De preek over het Pesachfeest

bij Exodus 13:3-10, sermon in English below

Preek 1

We zijn op weg naar het beloofde land. We zijn vrij. Ons volk heeft eeuwenlang in Egypte gewerkt als slaven. Slaven van de Egyptische farao. De laatste farao was echt een slechterik. Ramses II, heette hij. Hij leefde 3300 jaar geleden. Hij had een leger van 100.000 soldaten, dat is echt heel groot voor die tijd. Hij droomde ervan om het Egyptische rijk te herstellen tot de verste grenzen, voorbij Israël tot in Syrië. En dat lukte hem ook met dat grote leger. Uiteindelijk sloot hij een vredesverdrag met de andere supermacht in de tijd, de Hethieten. Hij bouwde een nieuwe hoofdstad, Pi-Ramssess waar heel veel wapens gemaakt werden. Misschien wel 125 strijdwagens per week, en strijdwagens waren de tanks van de oudheid. Hij bouwde gigantische tempels, zoals die van Abu Simbel. Ramses II wordt wel gezien als de grootste farao ooit. En Hier heb ik een plaatje van hem.

Plaatje veranderd

Zo werkt het in de Bijbel. Egypte, Babylon, Rome. Ze horen bij elkaar. Supermachten, dictators die een roemrijk verleden willen herstellen. Die andere volken tot slaven maken. Voor hun eigen eer. Omdat ze voor altijd herinnert willen worden.

Wij hebben een andere leider. Mozes. Ook nog steeds een heel bekend iemand. Maar hij heeft geen enorm leger opgebouwd. Hij heeft geen steden nagelaten of platgegooid. Waar Ramses II is vooral bekend van vakanties naar Egypte, om piramides te kijken. Daar heeft Mozes nog steeds invloed. Hij heeft niks gebouwd of veroverd. Maar hij heeft een volk beïnvloed, dat op zijn beurt weer alle andere volken heeft beïnvloed. Mozes heeft hen op dag 1 van de reis naar het beloofde land vertelt dat ze moeten doorgeven wat ze hebben meegemaakt. Dat ze moeten gedenken. En het verhaal doorgeven aan hun kinderen.

En dat gedenken gebeurt door te eten.

Als eerste eten we bittere kruiden. Een schijfje radijs. Om terug te denken aan de bittere slavernij in Egypte. Om terug te denken aan het bittere lijden van Jezus. Om ons te verbinden met het bittere lijden van mensen, tot op de dag van vandaag.

Lied HH191: 1,2,6,7 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten

Preek 2

De bittere kruiden zijn om terug te denken aan de bittere slavernij. Het volgende gerecht is lamsvlees.

Bij de kinderkerk was er vorige week ook een verhaal over een lam…

Pesach: God straft de Egyptenaren, door de eerstgeboren zoon te doden. Maar Hij gaat voorbij aan de huizen van Israël. Voorbijgaan is pesach in het Hebreeuws.

En de symboliek van het lam gaat ook op voor Jezus. Want Jezus is het lam van God dat de zonden van de wereld draagt. Toen Jezus met zijn vrienden het pesach maal vierde, nam hij zelf de plek in van het pesachlam. Door te zeggen: dit is Mijn lichaam. Dit is Mijn bloed.

Jezus geeft zijn lichaam voor ons. Hij geeft zichzelf voor ons. Hij laat zijn bloed uitgieten, omwille van ons. Hij sluit een nieuw verbond, voor ons. Jezus laat zich slachten als een pesachlam. Door het nieuwe verbond, dat in hem wordt vervuld, gaat God voorbij aan al onze zonden. Zoals het bloed van het lam aan de deurpost een teken was dat de doodsengel aan de huizen van de Israëlieten voorbij moest gaan. Zo gaat God, door het nieuwe verbond, dat gesloten wordt met het bloed van Jezus, voorbij aan ons falen.

We eten van het lamsvlees. En we zingen: lam van God.

Lied HH162:1,3 Lam van God

Preek 3

Het volgende gerecht is de Matze.

Waarom eten Joden die bij de pesachmaaltijd?

Het is brood zonder gist, geen tijd om te rijzen. Haastig eten, met jas aan en riem om.

Langer houdbaar voor de lange reis door de woestijn.

Bij het vieren van het pesachfeest moeten de Joden alles wat gist bevat uit het huis verwijderen. Matze is ook symbolisch voor het wegdoen van verderf. Voor het wegdoen van zonde. Paulus schrijft daar ook iets over.

