Wijkberichten t/m 24 september

op donderdag, 07 september 2023

Mag het licht uit?

‘Je kunt nergens verder kijken dan in de duisternis, schreef de Noorse dichter Jon Fosse. Die dichtregel is op verschillende manieren waar. Naar de sterren kijken is terug in de tijd kijken. Is de verte toelaten in je gedachten. Ruimte maken voor mysterie, verwondering, de ongrijpbaarheid van alles. Voor het feit dat er nog iets is waar we alles mensen geen invloed op hebben, iets dat ons ooit vormde en voor de allergrootste vraag stelt: waar komen we vandaan? Waar is dit begonnen? Waar gaat het naartoe? Vragen die je niet stelt om een antwoord te vinden, maar ruimte in de gedachten te scheppen. Te blijven leven in de wetenschap dat niet alles valt uit te leggen en dat het uiteindelijk een krankzinnig gegeven is dat we op dit rotsachtige planeetje aan de rand van de Melkweg zweven zonder te weten of we in de kosmos alleen zijn of met velen.’
Het bovenstaande las ik in een steengoud krantenartikel (NRC 26/27-8) van Marjolijn van Heemstra, theatermaker, dichter, schrijven en initiatiefnemer van het Amsterdam Dark Festival. Aan het slot van mijn wijkberichtje kom ik er bij terug.

Waarom catechisatie?

We leven in een verstikkende tijd. Vooral voor Tieners is het moeilijk. Er wordt veel van ze verwacht, cognitief. En dan moeten ze ook hun weg vinden in een groep. Zichzelf handhaven, proberen vriendschappen te sluiten. Moeilijk. Die lotgenoten veranderen net als zijzelf waar je bij staat. Dat maakt onzeker! Wie ben ik nou helemaal. Hun prille geloof kan dat nauwelijks bijbenen. Het glijdt bijna vanzelfsprekend van ze af. Als een jas die te klein is, als schoenen die knellen.
Aan de hand van de Tien Woorden wil ik dit seizoen laten zien dat geloven niet een kwestie van regels en van moeten is, maar van vrijheid. Van in de ruimte durven staan. Dat klinkt tegenstrijdig, we hebben het toch over de Tien Geboden, nietwaar? Die aanduiding alleen berust al op een misverstand. Je ontdekt ook al niet waar ze over gaan als je ze enkel kunt opdreunen. Ik wil stilstaan bij wat ze omvatten: bij het licht, de wijsheid, de troost en schoonheid die er inzit. Joden zien de Torah, waarvan de Tien Woorden het hart zijn, als Gods liefdesbrief. Onze Vader in de hemel wil niet dat zijn kinderen verdwalen maar wijst ons liefdevol de weg door het leven.
Denkt u er als ouders er eens overna of het bezig zijn met de dingen van God naast al die dingen die uw kind leert en doet geen rust en diep vertrouwen kan geven. De eerste catechisatie is op vr. 22 sept. van 17.00-17.45 uur, dan iedere week.

Bijbelkring Weidevogelhof

In het nieuwe seizoen is er vanaf 1 september eenmaal in de drie weken een Bijbelkring in de Weidevogelhof voor oudere gemeenteleden die in Keijzershof (of daarbuiten, dat mag ook) wonen. Steeds op de vrijdagochtend. Dat is dus nieuw!
De inloop met koffie of thee is vanaf 10.30 uur en de Bijbelkring die afwisselend door ds. Carla Schoonenboom en mij wordt geleid begint om 11 uur en duurt tot ongeveer 12 uur uiterlijk. Zo nu en dan is er een kerkdienst, één in de buurt van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, één vlak voor de Kerst en één op Goede Vrijdag, vlak voor Pasen. Inmiddels zijn alle gemeenteleden die in Keijzershof wonen als het goed is persoonlijk benaderd. Als u wil worden opgehaald en teruggebracht, belt u dan Anneke v.d. Heuvel, tel.06-12374749.
Grote kans dat u de optie de Bijbelkring eens te proberen nooit hebt bedacht. Waarom ook: ‘al die oudjes’, ‘ik klaverjas liever’. Doe eens stoer en kom. U zult merken dat het gezellig is en dat je iets meekrijgt!

Monumentendag

Op zaterdag 9 september is de Dorpskerk van 10 tot 17 uur geopend voor bezichtiging. Om 16 uur is er een orgelconcert waarop Bartjan Geleijnse, Hans Smaal en ik spelen. Het concert is gratis, we hopen op welluidende muziek, ze komt uit de achttiende t/m de éénentwintigste eeuw. Na afloop is er iets fris of een wijntje.

Avondmaalsviering in de kring

Op zondag 10 september vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. De liturgie vieren we zoals u gewend bent, alleen stellen we ons op in een grote kring en gebruiken met elkaar brood en wijn op hetzelfde moment. We lezen Psalm 132 en letten vooral op het begin, vs.1-5. David woonde in een huis van cederhout, omringd door luxe. De tabernakel stond opgesteld, slechts in een tent. Niets liever wilde David dan een huis te bouwen voor de Heer. Die hartstocht hebben we nodig, in houding en de manier waarop we leven er blijk van te geven Gods Tempel te willen bouwen.

