Genadige woorden…

Tekst Lukas 7: 36 t/m 50

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, samen willen we nadenken over wat woorden kunnen aanrichten en wat voor uitwerking ze kunnen hebben, maar ook wat genade en vergeving uitwerkt vandaar het thema: genadige woorden.

Daniel en Bart twee volwassen mannen met hun gezinnen ze woonden al jaren naast elkaar, ze hadden hun gezinnen zien uitbreiden en hun kinderen zien groter worden en vele verjaardagen en jubilea met elkaar gevierd.

Ze gingen naar de zelfde dorpskerk en waren zeker twee gelovige mannen en als buren hadden ze het goed met elkaar.

Op een vrijdagavond zat Daniel zoals hij gewoon was het kerkblad te lezen en zijn oog viel op een stukje dat ging over de vraag in hoeverre mag Gods geest ruimte maken in jouw leven voor en in Zijn Koninkrijk, in hoeverre wil je je beschikbaar stellen voor Gods wil in jouw leven??

Het trof Daniel want een tijdje terug had hij nog op tweetal gestaan voor ouderling maar hij had niet de vrijheid gevoeld nadat hij gekozen was om de vraag positief te beantwoorden (waarom moesten ze hem perse hebben had hij nog gedacht) hij had het al zo druk nee had hij gedacht dat moest een ander maar eens gaan doen die meer tijd had en beter geschikt was.

Maar toch moest hij er onwillekeurig nog eens aan terug denken en het liet hem ook niet echt los want stel dat het toch wel de bedoeling was?

En als hij echt eerlijk was had hij er ook niet echt een gebedszaak van gemaakt en dat zat hem ook helemaal niet lekker want hij was toch zo’n serieuze man?

Een paar weken later zat Bart naar goede gewoonte zondagmorgen in de kerk op zijn vertrouwde plaats en zijn buurman Daniel zat met zijn gezin ook zoals gewoonlijk een paar banken voor hen.

Met de mededelingen die werden afgelezen voordat de dienst begon werden er weer een paar namen afgelezen en de gemeente werd gevraagd om te bidden voor deze mannen om te komen tot een verkiezing voor nieuwe ambtsdragers.

En hoorde Bart het nu goed??  Werd daar niet de naam van zijn buurman Daniel afgelezen??.   Nu brak zijn klomp het suizebolde hem  zijn ze raar geworden daar in die kerkeraadskamer??

Wat was dat nu?? En voordat hij het goed en wel besefte groeide er boosheid en onbegrip in zijn hart  in plaats van een stil gebed.

Want de buurman was de laatste tijd niet helemaal niet zo serieus zoals hij van hem gewend was, luchtige grappen konden er moeiteloos mee door en een goed feest tot in de late uurtjes (naar dat hij gehoord had) schuwde de buurman ook niet meer,   neee dit ging niet goed zo en hij kon er niet over uit..

’s Nachts lag hij er wakker van en wrevel begon zijn hart te vervullen weet je hij zou dit wel even laten stoppen want de waarheid werd nu wel echt geweld aan gedaan.  Onbesproken mannen volgens de brief van Timotheüs nou de buurman dus echt niet..

Vrijdagavond tijdens het boodschappen doen amen met zijn vrouw kwam hij een bekende uit de gemeente tegen waarvan hij wist dat die gemakkelijk verhalen deelde. He joh Willem hoe is het met jouw ja goed en met jouw ja best hoor. Heee je het al gehoord van m’n buurman? Op tweetal pfff hoe komen ze erop jaren terug heeft hij het schijnbaar nog aangelegd met een ander en dan nu op tweetal ja hoor tuurlijk maar ja waar rook is is vuur he??

Het verhaal ging als een lopend vuurtje door het dorp, Daniel de buurman van Bart hield het met een ander en stond nu zelfs op tweetal hoe bestond het??

En buurman Daniel kreeg het verhaal ook te horen zijdelings via via maar kreeg ook te horen waar het verhaal vandaan kwam en dat maakte hem zeer verdrietig.

Er ging een aantal weken overheen en buurman Bart bleef steeds meer en vaker wakker liggen ’s nachts, wat had hij verteld en waarom?? Jaloezie?? Afgunst en tenslotte hield hij het niet langer uit en sprak zijn buurman Daniel op een avond aan.   Heb je even en hortend en stotend kwam het verhaal eruit.

Excuus ja wat moet je daar dan mee??  Daar stonden ze dan 2 volwassen mannen met tranen in de ogen wat was er gebeurd?

