Wijkberichten t/m 14 mei

Zondagsgasten

Op zondag 28 april gaat ds. J.M. Aarnoudse voor uit Ede. Aan het einde van de dienst wordt in verband met koningsdag het Wilhelmus gezongen. Op zondag 5 mei is ’s ochtends ds. Z. de Graaf uit Katwijk en ’s avonds ds. D. van Duijvenbode in de Dorpskerk te gast. Het is dan bevrijdingsdag. Inmiddels is het 79 jaar geleden dat de Nazi’s zijn verdreven, maar als je in winkels de tafel met nieuw verschenen boeken ziet, sta je versteld. Wat zich in die oorlog heeft afgespeeld, raakt niet uitverteld. Iedere keer zijn er nieuwe verhalen die aan de vergetelheid worden ontrukt. Ook de TV-serie over ‘De Joodse Raad’, pas uitgezonden, is zo’n betekenisvol herinneren. De beide zondagen staan nog in het teken van Pasen. Ik pak een en ander samen met een beeld dat vroeger vaak in preken werd gebruikt. D-day, de ‘decision day’, heeft plaatsgevonden, het is Pasen geweest. Het bruggehoofd is gelegd. We kijken uit naar V-Day, ‘victory day’, de allesomvattende overwinning, de Koningsdag bij uitstek.

Hemelvaartsdag

In alle vroegte, vanaf 6.30 uur, kunt u deelnemen aan het dauwtrappen o.l.v. een gids.  Vertrek van de parkeerplaats aan de Nieuwkoopseweg, hoek Floriadepad. De wandeling voert door de Balij. ‘Een zeer gevarieerd gebied met bosachtige structuur, weides en waterpartijen, verharde ondergrond en struinpaden, met soms hoog gras, water of modder’. Goede schoenen aan dus! Sensationeel zijn de vogels die u hoort..! Via de intekenlijst in de Dorpskerk of mailtje (carlaschoonenberg@icloud.com) kunt u zich opgeven, zowel voor het dauwtrappen als het daarop volgende ontbijt. Geef u op, ook als u enkel ontbijten wil. De aansluitende dienst waarin ds. Carla Schoonenberg voorgaat begint om 9.30 uur en heeft als motto: ‘Hemel en aarde’. ’t Gaat dan over de Messias Jezus, die zoals ‘Daar ruist langs de wolken’ bezingt, hemel en aarde verenigt tesaam.

Weeszondag

De discipelen zijn beteuterd wanneer Jezus van hen wordt opgenomen in de hemel. Zij blijven op aarde achter. Maar Jezus belooft hen niet als wezen achter te laten en de Trooster te zenden. Op de wijze van de Geest is Jezus ons troostend en richtingwijzend nabij. Dat vieren we met Pinksteren. Op zondag 12 mei, vlak voor Pinksteren, lezen we het slot van I Korintiërs 15. Een bergmassief dat uitsteekt boven de rest van deze brief en het hele geloof. In het licht van Christus’ opstanding heeft Paulus het over wat u zelf mag verwachten. (vs.25-58)

Stolpersteine

Wanneer u dit leest zijn er in Pijnacker 5 zgn. Stolpersteine (=Struikelstenen) gelegd bij de huizen van de Joodse bewoners die in de oorlogsjaren door de Duitsers zijn gegrepen, gedeporteerd en vermoord. Op het gemeentekantoor heeft er dan een ontmoeting plaatsgevonden met de burgemeester en een wethouder, de werkgroep vanuit het Beraad van Kerken die er ruim een jaar hard aan getrokken heeft, de kunstenaar van wie er stenen door heel Europa liggen, een paar leden van het Historisch Genootschap Pijnacker en van ‘onze’ werkgroep Kerk&Synagoge. Het begon met een advertentie in de Telstar, 75 jaar na de bevrijding , geplaatst door deze werkgroep namens de Dorpskerk, waarin de namen van de 5 Joodse inwoners in herinnering werden gebracht. In de oecumenische dienst, januari ’23, gaf ik in de preek een impuls. ‘De minsten van Jezus’ broeders en zusters uit Matth.25:.. zijn niet verdrukten in het algemeen maar in de eerste plaats verguisde en rechteloze Joden. Het zijn in deze gelijkenis de ‘goyim’, de volkeren die door de koning worden berecht.’ Stolpersteine houden de herinnering levend aan wat hen overkomen is en dat is wat we dan nu in Pijnacker doen. Nadat Edwin van Baarle, Rick Smit, Ron Brand, Gerrie Hobbelman en Klaas Krijgsheld zich daar actief voor hebben ingezet. Het leggen van de stenen voltrok zich in de luwte. Het antisemitisme is helaas opnieuw virulent, het virus waart opnieuw rond. We zijn daarom dankbaar dat ook in Pijnacker deze opvallende stenen zijn geplaatst.

