Preeksamenvatting, paaszondag 12 april 2020

Thema: Leef je met Mij?

Gemeente van Jezus Christus,

Weet je wat mij raakte in die eerste 10 verzen van Matteüs 28? Dat alle mensen daar bang zijn. De soldaten zijn bang vanwege de aardbeving. De vrouwen zijn vooral bang en wanhopig omdat Jezus is gestorven: gekruisigd en overhaast begraven. Hun Meester is niet meer.

Wij zijn ook bang. Bang vanwege het coronavirus. Bezorgt dat we besmet raken, ziek worden, moeten lijden en komen te overlijden. Onzekerheid heeft de kerk en de samenleving op dit moment in haar greep.

Net als toen, klinkt ook vandaag de boodschap: ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Het is een boodschap van de andere kant: van boven, van de levende God. ‘Je hoeft niet bezorgd te zijn, want Jezus is niet dood, Hij leeft. Het graf is leeg.

Wat betekent het dat het graf leeg is? Dit: in de eeuwen oude strijd tussen licht en duisternis, goed en kwaad, leven en dood, heeft de dood het leven niet kunnen vernietigen. Door het lijden en door de dood heen is het leven bewaard gebleven én gezuiverd, om op een hele nieuwe manier weer op te staan.

Pasen is: in (geloof)verbondenheid met Jezus Christus opstaan.

Opstaan: dat zie je de discipelen ook doen. Met Pasen zijn ze bang en hebben ze zichzelf opgesloten in huis. Vanaf Pinksteren staan ze op en brengen ze in het publieke domein Jezus vrijmoedig ter sprake en zijn ze bereid omwillen van het evangelie lijden te verduren.

Na Tweede Wereldoorlog: Corry ten Boom. Na gevangenissen en concentratiekampen overleefd te hebben, stond ze op en werd ze evangelist. Ze ging o.a. naar Duitsland en vergaf de Duitsers wat die haar en haar familie en vele anderen hadden aangedaan.

Toen in Wuhan (China) een paar maand geleden het coronavirus uitbrak, kwam het hele kerkelijke leven daar stil te liggen. De kerk stond echter digitaal op. De kerkleden gingen elkaar online ontmoeten. Er ontstonden 50 groepje die elkaar regelmatig via internet ontmoeten. Zo staat op tal van plekken in deze coronacrisis de kerk ditigaal op. Ook wij proberen dat te doen.

Ds. Van der Veer hoort tot de kwetsbare groepen (leeftijd en kankerpatiënt). Hij laat zich niet ontmoedigen. Stond op en nam zijn plek achter het bureau weer in om zijn werk te hervatten (website Tear).

Mw. Lindeboom (40) is eigenaresse van de duurzame en eerlijke kledingwinkel. Het is de tweede crisis die ze als ondernemer meemaakt. Ze gaat niet bij de pakken neerzitten, maar staat op. ‘Ik geloof dat als God wil dat we blijven bestaan, we ook dit te boven komen.’ (website Tear).

Wanneer we het aandurven om de dood onder ogen te komen, wanneer we kwetsbaarheid er in durven te houden, wanneer het ‘ik’ getransformeerd wordt tot een nieuw ‘wij’, ontstaat er een nieuwe samenleving. Dan wil je na verloop van tijd niet weer terug naar de oude orde. Dat is Pasen. Pasen: Je wilt niet meer terug naar het oude, want, met de woorden van de apostel Paulus: ‘Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden’.

In geloofsverbondenheid met de opgestane Heer verandert angst / onzekerheid in vertrouwen. Onverschilligheid transformeert zich naar: je verantwoordelijk weten. Daar roept de apostel ook toe op. In geloofsverbondenheid met Jezus en in de kracht van de Geest je verantwoordelijkheid te pakken: het oude leven steeds meer af te leggen en het nieuwe leven (met Christus) aandoen. Met Jezus leven. Als antwoordt op de vraag: ‘Leef je met Mij?’ Wil je met Mij leven?’

Hoe kom je, hoe blijf je op die weg van vertrouwen en verantwoordelijkheid? Kijk naar de discipelen. Bij hen viel Pasen en Pinksteren niet op één dag. Voor hen was het een heel proces, een hele weg. Wat zien we hen doen?  De draad van het gewone leven weer oppakken. Niet afhaken, maar in verbinding blijven: met Jezus en met elkaar. Openstaan voor onderwijs. Bereid zijn te leren. Gebed.

Pasen is: Jezus leeft en ik met Hem. Pasen is in vertrouwen opstaan, je verantwoordelijkheid nemen.

Ik houd het inderdaad voor mogelijk dat we in deze crisistijd op de zeef liggen. Dat maakt de boodschap van Pasen en het appel van Pasen nog indringender. Weet je, net als eens de discipelen, gesterkt door het gebed van Jezus.

‘Jullie liggen op de zeef’, zei Jezus toen en dat zegt Hij ook vandaag, ‘Maar Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou bezwijken, niet zou ophouden’. Dat maakt elke dag tot een Paasfeest. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Niets en niemand zal ons daarom kunnen scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8,34-35). Want deze liefde zal nooit vergaan (1 Kor. 13, 8a).

Amen.