Weet je zei buurman Daniel..  ik vergeef je want het zou mij ook kunnen gebeuren en we gaan zo met elkaar in gebed maar weet dat dit verhaal is als een kussen vol veertjes wat opengescheurd is en alle veertjes vliegen eruit, de meeste veertjes zullen we wel weer terugvinden maar zelfs jaren later vliegt er zomaar opeens weer een veertje voorbij.

Het geeft blijvende schade want zo zitten wij eenmaal zonder genade in elkaar maar lieve buurman kom we gaan samen bidden en samen gingen ze op de knieën zomaar midden in de moestuin en er werd vergeving gevraagd en geschonken en de weg werd weer vrij gemaakt.

Buurman Bart werd vergeven en kreeg genade van zijn buurman zonder dat hij dat verwacht of gedacht had, hij werd bevrijd van een schuld en dat is ook het uiteindelijke doel van genade om ons te bevrijden om zo in een nieuw leven te kunnen wandelen..

Buurman Bart werd door Gods geest erop geattendeerd dat de weg die hij bewandelde niet de juiste was maar zo op deze manier juist schade aanrichtte aan zijn eigen ziel en dat van anderen.

Genade voedt ons op zodat wij in  de goddeloosheid en wereldse begeerten steeds minder interesse  zouden krijgen en ons steeds meer gaan richten op Zijn Koninkrijk

En dat is precies de reden waarom de Heere Jezus zich gaf aan het kruis, om ons vrij te maken van het slavenjuk van de zonde en alle ongerechtigheid om zijn beeld door ons heen steeds meer te doen laten zien.

Toch lijken er altijd mensen te zijn geweest die de genade van God proberen te veranderen door het in losbandigheid door te brengen.

Mensen die zeggen te geloven en ze typeren genade als totale vrijheid maar ze zijn en blijven slaven van de zonden en zo ontnemen ze de kracht van Gods genade.

De ware  genade van God biedt geen morele vrijheid,  genade stemt niet in met de zonde,   integendeel……   het biedt de gelovige vrijheid van zonde…

Het bevrijdt ons van de wet en de straf voor de zonde maar eveneens zet genade ons vrij van de absolute controle van de zonde, het maakt ons vrij om God te gehoorzamen

Als je Gods genade hebt mogen ervaren in je leven dan kan het niet anders dan ga je ook op je worden letten en bepaalde zonden laten en ja zelfs haten

Woorden kunnen moorden (psychisch) laten we ons daarvan bewust zijn.

We gaan zonden haten niet omdat het moet maar omdat het mag, je hebt Jezus toch lief gekregen??

Zondigen je krijgt er steeds meer een hekel aan en Paulus zegt het zo mooi in Rom 6   Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn?   Een krachtig antwoord volgt… NEE volstrekt NIET,  nee niet opnieuw onder het slavenjuk van de zonde.

Genade… weet u ervan? Of twijfelt u??

Misschien twijfelt u wel over uw geloof nou dat kunt u beter doen dan over de kleur van uw auto..

Misschien twijfelt u wel over uw  geloof of vertrouwen in God,  weet dan dat uw redding niet tot stand wordt gebracht door uw belijdenis of door avondmaal.doop of lidmaatschap van uw gemeente, door kerkgang of een poging de 10 geboden na te leven of het in de praktijk te brengen van de bergrede.

Uw vaste grond wordt niet verkregen door aan goede doelen te geven of zelfs te geloven dat er een God is.

Het wordt niet verkregen door zonder meer moreel en respectabel te leven hoe mooi dat ook is en kan zijn en redding wordt niet verkregen door de bewering een christen te zijn.

Redding wordt alleen verkregen wanneer we het geschenk van Gods genade in geloof aanvaarden, Jezus zegt  Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven

De 1e voorwaarde van het evangelie is genade en die is niet te verdienen, niet te koop en is evenmin verdiend

Een prediker preekte eens

Liefde die opstijgt is aanbidding

Liefde die wordt uitgestraald is genegenheid

Liefde die diep buigt is GENADE

God heeft diep gebogen voor ons om ons genade te schenken, de vraag is wilt u het ontvangen???  Zomaar voor niets  zonder restricties zonder voorwaarden

Wilt u echt Jezus navolgen???   Is dat het verlangen van uw hart of heeft u heb jij genoeg aan deze holle lege wereld??   Een wereld die vol en bol staat van lege en nooit te vullen media, een wereld die gaat over ik en ik en ik..  als ik het maar goed heb en als ik..   en verder kijkt iedereen maar..