Vakantieweken

In week 18 en 19, van 27 april t/m 11 mei heb ik twee vakantieweken opgenomen. Zoekt u contact met een predikant, neem dan contact op met John de Prieëlle. Hij zal u doorverbinden met één van mijn collega’s

Hartelijke groet, ds. Treuren.


Vanuit de kerkenraad

In april zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest. Ds. Treuren leest Psalm 19, we lezen daarna vs.3 uit de berijmde Psalm. Dan volgt er een korte samenvatting van wat we de vorige keer over het Bijbellezen tijdens de dienst hebben besproken. Het meelezen tijdens de Schriftlezingen en de mogelijkheid ook bij de preek terug te grijpen op de tekst zorgt ervoor dat de boodschap zich beter kan nestelen in ons leven. Er volgt een rondje waarin alle wijkkerkenraadsleden iets teruggeven. Het besef dat ‘de Bijbel erbij’ tot een intenser betrokkenheid leidt, wordt breed gedeeld. Verschillende W.K.-leden geven aan dat de app wat hen betreft de toekomst heeft. Anderen geven aan waarde te hechten er de Bijbel fysiek, als boek bij te kunnen houden en zo mee te kunnen lezen. Snijdt een Bijbel die je aanschaft en uitdeelt de mogelijkheid niet af van andere vertalingen gebruik te maken? Dat hoeft niet: je kunt als dat zo uitkomt ook iets op papier uitdelen. We besluiten het gesprek hierover te vervolgen op de komende gemeenteavond.

Wij kijken terug op de diensten Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen. De diensten werden als positief ervaren. En waren ook goed bezocht. Ook de maaltijd op Witte Donderdag was goed bezocht en geslaagd. Past een bijna feestelijke, warme maaltijd wel in de Stille Week? Daar worden uiteenlopende dingen over gezegd. We komen daar de volgende vergadering op terug. Binnenkort kunt u de intekenlijsten verwachten voor het aanmelden van de wandeling  en/of maaltijd op Hemelvaartsdag. U wordt van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Meer informatie volgt binnenkort. Ook is gesproken over de gemeentezondag. Deze viel dit jaar lastig in te roosteren. Om  toch een feestelijk moment met elkaar te hebben, willen we met Pinksteren zorgen voor wat lekkers bij de koffie. We zijn op zoek naar bakkers binnen de gemeente.

Zoals de vorige keer al gemeld willen we voor de zomer nog een gemeente avond houden en wel op dinsdagavond 14 mei. Noteert u die datum! Het jeugdwerk wordt een onderdeel van deze avond. Dit jaar willen we een zomermarkt organiseren op zaterdag 15 juni. Houdt hierover nadere berichtgeving in de gaten. De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers valt niet mee, maar we houden moed. Met name pastorale ouderlingen zijn welkom binnen onze gemeente.


Jarigen

• Mevr. J.C. van der Stel-Kaizer wordt op 30 april 81 jaar.
• Mevr. A.G.G. Bouwer-Kromkamp wordt op 9 mei 80 jaar.
• Dhr. C.P. Weerheim wordt op 19 mei 87 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Lieke Dik heeft een gift van €50,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €15,00 voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de livestream van de Dorpskerk.

Tot slot

Koningsdag

De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje.
De Vaderlandse vlag toont hemeltrouw,
de Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw.
’t Is God op Wie de volksliedzanger bouwt,
Hem hulde brengend onder fleurig franje.
De Nederlandse vlag kleurt rood-wit-blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje.

Anne-marie Overvliet – Visser


In Memoriam Joannes Christinanes van Bostelen

Op 8 maart heeft de Heer tot zich genomen Joannes Christianes van Bostelen. Hij is 81 jaar geworden. Hij was een kleurrijk en opvallend gemeentelid. Onverbeterlijk laat, -om zo kort mogelijk van huis weg te zijn. Luid zingend en niet eens trefzeker. Een man met veel Bijbelkennis en meningen, hij wist op allerlei gebied enorm veel. Hij moet een enorme dorst naar kennis hebben bezeten. Want allang van de Mulo af, volgde hij terwijl hij werkte en kostwinner was een serie opleidingen in de economie tot de (nu) Universiteit in Rotterdam toe. Gedurende  46 jaar was hij getrouwd met Mini Stoutjesdijk, uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Diana, Corine en Vincent. Jan stimuleerde hen zelfstandig na te denken en aanvaardde ook als het even knoerste ten volle de keuzes die zij maakten. Zijn liefde voor Mini had een lange adem. Haar geheugen liet haar steeds ernstiger in de steek. Op zijn eigen manier en onbaatzuchtig heeft Jan haar door deze periode heen gedragen. De liefde gaat dieper dan de kennis. Ze is er in goede maar ook in kwade dagen. Dat is wat we tijdens de afscheidsdienst uit I Korintiërs 13 hebben opgemaakt. Moge de gedachtenis van Jan allen die van hem houden tot zegen zijn!

Ds. Treuren