Preek over de macht van Jezus

bij Marcus 1:21-28, sermon in English below

Preek 1 Machtig mooi verhaal (Baboesjka): schepping, Abraham, ballingschap, Jezus, Geest, volk van God, herschepping

Preek 2
Jezus vertelde het verhaal van God anders dan de andere leraren. Hij vertelde dat Hij gekomen was om Gods nieuwe wereld te laten beginnen! Dat maakte diepe indruk op de mensen.

Maar Hij sprak niet alleen bijzonder. Hij deed ook bijzondere dingen. Jezus maakte zieke mensen beter. Dat was een teken van Gods nieuwe wereld, waar Jesaja al over sprak. Dat God door de Messias genezing zou geven, en alles weer goed zou maken.

En een andere belangrijk teken was dat Jezus dus kwade geesten kon wegjagen. Nou is dat wel een beetje ingewikkeld. Kijk zieke mensen die beter worden, dat kennen we nog steeds. En net als Jezus kunnen ook wij bidden voor mensen die ziek zijn. En doordat Jezus ons geleerd heeft om voor alle mensen te zorgen, zijn er nu ook dokters en ziekenhuizen voor iedereen. Bidden en zorgen, zo kunnen we net zoals Jezus mensen beter maken.

Maar kwade geesten? Ben jij ze wel eens een kwade geest tegengekomen? Het doet mij nog het meest denken aan slechteriken die je soms tegen komt in films zoals of the Lord of the Rings, of de slangen in Ninjago. Of deze uit de nieuwste spider man: ‘you’re flying out into darkness to fight ghosts.’

Kwade geesten, dat idee kennen we vooral uit films. En dat heeft een reden. In Nederland denken veel mensen dat kwade geesten niet bestaan. Wat je niet ziet bestaat niet. Wat je niet wetenschappelijk kunt onderzoeken, dat bestaat niet. En dat werkt omdat mensen daardoor minder de kwade geesten opzoeken.

Maar dat is wel een beetje naïef. Nog steeds geloven miljarden mensen op aarde dat geesten bestaan. Eigenlijk alleen in het Westen, in Nederland, Europa en Amerika geloven we dat geesten niet bestaan. En doen alsof geesten niet bestaan doen we ook in Nederland pas zo’n 200 jaar.

En in Nederland zijn steeds meer mensen wel bezig met geesten. Kaartje draaien, een sjamaan bezoeken, naar een paranormale beurs. Veel mensen in Nederland denken dat alle spiritualiteit goed is. Maar in de rest van de wereld weten ze wel beter: niet alle spirituele dingen zijn goed. En door dat soort dingen te bezoeken kun je met kwade geesten in contact komen. En die kunnen macht over jou krijgen.

Dat klinkt misschien een beetje eng, maar juist wij hoeven niet bang te zijn. Want er is iets heel bijzonders aan de hand met Jezus.

We hoorden het ook in het verhaal. Jezus en zijn leerlingen zijn in Karafnaüm. Op sabbat gaan ze naar een synagoge. En Jezus vertelt het goede nieuws over Gods nieuwe wereld die dichtbij is.
Dan klinkt er opeens een schreeuw. Het is een kwade geest die in een man zit. En die kwade geest is doodsbang voor Jezus. Hij weet dat hij geen kans maakt tegen de Heilige van God.
Hij schreeuwt het uit van angst. ‘Jij daar, Jezus uit Nazaret! Laat me met rust! Je bent zeker gekomen om mij te vernietigen? Ik weet precies wie je bent. Jij bent gestuurd door God.’ De geest plast in zijn broek van angst. Als geesten konden plassen.

En Jezus. Die schreeuwt niet terug. Hij zegt gewoon heel rustig: ‘Stil, ga weg uit die man.’ En de geest is weggejaagd. De Geest van Jezus, de Heilige Geest is veel te sterk voor kwade geesten. En daarom hoeven wij ook echt niet bang te zijn.