1 Korintiërs 5:

6Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag. Let op: een klein beetje gist heeft invloed op het hele deeg. Ik bedoel daarmee: door de invloed van één slecht mens wordt de hele groep slecht.

7Daarom moeten jullie die man die verboden seks heeft, uit de kerk zetten. Voor slechtheid is geen plaats meer, want jullie vormen met elkaar Gods heilige kerk. En Christus is voor jullie gestorven. Hij is het lam voor de paasmaaltijd. Het ware Paasfeest is dus gekomen, en wij mogen nu voor altijd het Feest van het Brood zonder Gist vieren. 8Dus weg met alle slechtheid! Laat iedereen alleen nog maar het goede doen. Want de tijd is gekomen om ons nieuwe leven te vieren.

 In deze brief gaat het over één iemand die iets heel slechts heeft gedaan. En de kerk van Korinthe denkt: ach ja, iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Iedereen doet wel eens iets verkeerd.

En dan zegt Paulus: nee. Als iemand in de kerk echt slechte dingen doet, moet je hem aanspreken en als hij niet wil luisteren hem uit de kerk zetten.

Dat klinkt wel heftig. Maar het gebeurt ook om ons heen. Mensen worden nog steeds ontslagen om seksueel verboden gedrag. En op de middelbare school gebeurt het ook wel eens dat een leerling die echt grenzen overschrijd, van school wordt gestuurd. En Putin is nu ook bijna nergens meer welkom. Wie de grens van het kwaad echt over gaat, die is niet meer welkom. Als je dat toch zou toestaan loopt de hele groep gevaar.

Maar het gaat vooral om het doen van het goede. Dat we allemaal proberen, met Gods hulp, door de Geest, het kwade uit ons leven te bannen. De veertigdagentijd is een goede tijd om daar bewust mee bezig te zijn. Om het bederf uit je leven te filteren.

We zingen ‘Het woord van God’. En eten een stukje brood zonder gist, matze.

Lied HH278 Het woord van God

Preek 4

Bittere kruiden voor de bittere slavernij, het lijden van Jezus, het lijden in de wereld.

Lamsvlees omdat God voorbijgaat aan onze zonden.

Matze om al het bederf weg te doen.

En dan staan er nog 4 bekers. Met hun eigen betekenis. De betekenis staat in:

Exodus 6

6…: “Ik ben de HEER. Ik zal jullie uitleiden van het juk van de Egyptenaren, Ik zal jullie uit je slavenbestaan redden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.

Deze vier bekers vertellen het verhaal van de bevrijding uit Egypte.

Beker 1 staat voor uitleiden: dat God het volk uit de slavenketenen leid.

Beker 2 staat voor redding: God maakt zijn volk vrij.

Beker 3 staat voor verlossing: verlossing door het water van de Rietzee heen.

Beker 4 staat voor aannemen: God zal hen aannemen als zijn volk. Ze zijn het volk van God, niet van de farao en zijn afgoden.

De vier bekers zeggen bijna hetzelfde, net met andere woorden. God geeft vrijheid. Hij gaf Israël vrijheid uit de slavernij. Hij geeft ons vrijheid, door Jezus leven, lijden, sterven en opstanding. En wij zijn geroepen om die vrijheid ook te delen met andere mensen. Dat is de boodschap van pesach. De boodschap waar we altijd weer bij stil mogen staan. Waar we elke dag opnieuw van mogen proeven. Amen.

Sermon 1

We are on our way to the promised land. We are free. Our people have worked as slaves in Egypt for centuries. Slaves of the Egyptian Pharaoh. The last pharaoh really was a bad guy. His name was Ramses II. He lived 3300 years ago. He had an army of 100,000 soldiers, which is really big for the time. He dreamed of restoring the Egyptian empire to its furthest frontiers, beyond Israel to Syria. And he succeeded with that large army. He eventually made a peace treaty with the other superpower at the time, the Hittites. He built a new capital, Pi-Ramssess, where many weapons were made. Perhaps 125 chariots a week, and chariots were the tanks of antiquity. He built gigantic temples, such as that of Abu Simbel. Ramses II is considered to be the greatest pharaoh ever. And here’s a picture of him.

Picture changed

That’s how it works in the Bible. Egypt, Babylon, Rome. They belong together. Superpowers, dictators who want to restore a glorious past. Who enslave other nations. For their own honor. Because they want to be remembered forever.

