van christenvervolging. Voor Billy is dit allemaal erg moeilijk. Bid mee voor hem, en ook voor de MBS, dat ze in vrede met het Evangelie bezig mogen zijn.
Van harte aanbevolen.


Zondag 21 februari t/m zaterdag 3 april 2021

 

De eerste collecte is bestemd voor het 40-dagenproject: Voedselbank Delft, Pijnacker-Nootdorp.

De Voedselbank geeft iedere week noodhulp aan rond de 1000 mensen die door omstandigheden tijdelijk van een inkomen onder bijstandsniveau moeten rondkomen. Wij doen dat met meer dan 100 vrijwilligers!

Ook voor de Voedselbank was 2020 een moeilijk jaar. Door alle maatregelen waren wij gedwongen om sociale activiteiten stop te zetten. Er kan dus geen koffie worden geschonken aan de cliënten en een praatje met andere cliënten zat er niet meer in.
Gelukkig konden we op vrijwel alle vrijwilligers blijven rekenen. Met 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en een mondkapje op konden we elke week een pakket aan iedereen uitreiken. Ook hebben we gelukkig vanuit alle geledingen veel steun ondervonden. Voedsel kwam vanuit de horeca, bedrijven, telers en particulieren.
Daarnaast hebben we ook de geldelijke bijdragen zien stijgen. Daardoor waren we in staat om onze pakketten aan te vullen met groente en fruit. Onze pakketten waren in 2020 gezonder dan ooit! Ook voor de kinderen van de cliënten hebben we op diverse momenten in het jaar iets extra’s kunnen doen.

Wij gaan er van uit dat in de loop van dit jaar het aantal cliënten dat een beroep doet op de Voedselbank gaat stijgen, omdat de ondersteuning vanuit het Rijk weg gaat vallen. Daarnaast verwachten wij ook dat ons project ”Onder de Radar” tot een stijging gaat leiden. Uit onderzoek is gebleken dat er nog veel mensen zijn die die uit schaamte niet naar de Voedselbank gaan terwijl ze daar wel voor in aanmerking komen. We hopen door allerlei initiatieven deze groep te kunnen aanspreken.

Daarnaast was er een bijzondere verrassing in mei afgelopen jaar. Koningin Maxima heeft ons namelijk een bezoek gebracht. Zij was zeer onder de indruk van de omvang en kwaliteit van onze Voedselbank en voor alle vrijwilligers natuurlijk een enorme eer. Wij hopen dat we met de verwachte toename van het cliënten ook nu weer een beroep kunnen doen op uw bijdrage!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.Zondag 14 februari 2021
De eerste collecte is bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

Billy is aan zijn laatste jaar aan de MBS begonnen. Dat hoopt hij af te kunnen sluiten met zijn masteropleiding. Zijn droom is om in de toekomst zelf een Bijbelschool in Liberia, zijn vaderland, op te richten. Nu zijn er helaas ook dreigementen van de Maleisische autoriteiten dat het in oktober aan Billy verleende visum alsnog ingetrokken wordt. Dan zou hij gedwongen worden eerder naar Afrika terug te keren. Dat zou natuurlijk een grote domper op zijn studie zetten. Het is een feit dat de situatie voor christenen in Maleisië vaak onzeker en zelfs zwaar is. Het land staat niet voor niets op de ranglijst van christenvervolging. Voor Billy is dit allemaal erg moeilijk. Bid mee voor hem, en ook voor de MBS, dat ze in vrede met het Evangelie bezig mogen zijn.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van Gevangenenzorg Nederland i.v.m. een gift in 2020.

Zondag 7 februari 2021
De eerste collecte is bestemd voor KIA werelddiaconaat

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas stees vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 31 januari 2021
Amcha Nederland

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).
AMCHA wordt erkend door de Israëlische overheid, onder andere de Ministeries van Gezondheid en -Financiën. Eind 2012 had AMCHA 408 professionele hulpverleners in dienst, onder wie zeventien psychiaters. Een groep van 900 getrainde vrijwilligers is beschikbaar voor huisbezoek en voor hand- en spandiensten. Zij worden bijgestaan door deskundige begeleiders. Het onderstaande verhaal vertelt iets over het werk van Amcha.

Giselle
Giselle Cycowicz is nu 93 jaar, woont in Jeruzalem, en helpt nog altijd als psycholoog patiënten van Amcha. Giselle is overlevende van Auschwitz. Giselle werd geboren in Khust in de Karpaten, tegenwoordig Oekraïne, als jongste van drie dochters. Toen de nazi’s in maart 1944 Hongarije bezetten, kwam het gezin al gauw in een getto terecht. Nog enkele weken laten werd het gezin naar Auschwitz gestuurd. Haar vader zei: “Zorg dat je nuttig bent. Dat is hoe je kan overleven.” Giselle: “Mijn ouders zijn altijd in mijn gedachte. Mijn vader werkte vijf maanden in de kolenmijnen. Tot op een dag iemand zei: ‘Morgen zijn we er niet meer’.” De volgende dag werd haar vader naar de gaskamers gebracht. “Het is mijn grootste pijn dat hij wist dat hij met gas vermoord zou worden.”

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 24 januari 2021
De Acker, Dorpskerk, Ontmoetingskerk: de eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank voor Delft en omstreken.

