Wijkberichten t/m 5 november

op donderdag, 19 oktober 2023

De tranen der onderdrukten

‘Was ik maar dood net als al die anderen, zei een man op een strand in Libië, nog te leven is erger. Ik kan me die klacht nog herinneren, nadat het water dood en verderf had gezaaid. In Prediker staat er iets dergelijks: ‘Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er begaan wordt onder de zon’. In de dienst op zondagochtend 22 oktober lezen we Prediker 4:1-6, waarin het gaat om de tranen van de onderdrukten, om lijden als gevolg van onrecht. Daar is de wereld vol van. De eerlijkheid en het medelijden die er uit Prediker spreken zijn verkwikkend. Maar is dat het enige dat Gods Woord te bieden heeft?

Avondgebed

Op 22 oktober een avondgebed waarin Bartjan Geleijnse speelt. Fijn dat je weer dienst kunt doen na alle malheur die je hebt doorstaan! Uit het Hooglied slaan we hst.5:2-8. ‘Een nachtelijk intermezzo’, staat er in een Bijbelcommentaar boven. Een verrukkelijke droom die omslaat in een nachtmerrie. De liefde kent haar tijd, haar uur dat je niet straffeloos voorbij kunt laten gaan. Dat geldt tussen mensen, maar ook in de verhouding tot God. Vgl. Rom.13:11. In dit avondgebed een z.k.p. (zeer korte preek), liederen, voorbeden (nodiger dan ooit) en stil moment.

Extra dienst alle leeftijden

Op 29 oktober een ingelaste dienst voor alle leeftijden. Dit keer kruisen de wegen uit Prediker en Hooglied die we deze herfst volgen elkaar: zoek de verschillen! Uit Prediker lezen we het ietwat  mistroostige hst.7:7-12. ‘Beter samen dan alleen’. Uit Hooglied een idyllisch liefdesliedje, hst.7:12-13.  ‘Pluk de dag op het land’. Een wereld van verschil, dat moet je zeggen. Ik hoop er op een voor Tieners&Twintigers herkenbare manier op in te gaan. Voor de kinderen is er na het kindermoment kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er voor de Tieners (soosleden, Young&Holy) een preekbespreking waarin Willianne het voortouw neemt.

Zondagsgasten

Op zondag 5 november in de ochtend gaat ds. Annelieke Warnar-van den Berg voor uit Heeg. Fijn dat zij weer in ons midden is! In de avond een dienst met ds. Habekotté uit Vlaardingen. Ook met hem een vreugdevolle dienst gewenst.

Uit het oog in het hart

Het wonen in een verzorgingstehuis kent zijn eigen ritme en dynamiek. Er zijn vaste tijden om te eten, drinken en slapen. Tussen de bewoners, personeel en gasten is er de nodige interactie. Het is een wereld-op-zich waarin zich veel afspeelt. Tegelijk leef je op een bepaalde manier buiten de tijd, en dat is moeilijk. Het is een kleine wereld, een parallel universum. Fijn als u een kaart stuurt of een bezoekje brengt aan een of meer van de hier genoemde gemeenteleden. In de ‘gewone’ wereld vliegen de weken  voorbij, ‘binnen de muren’ staat de tijd soms bijna stil.

Voor adressen, zie kerkblad Centraal Contact:

Buiten Pijnacker:

 • Nico de Lange, Rotterdam
 • Dhr. A. Drop, Berkel en Rodenrijs
 • Mw. Bijsterveld-Veldwisch, Delft
 • Jan van Bostelen, Berkel en Rodenrijs
 • Dhr. den Haring, Rotterdam
 • Rinie Lindenburg, Delft
 • Nel Bachman, Rotterdam

In de Bieslandhof te Delft:

 • Erna Kruidenier
 • Annie van der Kooij
 • Mw. Verweij-Douma

In Veenhage te Nootdorp:

 • Mw. L. van der Wees-vanTilborg
 • Tini Rensen

In gebouw Kwartel:

 • Dhr. C. Harteveld

In gebouw Patrijs:

 • Mw. G.J. de Vroed
 • Nieta Rensen-van Kampen

Agenda

Vrijdag 20 oktober:           Orgelconcert door Francesca Ajossa om 20.00 uur
Dinsdag 24 oktober:         Dorpskerk-kring van 19.30-20.30 uur
Woensdag 25 oktober:     Twintigers vanaf 19.30 uur
Vrijdag 27 oktober  en 3 november:  Catechisatie om 17.00 uur
Donderdag 2 november:  Gemeenteavond om 20.00 uur
Donderdag 2 november:  Openstelling Kerk van 10-18 uur i.v.m. Allerzielen
Vrijdag 3 november:         Bijbelkring in de Weidevogelhof om 11 uur
Zondag 5 november:        Young&Holy om 19.30 uur
Dinsdag 7 november:       Consistorie om 19.30 uur
Woensdag 8 november:   Morgenlichtkring om 10.15 uur

Met hartelijke groet,
ds.Treuren.

