Collectebestemmingen

Zondag 24 september

De eerste collecte is bestemd voor Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerk van meer dan twintig christelijke organisaties, waaronder kerkelijke organisaties, goede doelen en onderwijsinstellingen. Samen met duizenden bevlogen christenen maken we allerlei vormen van onrecht bespreekbaar in de kerk. We hopen dat christenen hierdoor samen in beweging komen voor meer gerechtigheid, zowel in de wereld als in onze eigen leefomgeving.
Nog altijd gaapt er in onze wereld een kloof tussen arm en rijk. Nog altijd kennen rijke landen een levensstijl die mensen en aarde uitbuit. Nog altijd zijn miljoenen mensen ondervoed.
Deze letterlijk ten hemel schreiende taferelen dringen in onze huidige gemondialiseerde wereld tot in onze huiskamers door. We kunnen er niet meer omheen. Tot dat inzicht zijn ook de Verenigde Naties gekomen. Daarom hebben alle VN-lidstaten afspraken gemaakt om hierin een fundamentele ommekeer te brengen. Tot 2015 waren dit de Millenniumdoelen, op dit moment de Sustainable Development Goals.
Veel christenen herkennen in deze doelen Gods verlangen naar recht en gerechtigheid. De Bijbel spoort mensen telkens aan om aan dat verlangen handen en voeten te geven. Zo noemt de profeet Micha (hoofdstuk 6, vers 8) in één adem trouw zijn, recht doen én ons leven op God richten. Deze drie elementen horen onverbrekelijk bij elkaar.
Christenen uit allerlei landen willen Micha’s woorden opnieuw ter harte nemen. Het is een actuele wake up call in een wereld vol onrecht en ontrouw. Dit initiatief wordt inmiddels ook in Nederland
door veel kerken en christelijke organisaties herkend en gedragen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven

Er is in de seksindustrie veel vernedering, geweld, misbruik en dwang. De medewerkers van Stichting de Haven in Den Haag geloven dat Jezus hen oproept om samen op te staan tegen dit onrecht en willen een stem geven aan hen wiens stem niet gehoord wordt.
Zij willen niets liever dan mensen in de seksindustrie inspireren, hoop bieden en ondersteunen daar waar nodig. Ze lopen met hen mee zolang dat nodig is.
In deze harde wereld ontmoeten zij soms ook echte powervrouwen. Ook voor hen willen de medewerkers er zijn. Met wat ze zeggen, met hun houding en door hun daden. Zij rekenen de vrouwen de keuzes die ze gemaakt hebben niet aan. Vaak was er niet eens een keuze.
De professioneel opgeleide medewerkers en de vrijwilligers van de Haven bieden hen een luisterend oor, praktische hulp en kunnen de vrouwen als ze daarvoor openstaan ook een uitstaptraject bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 10 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid

Stichting de vrolijkheid verzorgt creatieve workshops in de asielzoekerscentra van Nederland. Door de problemen op de woningmarkt verblijven asielzoekers met en zonder status heel lang in deze centra. Het leven is er verre van ideaal. De kunstenaars die door de Vrolijkheid hun werk kunnen doen op deze plaatsen ontmoeten getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Door de creatieve activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst worden ze even opgelicht uit hun niet zo vrolijke bestaan.
Een voorbeeld van een activiteit in de zomer van dit jaar: Er werd in een aantal asielzoekerscentra door families gewerkt aan het ontwerpen van kleding. Deze kleding werd later gedragen door muzikanten die in alle asielzoekerscentra van Nederland concerten gaven. Foto’s van de kleding en de namen van de artiesten zijn te vinden op devrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 3 september

De eerste collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM)

Slavernij bestaat nog steeds. Wereldwijd leven 50 miljoen mensen in moderne slavernij. Slavernij is een miljardenindustrie. Criminelen hebben daarbij de armsten en zwaksten op het oog en maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. Elke dag worden onschuldige mensen geslagen, misbruikt en verhandeld in slavernij. Met onze hulp kan International Justice Mission (IJM) hen bevrijden en voor eens en voor altijd een einde maken aan slavernij. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie met concrete plannen en acties om slavernij wereldwijd uit te roeien. IJM zet zich in om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij. Bij uitstek ook een Christelijke opdracht! Het werk van gerechtigheid begint met gebed. Via https://www.ijmnl.org/bid-voor-vrijheid kunt u een wekelijkse gebedsmail ontvangen met de laatste gebedspunten uit het veld. En vandaag zullen we voor het belangrijke werk van IJM collecteren. Van harte aanbevolen! Kijk ook eens op https://www.ijmnl.org/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 augustus

