Samenvatting van de preek van zondag 28 februari 2021; Focus themadienst

op woensdag, 03 maart 2021

De dienst is te bekijken via LIVESTREAM en te beluisteren via www.kerkomroep.nl.                                    

Bijbelgedeelte: 1 Petrus 3, 13-17 (NBV). Thema: ‘Geroepen tot verantwoording’. 

Voorganger: ds. Jelke de Jong (dominee@deacker.pknpijnackerdelfgauw.nl).

Gemeente van Jezus Christus,

‘Iraakse christen leeft tussen hoop en intimidatie’ stond er vorige maand in onze krant.

In Irak en met name in de hoofdstad Bagdad hebben christenen al lange tijd te maken met geweld. Niet alleen christenen, ook andere niet-moslims hebben er last van. Begin dit jaar zijn heel wat winkels van christelijke eigenaars in brand gestoken. De politie en veiligheids-diensten treden niet adequaat op. De angst bij christelijke winkeleigenaren neemt toe. Christenen in Bagdad lijden al lange tijd onder de corruptie van lokale autoriteiten. Hierdoor verloren ze de afgelopen jaren vaak hun bezittingen en huizen.

Hoe zou jij reageren wanneer er vanuit de overheid of vanuit de samenleving negatief gereageerd zou worden richting de kerk, of het christelijk geloof? Wat als jou omgeving met modder gaat gooien, omdat je christen bent? Ben jij gevoelig voor negatieve reacties over de kerk en het chr. geloof vanuit jou directe leefomgeving of vanuit de samenleving in zijn geheel?  

De jonge christenen in Klein Azië (een kleine minderheid) hebben ook te maken met intimidatie en met discriminatie. Het maakt hen bang. Ze hebben de neiging zich terug te trekken, het geloof weer op te geven. Aan hen schrijft de apostel Petrus deze brief. Ter bemoediging en voor toerusting. Om hen bij hun identiteit en roeping te houden.

Petrus: ‘Wees niet bang’. Angst is namelijk een slechte raadgever. Angst is gebrek aan liefde en vertrouwen. De liefde laat geen ruimte voor angst, 1 Johannes 4,18.

Petrus: ‘Wees niet bang voor mensen’. Mensen kunnen je veel schade berokkenen: materieel, lichamelijk, psychisch, maar één ding kunnen ze niet. Ze kunnen niet jouw ziel raken. Jouw leven is geborgen bij God. Daarom: wees niet bang voor mensen, maar vertrouw op God. Bij Hem ben je veilig. Vrees de Heer, niet je vijand.

Petrus: ‘Laat je door niets in verwarring brengen’. Want het evangelie roept nu eenmaal verzet op. Dat kan soms lijden met zich meebrengen. Wees daar op voorbereid.

Wat moeten zij wel doen? Wat moeten wij doen? Onze focus op God / op Christus richten. ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart’. Petrus roept zijn lezers en ons op om de aandacht te verleggen. Staar je niet blind op de omstandigheden, maar centreer je op Christus. ‘Heilig God, de Heer, in uw hart’.

Zeg steeds tegen jezelf ‘Christus is Heer/Kurios’. Scherp je dat steeds weer en steeds meer in. Ook met behulp van liederen, Bijbelwoorden, gebed: ‘Christus is Heer/Kurios’. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus staat boven alle machten en krachten, ook die van het kwaad. Hij is verheven en machtig. De verhoogde Heer is vóór ons en mét ons. Alle dagen. Christus is Heer. Daarom: ‘Eer Hem met heel je hart’.

Petrus gaat uit van de kracht van positieve aandacht en concentratie. Hij wil ons daarin meenemen. Dat vraagt verandering, omkeer, bekering. Een levend hart en nieuwe ogen. Een nieuwe mindset. Niet gericht op wat tegenzit, maar op wat je allemaal vóór hebt. Gericht op de kracht van God en de kracht van het evangelie. De kracht en het perspectief van een leven met God en Christus.

