Wijkberichten t/m 18 juni

Allen gedoopt in één Geest en tot één lichaam geworden.

Op zondag 4 juni, -Trinitatis-, twee diensten die in het teken staan van het gemeente-zijn. ’s Ochtends mogen we Kees van Ginkel en Wouter Vernhout als jeugdouderling bevestigen en Angélique Franke als pastoraal medewerker. We weten ons door de Heer gezegend met drie jonge gemeenteleden die ons als gemeente willen helpen het jeugdwerk te dragen en versterken. Kees Weerheim is bereid zich te laten herbevestigen als ouderling-kerkrentmeester.

[Wijkkerkenraad:] Voor Kees van Ginkel, Wouter Vernhout en Kees Weerheim geldt dat hun (her)bevestiging alleen door kan gaan als er geen bezwaren worden ingediend. Eventuele bezwaren tegen de procedure of bevestiging kunnen uiterlijk binnen 5 dagen na bekendmaken schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad worden ingediend.”  

Marnix Wakker neemt afscheid na een termijn als jeugdouderling en Olga Elferink na twee termijnen als ouderling te hebben dienst gedaan. Dit laatste geldt ook voor Lyda Hofman, wat fijn is dat zij als pastoraal medewerkers bezoekwerk wil blijven doen.
Geeft u van uw betrokkenheid blijk door aanwezig te zijn om de vreugde van het evangelie en deze aan- en aftredende mensen te feliciteren of bedanken. Ik heb voor deze dienst een voor de hand liggende tekst gekozen. ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen allen in die vreugde’. (I Kor.12:26)

Viering Heilig Avondmaal

In de dienst 4 juni ’s avonds vieren we de maaltijd van de Heer, met gebruikname van de inmiddels vertrouwde liturgie, staande in de kring. Op de kleuterschool van vroeger deed je spelletjes in de kring terwijl er gezongen werd. ‘Zakdoekje leggen..’ In de gemeente is er het zgn. ‘kringwerk’: Bijbel- en gespreksgroepen waarin het samen, met elkaar heel belangrijk is. In de tekst waar de preek om draait speelt dit samen de hoofdrol. ‘Zie hoe goed, hoe weldadig, broeders te wezen en samen te zijn’, dat is Ps.133:1 uit ‘De Psalmen’.

Gastbeurten

In de dienst op zondag 11 juni ’s ochtends gaat drs. J. Wienen voor uit Haarlem. Een jaarlijkse, geziene zondagsgast. In het dagelijks leven geen predikant maar burgemeester.
In de dienst op zondag 18 juni ’s avonds ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland. Welkom!

Avondgebed

In het avondgebed op woensdag 14 juni concentreren we ons in de gebeden op de vervolgde kerk. Eigenlijk is zondag 4 juni daar het landelijke moment voor maar de dienst vult zich dan met vele andere dingen die aandacht verdienen. Wat op veel plekken met laster en isolatie van Christenen begint (en meest ook andere minderheden), loopt heel vaak uit op gevangenschap, wrede straffen en de dood. Christenen vragen om onze steun, financieel. Maar allereerst om gebed. Dat willen we doen. We lezen een stukje uit het verhaal (Hdl.7: 1-60) van de steniging van Stefanus.

Dienst van de vier wijkgemeenten

Op zondag 18 juni de gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw. In de dienst lezen we uit het Evangelie van Matteüs 9:15-10:15. In dit gedeelte daagt Jezus zijn leerlingen erop uit te trekken. Zijn woorden ademen eenvoud, durf en de kracht van vertrouwen. Durven we het nog te wagen met zijn opdracht? Wilt u meedoen aan het gelegenheidskoor, meld u dan aan bij Marja Smaal (bel/app 06-22501188). Er is crèche/peuterkerk, kindernevendienst en tienerkerk. Last but not least, na afloop van de dienst kunt u elkaar bij koffie, thee, limonade & iets lekkers ontmoeten. Aan de dienst wordt meegewerkt door ds. Jelke de Jong, ds. Robert Stigter, ds. Carla Schoonenberg en de schrijver dezes. Vanwege emeritaat en een beroep is het voor de genoemde heren de laatste keer.

Trouwdienst

Op 23 juni hopen Miranda Falter en Hester Brauer met elkaar te trouwen in de Dorpskerk. De dienst waarin zij elkaar ten overstaan van God, hun familie, vrienden en elkaar ‘ja’ beloven in de hoop zijn zegen over hun relatie te ontvangen, begint om 14.45 uur. Het is een dag waar zij beiden met vreugde naar hebben uitgezien. Ik hoop Hester en Miranda dat het een hartverwarmende en feestelijke dag wordt samen met allen met wie jullie verbonden zijn.