De eerste collecte is bestemd voor ZWO Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. De studie- en beroepsmogelijkheden zijn er beperkt en de lonen laag. Daarom trekken veel mensen weg, op zoek naar een plek waar ze meer kunnen verdienen. Daardoor heeft Moldavië elk jaar weer minder inwoners. De helft van de jongeren twijfelt over weggaan of blijven. De bevolkingskrimp kan snel grote problemen opleveren. Hoewel Moldavische kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor kwetsbare kinderen en eenzame ouderen zijn. Samen met partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. Voorgangers worden getraind een lokaal hulpprogramma op te zetten samen met jeugdgroepen uit hun kerk. Hierdoor ontvangen kwetsbare ouderen hulp en jongeren leren naar hun naasten om te zien. Zo worden dorpen in Moldavië weer leefbaar. Lees hier meer over op https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/helft-moldavische-jongeren-ziet-geen-toekomst-in-eigen-land/

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting: Jeugddorp De Glind

De afgelopen jaren hebben we vaker gecollecteerd voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. De Glind is een klein dorp in het midden van Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld, met zo’n 700 inwoners. Op zich een heel gewoon dorp, maar bijzonder wordt het als je weet dat in dit dorp al meer dan honderd jaar kwetsbare kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bijnaam ‘Jeugddorp’. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken. Heel belangrijk werk.

Vorig jaar kwam De Glind negatief in het nieuws. Oud-bewoners vertelden dat zij in de jaren negentig slachtoffer waren van misbruik en geweld toen zij in het Jeugddorp woonden. Dit bericht is voor de diaconie aanleiding geweest om te bespreken of het wenselijk is dit doel in 2023 te blijven steunen. We hebben besloten dat dit inderdaad wenselijk is. De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind benadrukken dat de verhalen van slachtoffers over misstanden in De Glind hen diep hebben geraakt en zij dat zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt in De Glind, nu én vroeger. Ze ondernemen concrete stappen waarbij geleerd wordt van het verleden en gedaan recht wordt gedaan aan de slachtoffers (zie https://www.rudolphstichting.nl/nieuws/de-glind-nu/). Bovendien is het van belang dat het goede en bijzondere werk in De Glind doorgang kan vinden en dat de jongeren die er nu verblijven de goede zorg en aandacht blijven krijgen die zij nodig hebben en dat zij dus niet de dupe zouden worden. Daarom is en blijft deze collecte van harte aanbevolen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal havenproject Rotterdam.

In het Rotterdamse havengebied meren jaarlijks honderdduizenden zeevarenden aan, merendeels uit arme landen. Vaak zijn zij een jaar of langer van huis. De voeding, de voorzieningen aan boord en de beloning voor het werk zijn soms mensonwaardig. Door de korte ligtijden in de haven hebben ze vaak weinig tijd om van boord te gaan en zich te ontspannen. Daardoor leven ze vaak een geïsoleerd leven, nog versterkt door de verschillende nationaliteiten aan boord, wat de communicatie bemoeilijkt.
Het Diaconaal Havenproject, opgezet onder auspiciën van de Protestantse Provinciale Diaconale Commissie en gesteund met  financiële bijdragen van diaconieën van Zuid-Holland , heeft een eigen werker in dienst. Hij bezoekt zeevarenden, bemiddelt bij rechtshulp of schakelt andere instanties in bij situaties van schrijnende rechteloosheid, luistert naar de verhalen over het leven aan boord en thuis, organiseert vervoer van zeevarenden zodat ze even van boord kunnen en werft vrijwilligers die de zeevarenden op allerlei manieren van dienst kunnen zijn (b.v. door ze in de eigen kerk uit te nodigen, te bezoeken, vervoer of materiële hulp aan te bieden). Ook in het gebied van de Nieuwe Waterweg worden schepen bezocht.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 augustus

