Wijkberichten t/m 18 februari

Bomenfeest

Op 4 februari staat de ochtenddienst in het teken van het Bomenfeest dat pas in het Jodendom is gevierd. Bomen zijn belangrijk. Kom je bij de psychiater, dan zegt hij: ‘Tekent u eens een boom.’ Hoe is het met je wortels, waar liggen je roots? Is je stam stevig, kun je tegen een stootje? De takken, -veel of juist weinig-, en bladeren, -fijn of groot-, zijn ook interessant. Vooral ecologisch zijn bomen belangrijk. Ze nemen CO2 op en ademen zuurstof uit. Parken zijn de longen van de stad zoals de schaarse bossen van ons land. Uitgaande van Deut.20:18-19, dat deel uitmaakt van de ‘oorlogswetten’, wil ik aan het appél dat de bomen op ons doen aandacht geven. ‘Bal Taschit’, ‘vernietig niet’, staat er in het Hebreeuws boven. Met de Twintigers hebben we ons gebogen over praktische toepassingen van deze wet, in het hier en nu. De werkgroep Kerk&Synagoge heeft een sierkers geplaats op de begraafplaats. Het Bomenfeest is ook de tijd om bomen te planten. U zult de foto’s nog zien! We zingen begeleid door Mirjam en Hannah (fluit en piano) en Hans (orgel). In de avonddienst, waarin ds. D. Verboom jr. uit Leiden voorgaat, wordt het Woord geopend en de maaltijd van de Heer gevierd in de kring.

D.A.L.

Op zondag 11 februari is er een dienst-voor-alle-leeftijden. Een D.A.L. dus! Met de muziekgroep, dit keer: Wouter (piano), Michel (gitaar), Esther (dwarsfluit) en Caroline (zang), en verder Bartjan (orgel). In de dienst het verhaal waarin Jezus op Sjabbat een man geneest die een verschrompelde hand heeft. Hij is niet handelingsbekwaam. De sfeer in de synagoge is op dat moment te snijden. Op Jezus’ provocerende vraag of de Sjabbat er is om goed of kwaad te doen, blijft het ijzig stil. Ik hoop iets van die geladen stilte over te brengen en de schok die de handelswijze van Jezus geeft. (Mc.3:1-6) Na afloop van de dienst is er een korte preekbespreking voor tieners.

Aswoensdag

In Protestantse gemeenten is het in opkomst dat je zoals in de R.K.K. een askruisje kunt halen. Er wordt dan gezegd: ‘Stof zijt gij, en tot stof zult gij vergaan’. Het is de dag waarop de Veertigdagentijd begint die in het teken staat van bezinning en onthouding. We zullen dat zo niet direct doen. Maar in het Avondgebed wil ik kort stilstaan bij wat Jezus over vasten zegt. Mensen vragen Hem: ‘Meester, waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ Het antwoord van Jezus stimuleert om over ons consumeren, en over vreugde en verveling na te denken. (Mc.2:14-18) De dienst op woensdag 14 februari begint om 19.00 en duurt een krappe driekwartier.

‘Gewone’ kerkdienst

De eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag 18 februari, hoopt ds. J. Slager uit Delft voor te gaan. Hij is als predikant verbonden aan de internationale studentengemeente. Een boeiende, kleurrijke omgeving. Fijn dat hij weer bij ons voor wil gaan!

Taizé-viering

’s Avonds op zondag 18 februari een Taizé-viering waarvan we hopen dat er een kleurrijk, uit vele nationaliteiten bestaande groep neerstrijkt. Het draait om dromen en slapen. In Ps.127 staat: ‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap’. (vs.2) Dat kunnen dromen zijn die de toekomst open doen.. Er wordt ook vertaald: ‘Hij geeft zijn beminden de slaap’. Denk aan Jezus die sliep op het stampende schip. Is wakker liggen dan een veeg teken? Dat hoeft niet. Wakker kan zijn: er niet uitkomen en goedkope oplossingen weigeren. Waken kan wachten zijn op God, op zijn troost en vrede.

Ons voorgegaan

Op vrijdag 26 januari is in stilte, vredig ingeslapen Simon (Siem) Hofman. Hij is 91 jaar geworden. Samen met zijn vrouw Tina woonde hij aan de Wilhelminasingel 21. Ik vermeld het hier alleen, het is een paar uur geleden gebeurd. Wij wensen haar en zijn hele gezin, kinderen, kleinkinderen Gods kracht toe in het verdriet. Een In Memoriam kunt u lezen in het volgende nummer van CC.

Agenda

di. 30/1: Dorpskerkkring om 19.30 uur
zo. 4/2: Young&Holy om 19.30 uur
di. 6/2: Consistorie om 20.00 uur
wo.14/2: Morgenlichtkring om 10.15 uur
wo.14/2: Twintigers om 19.45 uur na het Avondgebed
met een hartelijke groet, ds. Treuren.

Jarigen

• Dhr. J.A. van der Salm wordt op 8 februari 88 jaar.
• Mevr. M.M. Verduijn-van der Valk wordt op 10 februari 89 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.
Voor de adressen van de jarigen, zie kerkblad Centraal Contact.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Deegenaars-van der Voorst zijn op 12 februari 60 jaar getrouwd.
Een diamanten huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.
Voor het adres van de jubilarissen, zie kerkblad Centraal Contact.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €15,00 ontvangen voor de livestream in de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €20,00 ontvangen, ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €25,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de bloemengroet vanuit de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Elke lente stuurt Hij bloemen,
elke dag de zonneschijn.
Immer wil Hij naar je luist’ren,
altijd heel dichtbij je zijn.
Nooit zal Hij je meer verlaten,
want Hij is je beste vrind.
Je bent Zijn kostbaarste bezit,
jij bent Zijn meest geliefde kind!

Anne-marie Overvliet – Visser

Vanuit de kerkenraad

Ds Treuren opent de vergadering met het lezen van Psalm 100, vervolgens zingen we ook uit dezelfde psalm. Er volgt dan een korte gesprek n.a.v. het boekje ‘De eredienst, een gang door de liturgie’. Hier willen we als wijkkerkenraad bij de opening de komende vergaderingen langer bij stilstaan. Ds Treuren gaat vervolgens voor in gebed.
We kijken terug op de diensten rondom Kerst en het kinderkerstfeest en de dienst voor alle leeftijden. Het waren goede diensten, er zat energie in de diensten en er was een goede opkomst. Ook de nieuwsjaarreceptie was goed bezocht.
Zoals wellicht al opgevallen het kastje bij de kerk waar spullen in geplaatst worden ten behoeve van mensen die het nodig hebben, staat er niet meer. Er wordt gekeken of er een andere oplossing bedacht kan worden. Mocht die er zijn dan hoort u daar meer over.
Op basis van het Avondmaal zoals we het de laatste paar keren hebben gevierd, zal het protocol door de diakenen en ds. Treuren worden vernieuwd.
(Her)bevestiging: De wijkkerkenraad heeft met blijdschap en dankbaarheid kennisgenomen van het bericht dat John de Prieëlle bereid is herbevestigd te worden als ouderling. De komende periode zal hij geen voorzitter van de A.K. meer zijn maar als lid van het CCBB Zuid Holland juridische ondersteuning geven. In de dienst op zondag 25 februari willen we hem herbevestigen als er geen bezwaren worden ingediend. Eventuele bezwaren tegen de procedure of bevestiging kunnen uiterlijk binnen 5 dagen na bekendmaken schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de wijkkerkenraad worden ingediend.

Hans van Spronsen