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren.

Kerkelijk Centrum Delfgauw: de eerste collecte is bestemd voor Hof van Delfgauw.

HOF Delfgauw is een wooninitiatief dat wordt gerealiseerd aan de Zuideindseweg 5a in Delfgauw. Van bedrijfspand tot een zelfstandig wonen project voor 10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. HOF betekent ook ‘House Of Friends’ en dat is ook het motto van het wooninitiatief. Een woning waar de bewoners in goede harmonie samen kunnen zijn. De meeste toekomstige bewoners van HOF Delfgauw zijn al bekend met elkaar door een fijne schoolperiode op de Herman Broeren- school in Delft. Na hun schooltijd, is iedereen aan de slag gegaan bij verschillende dagbestedingen. Nu wordt het tijd voor een volgende fase in hun leven. Wij als ouders zijn aan de slag gegaan om voor hen een eigen plekje te realiseren/creëren, waar zij zelfstandig kunnen gaan wonen met begeleiding. Zo kunnen de bewoners zich verder ontwikkelen op verschillende vlakken en wordt hun de mogelijkheid geboden op een eigen (woon)plekje in de maatschappij. In de woning van HOF Delfgauw worden 10 appartementen gerealiseerd. Er komt een gemeenschappelijke ruimte waar men samen kan koken, eten en gezellig samen kan zijn en een zolderruimte voor sport en spel. Ook zal er zorgpersoneel aanwezig zijn, als de bewoners thuis zijn. Voor het Project is er een Stichting opgericht met een bestuur. HOF Delfgauw heeft een eigen website met informatie over de actuele ontwikkelingen. De 10 toekomstige bewoners hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om straks hun vleugels uit te slaan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 17 januari 2021
De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven (themacollecte)

In Nederland zitten duizenden vrouwen gevangen in de seksindustrie. Alleen al in Den Haag gaat het om drieduizend tot vierduizend vrouwen die, in verreweg de meeste gevallen niet uit vrije wil, in de prostitutie werken. Gedwongen door mensenhandel, door omstandigheden en pure armoede. Vaak dragen zij de verantwoordelijkheid voor hun kinderen of families. De Haven ziet veel vernedering, geweld, misbruik en dwang in deze duistere wereld en zij gelooft dat Jezus ons oproept om op te staan tegen dit onrecht. Om deze vrouwen een stem te geven. De Haven biedt veldwerk, prostitutie maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Juist in deze coronaperiode kreeg zij veel hulpvragen van vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Waar zij in de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal cliënten zag, was er in de afgelopen periode een verdubbeling van zowel het aantal nieuwe cliënten als van het aantal cliënten in een uitstaptraject. De Haven begeleidt vrouwen in een uitstaptraject naar een opleiding of bij het vinden van een andere baan. Deze lange en intensieve trajecten vragen voor elke vrouw weer andere begeleiding.
Met uw gebed en financiële steun kunnen moeders, dochters en zussen uit de prostitutie stappen. Helpt u mee om de duisternis in de seksindustrie te bestrijden door zelf licht te zijn? Kijk op www.dehaven.nl wat u kunt doen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 10 januari 2021
De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten worden door de Diaconie financieel ondersteund. Enkele activiteiten zijn: de Voedselbank, bezoek aan zieken, de kerstattenties, bloemetje van de maand en ouderenmiddagen. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de Diaconie. In individuele gevallen verleent de Diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van de Rudolph Stichting i.v.m. onze gift aan Jeugddorp De Glind.

Heilig Avondmaalcollecte, 1e periode 2021

 

De Heilig Avondmaalcollecte is deze periode bestemd voor de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda. De vrouwen van de Mothers’ Union hebben oog voor mensen die het echt moeilijk hebben en op niemand anders kunnen leunen. Net als bij het vorige project van de Mothers’ Union blijft de kern van het project dat de meest kwetsbare mensen worden geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Er zijn negen nieuwe dorpen uitgekozen, waar steeds 30 mensen begeleid zullen worden met allerlei aspecten van hun leven. In totaal gaat het om 270 mensen. Het merendeel hiervan zijn alleenstaande vrouwen, maar er zijn ook kwetsbare jongeren, gehandicapten en aidspatiënten bij. Met deze mensen wordt besproken waaraan zij de meeste behoefte hebben. Bijvoorbeeld bemiddeling als er spanning is tussen echtgenoten, ingrijpen bij seksueel geweld (ook het bestrijden hiervan door het probleem bespreekbaar te maken bij vrouwen en mannen) en hulp bieden bij het verstevigen van het sociaal netwerk. De Mothers’ Union heeft beperkte middelen. Daarom willen we ze graag helpen!