Stichting Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië zet zich in voor de Albanese bevolking aan de rand van de samenleving.
Kerkelijke jongerengroepen kunnen in samenwerking met de stichting fondsen werven en zelf in Albanië meewerken aan het project waarvoor ze geld geworven hebben.
Zo heeft een groep uit Garderen vorig jaar een school in het dorp Selba gerenoveerd en ieder lokaal een gesponsorde kachel geplaatst.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunt de stichting kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.
Er werken bij Gave ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het lokale werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban.
Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen.
Daarom initieert, organiseert en ondersteunt Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Jemina

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”. In het huis worden Arabische kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap opgevangen. Dit werk is in 1982 op verzoek van de Israëlische regering opgestart door een Nederlands echtpaar. Het komt regelmatig voor dat deze kinderen door hun ouders in de steek gelaten worden omdat ze worden gezien als een straf van God. Na jaren van fondsenwerving en professionalisering is het aantal opgevangen kinderen enorm uitgebreid. De huisvesting is uitgebreid met nieuwe gebouwen. De leiding en de verzorging is in handen van een volledig lokaal team. Het werk van Jemina is gestoeld op een Christelijke basis. Er is voortdurend behoefte aan medicijnen, ziekenhuiszorg en therapieën.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Edukans

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.
De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 juli

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Timon.

Stichting Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken de stichting aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Er wordt specialistische hulp geboden op maat, in aanvulling op de lokale zorg.  Timon biedt een breed scala aan hulp: ambulante hulp thuis of op school, pleegouders, en begeleide woonvormen mewt vrijwilligers als goede buren.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 2 juli

De eerste collecte is voor het nieuwe ZOW Plusproject: RWANDA.

De ZWO heeft na vier jaar steun aan de bestrijding van de kindslavernij via Challenging Heights in Ghana, nu een nieuw Plusproject gekozen: RWANDA, een klein en dichtbevolkt land in Afrika, waar protestants Nederland al 60 jaar banden mee heeft. Velen zullen zich Rwanda nog herinneren als het land waar in 1994 een vreselijke genocide plaatsvond.  Bijna een miljoen mensen kwamen daarbij om het leven ………
De Presbyteriaanse Kerk van Rwanda is één van de instanties die zich inzet om de sporen van de genocide uit te wissen en “het land tot één volk te smeden”. De kerk wil bijdragen aan het verkleinen van de etnische verschillen en verzoening brengen.  Ook doen de kerken in Rwanda veel aan armoedebestrijding en scholing van de overwegend jonge bevolking.
De komende jaren hoopt de ZWO u regelmatig informatie over een aantal projecten in Rwanda te geven en met uw hulp – via Kerk in Actie – die financieel te steunen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Collectedoel Heilig Avondmaal 3e periode

Rwanda in Afrika.

Velen zullen Rwanda zich nog herinneren als het land waar in 1994 een vreselijke genocide plaatsvond. Bijna een miljoen mensen kwamen daarbij om het leven. De Presbyteriaanse Kerk van Rwanda is een van de instanties die zich inzet om mensen met een trauma dit te helpen verwerken en het land “tot één volk te smeden”. Voor ds. Pascal Bataringaya was dit zijn grootste motivatie om predikant te worden, want hij wil bijdragen aan het verkleinen van de etnische verschillen en verzoening brengen. Ook doen de kerken in Rwanda veel aan armoede bestrijding en scholing van de overwegend jonge bevolking. De komende jaren hoopt de ZWO u regelmatig informatie over een aantal projecten in Rwanda te geven en met uw hulp die financieel te steunen.


Zondag 25 juni 2023

De eerste collecte is voor Tearfund

Tearfund is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht en hun leefomgeving duurzaam te maken. Tearfund zoekt de samenwerking met lokale geloofsgemeenschappen om dit doel te bereiken. Er wordt hulp verleend op materieel, sociaal en geestelijk vlak.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 juni 2023