Op weg naar een duurzame samenleving

Op de Pinkstermorgen zegt Petrus dat door de uitstorting van de Heilige Geest ‘de jongsten onder u gezichten zullen zien en de oudsten dromen dromen’. (Hdl.2:17) In de lezing en het gesprek met Paul Schenderling gaat het om het droomgezicht van een duurzame samenleving. Hij is daar als econoom en schrijver een ter zake kundig en warm pleitbezorger voor. Er zit een onmiskenbaar utopisch element in zijn verhaal. Tussen wat hij voorstelt en wat hij voor ogen heeft zitten veel aannames en onzekere factoren. Maar, zoals de Spreukendichter zegt, ‘zonder visioen verwildert het volk’. In ‘Droom mij, o God’, verwoordt Dorothee Sölle hoe God zelf ervan droomt ons in te schakelen voor zijn Koninkijk. Een stukje uit een gedicht.

‘Houd niet op mij te dromen, God.
Ik wil niet ophouden mij te herinneren
dat ik uw boom ben,
geplant aan de waterbeken
van het leven.’

Vanaf 19.30 bent u welkom in de Acker met koffie en thee. Het programma begint om 19.30 uur en is belegd door het Beraad van Kerken in Pijnacker. Zie verder een informatief stukje onder de algemene berichtgeving van deze CC.

Agenda

Di. 6/6:      Consistorie-vergadering om 20.00 uur
Wo. 7/6:    Bijbelkring in de Weidevogelhof om 10.30 uur
Wo. 7/6     ‘Op weg naar een duurzame samenleving’ met Paul Schenderling, econoom en schrijver
vanaf 19.30 uur in de Acker, zie berichtje hierboven en algemene berichtgeving
Do. 8/6:     Bezoek groepen 7 van de Ackerweide aan de Dorpskerk om 9.00 en 10.00 uur
Ma. 12/6:  Wijkkerkenraad om 20.00 uur
Wo.14/6:   Avondgebed om 19 uur in de Dorpskerk
Vr. 16/6:    Uitje SOOS XXL, Tienerkerk, Young&Holy en Twintigers naar het strand van Hoek van Holland,
zie gemeenteapp en diverse appgroepen voor meer
Za.17/6:     Ontvangst inwoners Tuindershof in de Dorpskerk, van 11 tot 14 uur, zie berichtje hierbeneden
Wo. 21/6:  Morgenlichtkring om 10.30 uur over Psalm 133

Met hartelijke groet, ds.Treuren.

Jarigen:

Voor adressen, zie kerkblad Centraal Contact.

• Dhr. J.H. Deegenaars wordt op 9 juni 85 jaar.
• Mevr. N. de Lange-Harteveld wordt op 11 juni 93 jaar.
• Dhr. P. Drop wordt op 15 juni 81 jaar.
• Mevr. D.C.T. Andriessen-Keulemans wordt op 18 juni 83 jaar.
• Mevr. M. Verweij-Douma in Delft, wordt op 19 juni 90 jaar.
• Dhr. W. den Haring in Rotterdam, wordt eveneens op 19 juni, 92 jaar.
• Dhr. A. Verduijn wordt op 23 juni 92 jaar.
• Mevr. B. Vermeer-van der Velden wordt ook op 23 juni 83 jaar.
• Dhr. A.C. Schilperoort wordt op 24 juni 84 jaar.
• Dhr. G. van Tilburg wordt eveneens op 24 juni, 80 jaar.
• Mevr. A.A.M. Sonneveld-van den Berg wordt ook op 24 juni, 81 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Fam. Droog-Rensen zijn 25 jaar getrouwd op 5 juni.
Een zilveren bruiloft, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Lyda Hofman heeft een gift van €10,00 ontvangen, bestemd voor de Dorpskerk.
• Anneke van den Heuvel heeft een gift van €20,00 voor de derde collecte van de Dorpskerk ontvangen.
• Ds. Treuren heeft een gift van €100,00 ontvangen, ten behoeve van het orgel van de Dorpskerk.
• John de Prieëlle heeft een gift van €25,00 ontvangen, eveneens bestemd voor het orgel van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen, voor het verjaardagfonds.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Pinksteren

Als een vuur van binnen
Is de kracht van de Geest,
Die met vreugde vervult,
Maar met liefde het meest!

Anne-marie Overvliet – Visser

Ontvangst nieuwe bewoners

Voor zaterdag 17 juni worden alle nieuwe bewoners van de wijk Tuindershof schriftelijk uitgenodigd voor een kennismaking met de Dorpskerk. Ds. Treuren en enkele kerkenraadsleden zullen iets vertellen over de Dorpskerk, de toren, de erediensten, pastorale zorg en wijkactiviteiten. De kerk is open van 11.00 tot 14.00 uur. Desgewenst kan men gebruikmaken van een lunch.