We have another leader. Moses. Still a very famous person. But he didn’t build a huge army. He left no cities or destroyed them. Where Ramses II is best known for vacations to Egypt, to watch pyramids. Moses still has influence there. He didn’t build or conquer anything. But he influenced a nation, which in turn influenced all other nations. On Day 1 of the journey to the Promised Land, Moses told them to pass on what they experienced. That they should remember. And pass the story on to their children.

And that remembering happens through eating.

First we eat bitter herbs. A slice of radish. To remember the bitter slavery in Egypt. To remember the bitter suffering of Jesus. To connect us with the bitter suffering of people, to this day.

Song HH191: 1,2,6,7 Teach me o Lord to righteous your suffering

Sermon 2

The bitter herbs are to remember the bitter slavery. The next dish is lamb.

At the children’s church there was also a story about a lamb last week…

Passover: God punishes the Egyptians by killing the firstborn son. But He overlooks the houses of Israel. Passing by is Passover in Hebrew.

And the symbolism of the lamb also applies to Jesus. For Jesus is the Lamb of God who bears the sins of the world. When Jesus celebrated the Passover meal with his friends, he himself took the place of the Passover lamb. By saying: This is My body. This is My blood.

Jesus gives his body for us. He gives himself for us. He has his blood poured out for our sake. He makes a new covenant for us. Jesus allows himself to be slaughtered like a Passover lamb. Through the new covenant fulfilled in him, God passes over all our sins. Just as the blood of the lamb on the doorpost was a sign for the death angel to pass over the houses of the Israelites. Thus, through the new covenant, which is concluded with the blood of Jesus, God passes over our failures.

We eat the lamb. And we sing: Lamb of God.

Song HH162:1,3 Lamb of God

Sermon 3

The next dish is the Matzo.

Why do Jews eat it at the Passover meal?

It is bread without yeast, no time to rise. Hastily eat, with coat on and belt on.

Longer shelf life for the long journey through the desert.

When celebrating the Passover, the Jews must remove anything that contains yeast from the house. Matzo is also symbolic of putting away corruption. For putting away sin. Paul also writes about that.

1 Corinthians 5:

6Do not be proud that you can do anything. Note: a little yeast will affect the entire dough. By that I mean: through the influence of one bad person, the whole group becomes bad.

7That is why you must expel that man who has forbidden sex. There is no room for wickedness anymore, for together you form God’s holy church. And Christ died for you. He is the lamb for the Passover meal. So the true Easter has come, and we can now celebrate the Feast of Bread without Yeast forever. 8So away with all wickedness! Let everyone just do the right thing. Because the time has come to celebrate our new life.

This letter is about one person who did something very bad. And the church of Corinth thinks: well, everyone has to make their own choices. Everyone does something wrong sometimes.

And then Paul says, no. If someone in church does really bad things, you have to talk to him and if he won’t listen, kick him out of the church.

That does sound intense. But it also happens around us. People are still being fired for sexually prohibited behavior. And it happens in high school where it is also sometimes the case that a student who really crosses boundaries is expelled from school. Putin is no longer welcome anywhere. Anyone who really crosses the border of evil is no longer welcome. If you were to allow that, the whole group would be in danger.

But most of all, it’s about doing the right thing. That we all try, with God’s help, through the Spirit, to banish evil from our lives. Lent is a good time to be conscious of that. To filter the corruption out of your life.

We sing “The Word of God”. And eat a piece of bread without yeast, matzo.

Song HH278 The Word of God

Sermon 4

Bitter herbs for the bitter slavery, the suffering of Jesus, the suffering in the world.

Lamb because God ignores our sins.

Matzo to get rid of all the corruption.

And then there are 4 more cups. With their own meaning. The meaning is in:

Exodus 6

6…: “I am the LORD. I will deliver you from the yoke of the Egyptians, I will rescue you from your slavery. I will deliver you with uplifted arm and severely punish the Egyptians. 7I will receive you as my people, and I will be your God. And you will see that I, the LORD, am your God, who will deliver you from the burden imposed on you by the Egyptians.

These four cups tell the story of the deliverance from Egypt.

Cup 1 stands for lead out: that God lead the people out of the bondage of slavery.

Cup 2 represents salvation: God sets his people free.

Cup 3 represents redemption: redemption through the waters of the Reed Sea.

Cup 4 stands for accepting: God will accept them as his people. They are the people of God, not of Pharaoh and his idols.

The four cups say almost the same thing, just in different words. God gives freedom. He gave Israel freedom from slavery. He gives us freedom, through Jesus’ life, suffering, death and resurrection. And we are called to share that freedom with other people. That is the message of Passover. The message we should always remember. Which we can taste every day. Amen.