De eerste collecte is voor Susan Shrestha, studente aan de MBS

De eerste collecte is bestemd voor Susan Shrestha, studente aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.
Susan brengt haar laatste maanden aan de MBS door: op 19 juli verloopt haar visum en moet ze het land uit, terug naar Nepal. Ondanks herhaalde verzoeken wordt het haar door de Maleisische autoriteiten niet vergund haar studie in oktober op normale wijze af te ronden…..
Ook in Nepal gaat Susan helaas een onzekere toekomst tegemoet. Ze moet daar haar familie helpen ondersteunen, maar de arme Nepalese kerk kan haar nauwelijks een salaris bieden voor eigen onderhoud. Een oplossing zou zijn een goede baan te zoeken in het buitenland, b.v. in India. Maar wat doe je als het je grootste ambitie is je landgenoten over Jezus te vertellen?! Als je niets liever wil dan je eigen vaderlandse kerk te dienen?!
Het is een groot dilemma voor Susan dat ze voortdurend in haar gebed aan God voorlegt, vertrouwend op Zijn leiding. Ze vraagt ook ons om voor haar te bidden.
Om Susan financieel wat te helpen heeft de ZWO-commissie besloten haar € 500 mee te geven als ondersteuning bij haar terugkeer in Nepal.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 juni 2023

De eerste collecte is voor de Stichting Pauluskerk

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doet de stichting door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 juni 2023

De eerste collecte is voor Open Doors

De eerste collecte is voor Open Doors. Deze in 1955 opgerichte organisatie richt zich sinds de val van het ijzeren gordijn voornamelijk op Azië en het Midden Oosten. Open Doors werkt in meer dan 50 landen op het gebied van verspreiding van Bijbels en andere Christelijke lectuur in landen waar dat verboden is. Verder houdt Open Doors zich ook bezig met onderwijs en training, praktische hulp en traumazorg en aan sociaal economische projecten.
Open Doors publiceert jaarlijks een lijst van de 50 landen in de wereld waar de meeste Christenen worden vervolgd. In deze landen worden in totaal 360 miljoen Christenen vervolgd. De trieste top 3 wordt gevormd door Noord-Korea, Somalië en Jemen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Afsluiting 40-dagenproject 2023

Overhandiging van een prachtige projectopbrengst voor zorgkwekerij Pluk de dag.

In de zes weken voor Pasen is er in de vier Protestantse kerken geld ingezameld voor de zorgkwekerij Pluk de dag op de Rijskade. Lydia Westmaas, die gewerkt heeft in de zorg, heeft haar eigen bedrijf opgezet. Zo wilde ze de zorg voor mensen met geheugenproblemen op haar eigen warme en persoonlijke manier vorm kunnen geven.  De kleinschalige zorgkwekerij Pluk de dag ontvangt per week 28 mensen. Die kunnen verblijven in het gezellige dagverblijf, daar spelletjes doen en koffie drinken. Maar ook in de serre, de moestuin en de stal is van alles te doen. Er zijn kippen, geiten, ezels en alpaca’s. Daarnaast kunnen de mensen met de producten uit de moestuin hun eigen maaltijd klaarmaken. Ook het vervoer naar de zorgkwekerij en weer naar huis wordt verzorgd door Pluk de dag. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de mantelzorgers is Pluk de dag een geweldig bedrijf.

Het terras was tot nu toe regelmatig een probleem. Het grenst aan een grasvlakte waar de westenwind vrij spel heeft. Daar waren de parasols en windschermen niet tegen bestand. Zondag 14 mei heeft de voorzitter van het college van diakenen Lennart de Priëelle met een symbolische cheque het mooie bedrag van € 7500,- overhandigd aan Lydia, haar zus en medewerker Miriam en vrijwilliger Jacqueline van Pluk de dag kunnen overhandigen. Daarmee zal het terras verrijkt kunnen worden met professionele zonwering. En daarmee zal het verblijf op het terras in de hopelijk vele zonnige uren deze zomer een stuk aangenamer worden.


Zondag 28 mei 2023, Pinksteren

De eerste collecte is voor Pinksterzending Kerk in Actie: Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten, zoals dit project van het Egyptisch Bijbelgenootschap om het Bijbellezen in Egypte te stimuleren. Helpt u mee? Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 21 mei 2023

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte

De Acker: Constanta – Jeugd met een Opdracht

In de presentatie begin dit jaar was het zichtbaar, het nieuwe wijkgebouw dat Bart en Dorien bouwen voor Roma jongeren in Constanta. Hierin werd opgeroepen om mee te klussen aan dit mooie project. Spontaan werden er financiële bijdrage aangeboden. Ontzettend mooi! Daarom wordt er 14 mei een collecte gehouden voor het wijkgebouw van Jeugd met een Opdracht. Van harte aanbevolen!

