Wijkberichten t/m 21 april

Paaszondagen

De zondagen na Pasen baden nog helemaal in het licht van dit grote feest. In feite hangt het hele kerkelijk jaar, ja, het christelijk geloof aan de opstanding van Jezus. Dat maakt Paulus heel duidelijk in het langste hoofdstuk uit zijn eerste Korinthebrief. Op blz.3 van dit nummer van CC ga ik in op het begin van I Kor.15, nl. vs.1-11. Op zondag 7 april lees ik met u vs.12 t/m 28.

De week daarop, zondag 14 april, vervult ds. H.J. Franzen in de Dorpskerk de beurt. Hij is zeer ambulant, bijna wekelijks verkondigt hij nog het evangelie. In de avonddienst gaat de emeritus dr. C. Blenk uit Den Haag voor die zijn vuur ook nog niet verloren heeft. Zorgelijk is wel dat er dit seizoen in de hele Protestantse Kerk slechts één nieuwe, jonge predikant is bij gekomen. Het predikantentekort is alarmerend aan het stijgen.
Tot slot zondag 21 april. Dan wordt u uitgenodigd voor de viering van het Heilig Avondmaal. We vervolgen de lectuur van I Kor.15, we richten ons dan op vs.29-34. ’s Avonds gaat dan ds. G.C. Lock voor uit Scheveningen in een dienst voor alle leeftijden.

Gezocht

In de natuurwetenschappen ontkom je er uiteraard  niet aan, maar op spiritueel vlak is tellen levensgevaarlijk. Niet de hoeveelheid telt in Gods Koninkrijk, maar de intensiteit. Het ‘ware Israël’ is niet te tellen. (Zie II Sam.24) Het is dus dwaas dat ik dit schrijf, maar vooruit: onze kerkenraad telt op dit moment 17 ambtsdragers. Dat is een rijkdom, iets om de Heer dankbaar voor te zijn. Toch zoeken we al geruime tijd naar een paar ouderlingen of pastorale medewerkers die huisbezoek willen afleggen en sinds kort ook naar (het liefst) twee diakenen. Vele schouders maken licht werk. Nee, ik moet het sterker aanzetten: de last nu is te zwaar, de opdracht te groot. We laten dingen die nuttig en nodig zijn liggen. Is het mogelijk hier iets in te betekenen? Kunt u ook bidden of de Heer ‘arbeiders wil uitstoten in de oogst?’ (Luc.10:2 Statenvertaling)            

Belijdenis doen?!

Op Young & Holy stonden we pas stil bij de vraag waarom je belijdenis zou doen. Tja, wie doet dat nog?  ’t Is als met trouwen. Die twee dingen zijn vergelijkbaar. Bij het samenwonen zit er vaak iets in van: ‘Ik kan nog terug, je moet het wel zeker weten’. Maar wie trouwt, waagt de stap. Uit alle vrouwen of mannen van de hele wereld, -en er zijn er een heleboel leuk-, kies ik die éne. Trouwen heeft met vertrouwen te maken. God geeft jou en jullie beiden de weg van een huwelijk. Hij doet de toekomst open.
Jezus roept er in Matth.10:38 toe op Hem belijden voor de mensen en je net als bij het trouwen uit te spreken! Een geloof dat je voor je houdt, zo diep in je broekzak stopt dat je er zelf niet meer bij kunt is onvoldoende. Nee, durf te kiezen. In het dagelijks leven, -en dat is dan het surplus van de kerkelijke belijdenis: met de gemeente voor ogen. Jezus is niet los verkrijgbaar. Nee, je vindt Hem in de gemeente: in de prediking, het samenzijn, de gemeenschap met elkaar. Tot mijn vreugde zijn er op zondag 26 mei drie jonge gemeenteleden die belijdenis willen doen, één van hen wordt eerst gedoopt. In de weg naar die stap komen we verschillende keren samen met alle Twintigers. Is er iemand die mee wil doen? Je kunt de stap ook zetten als je 40 bent, 60 of 80! Bel me even op: 3697721. Deze herfst is er ook nog een clubje dat in de Advent belijdenis hoopt te doen. Ook daar kun je bij aanhaken. Onze tijd vraagt om maatwerk: het is voor ieder passen en meten met de agenda.

Voor ons uitgegaan

In de vroege ochtend van maandag 25 maart heeft de Heer geroepen Tini Rensen-van den Berg, met haar doopnaam: Martina. Zij is 77 jaar geworden. De laatste,  moeitevolle periode van haar leven werd zij verzorgd in Veenhage in Nootdorp. Daarvoor woonde zij lange tijd aan de Lozerlaan 13 in Pijnacker, met haar man Henk met wie zij 55 jaar getrouwd was. Zij waren tot op het laatste moment onafscheidelijk. Tini was een levenslustige vrouw, die opging in de dingen van het leven. Streng opgevoed in haar jeugd had de band met in ieder geval de kerk schipbreuk geleden. ’t Is God die ons hart aanziet en die ons kent zoals wij zijn. En in die hoop hebben we ook afscheid van haar genomen. Wij wensen Henk, Patrick en zijn vriend, en Richard sterkte toe om het gemis van hun vrouw en moeder te dragen.

Met een hartelijke groet, ds. Treuren

Vanuit de kerkenraad:

Als opening lezen we psalm 43 en zingen we uit dezelfde psalm het 4e vers. Uit ‘De eredienst, een gang door de liturgie’ bespreken we blz.18-20. Het zondagsgebed, zoals je die in het Dienstboek vindt grijpt vooruit en ‘verzamelt’ alles wat er in de dienst aan bod komt. Het is een concentratiepunt van gedachten. Een gebed om de Heilige Geest heeft een andere insteek. Het is vragen of de Geest ons ontvankelijk maakt voor het Woord, zodat het vrucht draagt in de gemeente. Beide soorten gebeden hebben hun eigen waarde en gebruiken we in de diensten. Verder staan we stil bij het gebruik van een vast leesroosters en de diverse roosters die er zijn. N.a.v. het uitdelen van Bijbellezingen tijdens de dienst besluiten we de volgende keer te agenderen of en op welke manier we hier niet steeds voor kunnen zorgen.