Zondag 3 januari 2021
De eerste collecte is bestemd voor een Plusproject van de ZWO: geen kindslaven meer in de visserij in Ghana

Toen Dela acht jaar oud was, werd ze aan het werk gezet bij Lake Volta. Zeven jaar lang moest ze werken in de visserij en ook seksuele diensten verlenen. Ze kon niet lezen en schrijven en wist niet hoe ze zelf uit haar mensonterende situatie moest ontsnappen. De medewerkers van de Ghanese organisatie Challenging Heights kwamen met haar in contact. Dela was inmiddels al 15 jaar oud.
Dela kreeg acht maanden onderdak en begeleiding in het opvangcentrum van deze partnerorganisatie van Kerk in Actie. Er werd contact gelegd met haar familie. Na acht jaar kon ze daar weer terugkeren. Bovendien kreeg Dela een beroepstraining in de catering. Nu kan ze heerlijke maaltijden bereiden en verkopen. Ze verdient nu 55 euro per maand met haar werk en kan daarmee een eigen bestaan in vrijheid opbouwen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Donderdag 31 december, oudejaarsdag
Eén collecte bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 27 december
De eerste collecte is bestemd voor Overseas Mission Fellowship.

OMF is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die in 1865 door James Hudson Taylor werd opgericht. Nelly van Kampen heeft haar zendingswerk in samenwerking met deze organisatie gedaan.
In Nederland maakt OMF de geestelijke nood van Oost-Aziaten bekend. Ook wil OMF Christenen die zich door God geroepen weten tot Zijn dienst bemoedigen, stimuleren en coachen in het proces dat hen brengt op de plaats die God hen geeft. Het werk bestaat uit pionieren, werken aan gemeente-opbouw en discipelschap en mobiliseren mensen om Oost-Aziaten bekend te maken met het evangelie.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Vrijdag 25 december, Kerst
De eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Zie verder hieronder bij 24 december.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Donderdag 24 december, Kerstnachtdienst
Eén collecte die 50/50 verdeeld wordt over ‘Kinderen in de knel’ en het werk van de plaatselijke kerk.

Eén collecte die 50/50 wordt verdeeld over Kinderen in de knel en het werk van de plaatselijke kerk.
Kinderen in de knel: Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Over de kerstcampagne schrijft Kerk in Actie:
Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.
In 2020 staan de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen centraal.

Zondag 20 december
De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen diaconaal werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor het Missionair werk van de landelijke PKN.

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap.
Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering.c Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

Zondag 13 december
De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit

Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden zij ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijn-Amerika toegang tot passende financiële middelen.
De partners van Oikocredit bestaan uit microfinancieringsinstellingen, fairtrade coöperaties, boerenorganisaties en kleine- en middelgrote ondernemingen. Het effect van de coronacrisis is voor de armen extra groot. Het betekent voor deze mensen geen inkomen en geen sociale zekerheid om op terug te vallen. Zij hebben geen spaargeld of toegang tot betaalbare gezondheidszorg. Om kleine bedrijven en ondernemers te steunen, is er eerder dit jaar een speciaal coronasolidariteitsfonds ingericht. Dankzij donaties van beleggers en leden van Oikocredit is er geld opgehaald voor dit fonds.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 6 december
De eerste collecte is bestemd voor stichting De Vrolijkheid

De Vrolijkheid organiseert week in en week uit kunstzinnige activiteiten in Asielzoekerscentra. Dit zijn plekken met weinig kansen en mogelijkheden voor kinderen en jongeren die daar leven en opgroeien. Wanneer zij daar langer verblijven heeft dit invloed op de psychosociale gezondheid door gevoelens van onveiligheid en onzekerheid.
Door kunst en creativiteit versterkt De Vrolijkheid veerkracht en talent voor kinderen, jongeren en hun ouders.
De Vrolijkheid benadert fondsen, gemeenten en provincies, scholen, kerken, bedrijven en particuliere donateurs. Zowel landelijk als lokaal werkt De Vrolijkheid samen met partnerorganisaties die financieel en inhoudelijk bijdragen aan de activiteiten.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 29 november
De eerste collecte is de themacollecte bestemd voor Exodus.

Voor de vierde keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 22 november, laatste zondag kerkelijk jaar
De eerste collecte is bestemd voor de MAF zendingsvliegers.

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF (Mission Aviation Fellowship) maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
Zo’n 2000 kerken en hulporganisaties doen een beroep op de hulp van MAF. Dat doen zij in de volgende omstandigheden:
– Bij rampen, epidemieën en medische noodsituaties
– In gebieden met slechte wegen of in gebieden waar de afstanden erg groot zijn.
– In situaties van tijdgebrek
– In gebieden waar op de wegen gevaar te verwachten valt.

Dit alles doet MAF met 130 vliegtuigen en vele professionele en vrijwillige medewerkers.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 15 november
De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-cie (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking):
de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

In Uganda heeft de coronacrisis iedereen een eind teruggeworpen. Het is ook moeilijk voor Mothers’ Union en voor dit project. Van maart tot en met de zomer hebben veel activiteiten noodgedwongen op een laag pitje gestaan. Kantoren en scholen waren gesloten en groepen mensen mochten niet bij elkaar komen. Transport was aan banden gelegd en er mochten geen auto’s, bussen en brommers rijden tussen de dorpen en steden. Dit alles zorgde voor een flinke voedselcrisis in steden en tot veel inkomensverlies in dorpen. De boeren konden immers hun producten niet kwijt. Sinds augustus is er weer meer bewegingsvrijheid, maar de totale economie heeft een enorme klap gehad. De lokale markten worden nu weer gehouden met de bekende hygiëneregels. Ook de medewerkers van Mothers’ Union waren in eerste instantie vooral bezig met zelf overleven. Nu komen mondjesmaat de activiteiten weer op gang. Hopelijk lukt het hen om in deze maanden veel activiteiten in te halen. Het is mogelijk dat een aantal geplande activiteiten worden verplaatst naar 2021. Ook dan heeft Mothers’ Union en de mensen voor wie zij werken, onze steun en gebed hard nodig. Hartelijk dank voor uw gift!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 8 november
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Najaarszending). Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en hun volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daarin verandering brengen. De vrouwen leren lezen en schrijven, zij volgen bijbelstudies en zij krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zij mee aan kerk en samenleving. Zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 1 november
De eerste collecte is voor de Voedselbank voor Delft en omstreken.