Kerk Delfgauw: Stichting Hart voor Haïti (www.hartvoorhaiti.nl)

Dorpskerk: Stichting Pijnackernaren Helpen… Zimbabwe

De wijkgebonden collecte van de Dorpskerk is ditmaal bestemd voor het Zimbabweproject van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Van A(rmenië) tot Z(imbabwe) is Henny Bos bezig met het ondersteunen van ontwikkelingswerk. Armenië wordt al twintig jaar lang ondersteund d.m.v. velerlei projecten, maar even zo lang is Henny ook al bezig met en betrokken bij de ontwikkeling in Zimbabwe. Totaal ander land, totaal andere omstandigheden en ook totaal andere mensen. De overeenkomst: ook daar is ‘de verdeling’ niet evenredig en ook hebben de mensen en gemeenschappen de ondersteuning hard nodig. Zo wordt door de stichting een school in Marondera gesteund. Een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs met rond de 800 leerlingen van vier tot achttien jaar. Er wordt daar niet alleen regulier onderwijs gegeven: de school heeft een eigen boerderij met koeien, varkens en kippen, en is geheel zelfvoorzienend in de voedselvoorziening. Het gevolg is dat de kinderen van jongs af aan niet alleen maar eenzijdig maismeelpap eten maar een ideale mix van voedingsbestanddelen zodat hun hersenen zich beter ontwikkelen. Ook wordt de maatschappelijke organisatie Yellow Bus Trust ondersteund die onder leiding staat van de bevlogen Vikki. Zij en haar collega’s helpen en begeleiden jonge Zimbabwanen bij het oplossen van hun problemen, zoals drugsgebruik, vroegtijdige uitval op school, terugkeer in de samenleving vanuit de gevangenis, enzovoort. Met uw gift helpt u mee met de ontwikkeling aan, en voortzetting van dit indrukwekkende werk.

Ontmoetingskerk: Het op peil houden van de voorraad voor en inhoud van het neem en geefkastje op het kerkterrein.

Inmiddels is wel gebleken dat het kastje in een behoefte voorziet. Met de opbrengst van de collecte kunnen de contactpersonen boodschappen doen voor producten waar behoefte aan is. Deze kunnen dan gedeclareerd worden bij de penningmeester van de diaconie. Met deze collecte kunnen alle leden van de Ontmoetingskerk daaraan een financiële bijdrage leveren.
De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Het meenemen van producten voor het kratje in de hal blijft natuurlijk ook mogelijk.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat.

De eerste collecte is vandaag bestemd voor de landelijke actie van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk in Actie 2023 – Binnenlands diaconaat. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Door onze bijdrage uit Pijnacker en Delfgauw helpen we onze broeders en zusters elders in Nederland met dit belangrijke werk.

De tweede collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Aangezien armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze (financiële) hulp kunnen bieden.


Zondag 14 mei 2023

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Vrolijkheid

Vandaag collecteren we voor de tweede keer dit jaar (van de vier keer) voor het Themacollectedoel van 2023: Stichting De Vrolijkheid. Stichting De Vrolijkheid organiseert kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, tieners, jongeren en families door heel Nederland. Zo ontdekken en ontwikkelen kinderen van 4-12 jaar hun creatieve talenten In het KunstLab in samenwerking met professionele kunstenaars, en gaan tieners van 13-16 jaar met creatieve experimenten op zoek naar de verhalen die ze willen vertellen: verhalen die vorm krijgen met zelfgekozen kunstuitingen. Samen met professionele kunstenaars organiseert De Vrolijkheid verder kunstprojecten en workshops door en voor jongeren van 17-23 jaar en werken jongvolwassenen onder de naam ‘Beeld//Formers’ als storytellers en creators van eigen verhalen, die hun uiting vinden in video, muziek, fotografie, beeldende kunst, mode en nog veel meer. Ook werken bij De Vrolijkheid ouders en kinderen samen binnen kunstprojecten. Dit zorgt voor mooie verhalen, onvergetelijke momenten en versterkt de positieve dynamiek in gezinnen in Nederlandse asielzoekerscentra. Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 7 mei 2023

