Wie zijn wij

Vele handen maken licht werk. Buiten de grote groep vrijwilligers die bij allerlei activiteiten betrokken zijn, ligt de organisatie van onze Wijkgemeente Ontmoetingskerk in handen van de Wijkkerkenraad.

De Wijkkerkenraad bestaat uit de Kleine -en de Grote Wijkkerkenraad. In de Grote wijkkerkenraad hebben naast de predikant alle ambtsdragers zitting. De Grote Wijkkerkenraad bepaalt uiteindelijk het beleid van de Wijkgemeente Ontmoetingskerk. De Grote Wijkkerkenraad komt minimaal drie maal per jaar bij elkaar.

De Kleine wijkkerkenraad bestaat uit de predikant en zeven personen die elk contactpersoon voor een pijler zijn: Pastoraat, Diaconie, Eredienst, Kerkrentmeesters, Jeugd, Gemeente naar buiten, Externe Contacten/Scribaat. Zij zijn het aanspreekpunt voor de diverse ambtsdragers en vrijwilligers die binnen hun pijler werken. De Kleine Wijkkerkenraad komt maandelijks bij elkaar om verslag uit te brengen, te evalueren, nieuwe ideeën te ontwikkelen, lopende- en structurele zaken te behandelen.

Binnen de Kleine Wijkkerkenraad is er het moderamen, bestaande uit predikant, voorzitter wijkkerkenraad en scriba, die het dagelijks bestuur vormen. Het moderamen bespreekt de dagelijkse zaken en bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor.

Onze koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van ons kerkgebouw.

Moderamen

 

ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad
Bob van der Deijl
ouderling, Voorzitter moderamen, kleine- en grote wijkkerkenraad, Contactpersoon Kerk naar buiten ontmoetingskerk, Lid Algemene Kerkenraad
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
ouderling , scriba, Contactpersoon Externe contacten Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Kleine Wijkkerkenraad

 

Wilma Hagenaar
diaken, contactpersoon diaconie Ontmoetingskerk, lid College van diakenen
Vacant
wijkkerkrentmeester, Contactpersoon WijkKerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Peter van der Toorn
Peter van der Toorn
Ouderling, Contactpersoon Eredienst Ontmoetingskerk
Hanneke Paling – Baas
pastoraal ouderling, contactpersoon pastoraat ontmoetingskerk
ds. Carla Schoonenberg
predikant Ontmoetingskerk, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad
Bob van der Deijl
ouderling, Voorzitter moderamen, kleine- en grote wijkkerkenraad, Contactpersoon Kerk naar buiten ontmoetingskerk, Lid Algemene Kerkenraad
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
ouderling , scriba, Contactpersoon Externe contacten Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018
Annie Lafeber
ouderling, Contactpersoon Jeugd ontmoetingskerk

Koster en Kerkrentmeesters

 

Vacant
wijkkerkrentmeester, Contactpersoon WijkKerkrentmeesters Ontmoetingskerk
Koos van der Elst
wijkkerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Jeroen Boer
wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk, lid college van kerkrentmeesters
Dirk Vermeijden
wijkkerkrentmeester ontmoetingskerk
de Koster
waarneming koster ontmoetingskerk

Functie vacant

0638398036

Diakenen

 

Wilma Hagenaar
diaken, contactpersoon diaconie Ontmoetingskerk, lid College van diakenen
Juliane Eijkelhoff
diaken Ontmoetingskerk
Hanneke de Jong
diaken Ontmoetingskerk
Gertrudie Verhoef
diaken Ontmoetingskerk
Corrie de Vink
diaken Ontmoetingskerk, lid college van diakenen
Arnout Eijkelhoff
diaken Ontmoetingskerk

Ouderlingen

 

Sjaak Hoekstra
pastoraal ouderling ontmoetingskerk
Ingrid Hooijmans
pastoraal ouderling Ontmoetingskerk
Hanneke Paling – Baas
pastoraal ouderling, contactpersoon pastoraat ontmoetingskerk
Erik Los
ouderling van dienst ontmoetingskerk
marielouiseWie zijn wij