De preek over Galaten 6

sermon in English below

Leerlingen van Jezus, gasten met ons,

Het laatste hoofdstuk van Galaten lijkt Paulus wel voor ons te hebben geschreven, voor vandaag.

Want het begin gaat over pastoraat. Wat is dat eigenlijk.

2Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.

Iedereen van ons draagt last mee, bagage. Sommigen dragen een zware last: er is iemand overleden die je mist. Je bent depressief. Je bent kort geleden gevlucht uit een land waar het oorlog is. Iemand dichtbij is ernstig ziek.

Anderen dragen een lichtere last. We dragen allemaal wel iets met ons mee.

Pastoraat is die last met elkaar delen. Het samen gaan dragen. Ik dacht eerst, dat is een soort herverdelen. Dus als iemand 10 kilo last draagt. En je deelt dat met iemand. Dan lucht dat een beetje op. Die ander voelt met je mee, en gaat 2 kilo met je mee dragen. Je hoeft zelf nog maar 8 kilo te dragen.

Maar het werkt denk ik toch anders. Door het te delen raak je 2 kilo kwijt. De ander lijdt met je mee, voor 1 kilo. Van de 10 kilo last die er was, is 1 kilo overgenomen door de ander, en 1 kilo last is verdwenen. Als je liefde deelt wordt het meer. Als je last deelt, wordt de totale last minder.

Want zoals God de uitvinder is van de liefde, zo is God ook de uitvinder van dit idee van pastoraat. Door je last te delen, wordt de totale last minder.

En dat werkt zeker als je het niet alleen met elkaar deelt, maar ook nog deelt met God. Ook daar staan prachtige teksten over in de Bijbel.

1 Petrus 5

7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Matteüs 11

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Laat Jezus een deel van jouw last overnemen. Hem jouw juk mede dragen.

Pastoraat is de last die het leven geeft met elkaar dragen. Zo wordt het voor iedereen een beetje meer dragelijk. Zo vervullen we de wet van Christus: Heb je naaste lief als jezelf.

Maar pastoraat is soms ook een nieuw perspectief openen. Iemand ergens op wijzen. Zoals Paulus zegt:

1Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Door misstappen, maak je het leven voor jezelf moeilijker. En dat doen we allemaal wel eens. Bijvoorbeeld: iemand die altijd voor anderen klaarstaat, nooit nee zegt. Dat klinkt heel nobel en christelijk. Met de wet van Christus is: Heb je naaste lief als jezelf. Dus ook jezelf liefhebben, anders kun je de ander niet liefhebben. Je grenzen aangeven, nee zeggen, geen last van een ander erbij nemen die je niet kunt dragen. Ook dat is liefde. Ook dat is de wet van Christus vervullen. En het is ook iets waar we elkaar op kunnen wijzen. Zo vervullen we samen de wet van Christus.

Lied Ik wil jou van harte dienen

Deze tekst past zo mooi bij vandaag, omdat het volgende stuk dan weer gaat geld, dat waar kerkrentmeesters verantwoordelijkheid voor dragen in de kerk.

 6Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. 9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Op het eerste gezicht zie je dat misschien niet direct. Het woord geld staat niet in deze tekst. Het gaat over het goede dat je bezit delen, over zaaien en oogsten. Het goede doen.

Maar dat zijn allemaal woorden die gaan over geld. Over investeren. Waar stop jij je geld in?

Investeer je in een groter huis? Een mooie auto? De beste smartphone? Een zeker pensioen? Een luxe vliegvakantie? Dan loop je het risico dat je zaait op de akker van de aardse natuur. Iets wat je op korte termijn een kick geeft, plezier, of zekerheid van een veilig toekomst. Maar wat je op langere termijn leeg maakt.

Paulus daagt ons uit om te investeren in Gods Koninkrijk. Te zaaien op de akker van de Geest: zorg voor de armen, een duurzame toekomst voor de aarde, je eigen geestelijke groei. Dan doe je een slimme investering. Want al die dingen horen bij Gods nieuwe wereld. Ze zijn blijvend. Alle vrucht die die investeringen brengen, zal blijven, ook als Jezus terugkomt.

Paulus maakt dat heel concreet.

6Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.