De eerste collecte is bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië

Pijnackernaren helpen Armenië, een collecte voor het hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië. Deze keer is gekozen voor enkele microkredieten.
Relatief arme maar wel ondernemende gezinnen krijgen een startkapitaal waarmee ze de mogelijkheid hebben om te investeren. De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië werkt graag mee aan dit soort projecten, omdat ze mensen in staat stellen om zelf de eigen situatie te verbeteren.
In het verleden hebben de PKN-kerken meegewerkt aan de actie Dram voor een Lam. De dram is de munteenheid in Armenië en de actie was gericht op een schapenproject. Nu gaat het onder meer om kippen en konijnen. Intussen zijn de betrokken families al in het bezit van kippen en konijnen. Het gaat hier dus om financiering achteraf. Op 30 maart heeft Maria Goris van Little Bridge, de ontwikkelorganisatie in Armenië, de konijnen en de kippen gedistribueerd.

Er zijn bijvoorbeeld elf moederkonijnen van het ras California en één mannetjeskonijn verstrekt aan heer Nver Divanyan in dorp Pokr Marik. Hij heeft de ruimte opgeknapt en ervoor gezorgd dat er konijnenhokken aanwezig waren. Met de konijnen hoopt Nver extra inkomen te genereren voor het gezin. Ze hebben drie dochters en zijn vrouw verwacht in de maand juni een jongetje.

In dorp Geghasar heeft Maria Goris met haar medewerkers tweehonderd kippen verstrekt aan de heer Vazken. Hier was de vloer met hooi bestrooid zodat ze de kippen konden ontvangen. Ze gaan gaasafrastering aanbrengen zodat de kippen in de buitenlucht kunnen verblijven. Vazken heeft voorheen in Rusland gewerkt maar wil nu graag in Armenië blijven. Hij heeft samen met zijn vrouw drie kinderen en woont in het huis van zijn vader die anderhalf jaar terug is overleden.
Een week eerder zijn drie families in het dorp Geghamabak voorzien van schapen. Elke familie zeven stuks. Een van de families heeft vorig jaar september hun zoon verloren bij gevechten rondom de enclave Karabach. Geghambak is een zeer arm grensdorp.

In totaal heeft Pijnackernaren Helpen Armenië 15.000 euro beschikbaar gesteld voor in totaal zes projecten. Gemiddeld gaat het dus om 2.500 euro per project ter financiering van de aankoop van de dieren en alle bijkomende kosten zoals hokken en diervoeders. Een gedeeltelijke terugbetaling gaat in natura. De kippenhouder geeft bijvoorbeeld een jaar lang eieren aan een kleuterschool en de konijnenfokker schenkt konijnen waarmee een volgende fokker mee aan de gang kan.
Net als in Nederland is ook in Armenië de inflatie aanzienlijk. Verder is de wisselkoers sinds vorig jaar tamelijk ongunstig: jarenlang kreeg je rond de 500 dram voor een euro en nu nog 350. ‘We’ hebben dus meer euro’s nodig voor meer drammen.
Als Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië zijn we de PKN-kerken heel dankbaar dat we als collectedoel mogen dienen! www.pijnackernarenhelpenarmenie.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 30 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

De slechte economische omstandigheden in Moldavië zorgen voor weinig werkgele-genheid. De helft van de jongeren twijfelt over weggaan of blijven. Bijvoorbeeld Natalie Mozazu (16) uit Costesi, dichtbij de Moldavische hoofdstad Chisinau, twijfelt. Zij heeft vorig jaar examen gedaan en wil dokter worden, maar weet niet of ze in Moldavië wil blijven of naar een ander land. Sommige vrienden van haar weten zeker dat ze willen vertrekken. Natalie zou best in Moldavië willen blijven, maar vraagt zich af of zij in Moldavië een goede toekomst heeft. Het probleem is dat een dokter niet veel verdient. Een reden voor de armoede in Moldavië is dat Moldavië, een landbouwland, altijd afhankelijk was van de Russische markt. Sinds ze zich meer oriënteren op Europa heeft Rusland sancties ingesteld. Hierdoor konden ze geen producten zoals wijn en groente meer naar Rusland exporteren. Maar met hulp van de Europese Unie kunnen ze deze producten nu gelukkig op de Europese markt verkopen.
Kerk in Actie helpt, samen met partnerorganisatie Moldovan Christian Aid, Moldavische kerken om dorpen weer leefbaar te maken. Filocalia is een diaconale organisatie van de Orthodoxe Kerk. Bij Filocalia doen veel jongeren vrijwilligerswerk. De helft van deze jongeren gelooft niet in een toekomst in Moldavië en de andere helft hoopt op betere tijden voor hun land. Een medewerker van Filocalia moedigt jongeren aan om te blijven, want de kansen nemen alleen maar toe. Er zijn initiatieven die vaak door bijvoorbeeld de Europese Unie worden gesponsord. De technische universiteit in Chisinau werkt sinds kort met studiebeurzen, daardoor is het aantal eerstejaarsstudenten toegenomen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in nieuwe banen in de ICT en sinds kort is er een subsidieprogramma waarbij de overheid elke euro verdubbelt die iemand in een nieuw bedrijf investeert. Deze kleine veranderingen maken het leven voor jongeren in Moldavië aantrekkelijker.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt en bidt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor Mission Aviation Fellowship (MAF)

