De preek van Stille Zaterdag 2021: tekenen in Johannes

op zaterdag, 03 april 2021

Sermon in English below

Leerlingen van Jezus, gasten met ons,

Jezus doet wondertekenen. Wonderen. Wat is dat eigenlijk, een wonder?

We denken dan vaak aan een doorbreking van de natuurwetten. Er gebeurt iets dat eigenlijk niet kan. Jezus geneest iemand die ziek is, zonder medische handeling. Jezus loopt over water, terwijl hij eigenlijk hoort te zinken. Jezus breekt het brood, en het vermenigvuldigd. Jezus maakt van water (H2O) wijn met alcohol (C2H5OH). Dat kan niet, Jezus doet het toch, en doorbreekt de natuurwetten.

Maar, dat is niet wat de Bijbel bedoelt met een wonder. Een wonder als doorbreking van de natuurwetten, dat gaat uit van een onbijbelse visie op hemel en aarde. God zit dan ver weg in de hemel. En los daarvan zijn wij hier op de aarde. God heeft de aarde gemaakt en via natuurwetten in gang gezet. En bemoeit zich er nu niet meer mee. En als God zich er wel mee bemoeit. Dan is dat als een bliksem uit de hemel, naar de aarde. Een doorbreking van de natuurwetten. Een wonder.

Maar in de Bijbel liggen de hemel en de aarde veel dichter bij elkaar. Ze komen samen in de tabernakel. In de tempel. Ze komen samen bij de schepping als God op de zevende dag zijn eigen schepping binnentrekt. Een wonder is in de Bijbel dus niet een doorbreking. Maar een verbinding. Een teken. Een voorproefje. Een vooruitlopen op hoe het zal zijn als de hemel en aarde ooit weer samen één zullen zijn.

Hoe gaat God dat doen? God gaat de aarde vullen met zijn hemelse glorie. Zijn grootheid. Dat is wat de tekenen van Jezus laten zien:

11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

In Jezus komt God bij ons wonen. God vult de aarde met zijn hemelse grootheid. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. De tekenen getuigen van die eenwording van hemel en aarde.

Maar. Hoe meer tekenen, hoe meer weerstand. Als derde teken geneest Jezus een kruipele man, op sabbat. Vanaf dat moment probeerden de Joodse leiders hem te doden.
Bij het zevende teken wekt Jezus Lazarus op uit de dood. Vanaf dat moment gaan alle Joodse leiders, hoe verdeelt ze ook zijn, samenwerken om Jezus ter dood te brengen. Één man moet sterven, omwille van het hele volk.

Aan het eind van het Evangelie van Johannes zegt de schrijver:
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

We hebben over zeven wondertekenen gelezen. De eerste twee benoemt Johannes zelf op deze manier. Als Jezus water in wijn veranderd schrijft Johannes:
11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

En als hij opnieuw in Kana de zoon van een hoveling geneest, staat er:
54Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.

De andere tekenen moeten we zelf vinden. De genezing van de verlamde in Betsaïda, teken drie. De broodvermenigvuldiging bij het meer van Galilea, teken vier. Lopen over wat, teken vijf. De genezing van de blinde bij de tempel, teken zes. En de opwekking van Lazarus, teken zeven.

Zeven tekenen. Zorgvuldig door Johannes uitgekozen. Dat is een verwijzing naar de zeven scheppingsdagen. Zeven dagen, zeven tekenen. Waarvan het zevende teken, Lazarus terugroepen uit de dood, misschien wel het meest bijzonder is.

Wat heeft Jezus bereikt met die zeven tekenen? Niks, lijkt het. Hij sterft aan een kruis. Johannes spreekt daarover als een moment van verheerlijking. Iets waarin Jezus grootheid wordt getoond. Een moment waarop hemel en aarde elkaar raken.

