De preek over de volkstelling

bij Lucas 2:1-5, sermon in English below

Preek 1

Volkstelling kom je vaker in de Bijbel tegen. Daar gaan we even langs via een voxvote quiz.

Website:     live.voxvote.com

Pincode:     13024

Abraham ontelbaar Genesis 15:

5Toen nam de Heer Abram mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei de Heer. ‘Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen.’

6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

God heeft een verbond gesloten met Abraham. Jij zult veel nakomelingen. Alle mensen zullen door jouw nakomeling heen gezegend worden. Maar Abraham moet wel lang wachten voor hij Isaäk krijgt.

Jozef

Genesis 46:

27Het aantal personen van Jakobs familie dat naar Egypte kwam bedroeg dus in totaal zeventig.

Mozes

Numeri 1

45Ze telden alle mannelijke Israëlieten van twintig jaar en ouder die geschikt waren voor het leger. Het tellen gebeurde per familie. 46Het totale aantal mannen was 603.550.

Numeri 26

51Het aantal ingeschreven Israëlieten bedroeg 601.730.

David

1 Samuël 24

9Joab meldde de uitkomst van de volkstelling aan de koning: Israël telde achthonderdduizend weerbare mannen die de wapens konden hanteren en Juda vijfhonderdduizend.

Salomo

2 Kronieken 2

16In navolging van zijn vader David hield Salomo een telling onder de vreemdelingen in Israël. Het waren er honderddrieënvijftigduizend zeshonderd. 17Zeventigduizend van hen stelde hij aan als sjouwers, tachtigduizend als steenhouwers in het gebergte en zesendertighonderd als opzichters om leiding te geven aan het werkvolk.

Ezra

Ezra 2

64De hele gemeenschap telde in totaal 42.360 personen. 65Daarbij kwamen nog 7337 slaven en slavinnen, 200 zangers en zangeressen, 66736 paarden, 245 muildieren, 67435 kamelen en 6720 ezels.

Openbaring

Boek van het leven, 144.000

God laat tellen: Abram, Numeri, Ezra. Een nieuw begin.

Koningen gaan zelf tellen: David, Salomo. Voor hun eigen eer en macht. Zekerheid zoeken in getallen.

Lied LD506 Wij trekken in een lange stoet

Preek 2

Dan die volkstelling van keizer Augustus. Wat was zijn doel?

Niet om soldaten te weten hoeveel soldaten hij had, zoals David. Het Romeinse rijk had een professioneel leger. Er was geen dienstplicht, zeker niet voor Joodse mannen.

Augustus wilde weten hoeveel mensen belasting konden betalen.

Augustus had na jaren van burgeroorlog vrede gebracht in het Romeinse rijk. Hij was de sterke man. Hij had de tijd en de kans om het Romeinse rijk te veranderen. Door het aantal inwoners van een gebied te tellen, kreeg hij een idee van hoeveel belastinggeld hij van zijn gouverneurs kon vragen.

Sommige Joden kwamen tegen deze volkstelling in opstand. Onder leiding van Judas uit Galilea kwamen zij in verzet. Omdat er armoede heerste, en belastingen leidde tot grotere armoede. Maar ook om zij maar één Heer accepteerden: De God van Israël. Ze pleegden terroristische aanslagen op Romeinen en hun handlangers. Ze werden zeloten genoemd, fanatiekelingen.

Zo ontstond er een botsing. Tussen de Romeinen en de fanatieke Joden.

Maar in het verhaal van de Bijbel gaat het over een andere botsing.

In dit verhaal ontstaat een botsing tussen twee koninkrijken. Koninkrijken die qua woorden best veel op elkaar lijken.

Aan de ene kant heb je het koninkrijk van de keizer. Het evangelie, het goede nieuws van dat keizer Augustus regeert. Zijn officiële titels zijn

Latijn imperator caesar divi filius augustus
Grieks autokrator kaesar uiou theos sebastos
Nederlands dictator keizer zoon van god verhevene

Andere titels die hij droeg waren

Soter/redder van het Romeinse werk

Brenger van de pax romana, de Romeinse vrede.