Mission Aviation Fellowship (MAF) wat Zendingsvliegdienst betekent. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. In de landen waar MAF werkt is het wegennet zo slecht of zijn de afstanden zo groot dat hulp over de weg niet efficiënt is. MAF helpt waar wegen eindigen of onbegaanbaar zijn. Met 120 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF mensen in afgelegen gebieden bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Zie www.maf.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Info over Heilig Avondmaal collecten in 2e kwartaal 2023.

De Heilig Avondmaal-collecten in het 2e kwartaal 2023 zijn bestemd voor de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië.
Met het geld steunen we de studie en het verblijf van Susan Shrestha. Zij rondt halverwege dit jaar haar studie aan de MBS af, en keert daarna terug naar haar vaderland Nepal. Daar gaat ze zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie en ondersteuning van de kleine christelijke gemeenschappen.
De ZWO-commissie wil graag weer een student(e) aan de Bijbelschool sponsoren. We zijn daarover in overleg met de leiding van de MBS. Zodra we meer weten, hoort u dat.
Ondertussen blijven we op uw steun rekenen!

De ZWO-commissie.


Zondag 16 april 2023

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Bangladesh

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en -organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 9 april, Pasen 2023

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

De medewerkers van De Hoop hebben allemaal een Christelijke levensovertuiging en helpen op deskundige en betrokken wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Dat kan in één van de inmiddels zes klinieken in Nederland of door middel van ambulante zorg. 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 26 februari tot Pasen 2023

De eerste collecte is bestemd voor Zorgkwekerij Pluk de Dag.

Zondag 26 februari begint de Veertigdagentijd richting Pasen. Gedurende deze periode zullen we in alle vier wijkgemeenten elke zondagen collecteren voor Zorgkwekerij Pluk de Dag aan de Rijskade 11 in Pijnacker.
Zorgkwekerij Pluk de Dag is een kleinschalige dagbesteding in een groene omgeving aan de rand van Pijnacker. De doelgroep bestaat uit mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel, maar die nog wel thuiswonend zijn. Deze doelgroep wordt op de zorgkwekerij ondersteund met het invullen van hun dag, met persoonlijke en oprechte aandacht en professionele zorg en begeleiding. Dat mensen met plezier één of meer dagen per week een heerlijke dag beleven bij Zorgkwekerij Pluk de Dag, heeft ook een bijkomend voordeel dat niet mag worden onderschat. Door de zorg en toewijding van de professionele medewerkers en vrijwilligers kunnen mantelzorgers enigszins worden ontlast of kan opname in een zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen.
“Zodra de temperaturen buiten gaan stijgen en het aangenaam aanvoelt zitten onze deelnemers het liefste buiten. Het terras wordt dan ook volop gebruikt. Nu willen we graag het terras gaan renoveren en meer weerbestendig maken, zodat onze deelnemers er optimaal en zo lang mogelijk van kunnen genieten. De opbrengst van het 40-dagen project zou hier een mooie bijdrage in kunnen betekenen om de renovatie van het terras te kunnen realiseren.”
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Kijk vooral ook eens op https://zorgkwekerijplukdedag.nl/

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 19 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor Palestijnse christenen.