In Memoriam

Woensdag 24 april heeft de Heer in zijn ontferming opgenomen: ds. Ruurd Holwerda. Hij was een paar dagen daarvoor opgenomen in een hospice te Bennekom. Ds. Holwerda was van 1988 tot 1995 predikant van de voormalige wijkgemeente Oost van de Hervormde Gemeente. Velen hebben een goede herinnering aan hem en zijn vrouw, die 1 ½ jaar geleden overleed. Naast zijn werk in de wijkgemeente was hij actief binnen commissies van de Generale Synode en de Confessionele Vereniging.  Woensdagmiddag 31 mei wordt hij begraven in Bennekom. Ds. Holwerda is 86 jaar geworden. Zijn lievelingspsalm was psalm 72. Die heeft hij ook vaak in de Dorpskerk laten zingen. Mijn gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen. Mogen zij de troost van onze God ontvangen om dit smartelijk verlies te kunnen dragen.
John de Prieëlle

Beknopt verslag van de wijkkerkenraad 8 mei 2023

De toelichting gaat vanavond over het introïtuslied ofwel intochtslied. We lezen ter inleiding enkele verzen uit Psalm 15 en Psalm 24. Wat hier opvalt is dat er eerst een vraag gesteld wordt en vervolgens daar een antwoord op volgt.
Introïtus komt uit het Latijn en betreft het lied wat wordt gezongen bij binnenkomst van de kerkenraad en de predikant in de kerk. In de Dorpskerk zijn we hiervan afgeweken, de kerkenraad en de dominee is bij de aanvang al aanwezig in de kerk. Vroeger stond de eerste Psalm tussen het toenaderingsgebed en kyrie- en gloria in. We zingen de met een bepaalde zondag verbonden Psalm naar de orde van het kerkelijk jaar. Met het zingen van Psalmen, zingen we met Israël mee, het is een verbinding met de Joodse wortels en het is van alle eeuwen. Psalm komt uit het Hebreeuws en betekent “scherp mes”. Dit mes kan je gedachten doorkruisen waar je mee bezig bent. De Psalmen zijn krachtiger in tekst dan de gezangen. In de Dorpskerk zingen we als regel een Psalm rondom bemoediging en groet en na de Schriftlezing van het Oude Testament.
Als aanvulling op de toelichting zingen we met elkaar Ps. 24: 2 en 3.

In de vergadering nemen we afscheid van Lyda Hofman als ouderling. We danken haar voor inzet en toewijding en zijn blij dat ze nog doorgaat als pastoraal medewerker. Op 4 juni zullen Kees van Ginkel en Wouter Vernhout worden bevestigd als jeugdouderling en Angélique Franke als pastoraal medewerker.

In een brief aan de Algemene Kerkenraad vragen we aandacht voor de grote lasten die het onderhoud van de Dorpskerk met zich meebrengt en de geringe inkomsten die we uit de verhuur binnen kunnen krijgen. Wanneer de solidariteit tussen de wijkgemeenten niet beter gewaarborgd wordt, beginnen we aan een marathon op één been.

U heeft inmiddels in de Dorpskerkapp het bericht gezien over het opzetten van een ophaaldienst. Een aantal gemeenteleden hebben zich reeds aangemeld. Wilt u graag opgehaald worden voor de dienst of weet u iemand in uw omgeving die gebruik zou willen maken van de ophaaldienst? U kunt dan contact opnemen met ds. Treuren. Om dit mogelijk te maken, zijn we op zoek naar chauffeurs met een auto. Het streven is dat u eens in de 6 weken ingeroosterd wordt om te rijden. De chauffeurs kunnen zich ook aanmelden bij ds. Treuren.

Eenmaal per maand zal er een oproep gedaan gaan worden om wat mee te nemen voor de voedselbank. Een deel zal gebruikt worden voor het vullen van het geef-en-neemkastje op het terrein van de Dorpskerk en het deel voor de voedselbank zal naar het centrale inzamelpunt bij De Acker worden gebracht.
Op 17 juni zullen alle inwoners van de nieuwe wijk Tuindershof worden uitgenodigd om een kijkje te nemen en kennis te maken met de Dorpskerk.

Voor in de agenda: 18 juni is de gezamenlijke dienst van alle 4 wijken in de Dorpskerk. Op 25 juni is de gemeentezondag.

Met vriendelijke groeten,
Hans van Spronsen