Wijkberichten t/m 26 juli

op zaterdag, 04 juli 2020

Z.s.m.
In de ochtenddienst op zondag 12 juli gaat ds. R.H.M. de Jonge voor uit Leiden. U welbekend. De liederen worden gezongen door een paar gemeenteleden. Fijn dat jullie dit doen! Al hoop ik vurig dat aan deze situatie z.s.m. een einde komt. Wel vreugdevol is dat we weer allemaal tegelijk samen mogen komen. Maakt u van de gelegenheid gebruik!

’s Avonds vormt Hebreeën 11: 27 het uitgangspunt. ‘Door het geloof heeft hij (Mozes) Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.’ Een opvallende tekst. Mozes vluchtte toch uit Egypte? De grond werd te heet onder zijn voeten! In Hebreeën is geen sprake van vluchten, maar van Egypte verlaten als een daad van geloofsvertrouwen. U zult in deze dienst hele nieuwe dingen horen over Ex.2, 11-15. De Woorddienst loopt uit op de viering van een staande Avondmaalsviering.

Brandende doornstruik
Op zondag 19 juli horen we net als Mozes roepen vanuit het brandende braambos. Eigenlijk: een doornstruik. Een intrigerende Bijbelpassage.

‘Waarom roept God niet vanuit een Johannesbroodboom of wilde vijg? Het had natuurlijk overal vandaan gekund, vertelt een midrasj. Geen plaats is onbezet op aarde, zonder goddelijke Inwoning. Zelfs een doornstruik is God niet te min’.
In een andere midrasj zegt de Heilige: ‘Zoals de doornstruik brandt in het vuur en niet wordt verteerd, zo kunnen de Egyptenaren Israël niet vernietigen’. In Gz.311 (rode Liedboek) trekt Revius die lijn door naar de kerk. Zie de coupletten hier beneden. Ik las verder dat verbranden en niet verteerd raken een contrast is waar we ons geen idee van kunnen maken. Bij God in de hemel kunnen dingen samengaan die elkaar op aarde uitsluiten. Het is bij Hem niet óf/óf, maar èn/èn. U voelt dat er over Ex. 3: 1-12 iets te vertellen valt.

   Hoe komt het dat het bos    Hoe komt het dat de kerk 
   tot aan de hemel blaakt    als in een oven gloeit 
   en door zo groot een vuur   vervolgd en onderdrukt  
   tot asse niet geraakt?     en even heerlijk bloeit? 
   O Mozes, man van God,     O mens wees welgemoed                 
   wees sterk en onvervaard.   en weet: het is de Heer.       
   Hijzelf is in het bos,     De Heer is in zijn kerk            
   zo blijft het welbewaard.   en laat ze nimmermeer. 

Bevestiging en afscheid
In deze dienst wordt Ard de Graaf bevestigd als ouderling met een bijzondere taak. Hij wordt scriba van de Algemene Kerkenraad. Bij leven en welzijn wordt Wim Millenaar als kerkrentmeester verbonden. En we nemen afscheid van Ton van Velzen (had slechts in stilte plaatsgevonden) en van Kees Kuiper die nu definitief het ambt van diaken neerlegt.

De Naam
Op zondag 26 juli wil ik ingaan op de heilige Naam, waarmee God zich aan Mozes in de doornstruik openbaart. (Ex.3: 13-14) De Naam die onuitsprekelijk is. De vier Hebreeuwse radicalen (lettertekens zonder klinkers) verwijzen naar een vorm van het werkwoord ‘zijn’. Maar wat staat er nu precies en wat niet? En waarom is dit zo ongelofelijk belangrijk?
In de loop van de tijd heeft u vast eerder uitleg van de Godsnaam gehoord. Dat kan verwarrend zijn. ’t Is iedere keer weer net een slag anders. Lastig, je moet het zonder Hebreeuws te kennen maar aannemen. In de preek wil ik proberen klare wijn te schenken en slordigheid te vermijden. Ik hoop dat het cirkelen om het geheim van Gods Naam en de wijze waarop Jezus deze Naam uitdraagt u grote vreugde zal geven.

In de avonddienst gaat dr. P. van Veldhuizen voor uit Hendrik-Ido-Ambacht.
De week daarop, op zondag 2 augustus is ds. Carla Schoonenberg in de Dorpskerk te gast.

Uit het oog, in het hart
De afgelopen maanden zijn voor de inwoners van verpleegtehuizen en zorginstellingen vaak van een barre eenzaamheid geweest. Laat het een reden mogen zijn onderstaande gemeenteleden, ook als u hen persoonlijk niet kent, iets per post te sturen!
Voor namen en adressen, zie Centraal Contact.

Giften
Via mw. Anneke van Lint kwam er 2 x 20 euro binnen voor de zending en 20 euro voor het orgel van de Dorpskerk. Verder kreeg ik 20 en 10 euro voor de professionalisering van de livestream-uitzendingen. De gevers: veel dank!

Vakantie
Het was vanaf eind augustus een lang, ononderbroken jaar. Ik ben blij het werk een periode neer te kunnen leggen. M’n vakantie loopt vanaf vr. 31 juli t/m do. 27 augustus. We zijn er met het gezin een paar weken op uit. De pastorie wordt als altijd door mijn schoonouders bewoond. Zoekt u in deze weken contact met een predikant, belt u dan: Nanda v.d. Berg (06-58745189). Zij zal u met één van mijn collega’s doorverbinden. Tot slot wensen wij u ontspanning en rust toe in de zomer die eigenlijk al een tijd geleden met zonneschijn begonnen is.

Mede namens Miranda, Ilja en Sacha,
ds. Treuren.

Jarigen
• Mevr. C. den Haring-van Twist wordt op 12 juli 88 jaar.
• Mevr. D. Quist-van Dijk wordt op 13 juli 87 jaar.
• Mevr. P.W. de Vogel-Hofman wordt op 23 juli 90 jaar.
• Mevr. J. Deegenaars-van der Voorst wordt op 24 juli 81 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een zonnige, stralende dag!

Anne-marie Overvliet-Visser


Op 30 juli is ds. Treuren 25 jaar aan de Dorpskerk verbonden. Dat is een heel lange periode, een lange staat van dienst! We zijn dankbaar dat de onze predikant steeds de gezondheid en energie heeft ontvangen om het vele werk dat er steeds weer ligt te doen. Als kerkenraad en gemeente zullen wij hierbij stil staan. Vanwege de beperkingen in verband met de coronamaatregelen en vanwege de vakantieperiode, beraadt de kerkenraad zich op een goed moment en een goede manier hiervoor. U hoort binnenkort meer van ons.

Annette de Deugd, vz.

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 26 juli