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk
Zondag 25 oktober
De eerste collecte is voor het NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maakt dit genootschap het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
De kerndoelen van het NBG:
• de Bijbel vertalen
• de Bijbel beschikbaar stellen
• betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk
Zondag 18 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Tear.

Tear helpt kerken wereldwijd om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. Zij doen dat via partnerorganisaties, die met hun deskundigheid de kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Ook verbinden zij kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. Op dit moment biedt zij ook noodhulp aan de Royingyavluchtingen en aan Libanon. Tear maakt Gods levensveranderende Koninkrijk zichtbaar door armoede en onrecht uit te bannen. Dit begint met het herstel van relaties: met God, jezelf, de mensen om je heen en met de wereld waarin je leeft. Recht doen is een opdracht van God (Micha 6: 8).

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 11 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat).

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. Wij verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-kering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij gebruik van irrigatie en wissel- teelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, maar nu ook aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Ongeschoolde boeren zoals Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen een boer of boerin trainen voor €160. Daar vragen wij uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

Zondag 4 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten.
Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt dit mogelijk.

Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2020

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsvieringen in het laatste kwartaal van 2020 is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.
Warm aanbevolen!

Zondag 27 september

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

De Acker

De eerste collecte is deze zondag bestemd voor het kinderwerk van Matthijs Vlaardingerbroek. Matthijs trekt /trok door het hele land met theatershows waarin hij de Bijbelse boodschap vertelt aan kinderen. Zo was hij in Pijnacker en in Loon op Zand bij het Kidzskamp vorige jaar.
Nu het coronatijd is maakt hij online kinderprogramma’s voor thuis, scholen en kerken. Deze werden in het begin van de coronatijd ook door De Acker doorgegeven.
Matthijs doet dit samen met zijn buikspreekpop Henkie en professor Walter Eetveel in de Henkie show www.henkieshow.nl
Financieel is Matthijs mede afhankelijk van giften om dit werk kosteloos te kunnen aanbieden.
Wijkkerkenraad De Acker wil deze collecte van harte bij u/jullie aanbevelen.

Kerkelijk Centrum Delfgauw

De collecte is bestemd voor onze sponsorkinderen Bethsaïda en Pelagie. Buiten onze maandelijkse bijdrage willen wij tijdens de coronatijd een collecte voor deze kwetsbare kinderen houden. Via Woord en Daad sponsoren wij Beth- saïda uit Haïti. Zij is acht jaar oud. Ook hun sponsorprogramma wordt beïn- vloed door het coronavirus. Samen met partnerorganisatie CRECH werken zij aan duurzame oplossingen. CRECH ontwikkelt christelijk lesmateriaal en biedt trainingen aan voor docenten. Zo krijgt Bethsaïda kwalitatief, christelijk onderwijs. Op dit moment krijgt zij thuisonderwijs, omdat de scholen gesloten zijn. Haar ouders kunnen eens per week lesmateriaal op- halen, zodat zij aan de slag kan. Ook krijgen zij als gezin voedselpakketten en hygiënekits. Via Compassion sponsoren wij Pelagie uit Togo. Zij is zeven jaar oud. Op dit moment zijn in Togo de grenzen en scholen gesloten. Kerken zijn gedeeltelijk open. Omdat de Compassionprojecten gesloten zijn, brengen medewerkers van partnerkerken voedselpakketten, controleren zij de gezondheid van de kinderen en de gezinnen en verstrekken zij medische middelen bij ziekte. Er wordt iedere dag voor hen gebeden en medewerkers communiceren met de gezinnen via de telefoon en videogesprekken. De collecte bevelen wij van harte bij u aan.

Dorpskerk

Op zondag 27 september houden we onze wijkgebonden collecte. Dit jaar hebben we gekozen voor de kinderen waarvan ouders afhankelijk zijn van de voedselbank in Delft en Pijnacker. Om verschillende redenen, waaronder ook de coronacrisis, zijn er gezinnen waarvan ouders hun kinderen niet kunnen geven wat ze hen graag zouden willen geven. Verjaardagen, Sinterklaas, Kerst kunnen dan ook niet worden gevierd. Wij willen speciaal voor deze kinderen collecteren om ook voor hen december een feestmaand te laten zijn. Wilt u ons daarbij helpen?

Ontmoetingskerk

De wijkgebonden collecte van de Ontmoetingskerk is bestemd voor het Plus project van de ZWO: kinderslavernij in Ghanese visserij.
Vanwege de corona-situatie hebben we twee keer een zwo-avondmaalscollecte gemist in de Ontmoetingskerk . Iets daarvan willen door deze wijkgebonden collecte weer inhalen
Op Lake Volta in Ghana werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang in de visserij. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Een reddingsoperatie kost 543 euro per kind en 392 euro om een kind een maand lang op te vangen.
James Kofi Annan moest als kind werken in de visserij en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. Hij begon in 2007 een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds, als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Ontvangen bedankbrief

 

De diaconie heeft van Exodus voor de tweede keer een bedankbrief ontvangen, omdat zij het doel is voor onze themacollecte dit jaar.

