De preek over Efeziërs 1

Geliefde adoptiekinderen,

Paulus is super enthousiast. In dit hoofdstuk schrijft hij super enthousiast over God, Gods plan met de wereld in Christus, over de Heilige Geest, en over de kerk.

In deze week vraag je je toch af of Paulus niet te enthousiast was over de kerk. Want wat heeft de kerk zich afgelopen week van haar aller slechtste kant laten zien. Maar ook Paulus kende de verdeeldheid en liefdeloosheid die je soms ook in de kerk tegenkomt. Hij is voor het schrijven van deze brief door een diepe depressie heen gegaan, omdat één van de kerken die Hij had gesticht, in de stad Korinthe, niks meer met hem te maken wilde hebben. En na die depressie schrijft hij deze optimistische brief, vanuit de realiteit van de gevangenis waar hij op dat moment zat. Hij zat gevangen omdat hij dit grote nieuws over God en zijn plan met de wereld deelde met alle mensen die hij tegenkwam. Hij zat dus super enthousiast,   in de gevangenis.

Als we net als Paulus weer enthousiast willen worden over de kerk, moeten we dus niet kijken naar de realiteit en wat er op het nieuws gezegd wordt over de kerk, naar de omstandigheden waarin wij zitten. We moeten eerst kijken naar God, zijn plan met de wereld in Christus, en wat voor gevolgen dat heeft voor ons. Het grote verhaal waar de doop prachtig naar verwijst.

Na zijn eerste enthousiaste woorden schrijft Paulus:

4In ?Christus? immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol ?liefde? ?uitgekozen? om voor Hem ?heilig? en zuiver te zijn, 5en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in ?Jezus? ?Christus? Zijn ?kinderen? te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods ?genade, ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.

Het goede nieuws is dat God ons in Jezus Christus heeft geadopteerd. Het is zijn wil dat wij zijn kinderen zijn. Van nature horen wij helemaal niet bij God. Wij passen niet bij Hem. Wij horen niet bij het Joodse volk, de afstammelingen van Abraham die van nature Gods volk zijn. We zijn niet zo heilig en zuiver als God, dus we hebben geen recht om bij Hem te horen. We horen bij Hem omdat Hij ons heeft geadopteerd om zijn kinderen te zijn. Gewoon, omdat Hij van ons houdt.

Daarom heeft Hij ons uitgekozen en voorbestemd. Zelfs nog voor de wereld werd gegrondvest. Het hangt dus niet van ons af dat we kinderen van God zijn. Het begint met Gods ja voor ons. Zijn ja, is veel groter dan ons ja naar Hem toe. Hij heeft ons als eerste liefgehad.

Dat is ook waarom we kinderen al mogen dopen: onze keuze voor God is een afgeleide van Gods keuze voor ons. Hij kiest ons uit. Dat gaat niet over dat Hij andere mensen dus verwerpt of niet wil dat zij voor Hem kiezen. Dat gaat erom dat niets ons kan scheiden van die keuze van God voor ons.

Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Niet als je boos bent op de kerk of op dominees, niet als je homo bent en twijfelt of God wel van je houdt zoals je bent, niet als je een verklaring hebt ondertekend die de kerk heeft geschaad. Dat alles kan je niet scheiden van de liefde van God. Hij heeft ons geadopteerd. Zijn liefde, zijn genade, geschonken in zijn geliefde Zoon, is het begin van alles.

Vervolgens gebruikt Paulus hele grote enthousiaste woorden over hoe Jezus Christus de hele wereld heeft veranderd. Het is een groot mysterie:

7In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze ?zonden? ?vergeven, dankzij de rijke ?genade8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.11In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12om vanaf het begin onze hoop te vestigen op ?Christus, tot eer van Gods grootheid.

Jezus’ dood aan het kruis heeft alles veranderd. Door zijn vergoten bloed zijn wij losgemaakt, bevrijdt uit de slavernij. Onze zonden zijn vergeven. In Jezus’ dood heeft God ons overvloedig Zijn genade geschonken.

En in Jezus is een nieuwe tijd aangebroken. De nieuwe tijd van het Koninkrijk van God is begonnen. Jezus regeert nu als koning in de hemel. Alles in hemel en op de aarde wordt samengebracht onder Jezus voeten. Dat wil zeggen: Jezus is nu de allerhoogste, Hij staat boven alles in de hemel en alles op aarde. Hij brengt samenhang in alles. Hij staat boven alle machten en krachten van het kwaad die Hij een beslissende nederlaag heeft toegebracht aan het kruis.