Iedereen die in Jezus geloofd, die gedoopt is, ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest is veel sterker dan alle kwade geesten. Als de Heilige Geest in je woont, hebben kwade geesten geen kans meer. Dat is ook waarom Jezus zoveel macht had over andere kwade geesten. Hij was helemaal vol van Gods Geest.

Dat is de belangrijkste reden dat je kwade geesten niet zo snel tegenkomt. We komen uit een tijd waarin heel veel mensen geloofden in Jezus. En dan hebben kwade geesten geen kans. Maar die tijd is voorbij. Heel veel mensen geloven niet in Jezus. En daardoor komt er voor kwade geesten ook weer meer ruimte. Wij hoeven er niet bang voor te zijn. Maar het is nog steeds niet verstandig om kwade geesten zelf op te zoeken.

We zingen een lied dat daar over gaat. Psalm 2. Over dat de slechte machten in de wereld kansloos zijn vergeleken met de Zoon van God die Gods kracht heeft gekregen.

Lied PS2 (DNP)

Preek 3
De macht die Jezus had, de macht van de Heilige Geest, die heeft Jezus aan ons gegeven. Want door Jezus woont de Heilige Geest in ons. Wat kunnen wij doen met die macht?

We kunnen bidden. Door te bidden, verbinden we de hemel met de aarde. We maken de kracht los die God ons heeft gegeven. Daarmee kunnen we duistere dingen tegengaan, en ruimte maken voor goede dingen.

We kunnen elkaar zegenen. Goede woorden over elkaar spreken waar God doorheen werkt. Dus niet kwade woorden, roddelen. Maar goede woorden van Gods kracht.

Bidden en zegenen. Dat kan ook door ministry gebed. Na de dienst kun je in de kerkzaal voor je laten bidden. Iets van Gods kracht en heelheid ontvangen, via gemeenteleden die naar jou en naar God luisteren.

We kunnen vergeven. Door elkaar te vergeven, komt er licht. Komen we los van slechte dingen die zijn gebeurd. Het is niet altijd makkelijk om te vergeven. Maar als het lukt, kom je los van dingen die je gevangen houden.

We kunnen zingen voor God. Ons zo met hart en ziel en stem verbinden met God. Daardoor voel je soms Gods aanwezigheid, en wordt je geestelijk sterker.

We hebben de sacramenten. Doop en Avondmaal. Ook daar gebeurt iets van Gods kracht en macht. Als we dat ontvangen, worden we gesterkt. Of we het nu op dat moment voelen en ervaren, of niet. Gods Geest werkt er doorheen.

En we kunnen kwade geesten uitdrijven. Ik weet ook niet zo goed hoe dat moet, dat leer je niet op de domineesopleiding. Ik weet dat je het ook niet zomaar even moet doen, het is iets waar je training in moet krijgen. Ook omdat er heel vaak andere dingen aan de hand zien. Iemand heeft een luisterend oor nodig, om moet naar de psychiater. Daar moet je wel een beetje kijk op hebben, om dat onderscheid te maken. Maar als wereldwijde kerk hebben we de kennis en de ervaring om dat nuchter en goed te doen, in de Naam van Jezus.

Het zijn allemaal dingen die bijdragen aan herschepping. Aan heel making. Worden zoals we bedoelt zijn. Door de macht van Jezus. Amen.

Sermon 1 Mighty Beautiful Story (Babushka): Creation, Abraham, Exile, Jesus, Spirit, People of God, Re-creation

Sermon 2
Jesus told the story of God differently from the other teachers. He told that He had come to start God’s new world! That made a deep impression on the people.

But He didn’t just speak special. He also did extraordinary things. Jesus healed sick people. That was a sign of God’s new world, which Isaiah was already talking about. That God would heal through the Messiah, and make everything right again.

And another important sign was that Jesus could thus chase away evil spirits. Now that is a bit complicated. Look at sick people getting better, we still know that. And like Jesus, we too can pray for people who are sick. And because Jesus taught us to care for all people, there are now doctors and hospitals for everyone. Praying and caring, so we can make people better, just like Jesus.

But evil spirits? Have you ever encountered an evil spirit? It reminds me most of the bad guys you sometimes encounter in movies like the Lord of the Rings, or the snakes in Ninjago. Or this one from the latest spider man: ‘you’re flying out into darkness to fight ghosts.’

