Wijkberichten t/m 31 maart

Zondag 17 maart

De vijfde zondag van de Veertigdagentijd heet in het Latijn ‘Judica’. Dat is bij mijn weten geen meisjesnaam, maar ontleend aan Psalm 43. ‘Doe Gij, o God, mij recht’. Met deze Psalm zullen we de dienst beginnen. We lezen het evangelie waarin Jezus door het Sanhedrin wordt verhoord. U vindt dat in Marcus 14: 53-72. Na een turbulente rechtszitting staat er: ‘Allen oordeelden dat Jezus schuldig was en de doodstraf verdiende’. Verwonderlijk is Jezus’ zwijgen. Het lijkt wel alsof alles langs Hem heengaat. Waarom zegt Jezus niets?

Palmzondag

In de dienst op Palmzondag, 24 maart, de zesde en laatste van de Veertigdagentijd, gaat ds. J. Maasland uit Scheveningen voor. Zoals steeds wordt de dienst ook dit jaar besloten met de optocht van de kinderen met hun Palmpaasstokken. Bij de uitgang kunt u tussen de kinderen doorlopen terwijl ze hun versierde stok ophouden. De cantorij zingt een van de liederen die ze tijdens de zangdienst op 10 maart hebben gezongen. In de avonddienst is ds. J. van Walsum er uit Poortugaal. Fijne diensten met hen gewenst!

Oecumenische vespers

Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er de oecumenische vespers. U ziet ze vermeld op pg.2 van Centraal Contact. Ze willen u helpen te worden stilgezet om de weg van Jezus te overdenken. In een meditatie van dr. Oepke Noordmans (1871-1956) las ik dat wat Jezus profetisch heeft gesproken Hij aan het bittere eind draagt als priester met het offer van zijn leven.

Witte Donderdag

Vorig jaar was het druk bij de warme maaltijd die we op Witte Donderdag in de kerk hielden. We hebben er op de Wijkkerkenraad nog niet over gesproken, maar ik ga er een beetje vanuit dat die dit jaar ook weer plaats zal vinden. Dat wordt dan op 28 maart. Tijdens de diensten op zondag hoort u ervan. Ook hoe en bij wie u zich op kan geven. Het was gezellig om elkaar te spreken en ontmoeten. De maaltijd was uiteraard door gebeden, bijbellezen en enkele liederen omgeven. Eten in het Hebreeuws betekent ook: ‘je verbinden’. We willen ons verbinden met elkaar door de band die Jezus tot stand heeft gebracht.

Goede Vrijdag

Ik hoop dat u deze dienst op 29 maart meebeleeft. Om Jezus te gedenken in zijn lijden en sterven en Hem te danken. Als er naast Pasen één dienst is om bij en met en in Christus te zijn, dan is dat Goede Vrijdag. Laten we zijn kruisdood niet verdringen, niet negeren, maar de pijn van het ontzaglijke moment dat de Zoon van God wordt vermoord tot ons door laten dringen. Om ook de diepe troost en genade te ervaren dat het zo moest, dat het zo goed is, dat zo volbracht is alles wat tot onze vrede dient. In de preek staan we stil bij de spot die Jezus treft. In Marcus 15:29-32 wordt die expliciet beschreven. Maar eigenlijk is alles wat er rond het kruis gebeurt een aanfluiting. Ook wij kunnen in zijn spoor met onbegrip en afwijzing, met miskenning en spot te maken krijgen. De dienst loopt uit op de viering van het Avondmaal dat in het teken staat van de vrolijke ruil. Wij mogen eregasten zijn, gezien en in hoog aanzien aan de maaltijd van de Heer.

Pasen

Het staat er zo eenvoudig in Marcus 16:3-4: ‘En zij zeiden tot elkander: Wie moet nu de steen wegwentelen voor ons voor de opening van het graf? En, opkijkend, zagen zij het: hij was terzijde gewenteld, de steen: en hij was zo ontzaglijk groot’. In deze dienst draait het om het geheim van de steen. Met die steen worden we nog dagelijks geconfronteerd. Met spanningen en vermoeidheid, met eenzaamheid en verdriet. Met stenen die mensen elkaar toewerpen en rijen pas gedolven graven. Maar dan het wonder van Pasen! Dat je opkijkt en ziet dat de steen terzijde geschoven is en beseft dat Jezus Christus leeft. Hij heeft onvergankelijk leven aan het daglicht heeft gebracht dat de hardste ervaringen relativeert. We zingen ons voor de dienst in en laten ons op sleeptouw nemen door trompet en orgel, fluit en piano.