Maar laten we elkaar bemoedigen dwars door de harde realiteit van ons leven heen dat we niet alleen staan.

Want de vraag wordt nog weleens gesteld of dat het überhaupt wel mogelijk is om het voorbeeld van Jezus te volgen en te leven van en in genade

De weerbarstige realiteit van ons leven staat dikwijls zo haaks op genade en dat omdat elke gelovige nog steeds te kampen heeft met een zondige natuur.

Toch is er een belangrijk onderscheid tussen wettische gehoorzaamheid om Jezus te volgen en Jezus willen volgen dat voortkomt uit genade.

Wettische gehoorzaamheid is het gevolg van vleselijke inspanning en dat vereist een absolute en volmaakte gehoorzaamheid zonder enkele fout en het zegt dat wanneer je Gods wet slechts 1x overtreedt de straf daarvan de dood is

Gehoorzaamheid op grond van Gods genade is een liefdevolle en oprechte geest van overgave gemotiveerd door Gods genade voor ons.

En hoe vaak we ook tekort schieten wordt deze gehoorzaamheid desondanks door God geaccepteerd want onze onvolkomenheden zijn weggewassen door het dierbaar bloed van Jezus Christus

Wat een verschil als we weten gered te zijn dat als God naar ons kijkt hij steeds meer het beeld van Zijn Zoon in ons mag zien

Genade.  Het is een begrip waar b.v. Petrus ook keihard tegen aan liep, weet u nog hoe gefrustreerd Petrus was toen hij de Heere ervan probeerde te overtuigen dat hij ondanks zijn ongehoorzaamheid toch van Hem hield??

Wat zei Petrus uiteindelijk om de Heere zijn uiting van liefde te doen accepteren?  Hij kon niet zeggen Heere kijk naar mijn gehoorzaamheid want daar had hij het op verloren.

Nee zijn antwoord was Heere Gij weet alles   Gij weet dat ik U liefheb. Petrus capituleerde voor de liefde van Zijn Heiland,  een beter verlies kun je niet hebben toch?   Verliezen en alles krijgen   wie gaat dat begrijpen??

En dat is nu juist het punt van het kruis van Christus. Jezus is gestorven en heeft onze volledige straf gedragen de straf van onze zonden en tekortkomingen van ons gestuntel, ongeloof en ego.

Hij heeft die straf gedragen zodat Zijn bloed kon bedekken wat onvolmaakt is in onze dagelijkse liefde en gehoorzaamheid.  Er zit dus echt niks van ons van u jouw of mij bij..   bijna bevindelijk toch??  Maar zo waar

Zelfs de apostelen gehoorzaamden God niet altijd het waren ook gewoon mensen, ze schoten allemaal tekort en maakten ook fouten omdat zij zondig waren en toch kan Jezus over hen tegen de Vader zeggen,  zij hebben Uw woord bewaard,   ewaarden zij het volkomen??   Natuurlijk niet…  maar wat Jezus in ogenschouw nam was hun verlangen en vastbeslotenheid zich te onderwerpen aan Jezus Christus

Gods standaard van heiligheid is nog steeds absolute volmaaktheid maar Hij heeft genadige voorzieningen getroffen, wanneer we iets verkeerds doen zegt Hij niet dat we geen christenen meer zijn, Hij kijkt met genegenheid naar degenen die een geest van gehoorzaamheid bezitten.

We mogen leven naar het tempo van genade

Als gelovigen hebben we het verlangen om ons aan Christus te onderwerpen ook al kunnen wij dat verlangen in de praktijk niet altijd waarmaken maar God neemt het waar en accepteert het in genade,  door genade zijt gij behouden.

God weet wat er in ons leeft omdat Hij Zijn wet in ons hart heeft geschreven

De Bijbel Gods Woord bevestigt dat wat in iemands hart is bepaalt hoe hij of zij leeft want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel alzo zal hij zijn.

Degenen die God echt kennen, degenen die Hem liefhebben zullen het op hun hart hebben de wet te gehoorzamen die God daarin heeft geschreven niet om punten te verdienen maar om Hem te dienen uit liefde.

Als laatste gemeente

Let op je gedachten want je gedachten worden je woorden

Let op de woorden want je woorden worden je daden

Let op je daden want je daden worden je gewoontes

Let op je gewoontes want de gewoontes vormen je karakter

Let op je karakter want je karakter bepaalt je bestemming

Want zoals een mens denkt zo is hij.

Amen.

Co van de Voorde
Ridderkerk