De hoogste dominus, kyrios, heer

En de Romeinse propaganda had het over vrede en recht die Augustus overal bracht.

Het zijn allemaal woorden die raken aan termen die wij gebruiken voor Jezus. Voor het Koninkrijk van God. Jezus is de Zoon van God, Jezus is Heer, Jezus is verheven, Jezus is de redder, Jezus brengt recht en vrede. Hij is de nieuwe goede koning. Een heel andere koning dan keizer Augustus. Die twee koninkrijken gaan regelmatig botsen in het evangelie. Jezus is de Messias, de beloofde goede koning uit Psalm 72.

Lied PS72:1,4,7 (DNP)

Preek 3

Lucas kiest er voor om het verhaal van Jezus geboorte te beginnen met keizer Augustus. Maar die grote keizer heeft maar een bijrol. De hoofdrol is voor een eenvoudig meisje Maria, in een uithoek van het Romeinse rijk. Zij is verloofd met een eenvoudige timmerman. Het zijn arme mensen, zonder betekenis. Door het bevel van de keizer moeten ze, hoogzwanger, op weg naar een provinciaal stadje Betlehem, dat alleen lang geleden belangrijk was.

En toch is dat ook het mooie in dit verhaal. God gebruikt die machtige keizer, om zijn doel te bereiken. Om de Messias geboren te laten worden in de stad van David, Betlehem. David, aan wie God belooft heeft dat zijn nakomeling voor altijd koning zou zijn. Daar in Betlehem begint Gods koninkrijk. De keizer heeft iets in gang gezet, waar zijn opvolgers nog spijt van krijgen. Hij wil meer controle over zijn onderdanen, maar daarmee zet hij iets in gang dat een einde maakt aan het Romeinse rijk.

Want het Romeinse rijk is gebouwd op kracht, macht, zwaarden, slavernij, eer, rijkdom. En het Koninkrijk van God is precies omgekeerd. Het is gebouwd op iemand die zich liet doden aan een kruis, die alle macht heeft losgelaten, die zijn volgelingen opriep om hun zwaard niet te gebruiken, die een Heer is voor slaven en vrije mensen het onderscheid valt weg in de kerk. Jezus heeft de hoogste eer die hij bezat losgelaten, en is mens geworden, een dienaar voor allen. Hij laat zien dat rijkdom niet bedoelt om je aan vast te houden, maar om van te delen. Hij bracht zijn eerste nacht door in een voerbak. En Hij moest op de vlucht voor koningen en keizers.

God keert alles om in Jezus. Zijn koninkrijk doet alle andere koninkrijken schudden. Zo zet keert God alles om. Zo brengt God recht en vrede. Amen.

Sermon 1
Census is often found in the Bible. We’ll take a look at that via a voxvote quiz.
Website: live.voxvote.com
PIN: 13024
Abraham countless Genesis 15:
5Then the Lord took Abram out. “Look at heaven,” said the Lord. “Count the stars, if you can. That is how many offspring you will have.”
6Abram trusted in the LORD, and he counted it to him as righteousness.
God has made a covenant with Abraham. You will have many offspring. All people will be blessed through your offspring. But Abraham has to wait a long time before he gets Isaac.

Joseph
Genesis 46:
27So the number of persons of Jacob’s family who came to Egypt totaled seventy.

Moses
Numbers 1
45They counted all the male Israelites twenty years of age and older who were fit to serve in the army. The counting was done per family. 46The total number of men was 603,550.
Numbers 26
51The number of registered Israelites was 601,730.

David
1 Samuel 24
9Joab reported to the king the results of the census: Israel numbered eight hundred thousand able-bodied men who could wield weapons, and Judah five hundred thousand.