“Ik ben de Alfa en de Omega”

Op Allerzielen, donderdag 2 november is de Dorpskerk van 10 uur tot 18 uur geopend.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft is er de gelegenheid om u even in stilte terug te trekken om geliefde overledenen te herdenken en/of een kaarsje voor hen te branden.
Heeft u, na uw bezoek aan het kerkhof trek in een kopje koffie/thee, dan bent u van harte welkom in de ontvangstruimte waar gemeenteleden vanuit de vier kerken aanwezig zijn voor een gesprekje als u dat op prijs zou stellen.
U bent van harte welkom!

Gemeenteavond 2 november 2023

Op donderdag 2 november willen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond in de Dorpskerk. Vanaf 19.30 uur wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee, waarna we om 20.00 uur zullen beginnen met het programma.
De kerkrentmeesters praten u bij over de wijkbegroting 2024, de Actie Kerkbalans (AKB) 2023 en de voorbereidingen voor de AKB 2024.
Na de pauze bespreken we met elkaar het onderwerp kerk & Synagoge.15 Jaar geleden zijn we gestart met deze werkgroep. Bewust hebben we niet voor de naam Kerk & Israël gekozen. Het gaat ons om de ontmoeting met het levende Jodendom en niet om politieke aspecten. In de afgelopen jaren hebben we hier op verschillende manier aandacht aan besteed, zoals in het vieren van Loofhutten, het Bomenfeest, lezingen door rabbijn van Praag, Tamarah Benimah en Sacha Martel, en de groots opgezette Open Synagoge-dienst in de Dorpskerk. In onze diensten besteden we veel aandacht aan de Joodse wortels van het evangelie. Vanuit de kerkenraad willen we hier graag in de toekomst mee doorgaan, waarbij we wel extra medewerkers nodig hebben voor de werkgroep. Om 21.45 uur zal het programma zijn afgelopen.

Graag tot 2 november!

Hans van Spronsen en Eline Boerma

Vanuit de kerkenraad

De wijkkerkenraadsvergadering van 9 oktober wordt geopend met gebed. We lezen uit de Bijbel Markus 2: 1-12 dat gaat over de verlamde man die door zijn vrienden via het dak een ontmoeting heeft met Jezus en wordt genezen van zijn verlamming. Hierna volgt een toerusting door ds. Treuren n.a.v van dit bijbelgedeelte. We zingen met elkaar Psalm 103:1.

We kijken terug op goedbezochte diensten zoals de startzondag en het Loofhuttenfeest. Zondag 29 oktober is er een opnieuw een dienst voor alle leeftijden. Over Allerzielen en de gemeenteavond hebt u hierboven kunnen lezen.

Vanuit de gemeente hebben we een aantal waardevolle reacties ontvangen op het concept van de vernieuwde plaatselijke regeling. Een aantal van deze reacties hebben we verwerkt in de vernieuwde plaatselijke regeling, die we nogmaals met de wijk kerkenraad hebben doorgenomen. De wijzigingen zijn met name tekstueel en technisch van aard. Daarmee kan de kerkenraad instemmen met de vernieuwde plaatselijke regeling en wordt deze definitief vastgesteld en online gepubliceerd op centraal contact.

Tot slot zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers, zoals pastoraal medewerkers, mensen die meehelpen voor de kerstmarkt, de werkgroep Kerk & Synagoge en mensen die af en toe wat klussen kunnen doen in en om de Dorpskerk. Meld u zich bij een van de kerkenraadsleden als u zich wilt inzetten voor een van deze taken.

Met vriendelijke groeten,
Eline Boerma en Hans van Spronsen

Jarigen

 • Mevr. G. van Herk-van Leeuwen wordt op 30 oktober 88 jaar.
 • Mevr. G. Gorissen-Rensen wordt eveneens op 30 oktober 85 jaar.
 • Dhr. B. Sonneveld wordt op 2 november 80 jaar.
 • Mevr. M.E. Bijsterveld-Veldwisch wordt op 5 november 92 jaar.
 • Mevr. A.P. Jansen-de Vries Nootdorp, wordt op 10 november 98 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

 • Dhr. en mevr. Drop-Bitter zijn op 23 oktober 55 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. Van Buijtene-Bijsterveld zijn op 9 november 50 jaar getrouwd.

Een smaragden en een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Gift

Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van €50,00 ten behoeve van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Herfst

Het blad kleurt langzaam
in warm roestbruin.
Hier en daar schuilt
in bomen en struiken
nog wat laatste groen.
Het kondigt einde
van de zomer aan,
die plaats maakt
voor een nieuw seizoen.
Herfst, tijd van warmte
en bezinning.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 5 november