Maar dat is absurd. Het kruis is een vernedering. Het is een teken van de hel, niet van de hemel. Het kruis laat zien dat wij de hemel niet op aarde willen. Geef ons maar de natuurwetten. En af en toe een wonder. Jezus was misschien een bijzonder mens. Maar nu is het afgelopen. Het is zaterdag, sabbat. De zevende dag. Het verhaal is uit. De tekenen zijn op.

Een achtste teken? Een nieuwe schepping? Vergeet het maar. Daar is wel een heel groot wonder voor nodig. Amen.

 

Disciples of Jesus, guests with us,

Jesus works miracles. Miracles. What is that anyway, a miracle?

We often think of a breach of the laws of nature. Something happens that is actually impossible. Jesus heals someone who is sick without medical intervention. Jesus walks on water, when he is supposed to sink. Jesus breaks bread and multiplies it. Jesus turns water (H2O) into wine with alcohol (C2H5OH). That is not possible, Jesus does it anyway, and breaks the laws of nature.

However, that is not what the Bible means by a miracle. A miracle as a breach of the laws of nature, that is based on an unbiblical vision of heaven and earth. God is then far away in heaven. And apart from that, we are here on the earth. God made the earth and set it in motion through natural laws. And does not interfere with it now. And if God does interfere. Then it is like lightning from heaven to earth. A breach of the laws of nature. A miracle.

But in the Bible, heaven and earth are much closer together. They come together in the tabernacle. In the temple. They come together at creation when God enters his own creation on the seventh day. A miracle is therefore not a breach in the Bible. But a connection. A sign. A preview. An anticipation of what it will be like when heaven and earth are one day one again.

How is God going to do that? God is going to fill the earth with his heavenly glory. His greatness. That’s what the signs of Jesus show:

11This is what Jesus did as the first sign in Cana of Galilee; he thus showed his greatness and his disciples believed in him.

In Jesus God comes to live with us. God fills the earth with his heavenly greatness. The Word became man and lived with us. The signs testify to that unification of heaven and earth.

But. The more signs, the more resistance. As a third sign, Jesus heals a creepy man on the Sabbath. From then on, the Jewish leaders tried to kill him.
At the seventh sign, Jesus raises Lazarus from the dead. From that moment on, all Jewish leaders, however divided they may be, will work together to put Jesus to death. One man must die for the sake of all the people.

At the end of the Gospel of John, the writer says:
30Jesus did many more miracles for his disciples that are not in this book, 31but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may live through his name.

We have read about seven miracles. John himself names the first two in this way. When Jesus turns water into wine, John writes:
11This is what Jesus did as the first sign in Cana of Galilee; he thus showed his greatness and his disciples believed in him.

And when he heals a courtier’s son again in Cana, it says:
54This is what Jesus did when he returned from Judea to Galilee; it was his second miracle sign.

We have to find the other signs ourselves. The Healing of the Paralyzed Man in Bethsaida, sign three. The Multiplication of Bread at the Sea of ??Galilee, sign four. Walk over what, sign five. The Healing of the Blind at the Temple, sign six. And the raising of Lazarus, mark seven.

Seven signs. Carefully chosen by Johannes. That is a reference to the seven days of creation. Seven days, seven signs. Of which the seventh sign, calling back Lazarus from the dead, is perhaps the most special.

What has Jesus accomplished with those seven signs? Nothing, it seems. He dies on a cross. John speaks of this as a moment of glorification. Something that shows Jesus greatness. A moment when heaven and earth touch each other.

But that is absurd. The cross is a humiliation. It’s a sign of hell, not heaven. The cross shows that we do not want heaven on earth. Just give us the laws of nature. And the occasional miracle. Jesus may have been a special person. But now it is over. It’s Saturday, Sabbath. The seventh day. The story is over. The signs are gone.

An eighth character? A new creation? Forget it. A very great miracle is needed for that. Amen.

 

RobertDe preek van Stille Zaterdag 2021: tekenen in Johannes