Evil spirits, we mainly know that idea from movies. And that has a reason. In the Netherlands, many people think that evil spirits do not exist. What you do not see does not exist. What you can’t research scientifically, doesn’t exist. And that works because it makes people less likely to visit the evil spirits.

But that’s a bit naive. Billions of people on Earth still believe that ghosts exist. Actually only in the West, in the Netherlands, Europe and America do we believe that ghosts do not exist. And pretending ghosts don’t exist, we’ve only been doing it for about 200 years in the Netherlands.

And in the Netherlands more and more people are concerned with ghosts. Spin a ticket, visit a shaman, go to a psychic fair. Many people in the Netherlands think that all spirituality is good. But in the rest of the world they know better: not all spiritual things are good. And by visiting such things you can come into contact with evil spirits. And they can gain power over you.

That may sound a bit scary, but we don’t have to be afraid. Because there is something very special about Jesus.

We heard it in the story too. Jesus and his disciples are in Carapnaum. On the Sabbath they go to a synagogue. And Jesus tells the good news about God’s new world that is near.
Then suddenly a scream is heard. It is an evil spirit that is in a man. And that evil spirit is terrified of Jesus. He knows he has no chance against the Holy One of God.
He screams out in fear. “You there, Jesus of Nazareth! Leave me alone! Are you sure you came to destroy me? I know exactly who you are. You were sent by God.” The ghost wets its pants with fear. If ghosts could pee.

And Jesus. He doesn’t yell back. He just says very quietly, “Hush, get out of that man.” And the ghost is chased away. The Spirit of Jesus, the Holy Spirit is far too strong for evil spirits. And that’s why we really don’t have to be afraid.

Everyone who believes in Jesus, who is baptized, receives the Holy Spirit. And the Holy Spirit is much stronger than all evil spirits. When the Holy Spirit dwells in you, evil spirits no longer stand a chance. That is also why Jesus had so much power over other evil spirits. He was completely full of God’s Spirit.

That’s the main reason you don’t run into evil spirits so easily. We come from a time when many people believed in Jesus. And then evil spirits have no chance. But that time has passed. A lot of people don’t believe in Jesus. And that also creates more room for evil spirits. We don’t have to be afraid of it. But it is still not wise to seek out evil spirits yourself.

We sing a song about that. Psalm 2. About that the evil powers in the world have no chance compared to the Son of God who has received God’s power.

Song PS2 (DNP)

Sermon 3
The power that Jesus had, the power of the Holy Spirit, Jesus gave to us. For through Jesus the Holy Spirit dwells in us. What can we do with that power?

We can pray. By praying, we connect heaven to earth. We untie the power that God has given us. With this we can counteract dark things, and make room for good things.

We can bless each other. Speaking good words about each other through which God works. So no bad words, gossip. But good words of God’s power.

Pray and bless. This can also be done through ministry prayer. After the service you can be prayed for in the church hall. Receive something of God’s power and wholeness, through church members who listen to you and to God.

We can forgive. By forgiving one another, light comes. We can be liberaterd from bad things that have happened. It is not always easy to forgive. But if you succeed, you will break free from things that hold you captive.

We can sing to God. Connecting ourselves with God with heart and soul and voice. As a result, you sometimes feel God’s presence, and you become spiritually stronger.

We have the sacraments. Baptism and Supper. Something of God’s power and power is happening there too. When we receive that, we are strengthened. Whether we feel and experience it at that moment, or not. God’s Spirit works through it.

And we can cast out evil spirits. I don’t really know how to do that either, you don’t learn that in the pastor’s training. I know you shouldn’t just do it, it’s something you need to get training in. Also because there are often other things going on. Someone needs a listening ear, to see a psychiatrist. You have to have some insight into that to make that distinction. But as a worldwide church, we have the knowledge and experience to do it soberly and well, in the Name of Jesus.

They are all things that contribute to re-creation. To whole making. Be as we are meant to be. By the power of Jesus. Amen.