 13In Hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het ?evangelie? van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de ?heilige? Geest? die ons beloofd is 14als voorschot op onze ?erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

 Terwijl Jezus nu regeert in de hemel, regeert Hij door zijn Geest ook op de aarde. De Geest werkt in alle adoptiekinderen van God. Zij dragen de stempel van de Heilige Geest, het teken dat we bij God horen. En de Geest is een voorschot, een aanbetaling. Stel dat je een nieuwe keuken koopt. Vaak moet je dan een aanbetaling doen. De keukenwinkel ontvangt al een deel van het aankoopbedrag, zodat de verkoper weet dat de consument de aankoop ook echt meent en zal betalen. En zo schrijft Paulus ook over de Heilige Geest als aanbetaling, als voorschot. We hebben de Geest ontvangen als aanbetaling. Als garantie dat we ooit volledig zullen hebben wat nu nog in de hemel op ons staat te wachten. Dat we verbonden zijn met Jezus die plaats heeft genomen aan Gods rechterhand

21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.22Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld.

En door die Heilige Geest worden wij onderdeel van Gods missie, om hemel en aarde samen te brengen.

22Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

God heeft alles aan Jezus voeten gelegd en Jezus als hoofd over alles aangesteld. En dan specifiek over de Kerk, het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. Hij regeert in de hemel. En de kerk is op aarde als zijn lichaam, als zijn evenbeeld, als zijn vertegenwoordigers. Het is onze missie om Gods regering in de hemel nu al op aarde te laten doorschijnen. Dat Gods wil geschiedt op aarde, zoals Gods wil nu al gebeurt in de hemel.

En het uitvoeren van die missie gebeurt niet doordat wij opeens zo geschikt zijn als missionarissen. Alsof wij dat zelf zo goed kunnen. Daarom bidt Paulus:

17Moge de God van onze ?Heer? ?Jezus? ?Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18Moge uw ?hart? verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de ?heiligen? zullen ontvangen,19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in ?Christus? toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand.

God geeft ons zijn Heilige Geest, die ons vult met wijsheid en inzicht, zodat we God kunnen kennen. De Geest verlicht de ogen van ons hart, zodat we zien waar we op hopen, zodat we telkens weer enthousiast worden, vol vuur en vlam, ook als de realiteit aanvoelt als een koude en donkere gevangenis. En bovenal geeft Gods Geest ons kracht. De Geest is een onuitputtelijke grote kracht. Dezelfde kracht die werkzaam was in Jezus toen Hij opstond uit de dood. Deze kracht van de Geest kunnen we altijd opnieuw aanboren.

Die kracht van de Geest wordt op allerlei manieren zichtbaar. Zoals we ook allerlei dingen kunnen doen om bij te dragen aan Gods missie: het één maken van hemel en aarde.

Maar het belangrijkste wat de Geest doet, is iets wat heel simpel lijkt, maar toch een groot mysterie is: de Geest maakt ons één. In de kerk, het lichaam van Christus, worden allerlei mensen verzamelt: jong en oud, homo en hetero, theoretisch en praktisch opgeleid, gehandicapt en niet-gehandicapt, rijk en arm, groot en klein, in Nederland geboren en in het buitenland geboren, dorpsmensen en Vinexmensen. Alles wat ons van elkaar doet verschillen, is niet belangrijk, vergeleken met wat ons met elkaar verbindt: Jezus. Juist omdat wij van elkaar verschillen, kunnen wij samen proeven van de rijkdom en de volheid die in God aanwezig is. In een wereld waarin groepen mensen steeds meer van elkaar af komen te staan, worden wij door de Geest verenigd. Dat is wat de kracht van de Geest in ons doet.

Wij zijn door God uitgekozen en voorbestemd om zijn adoptiekinderen te zijn. Door Jezus is er een nieuwe tijd aangebroken. Hij regeert in de hemel, en wil ons gebruiken om zijn lichaam te zijn op aarde. Om zijn wil te laten geschiedden op aarde, zoals dat nu al gebeurt in de hemel. En Hij heeft ons de Geest gegeven, als stempel, als aanbetaling, als garantie dat eens de hemel op aarde komt. En de Geest maakt ons geschikt om in die missie te leven. De Geest maakt ons één.

Wat een prachtig groot verhaal. Om enthousiast van te worden.

3Gezegend zij de God en Vader van onze ?Heer? ?Jezus? ?Christus, die ons in de hemelsferen, in ?Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.

Amen.