Solomon
2 Chronicles 2
16Solomon, in imitation of David his father, made a count among the strangers in Israel. There were one hundred and fifty-three thousand six hundred. 17 He appointed seventy thousand of them as porters, eighty thousand as stonemasons in the mountain, and thirty-six hundred as overseers to oversee the workmen.

Ezra
Ezra 2
64The entire community numbered a total of 42,360 people. 65In addition were 7,337 slaves and female slaves, 200 singers, 66736 horses, 245 mules, 67435 camels and 6,720 donkeys.

Revelation
Book of life, 144,000

God makes count: Abram, Numbers, Ezra. A new beginning.
Kings will count themselves: David, Solomon. For their own honor and power. Looking for certainty in numbers.

Song LD506 We are pulling in a long procession

Sermon 2
Then that census of Emperor Augustus. What was his goal?
Not to know how many soldiers he had, like David. The Roman Empire had a professional army. There was no conscription, especially not for Jewish men.
Augustus wanted to know how many people could pay taxes.
Augustus had brought peace to the Roman Empire after years of civil war. He was the strong man. He had the time and the opportunity to change the Roman Empire. Counting the population of an area gave him an idea of ??how much tax money he could ask from his governors.

Some Jews rebelled against this census. Led by Judas from Galilee, they rebelled. Because there was poverty, and taxes led to greater poverty. But also because they only accepted one Lord: The God of Israel. They committed terrorist attacks on Romans and their accomplices. They were called zealots, fanatics.

Thus a collision ensued. Between the Romans and the fanatical Jews.
But the story of the Bible is about a different collision.

In this story there is a clash between two kingdoms. Kingdoms that are quite similar in terms of words.

On one side you have the Emperor’s kingdom. The Gospel, the good news of Augustus Caesar’s reign. His official titles are

latin imperator caesar divi filius august
greek autokrator kaesar uiou theos sebastos
Dutch dictator emperor son of god exalted

Other titles he wore were
Soter/savior of the Roman work
Bringer of the pax romana, the Roman peace.
The highest dominus, kyrios, lord
And the Roman propaganda talked about peace and justice that Augustus brought everywhere.

They are all words that touch on terms we use for Jesus. For the Kingdom of God. Jesus is the Son of God, Jesus is Lord, Jesus is exalted, Jesus is the savior, Jesus brings justice and peace. He is the new good king. A very different king than Emperor Augustus. Those two kingdoms regularly clash in the gospel. Jesus is the Messiah, the promised good king from Psalm 72.

Song PS72:1,4,7 (DNP)

Sermon 3
Luke chooses to start the story of Jesus’ birth with Emperor Augustus. But that great emperor only has a supporting role. The main role is for a simple girl Maria, in a remote corner of the Roman Empire. She is engaged to a simple carpenter. They are poor people, meaningless. By the Emperor’s orders, heavily pregnant, they must make their way to a provincial town of Bethlehem, which was important only long ago.

And yet that’s the beauty of this story. God uses that mighty emperor to accomplish his purpose. To give birth to the Messiah in the city of David, Bethlehem. David, to whom God promised that his descendant would be king forever. There in Bethlehem God’s kingdom begins. The emperor has started something that his successors will regret. He wants more control over his subjects, but in doing so he sets in motion something that will put an end to the Roman Empire.

For the Roman Empire is built on strength, might, swords, slavery, honor, wealth. And the Kingdom of God is exactly the other way around. It is built on one who allowed himself to be killed on a cross, who has let go of all power, who calls his followers not to use their swords, who is a lord to slaves and free people, the distinction is lost in the church. Jesus has forsaken the highest honor he possessed, and became man, a servant to all. He shows that wealth is not meant to be held on to, but to be shared. He spent his first night in a food bowl. And He had to flee from kings and emperors.

God turns everything around in Jesus. His kingdom shakes all other kingdoms. This is how God turns everything around. Thus God brings justice and peace. Amen.