Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente De Acker
t.a.v. Jolanda van Doorn, scriba
p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: scriba@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 015-3695013

Moderamen (dagelijks bestuur)

Arjan van der Schans, ouderling kerkrentmeester
Jolanda van Doorn, ouderling – scriba
Wouter van Aalst, ouderling diaken

Als wijkgemeente De Acker maken wij niet alleen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. De Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw bestaat uit vier wijkgemeenten: De Dorpskerk, de Ontmoetingskerk, Delfgauw en De Acker.

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente. Onze wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

We hebben verschillende soorten ouderlingen:
– de pastorale ouderlingen,
– ouderlingen-kerkrentmeesters,
– ouderlingen met een bepaalde taak.

Alle diakenen uit alle vier de wijken vormen samen het College van Diakenen (CvD). Van uit elke wijk worden twee (ouderlingen)kerkrentmeester afgevaardigd naar het College van Kerkrentmeesters (CvKR) . Van elke wijkkerkenraad nemen leden zitting in de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkernaad is een plek van ambtelijke ontmoeting en bemoediging, van informeren en afstemmen en van wijk overstijgend beleid maken. De Algemene Kerkenraad heeft een vaste scriba (gekozen voor 4 jaar).

Ten dienste van het pastoraat (geestelijke zorg voor gemeenteleden) is de wijkgemeente opgedeeld in een aantal gebieden. Elk gebied staat onder leiding van een wijkouderling of een pastoraal medewerker.

Voor het contact met de wijkgemeente zijn zogenoemde contactpersonen actief. Een contactpersoon is het oog en het oor, de hand en de voet van de wijkgemeente in de straat. De contactpersonen bieden een kaart aan bij geboorte en verjaardagen en een bloemetje bij huwelijksjubilea. Tevens bezorgen zij bij hun contact- adressen uitnodigingen voor gemeentelijke activiteiten, als ook de kerstattentie en de kerkbalans.

Pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen ontmoeten elkaar twee keer per jaar voor ontmoeting en toerusting.
De pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers ontmoeten elkaar maandelijks in het zogenaamd pastoraal overleg.

Het beleid en de beleidsvoornemens van onze wijkgemeente vind je in Aandachtsplan 2023-2027. Wijkgemeente De Acker. Kerk in Noord.

Wilt u weten hoe ons werk verankerd is in de kerkordelijke kaders, dan kunt u dit vinden in de zogenoemde Plaatselijke Regeling.

Oecumene

De Protestantse Gemeente en Rooms Katholieke Kerk in Pijnacker vormen samen het Beraad van Kerken in Pijnacker.

Ook de Morgenstond Gemeente werkt mee aan een aantal activiteiten van het Beraad.

De samenwerking krijgt gestalte in de volgende activiteiten.

· Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
· Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken namens deze kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmonument voor de gevallenden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
· In juni krijgt de samenwerking van de kerken gestalte op de jaarmarkt. Met informatie en spel voor jong en oud wordt de aandacht voor de kerken gevraagd.
· In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van interessante activiteiten in alle kerken, die betrokken zijn bij het Beraad.

Vanuit onze gemeente is Klaas Krijgsheld contactpersonen.

Predikanten en ouderlingen

 • Aria Hordijk

  Pastoraal medewerker de acker
  0647052192
 • Heleen de Vries

  Pastoraal medewerker De Acker
  0647052192
 • Jan Chris van Dam

  Pastoraal medewerker de acker
 • Jan Griffioen

  Pastoraal Medewerker de acker
 • Janco Wijngaard

  ambulant predikant (senioren pastoraat)
  dsjancowijngaard@gmail.com
  0616933961
 • Jolanda van Doorn

  Ouderling de Acker – scriba
 • Maaike van der Meer

  Ouderling De Acker
 • Nienke Meinster – de Ronde

  Predikant de Acker
  nienkederonde@outlook.com
  0657054909
 • Positie is thans vacant

  predikant De Acker
 • Rob van der Welle

  Voorzitter wijkkerkenraad (zonder stemrecht)

Diakenen

 • Arend Kranenburg

  Diakonaal medewerker De Acker (Jeugddiakonaat)
 • Kees Gravensteijn

  DIAKEN DE ACKER
 • Teuny Veerman

  Diakonaal medewerker de acker
 • Wouter van Aalst

  Diaken de Acker; lid algemene kerkenraad

Kerkrentmeesters

 • Arjen van der Schans De Acker

  Arjan van der Schans

  Ouderling-Kerkrentmeester De Acker
  arjanvanderschans@gmail.com
 • Cock de Waard

  ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
  cdw@skpnet.nl