Startzondag

Een dienst voor alle leeftijden, die in het teken staat van het begin van het seizoen. De deelnemers van de Tienerkerk vullen het kindermoment in met een schimmenspel dat ze samen met Ingrid de Smit hebben ingestuurd. Misschien herinnert u zich nog het schimmenspel dat jaren geleden uitgevoerd is, dat was grappig en ‘zei iets’! Waar het in de preek over gaat, houd ik nog even onder de pet. Het moet nog wat gisten in mijn hoofd.

Na de dienst

Na afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade met iets lekkers en een heerlijk verzorgde lunch. Ook zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Een team van kerkenraadsleden (met daaraan vooraf thuiswerk in de keuken) zet zich daarvoor in. We hopen u alleen te ontmoeten en er met elkaar ee mooie dag van te maken!

Avondgebed

Diezelfde zondag 17 september in de avond bent u welkom bij het avondgebed. Een avondgebed steekt heel anders in elkaar dan een gewone avonddienst. De opzet is verwant met die van een Taizé-viering. Het is belangrijk dat je je openstelt voor de stilte. Hoe? Door je in te zingen, te bidden, naar enkele korte Bijbelgedeelten te luisteren. De stilte waarin God woont moet het eigenlijke werk in u doen! Na de Psalmen van de afgelopen weken, maak ik een begin met Prediker. ‘Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte’, Pred.1:2. We worden begeleid door Jeroen de Haan en ondersteund door enkele cantorijleden.

Zondag 24 september

In de ochtenddienst gaat ds. Z. de Graaf voor uit Katwijk, een emeritus met een drive. Dat heeft u al een paar keer kunnen merken. ’s Avonds een gewone dienst, over Prediker 2. Salomo heeft echt alles uitgeprobeerd en trekt zijn conclusies. Kunt u zich daar wel in vinden?

Knikkertje op de Dam

Van Marjolijn van Heemstra las u al dat we slechts een ‘rotsachtig planeetje zijn aan de rand van de Melkweg’. In een brief van Gé van der Feijst, -een man die de 90 is gepasseerd, vele jaren kerkenraadslid in Hendrik Ido Ambacht-, las ik iets dat daaraan raakt.
‘Een knikkertje, niet groter dan 1 cm. middellijn ligt op de Dam. Wanneer dat knikkertje onze aarde voorstelt, dan moeten wij ons de maan voorstellen op een afstand van dertig centimeter. De zon, een bol van één meter middellijn, bevindt zich op een afstand van ongeveer 115 meter van dat kleine knikkertje. Maar de dichtstbijzijnde ster staat ergens in Nieuw-Zeeland, ruim 30 duizend kilometer ver Ons sterrenstelsel omsloten door de Melkweg telt tussen de 100 en 200 miljoen sterren. Dat is onvoorstelbaars.
Het Christendom bouwt prachtige, grote kerken en kathedralen, omdat God zo groot en de mens zo klein is. God is ontzagwekkend groot in wijsheid en liefde. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat..’ (Joh.3:16) Het Jodendom bouwt kleine, gebrekkige synagogen, omdat de mens in Gods beeld zo groot is en wij zijn handen en voeten zijn op deze wereld. Ook dat is wonderlijk.

Vervolg op Mag het licht uit?

‘De versregel van Fosse (zie het eerste stukje) is ook op een andere manier te interpreteren. De duisternis verruimt de zintuigen. Je gehoor scherpt zich, je pupillen verwijden, je gehele systeem wordt alert in het donker. Het nachtgezicht van de wereld haalt alles op een vreemde manier nabij. De bomen met hun scherpe contouren lijken meer aanwezig dan overdag, planten dringen zich op in de geursporen waarmee ze nachtvlinders lokken, er is het gevoel voor even te kunnen oplossen in je omgeving in plaats van je er zelf steeds maar toe te moeten verhouden.’
In een oud, reformatorisch avondgebed staat: ‘Wil onze zonden bedekken door uw barmhartigheid, zoals Gij alle dingen op aarde met de duisternis bedekt’. God dekt ons toe met de nacht, Hij stopt ons in met zijn barmhartigheid.

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Jarigen

Voor adressen, zie kerkblad Centraal Contact.

• Dhr. G. Veldhuisen wordt op 18 september 88 jaar.
• Mevr. E.Tj. Smits-Kromkamp wordt op 23 september 94 jaar.
• Mevr. G.J. Letterman-de Bie wordt eveneens op 23 september 89 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Bos-van Daalen zijn op 21 september 50 jaar getrouwd.
Een gouden bruiloft, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift van €30,00 ontvangen voor de instandhouding van de Erediensten en het Pastoraat van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €10,00 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Parel

Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand!

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 24 september