Organisatie

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Wijkgemeente De Acker
t.a.v. Jolanda van Doorn, scriba
p/a Park Berkenoord 2
2641 CX Pijnacker
E: scriba@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 015-3695013

Moderamen (dagelijks bestuur)

ds. Jelke de Jong & ds. Nienke Meinster – de Ronde
Arlo van Vliet, ouderling kerkrentmeester
Jolanda van Doorn, ouderling – scriba

Kees Gravensteijn, ouderling diaken

Als wijkgemeente De Acker maken wij niet alleen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. De Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw bestaat uit vier wijkgemeenten: De Dorpskerk, de Ontmoetingskerk, Delfgauw en De Acker.

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de wijkgemeente. Onze wijkkerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

We hebben verschillende soorten ouderlingen:
– de pastorale ouderlingen,
– ouderlingen-kerkrentmeesters,
– ouderlingen met een bepaalde taak, namelijk voorzitter van de wijkkerkenraad en scriba van de Algemene Kerkenraad.

Alle diakenen uit alle vier de wijken vormen samen het College van Diakenen (CvD). Van uit elke wijk worden twee (ouderlingen)kerkrentmeester afgevaardigd naar het College van Kerkrentmeesters (CvKR) . Van elke wijkkerkenraad nemen leden zitting in de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkernaad is een plek van ambtelijke ontmoeting en bemoediging, van informeren en afstemmen en van wijk overstijgend beleid maken. De Algemene Kerkenraad heeft een vaste scriba (gekozen voor 4 jaar).

Ten dienste van het pastoraat (geestelijke zorg voor gemeenteleden) is de wijkgemeente opgedeeld in een aantal gebieden. Elk gebied staat onder leiding van een wijkouderling of een pastoraal medewerker.

Voor het contact met de wijkgemeente zijn zogenoemde contactpersonen actief. Een contactpersoon is het oog en het oor, de hand en de voet van de wijkgemeente in de straat. De contactpersonen bieden een kaart aan bij geboorte en verjaardagen en een bloemetje bij huwelijksjubilea. Tevens bezorgen zij bij hun contact- adressen uitnodigingen voor gemeentelijke activiteiten, als ook de kerstattentie en de kerkbalans.

Pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen ontmoeten elkaar twee keer per jaar voor ontmoeting en toerusting.
De pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers ontmoeten elkaar maandelijks in het zogenaamd pastoraal overleg.

Het beleid en de beleidsvoornemens van onze wijkgemeente vind je in ‘Beleidsplan 2015-2020. Wijkgemeente De Acker. Kerk in Noord. Huis met een hart Beleidsplan

Wilt u weten hoe ons werk verankerd is in de kerkordelijke kaders, dan kunt u dit vinden in de zogenoemde Plaatselijke Regeling.

Oecumene

De Protestantse Gemeente en Rooms Katholieke Kerk in Pijnacker vormen samen het Beraad van Kerken in Pijnacker.

Ook de Morgenstond Gemeente werkt mee aan een aantal activiteiten van het Beraad.

De samenwerking krijgt gestalte in de volgende activiteiten.

· Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
· Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken namens deze kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmonument voor de gevallenden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
· In juni krijgt de samenwerking van de kerken gestalte op de jaarmarkt. Met informatie en spel voor jong en oud wordt de aandacht voor de kerken gevraagd.
· In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van interessante activiteiten in alle kerken, die betrokken zijn bij het Beraad.

Vanuit onze gemeente zijn Klaas Krijgsheld en ds. Jelke de Jong contactpersonen.

Predikanten en ouderlingen

Nienke Meinster – de Ronde (met bevallingsverlof)
Predikant de Acker
0657054909
Maaike van der Meer
Ouderling De Acker
Jolanda van Doorn
Ouderling de Acker - scriba
Jan Griffioen
Pastoraal Medewerker de acker
Jan Chris van Dam
Pastoraal medewerker de acker
Heleen de Vries
Pastoraal medewerker De Acker
0647052192
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker - voorzitter

Allendestraat 11 2807 RA Gouda

0617134777
Aria Hordijk
Pastoraal medewerker de acker
0647052192

Diakenen

Wouter van Aalst
Diaken de Acker; lid algemene kerkenraad
Teuny Veerman
Diakonaal medewerker de acker
Kees Gravensteijn
DIAKEN DE ACKER
Arend Kranenburg
Diakonaal medewerker De Acker (Jeugddiakonaat)

Kerkrentmeesters

Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester De Acker, lid Algemene Kerkenraad
Arlo van Vliet
ouderling-kerkrentmeester De Acker
Arjen van der Schans De Acker
Arjan van der Schans
Ouderling-Kerkrentmeester De Acker
adminOrganisatie