Wijkberichten t/m 10 maart

Kracht en moed

Op zondag 25 februari, de tweede van de Veertigdagentijd, het verhaal van de man met de verschrompelde hand die op Sjabbat genezen wordt. (Mc.3:1-6) Eerder kondigde ik dit al aan, maar het liep zoals vaak in het leven anders. De man is handelingsonbekwaam, zoals ook wij vaak niet weten wat we moeten doen. Of: we zoeken niet meer naar het beste antwoord voor de grote vragen van onze tijd maar enkel naar een werkbare oplossing. Alles is onderhandelbaar of wordt ondershands geregeld. Groot is de kracht van Jezus, en groot zijn moed, al tekent Hij door zijn handelswijze zijn vonnis. Dat is onhutsend.
Aan het eind van deze dienst mogen we John de Prieëlle voor een derde periode in het ambt van ouderling bevestigen. Op een heel bescheiden manier heeft ook hij kracht en moed.

Zondagsgasten

Op zondag 25 februari in de avond gaat ds. J. Scholte-de Jong voor uit Gouda. Zij is predikant in de Westerkerk en gaat voor het eerst in de Dorpskerk voor. Zij kon zich Pijnacker herinneren; haar vader ds. Piet de Jong kwam toen hij in Delfshaven stond af en toe bij ons ‘preken’. Op zondag 3 maart, de derde zondag van de Veertigdagentijd, is ds. Z. de Graaf, emeritus uit Katwijk aan Zee, de voorganger in de dienst. Hoog van leeftijd, jeugdig van hart.

Niet heersen maar dienen

Dit kopje van het Nederlands Bijbelgenootschap vat heel goed samen waar het in Mc.10:35-45 om draait. Maar zelfs voor Jakobus en Johannes die Jezus gedurende drie jaar zijn gevolgd is het nog moeilijk om in praktijk te brengen. Ik herinner me dat Koning Willem-Alexander dit prachtige gedeelte, geïnspireerd door zijn moeder, heeft uitgezocht voor de dienst waarin hij als koning werd ingehuldigd. Waar Jezus mee besluit bleef toen in de mist hangen. Op zondag 10 maart ’s ochtends wil ik me vooral daarop concentreren. ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen’. Juist dat brengt iets bevrijdends in dit klemmende appèl.  

Muziekvesper

Op 10 maart om 19:00u is er een wel heel bijzondere avonddienst met ds. J. Maasland uit Den Haag en de Cantorij Dorpskerk onder leiding van Jeroen de Haan, die wilt u niet missen. Op weg naar Pasen volgen we Jezus, van de verzoeking in de woestijn, via wonderen waarin Jezus zich ontfermt over schapen zonder Herder, tot aan de intocht in Jeruzalem. We volgen dit pad in – afwisselend – samenzang uit het Liedboek, koorzang door de cantorij (met o.a. werk van Oldroyd, Mendelssohn en Dedekind) en  bijbellezingen door ds. Maasland en enkele gemeenteleden. De dienst mondt uit in gebeden. Van harte welkom! Neem iemand mee om samen van deze muzikale dienst te genieten! Voor vragen: Annette de Deugd en Marja Smaal vertellen u graag meer.

In Memoriam (1)

Op 26 januari heeft de Heer tot zich geroepen Simon Hofman, -zijn roepnaam: Siem. Hij is 91 jaar geworden. Gedurende 65 jaar was hij de echtgenoot van Tina Hofman-Hazeu met wie hij woonde aan de Wilhelminasingel 21. Dankzij de inzet en zorg van hun kinderen, kon hij daar tot op het laatst toe samen met zijn vrouw wonen. Hij was een markant mens. Een man met een drive. Eerder stug dan een prater. Hij ging steeds als een pijl af op zijn doel aan en nam zijn vrouw en opgroeiend gezin in zijn plannen en ondernemen mee. Eerst melk rondbrengend met paard en wagen, later als kruidenier aan de Oostlaan, rijdend met een SRV-wagen. Hij luisterde naar de dingen. Hij hoorde naar wat er in hem opborrelde en wist dan hoe het moest. Hij droeg zijn doopnaam met ere. ‘Simon’ komt van het Hebreeuwse woord voor ‘horen’, van ‘gehoorzamen’. In het zingen, dat zijn lust en leven was, -hij zat vele jaren op het Pijnackers Mannenkoor-, en in de kerkdienst die hij nooit oversloeg, hoorde hij de stem van de goede Herder, Jezus Christus, de bron van zijn kracht en vitaliteit. Met pijn in hun hart hebben zijn vrouw en allen die van hem houden afscheid van hem genomen. Op de rouwkaart staat een perebloesem, Siem was onder andere voor de Kerstmarkt vaak met fruit in de weer. De bloesem staat voor de lente, wij geloven dat er voor Siem iets nieuws begonnen is.