In Paulus tijd werden leraren betaald voor hun diensten in de kerk. Zodat die tijd konden maken vrij maken om de gemeente goed te onderwijzen. En met je leermeester moet je dus al het goede dat je bezit delen. Nou ben ik jullie betaalde leermeester. Dus ja. Misschien moeten we toch maar een derde collecte houden vandaag, voor de dominee.

Nee hoor. Want we zijn tweeduizend jaar verder. We hebben nu vaste arbeidsvoorwaarden voor dominees, waaronder de verplichting om een dominee een pastorie aan te bieden, een dertiende maand, vakantiegeld. Al die dingen waren er niet in de tijd van Paulus, en veel daarvan is goed. Het is goed om te investering in je onderwijs in de kerk. Als je er niet in investeert, weet je vrijwel zeker dat je slecht onderwijs krijgt. Als je er wel in investeert, kan het zijn dat je goed onderwijs krijgt.

Paulus zegt daar iets best radicaals over. Iets wat ongemakkelijk voelt.

10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Investeer eerst in je geloofsgenoten, in je eigen familie, in je eigen lokale kerk. Dat voelt voor ons misschien een beetje onchristelijk. Je moet toch delen, ook met mensen buiten de kerk. En ja, dat is zo. Maar eerst moet je je eigen basis op orde hebben. Zoals je eerst zorgt voor je eigen gezin. Zoals Paulus elders ook zegt:

2 Korintiërs 8

13Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt.  Dat raakt weer aan dat je naaste lief hebben gelijk op moet gaan met jezelf liefhebben.

Dus het begint met investeren in je eigen de kerk. Tot voor kort deden we dat volledig in samenwerking met de drie PKN kerken in Pijnacker. We dragen alle lasten samen. Dat werkte in praktijk niet zo goed. Paulus zegt ook:

5Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.

Zo moet ook elke lokale gemeente zelf verantwoordelijkheid dragen. Als niemand zich verantwoordelijk voelt, gaat er ook niemand verantwoordelijkheid nemen. Ook niet voor een tekort aan geld.

Wat dat concreet betekent voor deze kerk, moeten we nog verder uitzoeken. Daar mag Walter bij helpen. Maar we zijn allemaal geroepen om van ons geld te delen. Van het goede dat we van God hebben ontvangen. Om te delen met de armen, om te geven aan organisaties die het investeren in goede dingen, die bijdragen aan Gods Koninkrijk. En dus, ergens op de eerste plek, om te investeren in deze kerk. Zodat ook op die manier Gods woord vruchtbaar mag worden.

Lied LD912 Neem mijn leven, laat het, Heer

11U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig.

Tot slot neemt Paulus zelf de pen over van de professionele schrijver. Schrijven was een enorm dure bezigheid in de oudheid. Papyrus was duur. Inkt was duur. En daarom nam je een professionele schrijver in dienst om een langere brief zo klein maar leesbaar mogelijk op te schrijven. De brief aan de Galaten koste omgerekend naar onze tijd meer dan 1000 euro.

Maar het slot schrijft Paulus dus zelf, in grotere letters dan zijn professionele schrijver.

In een paar verzen zet hij neer waar zijn hele brief om gaat. Zijn tegenstanders willen dat de niet-Joodse christenen in Galatië zich laten besnijden. Want dan is het voor iedereen duidelijk dat ze horen bij het Joodse volk. Dan vallen ze onder de Romeinse godsdienstvrijheid voor Joden en worden ze niet langer vervolgt.

Dat klinkt als een praktische oplossing, maar Paulus is er fel op tegen. Zijn tegenstanders maken hiermee Jezus kruisdood ongedaan. We horen niet bij het Joodse volk door besnijdenis, maar door Jezus’ sterven en opstanding. Door Jezus kruis zijn we bevrijd uit de slavernij van Egypte, de slavernij van de zonde. Door Jezus’ kruis staan we niet langer onder de wet, maar leven we in vrijheid. Door Jezus kruis leven we niet langer in de oude tijd, maar horen wij al bij Gods nieuwe wereld.

Of je besneden bent of niet, is niet belangrijk. We zijn één familie. Het enige dat belangrijk is, is dat we nieuwe schepping zijn in Christus. We zijn voorproefjes van Gods Koninkrijk, dat in Christus is gekomen. De Geest werkt in ons, en maakt ons vruchtbaar en geschikt voor Gods nieuwe wereld.

