Kerkdienst zondag 22 maart

op zaterdag, 21 maart 2020
Livestream Beamer Collecte
Kerkomroep Liturgie

Zondag 22 maart zendt Kerk Delfgauw opnieuw een kerkdienst uit per livestream. De kerkdienst kan alleen worden bijgewoond door mensen die de deze zondag een taak hebben. Andere gemeenteleden kunnen thuis meekijken of luisteren. De dienst is live te volgen via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Via kerkomroep.kerkdelfgauw.nl is de dienst te volgen met geluid en beamer. De ervaring met de dienst van 15 maart leert dat de kerkomroep behoorlijk overbelast is doordat er in Nederland nu veel meer gebruik van wordt gemaakt. De video verbinding werkt via het wereldwijde platform Youtube dat niet zo snel overbelast zal raken.

Mensen met een taak mogen alleen komen als ze niet ziek zijn, volgens definitie van de aanwijzingen van het RIVM. Kun je je taak niet uitvoeren, probeer dan zelf te ruilen en geef dat tijdig door via het rooster. Mocht ruilen niet lukken, neem dan contact op met scriba Marijke Mourits. Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code in de livestream.

Deze zondag lezen we Matteüs 24. In dit hoofdstuk vertelt Jezus over crisistijd, misschien wel over het einde der tijden. Is die nu aangebroken? Waar komt het op aan tijdens de corona crisis?

Onder deze link is het kinderkerk materiaal te downloaden bijbelbasics matteus 6;9-13 voor thuis. Bijbelbasics heeft het materiaal aangepast zodat je er goed thuis mee aan de slag kunt..

Wilt u meedoen met de gebedswandeling door Delfgauw en Oude Leede? Dan kunt u deze handreiking thuis uitprinten. Wilt u via gebed@kerkdelfgauw.nl doorgeven dat u meewandelt en meebidt? Dan verdelen wij de wijken onder de wandelaars. 

Liturgie zondag 22 maart 2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS107:1 Liedboek

Bemoediging en groet

Gebed: PS31 (DNP)

Zingen 1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
O HEER, beschaam mij niet,
U die steeds redding biedt.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U zult mij zorgzaam leiden,
van dreiging mij bevrijden.

Bidden 2. Mijn leven leg ik in uw handen.
U, trouwe God, maakt vrij.
Ik haat afgoderij,
maar voel voor U de liefde branden,
voor U die mijn ellende
en zielsbenauwdheid kende.

Zingen 3. Schep ruimte, HEER, toon mededogen.
Ik ben in grote nood.
De afbraak is zo groot.
Zwak is mijn lijf, dof zijn mijn ogen.
Mijn zonden – zij verzwaren
mijn moeitevolle jaren.

Bidden 4. Men lacht om mij van alle kanten.
Waar ik ook ga of sta
wijst men me spottend na.
Mijn vrienden en mijn bloedverwanten
zie ik verbijsterd kijken
en schichtig mij ontwijken.

Zingen 5. Ik ben door velen afgeschreven,
voor dood verklaard, bespot,
een stukgebroken pot.
HEER, ik moet vrezen voor mijn leven,
omdat mijn haters samen
mijn ondergang beramen.

Bidden 6. Op U, mijn HEER, blijf ik vertrouwen.
Ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand ligt mijn lot.
Laat niet de vijand mij benauwen.
Verlicht mij op mijn wegen,
red mij, geef mij uw zegen.

Zingen 7. Maak toch uw dienaar niet te schande,
want, HEER, U roep ik aan.
Maar laat te schande staan,
laat in het stille graf belanden
wie zelfgenoegzaam liegen,
een eerlijk mens bedriegen.

Bidden 8. Hoe groot is, HEER, wat U zult geven
aan wie bij U als kind
zijn troost en toevlucht vindt.
Bij U geborgen is zijn leven.
Bij U vindt hij ontferming.
Uw tent geeft hem bescherming.

Zingen 9. De trouwe HEER heeft door een wonder
mij uit gevaar gered,
mij in zijn stad gezet.
Ik dacht: ‘Mijn leven gaat ten onder.’
Te snel sprak ik die woorden.
U was het die mij hoorde.

Zingen 10. Bewijs God eerbied, jullie allen
die trouw zijn aan de HEER.
Hij helpt je keer op keer –
maar goddelozen laat Hij vallen.
Wees sterk en vastberaden
en hoop op zijn genade.

Stilte

Loflied HH583 Glorie aan God

Gebed

Kindermoment

Kinderlied HH547 Onze Vader

Lezing Matteüs 24 (NBV) (lector)

Lied LD536 Alles wat over ons geschreven is

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH729 Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Gebed

Lied LD885 Groot is Uw trouw

Zegen

Collecte

RobertKerkdienst zondag 22 maart