We nemen ook afscheid van Dave Rensen die stopt als diaken. Warme woorden worden uitgesproken. En we bedanken hem voor zijn meedoen, inbreng en enthousiasme. We willen een gebruik weer in ere herstellen. Dat is dat de grote Paaskaars al brandt bij binnenkomst.  De diaken zal dan voor het stil gebed de kleine paaskaars van zowel de kindernevendienst en tienerkerk aansteken. De leiding kan dan de brandende kaars mee nemen naar de eigen dienst. Al eerder hadden we gemeld dat het kastje bij de kerk waar meeneemspullen in geplaatst kon worden er niet meer stond. Het kastje gaat weer geplaatst worden. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk maar daar hoort u meer over. Verder willen we voor de zomer nog een gemeenteavond houden. Als onderwerp bespreken we het Bijbellezen tijdens de kerkdienst (zie hierboven) en het jeugdwerk. U wordt geïnformeerd over de datum. Ook willen we weer proberen om voor de zomer een bazaar te organiseren. Houd u ook hiervoor de berichtgeving in de gaten.

Eline Boerma, scriba van de W.K..

Jarigen

• Dhr.  J. Valkenburg wordt op 12 april 86 jaar.
• Dhr. C.J. Bouwer wordt eveneens op 12 april 89 jaar.
• Mevr. A .Lindenburg-den Dulk in Delft, wordt op 13 april 85 jaar.
• Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april ook 85 jaar.
• Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 89 jaar.
• Mevr. P.C. Helder-van der Elst wordt op 17 april 87 jaar.
• Dhr. J. Gravesteijn wordt op 20 april 82 jaar.
• Mevr. M. Valkenburg-van Dam wordt op 23 april 84 jaar.
• Mevr. M.N. van Wamelen-van Reeuwijk wordt eveneens op 23 april 86 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.


Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Huisman-Meijndert zijn op 16 april 65 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. de Ruiter-Tuit zijn op 22 april 55 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Swank-Terlouw zijn op 27 april 40 jaar getrouwd.
Een diamanten, een smaragden en een robijnen huwelijk! Van harte gefeliciteerd!
Wij wensen u, samen met familie en vrienden, een feestelijke dag.


Giften

Lyda Hofman heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de energiekosten van de Dorpskerk.
Dank voor uw gift!


Tot slot

Dank U

Dank U, Heer,
om Uw liefde.
Daar waar wij klein
en zwak mogen zijn.

Dank U,
om Uw genade.
Daar waar onze twijfels
en onmacht heersen.

Dank U, Heer,
om het nieuwe leven
dat U ons gaf.

Dank U,
omdat U ons
niet in de steek liet.

Dank U,
omdat U zich kwetsbaar
maakte in Uw Zoon
en ons Pasen gaf!

Anne-marie Overvliet-Visser

Hemelvaartsdag 

Op donderdag 9 mei 2024 is er gelegenheid om te dauwtrappen o.l.v. Wim van der Kooij. Hij is lid bij de Ontmoetingskerk en is Natuurgids bij o.a. Natuurmonumenten en leidt de wandeling van ongeveer vijf kilometer door de Balij. Verzamelplaats is om 6.30 uur bij de parkeerplaats voor zowel auto’s als fietsen aan de Nieuwkoopseweg, hoek Floriadepad. De wandeling gaat door een zeer gevarieerd gebied met bosachtige structuur, weides en waterpartijen, verharde ondergrond en struinpaden met hoog gras, water of modder. 

Om 8.30 uur volgt een gezamenlijk ontbijt in de Dorpskerk en meteen aansluitend om 9.30 uur de Hemelvaartsdienst met als thema ‘Hemel en aarde’ o.l.v. ds. Carla Schoonenberg.

Het is ook mogelijk om uitsluitend een van de activiteiten te kiezen. Maar: voor zowel de wandeling als het ontbijt is aanmelding vooraf verplicht. De lijsten zijn binnenkort beschikbaar. Van harte welkom om aan te sluiten bij deze bijzondere samenwerking tussen de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk.

Pasen is niet zomaar iets

God heeft ons Zijn Zoon gegeven,
die ging voor ons zelfs door de dood.
Door Zijn dood mogen wij leven,
Zijn liefde is oneindig groot.

Het Avondmaal ons nagelaten
vieren wij tot eer van Hem.
Wij hebben Hem niet horen praten,
maar luisteren we nu naar Jezus’ stem?

De Heer is waarlijk opgestaan.
Dat wordt met Pasen door ons gevierd.
Maar heeft het wat met u gedaan
of is alleen een tak versierd?

Hij werd voor ons aan ’t kruis geslagen.
Hij maakte ons van zonde vrij.
Blijf dat geloven alle dagen,
totdat hij zegt: Kom maar bij Mij!

Gerard Kardol

Bedankt

Een kaart, een handdruk, een bericht, een bezoek of gewoon er zijn.
Dank voor alle oprechte aandacht die we hebben ontvangen rond het overlijden van Siem Hofman. Het deed ons goed.
Ook zijn we u dankbaar voor de felicitaties die we hebben ontvangen rondom de 65ste trouwdag in december.

Tina Hofman-Hazeu, kinderen, klein- en achterkleinkinderen