Zondag 20 september
Eerste collecte: Dorcas

De mensen van Dorcas geloven in gerechtigheid en zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is en redt levens wanneer die worden bedreigd. Daarom worden kansen gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. De mensen die vaak ongezien blijven, worden door Dorcas gezien. Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

Noodhulp in Beirut

Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Minstens de helft van de gebouwen is getroffen. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De ontploffing heeft een enorme ravage aangericht in de stad. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld. Daarnaast heeft Libanon, net als de rest van de wereld, te maken met het coronavirus. De gezondheidszorg staat onder druk en de strenge lockdown afgelopen voorjaar heeft de economie nog meer verzwakt. Dorcas zet zich al sinds 2012 in voor de meest kwetsbare mensen in Libanon. Ook bij deze ramp wil Dorcas er voor hen zijn door voedsel uit te delen, te voorzien in middelen voor huisvesting en bescherming te bieden.

Tweede collecte: het werk van de plaatselijke kerk
Zondag 13 september
De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor de derde keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De clie?nten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kindprogramma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 6 september
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten de mensen van Epafras niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De geestelijke verzorgers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen de gedetineerden als die daar voor openstaan. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Verder wordt er natuurlijk ook geestelijke steun gegeven. Er wordt stilgestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 30 augustus
De eerste collecte is bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

Ook Maleisië is getroffen door de Corona pandemie, maar ondanks alle beperkingen, ook voor de MBS, is Billy’s studie gelukkig niet vertraagd. En daarom hoopt hij op 1 november zijn studie af te ronden met het behalen van zijn Bachelor diploma. Billy schrijft : “Ik zou het geweldig vinden als mijn sponsors getuigen van deze plechtigheid zouden kunnen zijn”. Maar, ja ….. Billy heeft er dan vier jaar studie aan de MBS opzitten en zou die nog graag voortzetten om zijn Master opleiding te doen. Maar volgens het immigratiebeleid van Maleisië zou hij dan eerst naar huis, naar Liberia, terug moeten keren om, na drie maanden, opnieuw een visum aan te vragen. Hij hoopt en bidt dat ze zijn verzoek om in Maleisië te mogen blijven nogmaals in overweging willen nemen. Misschien dat ze door de Corona situatie wat coulanter zijn….. In de toekomst wil Billy namelijk graag zelf een Bijbelschool in Liberia oprichten en zou daarom zijn theologische kennis op een zo hoog mogelijk peil willen brengen. Maar, schrijft hij ook: “Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer”. (Spreuken 19 : 21).

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 23 augustus
De eerste collecte is bestemd voor Timon.

Timon is een christelijke organisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 27 jaar en volwassenen met hun gezinnen. Ook pleegzorg is een onderdeel van Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. De kern van hun zorg is gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Timon werkt hierbij samen met diverse instanties, zoals GGD, GGZ, politie, justitie en verslavingszorg. Timon heeft diverse vormen van Begeleid Wonen. Bijvoorbeeld in een gezinsgroep van vier tot zes jongeren, waarin het gezin centraal staat. Zij worden begeleid door vrijwilligers en professionele begeleiders. Het doel is dan dat deze jongeren na 1,5 jaar zelfstandig verder kunnen. Ook deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 16 augustus
De eerste collecte is bestemd voor slachtoffers van de explosie in Libanon.

Nu de samenwerkende hulporganisaties giro 555 hebben opengesteld voor de slachtoffers van de alles vernietigende explosie in de haven van Beirut, zal de diaconale collecte op 16 augustus worden besteed aan dit doel. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 9 augustus
De eerste collecte is bestemd voor De Rudolphstichting

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Hun werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving om zo eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. in Jeugddorp De Glind. Hier worden ruim 120 kinderen opgevangen in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Het is een klein, groen dorp tussen Amersfoort en Barneveld met een manege, agrarische bedrijven en lokale ondernemers. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 2 augustus 2020
De eerste collecte is voor Stichting de Haven

Stichting de Haven in Den Haag richt zich op sekswerkers en hun eventuele gezinnen. De stichting verricht intensief veldwerk en biedt ook maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Veel sekswerkers spreken geen Nederlands. Bij de Haven kunnen ze, op afspraak, te woord gestaan worden in hun eigen taal. In de tijd van de coronacrisis hebben ze geen inkomsten gehad en is de hulp van Stichting de Haven extra hard nodig.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 26 juli 2020
De eerste collecte is voor Mercy Ships.