En ja, dat heeft consequenties. Jezus werd vervolgt, tot aan zijn dood aan het kruis. Paulus werd vervolgt. Hij was besneden als jongetje van acht dagen oud. Maar inmiddels droeg hij heel wat meer littekens. Littekens van vervolging. Littekens van zweepslagen, stenen, stokslagen, schipbreuken en ander lijden dat hem is overkomen.

Wij zijn met Christus gekruisigd. We horen niet meer in de oude wereld. We horen bij Gods nieuwe wereld. Bij de nieuwe schepping. En dat betekent dat we dingen moeten dragen. En als we ze samen dragen, verdelen we de last. En dat we investeren in wat vrucht draagt in Gods koninkrijk. Dat we ons geld niet langer als onze eigen bezit zien voor een zekere toekomst, of investeren in een kortstondige kick. Het betekent ons toewijden aan Christus. Met heel ons hart, ziel, met al ons vermogen. Met Christus gekruisigd, met Hem in vrijheid het volle leven gaan. Amen.

Disciples of Jesus, guests with us,

Paul seems to have written the last chapter of Galatians for us, for today.

Because the beginning is about pastoral care. What is that actually.

2Bear one another’s burdens, so you fulfill the law of Christ.

All of us carry a load, baggage. Some carry a heavy burden: someone has passed away that you miss. You are depressed. You recently fled a country where there is war. Someone close to you is seriously ill.

Others carry a lighter burden. We all carry something with us.

Pastoral care is sharing that burden with each other. Going to wear it together. I thought at first, that’s a kind of redistribution. So if someone carries 10 kilos of burden. And you share that with someone. Then it lifts a bit. The other feels with you, and will carry 2 kilos with you. You only have to carry 8 kilos yourself.

But I think it works differently. By dividing it you will lose 2 kilos. The other suffers with you, for 1 kilo. Of the 10 kilos of burden that were there, 1 kilo has been taken over by the other, and 1 kilo of burden has disappeared. When you share love it becomes more. If you share the burden, the total burden decreases.

For just as God is the inventor of love, so God is also the inventor of this idea of ??pastoral ministry. By sharing your burden, the total burden becomes less.

And that certainly works if you not only share it with each other, but also share it with God. There are also wonderful texts about this in the Bible.

1 Peter 5

7Put the burden of your cares on Him, for you are dear to Him.

Matthew 11

28Come to Me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. 29Take My yoke upon you and learn of Me: I am meek and humble in heart. Then you will indeed find rest, 30for my yoke is easy and my burden is light.”

Let Jesus take over some of your burden. Carry your yoke with him.

Pastoral care is sharing the burden that life gives. This makes it a little more bearable for everyone. Thus we fulfill the law of Christ: Love your neighbor as yourself.

But pastoral care sometimes also means opening a new perspective. To point something out to someone. As Paul says:

1Brothers and sisters, if you find that one of you has made a mistake, you who are led by the Spirit should meekly set him back on the right path. Be careful that you are not tempted to make mistakes yourself.

By making mistakes, you make life more difficult for yourself. And we all do that sometimes. For example: someone who is always there for others, never says no. That sounds very noble and Christian. With the law of Christ is: Love your neighbor as yourself. So also love yourself, otherwise you cannot love the other. Set your limits, say no, don’t take the burden of someone else that you can’t bear. That too is love. That too is fulfilling the law of Christ. And it’s also something we can point out to each other. In this way we fulfill the law of Christ together.

Song I want to serve you wholeheartedly

This text fits so well with today, because the next piece then goes back to money, which is what church stewards are responsible for in the church.

6Whoever is taught the gospel should share with his teacher all the good things he has. 7Make no mistake, God is not mocked: whatever a man sows, that he will also reap. 8He who sows in the field of his earthly nature will reap corruption, but he who sows in the field of the Spirit reaps eternal life. 9Let us therefore do good without giving up, for if we do not weaken, we will reap when the time comes. 10So in the time that remains to us, let us do good for all, especially for our fellow believers.

At first glance you may not see that immediately. The word money is not in this text. It is about sharing the good you possess, about sowing and reaping. Do the right thing.

But those are all words about money. About investing. Where do you put your money?