Voor ons uitgegaan

Op 8 maart is in stilte ingeslapen Joannes Christianes van Bostelen. Hij is 81 jaar geworden. We verliezen in hem een trouw en markant gemeentelid. In het volgende nummer van CC wanneer ik de familie heb gesproken leest u hier een In memoriam.
‘Dit leven, schrijft Luther, is een voorspel van het toekomstige leven. Wanneer God dit leven, dat aan verderf onderworpen is, met talloze goede gaven zo versiert, hoe zal Hij dan wel het toekomstige leven vormgeven waarin geen zonde meer zal zijn en waarin eeuwige gerechtigheid zal bloeien?’

Kaarsen

Vanaf Pasen, als er een nieuwe Paaskaars in gebruik genomen wordt, zullen er weer twee kleine kaarsen worden aangestoken. Een voor de Kindernevendienst en een voor de Tienerkerk. Voortaan brandt de Paaskaars aan het begin van de dienst. Het licht van Christus is er al en hoeven we niet zelf aan te steken. We mogen zijn licht meedragen in de dingen die we doen. We lenen zijn licht. Dat gebeurt bij de doop, bij het trouwen maar ook op een Bijbelkring en de activiteiten die ik net noemde. Zo hebben we dat op de laatste W.K. met elkaar besproken en besloten.

Agenda

Vr.15 en 22 maart: Catechisatie om 17 uur
Do. 21 maart: Dorpskerkkring van 19.30-20.30 uur
Zo. 24 maart: Young&Holy om 20 uur

met een hartelijke groet,
u hoop en uitzicht wensend in het licht van Christus,
ds. Treuren.

Jarigen

 • Mevr. O.B.H.N. Elferink-Mekkelholt wordt op 21 maart 84 jaar.
 • Dhr. A.H. Quist wordt op 25 maart 93 jaar.
 • Mevr. J. Schilperoort-de Visser wordt op 30 maart 81 jaar.
  Jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

 • Dhr. en mevr. Pluijm-Wiegel zijn op 3 april 55 jaar getrouwd.
  Een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

 • Mevr. G. Gorissen heeft een gift van €100,00 ontvangen ten behoeve van het Orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Lijda Hofman heeft een gift van €40,00 ontvangen voor de Dorpskerk.
 • Gaby den Uijl heeft een gift van €50,00 ontvangen ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
  Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Als vooruit kijken
je bang maakt,
en achterom kijken
je pijn doet,
kijk dan omhoog,
God zal je helpen!

Anne-marie Overvliet – Visser

Collecteopbrengsten Dorpskerk januari en februari 2024

1e collecte: € 2.812,42
2e collecte: € 1.450,76
3e collecte: € 1,069,34
Avondmaal:  €  238,50
Zending(busje):€ 129,75 

Tijdens de oecumenische dienst is er voor Pijnackernaren helpen Armenië € 1.126,35 opgehaald.

Cantorij Dorpskerk zoekt meer goede mannenstemmen

Misschien heb je afgelopen december ook genoten van het Festival of Lessons and Carols in de Dorpskerk. We zijn alweer volop bezig voor de avonddienst van 10 maart, waarover meer in het wijkbericht van de Dorpskerk. Als cantorij zingen we graag, en willen we ook steeds meer kwaliteit ontwikkelen, onder de bezielende en professionele leiding van onze dirigent Jeroen de Haan. Om verder te kunnen ontwikkelen kunnen we versterking voor de tenoren en bassen goed gebruiken. Kun je goed zingen en wil je eens komen proefzingen in onze gezellige maar ook hardwerkende groep? Neem dan contact op met Marja Smaal (marjasmaal@gmail.com) of Annette de Deugd (annette@dedeugd.org, 06-18085140). We repeteren ca. 25 avonden per jaar, afwisselend op dinsdag en woensdag. Je hoeft geen Dorpskerklid te zijn.