Liturgie 11 juni 2023

op vrijdag, 09 juni 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Fulco Timmers uit Rotterdam aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

 

Orgelspel

Silte

Intochtslied  289: 1 en 3  ‘Heer het licht van uw liefde schittert’

Groet en bemoediging

Kyriegebed

Glorialied  305: 1, 2 en 3   ‘Alle eer en alle glorie’

Rondom het woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

1e Schriftlezing  Jesaja 12: 1 – 6   NBV21

Zingen  Lied: 98: 1 en 3  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here

2e Schriftlezing  Matteüs 9: 35 – 10: 8   NBV21

Zingen Lied: 700: 1, 2 en  3 ‘Als de wind die waait met vlagen’

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 687: 1 en 3  ‘Wij leven van de wind’

Gebeden

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting Pauluskerk, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  695: 1, 2, 4 en 5  ‘Heer raak mij aan met uw adem’

Zending en Zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 11 juni 2023