‘Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart’. Met Jezus leven, dat kan (soms) tot verzet leiden. Maar het kan (positief) ook betekenen dat mensen je bevragen. Omdat ze zich afvragen wat je beweegt om bij de kerk te horen, in Jezus te geloven. Hoe vind je dat? Gebeurt dat wel eens? Sta je er open voor, of ga je het uit de weg.

Petrus moedigt ons aan om het gesprek over het geloof, en dus over zin- en betekenisgeving niet uit de weg te gaan. Hij geeft ons voor dat gesprek ook wat instructies. Doe het in verbinding en in kwetsbaarheid. Niet opgeblazen, maar van onderop: zachtmoedig en respectvol. Blijf dicht bij jezelf. Blijf eerlijk en integer. Houd je geweten zuiver. Zeker wanneer de ander je van bovenaf benadert en in een de hoek probeert te drijven. Laat je niet meenemen in die dynamiek. Ga niet in de verdediging. Ga niet opscheppen. Ga het twistgesprek niet aan. Zoek niet jouw gelijk. Blijf jezelf en spreek /getuig van de hoop die in je is.

Petrus concentreert de inhoud van het geloofsgesprek op de christelijke hoop. Geloof, hoop en liefde. De liefde is de meeste. De hoop de middelste. De hoop speekt zich uit over de toekomst, maar staat niet los van het verleden en heden. Symbool: anker. De christelijke hoop is geankerd in Gods handelen in verleden en heden. 

We zijn geroepen verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. De christenen in Irak hebben niet alleen te maken met intimidatie, maar ook met steun, solidariteit. Soms uit onverwachte hoek, bijvoorbeeld van een invloedrijke islamitische geestelijk leider. De christenen hopen dat deze sympathie zal aantonen dat christenen nog steeds een legitieme plek hebben in de Irakese samenleving. Dat ze er toe doen. 

Waar hopen wij op? Waar hoopten die eerste christenen op?

Wat heeft Petrus voor ogen wanneer hij het geloofsgesprek concentreert op de christelijk hoop? Gods nieuwe toekomst in Christus. Petrus: ’Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is..’. Onze hoop is gebaseerd op Christus. Door het geloof in Jezus Christus, de opgestane Heer, leven wij in hoop.

Daar begint deze brief mee: vers 3. ‘In zijn (Gods) grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop’. Hoop is niet alleen iets van de toekomst. We maken in alle voorlopigheid nu al deel uit van de toekomst waar de hoop over spreekt.

Waar hebben we het over als het gaat over de christelijke hoop? Dan gaat het over het grote verhaal van God dat Hij altijd met Israël wil zijn en in Christus met alle mensen. Nu in gebrokenheid, straks in volmaaktheid. Door het geloof in Jezus Christus word je opgenomen in dat grote verhaal van God met mens, natuur en wereld. Daardoor krijgt ons leven hier en nu richting, doel, zin en betekenis.

Dat gun je toch iedereen? Daarom, zegt Petrus, ‘Spreek er vrijmoedig over. Zeker als de ander er naar vraagt’. Velen in onze (westerse) samenleving zijn opzoek naar zin en betekenis. Door corona is die vraag niet afgenomen, maar toegenomen. Deze mensen hebben ook recht op het christelijke verhaal. Daarom heeft de Zuid-Duitse zendingsorganisatie ‘Poster Mission’ Bijbelteksten laten aanbrengen in Duitse metro’s.

In het najaar start St. Agapé opnieuw de campagne ‘Er is hoop’. Laten we als kerken daarbij aansluiten. Laten wij zo wie zo elkaar steeds aanmoedigen om de hoop niet op te geven, maar vrijmoedig te spreken over de hoop die in ons is en over Christus die ons hoop is. Laten we in de Focuskringen elkaar helpen voor dat missionair gesprek woorden te vinden en er in samenhang en consistentie over te spreken.

De christelijke hoop geeft perspectief en kracht om te leven. In vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Die hoop moet als ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog! Voor hen, die het heil van de Heer verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog.

Amen

albertSamenvatting van de preek van zondag 28 februari 2021; Focus themadienst