Samenvatting van de preek van 30 augustus 2020 (Focusdienst)

op dinsdag, 01 september 2020

Bijbelgedeelte: Marcus 1, 9-15 (NBV). Thema: Komst.
Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus,

De Geest drijft Jezus de woestijn in. Vrijwel onmiddellijk ontstaat er een conflict tussen Jezus en Satan. De eerste die Jezus op weg naar het publieke domein tegenkomt, is Satan. Wanneer het Licht voor de dag komt, roert de duisternis zich.

Jezus, de Weg, staat in de rij bij Johannes de Doper, de wegbereider. In de rij staan volksgenoten die van de weg met de Heer, de God van Israël, zijn afgeweken. Ze zijn eigen wegen gegaan. Zondaars. Ze zijn tot inkeer gekomen, zien hun fouten onder ogen en willen terug. Ze laten zich door Johannes dopen, om vervolgens opnieuw opgenomen te (kunnen) worden in Gods (genade)verbond met Abraham. In die rij van tollenaars, soldaten, publieke vrouwen staat ook Jezus. Dit is het Evangelie ten voeten uit. Voor ons één gemaakt met de zonde (2 Kor. 5,21). Vanaf het prille begin is liefde de grondtoon.   

Jezus wordt door Johannes gedoopt. Zijn hemelse Vader staat er achter. De Geest zweeft als een duif boven Hem. Zo staat Jezus op uit het water van de Jordaan. In Geestkracht en met de volmacht van de Vader. De nieuwe tijd is aangebroken. Jezus is de beloofde Messias. De verwachtte messiaanse Koning. Hij komt Gods Koninkrijk hier stichten. Zijn recht en Zijn gerechtigheid. Bevrijdend heil en bindend recht.

Wanneer de Vredevorst op het wereldtoneel verschijnt, komt de vorst der duisternis Hem tegemoet. Wanneer het Licht voor de dag komt, roert de duisternis zich. Er ontstaat een conflict. Het Evangelie / blijde boodschap roept weerstand op. Eind 2019 gaf Loe (Laos) zijn leven aan de Here Jezus. Vol blijdschap ging hij naar huis, om het evangelie met zijn vrienden, familie en buren te delen. Tien mensen bekeerden zich tot het christelijk geloof. ‘Vertrekken! Jullie horen nu bij Jezus. Daarom mogen jullie hier niet meer wonen’. Dat was de boodschap die deze jonge gelovigen van hun buren en dorpsgenoten te horen kregen. Het evangelie roept weerstand op. Vijandschap. China richt in haar verzet tegen het evangelie pijlen op kinderen van christenen. IS begon al vroeg met het vermoorden van christelijke hulpverleners. 

Het Koninkrijk van God, dat is en dat komt, groeit niet via evolutie, maar komt door (geestelijke) strijd. Denk aan Openbaring 6. Wat ervaar jij van die strijd in jouw leven?

Liefde vraagt de ander helemaal. Jezus wil Heer /Koning over heel ons leven zijn. Dat roept verzet op. Weerstand. Herken je die strijd in je eigen hart en leven? Het conflict tussen licht en duisternis, goed en kwaad is niet alleen buiten ons. Ook in ons. Tot geloof komen vraagt capitulatie. Overgave. Wedergeboorte. Dat is een veranderingsproces van binnenuit. In je hart. Dat maakt dat je soms niet zoveel ziet van het Koninkrijk van God. Maar vergis je niet.

Van God zingen we (Gezang 75) ‘Verborgene die bij ons zijt’. God is verborgen aanwezig. Incognito. Op Golgotha. In barmhartigheid. Wanneer je dat niet weet, kan het je wanhopig maken en denken: ‘Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’ God komt niet met veel bombarie. Het rijk van de verborgen God is vaak verborgen aanwezig.

Doe daar niet geringschattend over. Bij het Koninkrijk gaat het als met mosterdzaad. Een klein zaadje waaruit een grote boom groeit waar veel vogels in nestelen. De liefde kan soms zo maar ontvlammen in harten van mensen en een vuur worden van toewijding en dienst. Dikwijls bij (tegen)druk. ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ ‘Heer, waar dan heen? Tot U alleen! U zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot Uw troon de weg ons weer ontsloten’.

In het conflict met Satan werd Jezus gelouterd, klaargemaakt, voorbereid voor zijn werk op aarde. Strijd, verzoeking, loutering het is zijn de thema’s in het boek Marcus. Zou je de corona pandemie ook kunnen / moeten zien als een louteringsproces? Voor ons als individuele gelovigen? Loutering van de kerk? Loutering van ons maatschappelijk bestel? Zoals zilver en goud gelouterd wordt. Bagage en ballast scheiden. Het beste naar boven halen en over houden.

Ik hoop dat het ons aanzet tot bekering, tot het maken van nieuwe keuzes. Om bewuster te leven met God, met elkaar, met de ander, met de natuur.

Jezus richtte tekenen op van het Gods Rijk dat is en komt. Mensen komen tot geloof. Zieken ontvangen genezing. Gebondenen worden bevrijdt. Grote groepen mensen gevoed. Storm (beeld voor chaosmachten) gestild. Na Pinksteren is God daar mee doorgegaan. Paulus noemt drie kenmerken van het Koninkrijk van God: gerechtigheid, vrede en blijdschap. Waar zie je God aan het werk in je eigen leven, in de buurt waarin je woont, in de kerk, in deze wereld?

In coronatijd hebben we leren kijken. Geconcentreerd kijken naar vogels en planten. Je ziet veel mensen met een fotocamera of met een verrekijker. Aan ons de uitdaging om ook geconcentreerd te leren kijken naar de tekenen die God in onze tijd opricht. Mensen die hun hart openen voor God. En voor medemensen. Mensen die vandaaruit God en de ander dienen, met alle risico’s van dien. Mensen die vrede zoeken. Kortom: mensen die verrassenderwijs nieuwe (betere) heilzame /duurzame keuzes maken.

God heeft er voor gekozen om in zijn missie ons in te schakelen als zijn medearbeiders. Laten we niet moe worden om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar over win het kwade door het goede. Word niet moe om goed te doen. Laat je door niets belemmeren om mensen aan Jezus’ voeten te brengen. Wees een getuige in woord en daad.     

Jezus werd in de woestijn verzocht. De weg naar het beloofde land gaat via de woestijn. Het Koninkrijk is en komt. Door de woestijn van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort vol verlangen naar de nieuwe morgen. Biddend: ‘Uw koninkrijk koom toch, o Heer! Ai, werp de troon van satan neer. Regeer ons door uw Woord en Geest’.

De weg naar het beloofde land gaat via de woestijn. In het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein (Psalm 84). God voedt zijn kinderen in de woestijn. Ze worden met manna, hemelsbrood, verzadigd. Volgende week vieren we het avondmaal om op weg naar de definitieve komst van het Gods Rijk ons geloof, onze hoop en liefde te voeden. Om niet achter te blijven, maar er bij te blijven. Wees er bij, hier in de kerk of thuis. Jezus spreekt ons in liefde aan, daagt ons uit om op weg te gaan met het brood van gerechtigheid, met de wijn van zijn Koninkrijk.

Amen.

albertSamenvatting van de preek van 30 augustus 2020 (Focusdienst)