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt. Vanuit wijkgemeente De Acker is er contact met de familie Van Den Bosch die verbonden zijn aan mercy ships.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 19 juli 2020
De eerste collecte is voor Aleh

Stichting Aleh zet zich in Israël in voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Het motto van Aleh is All people, no limits. Dat betekent dat deze zorg voor iedereen is die in Israël woont en dat het de bedoeling is kinderen de best mogelijke zorg te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Aleh verzorgt ruim 700 kinderen in tehuizen met een gezinsstructuur en biedt ook nog tienduizenden kinderen ambulante hulp. Artsen, therapeuten, verplegend en onderwijzend personeel en vrijwilligers doen er alles aan om deze kinderen en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Zondag 12 juli 2020
De eerste collecte is voor The Mall in Delft

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.
Over het geven van uw gaven

De Diaconie wil u allereerst heel hartelijk bedanken voor alle gaven die wij de afgelopen maanden van u mochten ontvangen. In deze moeilijke tijd is het bijzonder om te zien dat u uw gaven blijft geven. Omdat het ophalen van de collecten op dit moment niet op de gebruikelijke manier verloopt wil de Diaconie graag uw aandacht vestigen op de volgende twee punten:

Vanwege de lagere administratieve last gaat onze voorkeur uit naar betaling via de aangeboden QR-code of iDeal betaling.

Daarnaast kunt u ook het geld overmaken via de bank. Wilt u in dat geval letten op het volgende: Iedere week wordt er gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. De diaconie heeft een eigen bankrekeningnummer en ook de kerkrentmeesters hebben een eigen bankrekeningnummer. Vriendelijk vragen wij u daarom om uw gaven naar de juiste bankrekeningnummers over te maken.

Bankrekeningnummer Diaconie: NL77RABO0354414747 ten name van Diaconie Prot. Gemeente Pijnacker.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters: NL56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw.

Omdat de administratie in weken is opgezet, is het lastig om een overboeking die vele weken beslaat te verwerken. Vriendelijk vragen wij u daarom om niet meer dan voor vier kerkdiensten uw gaven over te boeken. Wij zorgen er dan voor dat uw overboeking wordt verdeeld over de collectedoelen die u heeft aangegeven.

Bedankt voor uw medewerking en voor de gaven die wij van u mogen ontvangen voor de Diaconieën en voor de kerk.

Zondag 5 juli
De eerste collecte is bestemd voor Christenen voor Israël. Voedselhulp voor de Oekraïne.

Koen Carlier is als alijaveldwerker van Christenen voor Israël werkzaam in de Oekraïne. Samen met zijn team en vele vrijwilligers helpt hij Joden in samenwerking met het Joods Agentschap op een praktische manier met gratis vervoer en uitreispapieren, op weg naar Israël. Ook delen de medewerkers elk jaar duizenden voedselpakketten uit aan hulpbehoevende Joden. Net zoals bij de Voedselbank in Nederland komen zij hun pakket ophalen bij een uitdeelpunt. Ook worden er pakketten met busjes weggebracht bij de mensen thuis in de dorpen en steden. Enkele keren per jaar organiseren zij ook een werkreis naar de Oekraïne. De deelnemers pakken dan een dag lang de pakketten in. Omdat de reis dit jaar niet doorging, moesten de vrijwilligers zelf de pakketten inpakken. Omdat er veel nieuwe besmettingen zijn door Corona, worden er in deze tijd duizenden noodpakketten bezorgd bij Joodse ouderen, holocaustoverlevenden en jongere gezinnen met kinderen, omdat één van de ouders of beiden geen werk meer hebben. De collecte bevelen wij van harte bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en het kerkenwerk.

De gaven kunnen worden gegeven via de getoonde QR-codes tijdens de livestream, óf in de kerk, óf in het nieuwsbericht over de dienst op de wijkwebsite. Ook kunt u uw gaven overmaken naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker. Een gift voor de plaatselijke kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen 3e kwartaal 2020
De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Challenging Heights in Ghana.

James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Dit doen ze door de geredde kinderen 6 tot 9 maanden op te vangen, medische zorg en onderwijs te geven. Ook wordt hun familie hulp geboden bij het vinden en leren van andere inkomensbronnen. Na dit traject worden de kinderen nog 2 jaar gevolgd en begeleid om terugval te voorkomen. Namens de kinderen die moesten werken in de visserij willen we u hartelijk bedanken voor uw steun.

Zondag 28 juni 2020
De eerste collecte is bestemd voor het Plus project van de ZWO: Kindslavernij in Ghana.

Visserijslaven in Ghana naar huis Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Gelderland en Overijssel samen. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Onze gaven kunnen we geven via de getoonde QR-codes tijdens de livestream, óf in de kerk, óf in het nieuwsbericht over de dienst op de wijkwebsite. Ook kunt u uw gaven overmaken naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker. Een gift voor de plaatselijke kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Zondag 21 juni

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Edukans

De droom van Stichting Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen via onderwijs en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft. De corona-pandemie zorgt wereldwijd voor grote problemen. Ook in het onderwijs. In 191 landen zijn de scholen gesloten of gesloten geweest. Bijna 1,6 miljard kinderen en jongeren gaan of gingen niet naar school. Voor kinderen in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van deze wereldwijde onderwijscrisis desastreus. Voor onderwijs op afstand ontbreken de technische middelen, ouders zijn vaak ongeschoold en kunnen hun kinderen dus niet helpen. Ouders kunnen ook niet thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen, omdat er dan geen inkomen voor het gezin is.

Onze gaven kunnen we geven via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Zondag 14 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het Landelijke PKN–afdrachtcollecte: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dit kan b.v. door open vieringen en het kerkgebouw als huiskamer voor het dorp.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Zondag 7 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Open Doors (Zondag voor de vervolgde kerk).