In memoriam (2)

Op 15 februari is toch nog onverwacht in de Heer ontslapen Anna Antonia van der Kooij. Beter bekend was zij met haar roepnaam Annie. Zij is 77 jaar geworden. Nadat ze in 2020 een dwarslaesie kreeg als gevolg van een tumor in haar rug veranderde haar leven radicaal. Het heeft bij ieder die haar kende verbazing gewekt hoe monter zij dit gedragen heeft. De deur van haar kamer in de Bieslandhof stond altijd open, zo hield ze zicht op wat er gebeurde. Ze was nieuwsgierig en belangstellend, human interest was haar specialiteit. Op Delftswit knoopte ze contacten aan met ieder die wilde en was zij ook bij de verpleging zeer gezien. In haar vorige leven reisde ze veel, ze bewaarde tegen de tweehonderd fotoalbums met herinneringen. Ze deed vrijwilligerswerk in Emerald en was de mantelzorger en vriendin van haar zeer oud geworden moeder met wie ze vele dagen doorbracht. Haar 40-jarig jubileum haalde ze als bibliothecaris van de Technische Universiteit, toen ze begon nog Technische Hogeschool. Daar maakte ze de digitale revolutie mee. Maar ook al weer belangrijker vond ze de contacten met studenten. En dan is er nog het Kerkkoor Delfgauw waar ze met enthousiasme lid van was. Annie ging alleenstaand door het leven, maar eenzaam? In het verborgene werkte de Geest van de Jezus Christus in haar. Zij wist zich door zijn genade aangeraakt en was tot het laatst vol levenslust.

Agenda:

Zo.25/2:                 Young&Holy, 19.30-20.30 uur
Di.27/2:                  Dorpskerkkring van 19.30-20.30 uur
Wo.28/2 en 13/3  Twintigers vanaf 19.45 uur
Wo.13/3                 Morgenlichtkring, 10.15 uur
Vr.1/3 en 8/3:       Catechisatie 12-15 jr., 17.00 uur
Vr.8/3:                    Kerkelijke bijeenkomst Weidevogelhof 11.00 uur

Stormbal

In de afgelopen maanden heeft de éne na de andere hooggeplaatste militair de stormbal gehesen. Er is zwaar weer op komst! In NRC van ma.12/2 schrijft Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus, in ‘U onderschat de gevolgen van een Russische overwinning’, een waarschuwend artikel waar ik een paar regels uit overneem.

‘Daarbij heeft dertig jaar neo-liberalisme de kiezer van een actieve burger in een passieve consument veranderd, wiens collectieve verantwoordelijkheidsbesef is afgenomen, omdat voor de strontverwende middenklasse de onmiddellijke behoeftebevrediging van elke behoefte aan luxeproducten een grondrecht geworden is. Winstgevende handelsbelangen gaan -zie het Haagse tegenstribbelen na de Amerikaanse druk om de export van ASML aan banden te leggen- zodoende voor geostrategische staatsveiligheid. Een politicus die dan de productie van tanks ten koste van tv’s durft te laten gaan, krijgt het electoraal moeilijk. Een consument brengt pas offers als het onontkoombaar is, en in een oorlogssituatie is het dan te laat.’ Dat laatste geldt helaas ook als de natuur en het ecologisch evenwicht onherstelbaar zijn beschadigd.

Met hartelijke groet, ds.Treuren.

Jarigen

• Dhr. W.B. van der Spruit wordt op 5 maart 82 jaar.
• Dhr. W.D. Huisman wordt op 19 maart 90 jaar.
Beiden van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. En mevr. Kuijpers-van Leeuwen zijn op 13 maart 55 jaar getrouwd.
Een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Lyda Hofman heeft een gift van €20 ontvangen, ten behoeve van de energiekosten van de Dorpskerk.
• John de Prieëlle heeft een gift van €50 ontvangen, voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift van €20 ontvangen, welke is bestemd voor het orgel van de Dorpskerk.
• Lieke Dik heeft een gift van €5 ontvangen ten behoeve van de bloemengroet vanuit de Dorpskerk.

Tot slot

BIDDEN…
is liefde tot God
VASTEN…
is liefde voor mijzelf
GEVEN…
is liefde voor mijn naaste

Anne-marie Overvliet – Visser