Kerkdienst 13 januari

Zondag 13 januari is er een doopdienst. Aan het begin van de dienst horen we over de Micha Kids cursus die de sterren en talenten gaan volgen over ‘eerlijk leven’. Daarna staan we stil bij de Nashville verklaring. We bidden met Psalm 130 voor iedereen die zich in de diepte voelt vanwege deze verklaring. Met woorden uit lied 968 bidden we voor de kerk: Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt.

De preek gaat over het eerste hoofdstuk van de Efeziërs brief. Een enthousiast verhaal over God en de kerk. Zouden wij ook weer enthousiast kunnen worden over de kerk, na alles wat er is verklaard en geschreven? Na de preek worden twee kinderen gedoopt.

Liturgie zondag 13 januari 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied LD968:1,2,3 De ware kerk des Heren

Bemoediging en groet

Kindermoment

Kinderlied HH47 Familie (Psalm 133)

Lied PS130c Uit de diepten

Gebed

Loflied HH347 Jezus alleen

Gebed

Lezing Efeziërs 1 (NBV)

Lied HH330:1,3 Eigen roem is uitgesloten

Preek

Meditatief orgelspel

 

BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing HH502 Dooplied

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Belijdenis: LD340b  

Water in doopvont 

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen

Verwelkoming door de gemeente

Doopkaarsen & KinderBijbel

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou

 

Gebed

Collecte

Lied EV501:Vrede van God

Zegen