De missie van Stichting Open Doors is om op de bres te staan voor vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Op dit moment komen er ook veel moslims tot geloof in de Here Jezus. Zij staan er vaak alleen voor. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen zij door gebed, het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen en door voorlichting te geven aan christenen in de vrije wereld over christenvervolging.  Open Doors gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden. Er is een prachtige wisselwerking tussen de vervolgde kerk en ons christenen in het Westen. Wij ondersteunen deze kerk met onze giften en gebeden. Op hun beurt moedigen zij ons aan om in moeilijke omstandigheden op de Heer te blijven vertrouwen.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL77RABO0354414747 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

Hiervoor kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL56RABO0354404164 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Zondag 31 mei, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Corona, speciaal voor de kerk in Moldavië.

Corona: een ramp van ongekende omvang. De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. In veel landen lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben de mensen geen werk, geen inkomen en geen eten. Er is vaak onvoldoende gezondheidszorg, waardoor ziekte, honger en dood dreigen. Uit bijvoorbeeld Moldavië komen schrijnende verhalen van ouderen die door de coronamaatregelen alleen en zonder voedsel zitten. De kerk in Moldavië laat hen niet alleen. Ze gaat bij hen op bezoek en zorgt voor hen, bijvoorbeeld met voedselpakketten. Kerk in Actie helpt de kerk in Moldavië. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Ook nu de kerkdiensten via livestream worden gehouden, blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de livestream of in de kerk getoonde QR-codes, of door het overmaken van uw gaven naar de Diaconie o.v.v. het collectedoel. Bankrekeningnummer: NL 77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.

Ontvangen bedankbrief

De diaconie heeft van Exodus en het Bartimeüs Fonds een bedankbrief ontvangen i.v.m. een gift in februari.

Zondag 24 mei

De diaconale collecte is de wijkgebonden collecte.

In deze bijzondere tijd heeft de diaconie besloten deze collecte in alle vier de kerken te bestemmen voor de hulp aan mensen in Pijnacker-Delfgauw die door de huidige situatie in financiële problemen zijn geraakt. Dit loopt via de gebruikelijke diaconale kanalen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Nu de kerkdiensten op zeer kleine schaal verlopen blijven we onze gaven geven. Dat kan via de in de kerk of via de livestream getoonde QR-codes en door het overmaken van geld naar de diaconie of de kerk.

Diaconie, bankrekening NL 77 RABO 0354 4147 47 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw, onder vermelding van het collectedoel.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Plaatselijke kerk, bankrekening NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag

De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Voor de plaatselijke kerk, bankrekeningnr. NL 56 RABO 0354 4041 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Pijnacker/Delfgauw.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 17 mei

De diaconale collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië

Pijnackernaren helpen Armenië werft fondsen voor hulp en ontwikkelingswerk in Armenië. De stichting ondersteunt al 20 jaar de organisatie “little bridge”. Met enkele hard werkende mensen voert deze organisatie kleinschalige ontwikkelingsprojecten in heel Armenië uit.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 10 mei

De eerste collecte is bestemd voor Exodus Nederland (themacollecte).

Voor de tweede keer dit jaar collecteren wij voor Exodus Nederland. Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het ouder-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 3 mei

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-cie. (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking): de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Nieuw in dit project is dat er meer aandacht is voor landbouwontwikkeling van het hele dorp en niet alleen van de 270 personen van de directe doelgroep.Er komt meer voorlichting over landbouw en kwaliteit van voeding. Er zal ook worden geïnvesteerd in betere opslag van de oogst door collectieve opslagschuren te bouwen. Dit is een behoorlijk grote kostenpost op de begroting van het project. Ook worden de spaargroepen, VSLA’s(Voluntary Saving and Lending Asso-ciation), professioneel ondersteund bij hun activiteiten. Voor de mensen uit de directe doelgroep is deelname aan een VSLA ook cruciaal, want het vergroot hun sociale netwerk en er is een stimulans om te sparen en nieuwe activiteiten te ondernemen. Via een VSLA kun je kleine bedragen sparen en soms een grotere lening krijgen om een investering te doen. Op deze manier kunnen de leden samen een klein bedrijfje starten. Met behulp van de VSLA’s kan ook de opslag van de oogst gezamenlijk worden georganiseerd. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

40 dagenproject Leger des Heils

Het project dat wij in coronatijd vrijwel zonder collectes hebben moeten doen, belooft een mooie opbrengst te halen. Die is op dit moment nog niet exact bekend, omdat we nog bedragen uit de kinderspaarpotjes verwachten, maar u zult daarover snel op de hoogte gebracht worden. Juist nu komt dit geld bij Leger des Heils Haaglanden zeer goed van pas. U allen alvast hartelijk dank voor de gulle gaven. De kledinginzameling In weerwil van berichten in de media is ingezamelde kleding voor het Leger des Heils nog steeds zeer welkom. Deze kleding hoeft niet naar een sorteercentrale, maar kan in noodsituaties in Haaglanden rechtstreeks uitgedeeld worden aan mensen die daar heel blij mee zijn. Winterkleding is nog steeds welkom, maar met het naderen van de zomer heeft zomerkleding momenteel de hoogste prioriteit. U kunt de kleding afgeven bij uw eigen kerkgebouw op momenten dat het gebouw open is. Dat is in ieder geval rondom de kerkdiensten, ook als u die niet bij kunt wonen. Voor andere mogelijkheden kunt u waarschijnlijk het beste even contact opnemen met de koster van uw kerk.