Are you investing in a bigger house? A nice car? The best smartphone? A secure pension? A luxury flying holiday? Then you run the risk of sowing in the field of earthly nature. Something that gives you a kick in the short term, pleasure, or certainty of a safe future. But what drains you in the long run.

Paul challenges us to invest in God’s Kingdom. To sow in the field of the Spirit: care for the poor, a sustainable future for the earth, your own spiritual growth. Then you are making a smart investment. Because all those things belong to God’s new world. They are permanent. All the fruit that those investments bring will remain even when Jesus returns.

Paul makes that very concrete.

6Whoever is taught the gospel should share with his teacher all the good things he has.

In Paul’s time, teachers were paid for their services in the church. So that they could free up time to teach the congregation well. And with your teacher you must share all the good that you possess. Now I am your paid tutor. So yes. Maybe we should have a third collection today, for the pastor.

Oh, no. Because we are two thousand years later. We now have fixed terms of employment for pastors, including the obligation to offer a pastor a rectory, a thirteenth month, holiday pay. All those things weren’t there in Paul’s day, and a lot of it is good. It is good to invest in your teaching in the Church. If you don’t invest in it, you’re pretty much guaranteed to get a bad education. If you do invest in it, you may get a good education.

Paul says something quite radical about that. Something that feels uncomfortable.

10So in the time that remains to us, let us do good for all, especially for our fellow believers.

Invest first in your fellow believers, in your own family, in your own local church. That may feel a little unchristian to us. You have to share, even with people outside the church. And yes, it is. But first you need to get your own foundation in order. Like you take care of your own family first. As Paul also says elsewhere:

2 Corinthians 8

13You are not meant to get yourself into trouble by helping others. That again touches on the fact that loving your neighbor should go hand in hand with loving yourself.

So it starts with investing in your own church. Until recently, we did this completely in collaboration with the three PKN churches in Pijnacker. We bear all the burdens together. That didn’t work very well in practice. Paul also says:

5For every man bears his own responsibility.

In this way, each local municipality must also bear its own responsibility. If no one feels responsible, no one will take responsibility. Not even for a lack of money.

What that means concretely for this church, we need to find out further. Walter can help with that. But we are all called to share of our money. Of the good we have received from God. To share with the poor, to give to organizations that invest in good things, that contribute to God’s Kingdom. And so, somewhere in the first place, to invest in this church. So that God’s word may also become fruitful in this way.

Song LD912 Take my life, and let it be

11You can see it in the large letters: I am writing you now with my own hand.

Finally, Paul himself takes over from the professional writer. Writing was a very expensive occupation in ancient times. Papyrus was expensive. Ink was expensive. And that’s why you hired a professional writer to write a longer letter as small but legible as possible. Converted to our time, the letter to the Galatians cost more than 1000 euros.

But the conclusion is written by Paul himself, in larger letters than his professional writer.

In a few verses he sets out what his entire letter is about. His opponents want the non-Jewish Christians in Galatia to be circumcised. Because then it is clear to everyone that they belong to the Jewish people. Then they fall under the Roman religious freedom for Jews and they are no longer persecuted.

That sounds like a practical solution, but Paul is strongly against it. His opponents thus undo Jesus’ crucifixion. We do not belong to the Jewish people through circumcision, but through Jesus’ death and resurrection. Through Jesus’ cross we are freed from the bondage of Egypt, the bondage of sin. Through Jesus’ cross we are no longer under the law, but we live in freedom. Through Jesus’ cross we no longer live in the old time, but we already belong to God’s new world.

Whether you are circumcised or not is not important. We are one family. All that matters is that we are new creation in Christ. We are foretaste of God’s Kingdom, which has come in Christ. The Spirit works in us, making us fertile and fit for God’s new world.

And yes, that has consequences. Jesus was persecuted until his death on the cross. Paul was persecuted. He was circumcised as a boy of eight days old. But now he bore a lot more scars. Scars from persecution. Scars from whips, stones, canes, shipwrecks and other sufferings that befell him.

We are crucified with Christ. We no longer belong in the old world. We belong to God’s new world. At the new creation. And that means we have to carry things. And when we carry them together, we share the burden. And that we invest in what bears fruit in God’s kingdom. That we no longer see our money as our own possession for a secure future, or invest in a short-lived kick. It means consecrating ourselves to Christ. With all our heart, soul, with all our might. Crucified with Christ, living the full life with Him in freedom. Amen.