Zondag 26 april

De eerste collecte is bestemd voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Het Dovenpastoraat is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Als “hulpdienst” van deze kerken helpt het pastoraat hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Enkele activiteiten zijn: het organiseren van bijbelstudies en bijbeldagen en het geven van een cursus Pastoraat.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 19 april

De 1e collecte is voor de stichting de Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doen we door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Ons doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. We versterken hun levenskracht, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met de maatschappij. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 12 april, Pasen 2020

De 1e collecte is bestemd voor Stichting De Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven. Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk. Al deze collecten beveelt het college van diakenen van harte bij u aan. Als wij onze donaties nog steeds niet zelf in de kerk kunnen doen, hopen wij dat u geld wilt overmaken op de Rabobankrekening van de diaconie onder vermelding van het collectedoel. Banknummer: NL77RABO0354414747

HA-collecten 2e kwartaal 2020

In het 2e kwartaal zijn de Heilig Avondmaalscollecten bestemd voor Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië. Billy zelf is afkomstig uit Liberia in Afrika. In januari is hij met zijn 4e studiejaar begonnen. In de laatste maanden van 2019 is hij naar Liberia terug geweest om zijn familie te bezoeken. Die had hij in 3 jaar niet gezien. De tijd daar heeft Billy bepaald niet stil gezeten. Hij heeft leiders van zijn kerk getraind, en hij heeft zijn vader geholpen bij het opstarten van een school voor minder bedeelde kinderen. In korte tijd meldden zich al 140 leerlingen uit arme gezinnen daarvoor aan. Billy vraagt ons ook voor zijn arme vaderland te bidden. Dit alles toont Billy’s grote motivatie! Vandaar dat wij hem van harte steunen om zijn studie aan de MBS af te maken.

Bedankbrief

De diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van de Pauluskerk i.v.m. een gift voor vluchtelingen.

Opbrengst oecumenische dienst

In de oecumenische dienst van 26 januari 2020 heeft de collecte voor “Stichting Pijnackenaren helpen Armenië“ het prachtige bedrag van € 1205,12 opgebracht. Namens het Beraad van Kerken, Hartelijk dank!

Corona en het 40 dagenproject

De 40 dagen actie loopt momenteel natuurlijk niet naar wens. Wij hopen dat u juist voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben op het bankrekeningnummer van de diaconie van PKN Pijnacker Delfgauw uw giften over wilt maken onder vermelding van Leger des Heils. Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0354 4147 47 Bij voorbaat dank, Het college van diakenen

Collecten in de Stille Week

Voor zover er collecten in de Stille Week worden gehouden, is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen.  Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 5 april, Palmpasen

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de aanschaf van schoolboeken, fiets, ov-kaart, sportabonnementen voor de dakloze jongeren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 29 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor de dagopvang dak- en thuislozen. Uw bijdrage gaat naar de aanschaf van identiteitskaarten, aangepaste kleding, pedicure, tandartsbezoek etc. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 22 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor het 50|50 Workcenter Den Haag. In de regio Den Haag willen we graag een nieuwe Koffiecorner opstarten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen en aan hun persoonlijk herstel kunnen werken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 15 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor gezinscoaches. Van uw bijdrage worden praktische voorwerpen aangeschaft zoals bijvoorbeeld een koelkast om voedselpakketten van o.a. de voedselbank te kunnen bewaren of een tweedehands fiets als deze in een gezin ontbreekt. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 8 maart

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project t.b.v. het Leger des Heils.

De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Vandaag is de collecte in het bijzonder bedoeld voor Anti Human Trafficking (anti mensenhandel). Uw bijdrage gaat naar hulp zoals het regelen van een bankpas, identiteitskaart, en vervoer naar het thuisland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.

40 dagenproject
Samenleven doe je niet alleen!

Steun het Leger des Heils tijdens de 40-dagentijd want: samenleven doe je niet alleen! Tijdens de 40-dagentijd gaat de opbrengst van de collecte in uw kerk naar het Leger des Heils in de regio Haaglanden. Als Leger des Heils zijn we dankbaar dat de PKN kerken van Pijnacker en Delfgauw ons werk steunen en zich op deze manier inzetten voor mensen zonder helper. De opbrengst van de collecte gebruiken wij voor extra ondersteuning, zaken die buiten de normale hulpverlening en subsidie vallen. Hierboven leest u wanneer er bij u in de kerk gecollecteerd wordt en wat het speciale collecte thema van die zondag is. Naast de collecte krijgen de kinderen een bouwplaat van een spaarvarken. De kinderen thuis zamelen geld in voor kinderen die tijdelijk verblijven in onze crisisopvang Vliet & Burgh. Ook zal er tijdens de 40 dagen tijd kleding ingezameld worden. U vindt de kledingboxen in de hal van uw kerk. Met uw bijdrage helpt u ons de meest kwetsbare mensen een menswaardig bestaan te geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Evert NieuwkoopCollectebestemmingen