Het is vandaag Voorjaarszendingszondag. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte aan.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 12 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor de Giro555 actie t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 20.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 88.000 (update 12-febr). Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

 

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 februari 2023

De eerste collecte is bestemd voor KIA Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.
De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor Amcha Nederland

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra verspreid over heel Israël.

Amcha, waarom juist nu?
Veel van de bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en vervolging leden. Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven weer op te bouwen, maar dat lukte niet allemaal. Velen blijven worstelen met hun traumatische verleden.

Interessant is dat, hoewel de eerste prognoses wezen op de verwachte daling van de vraag naar onze diensten, de afgelopen jaren het aantal overlevenden dat zich tot ons wendt, blijft groeien. In 2005 bedienden we 8.500 personen; in 2010 bedienden we 13.450 personen en nu bedienen we 20.000 personen. Dit wordt verklaard door het feit dat naarmate de overlevenden ouder worden en geconfronteerd worden met extra uitdagingen en verliezen, zoals het verliezen van een echtgenoot of het verliezen van fysieke of mentale capaciteiten, hun behoeften toenemen en hun ondersteuningsnetwerk beperkter wordt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Doel Heilig Avondmaal collecte 1e kwartaal 2023

Moldavië, gelegen tussen Roemenië en Oekraïne, is ongeveer een vijfde kleiner dan Nederland en telt ruim 3,3 miljoen inwoners. Moldavië is het armste land van Europa, waardoor een kwart van de inwoners in het buitenland werkt. Veel jongeren en ouderen blijven daardoor alleen achter. De projecten van Kerk in Actie zijn erop gericht om de kwetsbare jongeren en ouderen in Moldavië via de plaatselijke kerken ondersteuning te geven. De jongeren volgen onder andere trainingen om ouderen te helpen. Zij hebben hier veel baat bij.

Van harte bij u aanbevolen.


Zondag 22 januari 2023

de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk: oecumenische dienst in de RK-Kerk. Deze morgen geen dienst in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk

De collecte is bestemd voor de Voedselbanken

Collectebestemming in Delfgauw:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 15 januari 2023

Delfgauw: oecumenische dienst in de Vredekerk. Deze morgen geen dienst in Delfgauw

De eerste collecte is bestemd voor de Raad van Kerken, de organisator van de ‘Week van gebed voor eenheid’ (https://www.raadvankerken.nl/).
De tweede collecte is bestemd voor het gebouw waar we te gast zijn: de ‘Vredekerk/Ursula parochie‘ (https://www.rkdelft.nl/parochie/steun-financieel/).

Collectebestemming in de Acker, Ontmoetingskerk en Dorpskerk:

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

In 2023 is de Themacollecte bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Onder Themacollecte wordt verstaan dat we in de loop van het jaar meerdere keren (vier keer om precies te zijn) voor een bepaald doel collecteren. Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een organisatie met een groot netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Wekelijks ondersteunen zo’n 175 vrijwilligers een grote hoeveelheid kunstzinnige en vrolijke workshops voor kinderen, jongeren en ouders door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, is de stichting afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met onze steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. De diaconie beveelt de collecte dan ook van harte aan. De Vrolijkheid is een erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Meer informatie is te vinden op www.vrolijkheid.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk van de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de toerusting van (wijk-)gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Meestal is de tweede collecte voor het plaatselijke kerkenwerk, maar vandaag heeft deze collecte een PKN-breed doel (waar we in Pijnacker en Delfgauw ook gebruik kunnen maken). Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie van de PKN ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager).
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Ondersteuning gemeenten.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/training


Zondag 1 januari 2023

De eerste collecte is bestemd voor de ZWO.

Op zondag 1 januari 2023 is de eerste collecte bestemd voor Susan Shrestha. Zij studeert aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur. Susan komt uit Nepal, uit een arm Hindoeïstisch gezin. Al op jonge leeftijd is ze overtuigd christen geworden en gaandeweg voelde ze de roeping om haar Heer te dienen. Sinds 2022 draagt de ZWO bij aan haar studie en verblijf aan de MBS.
Susan hoopt in januari aan haar laatste jaar te beginnen en haar studie af te ronden. Er is nog één maar…..; haar visum loopt half januari af. “Please pray for my visa extention.“ Bid alstublieft voor verlenging”. Als dat goed gaat, hopen we Susan in 2023 ook weer te ondersteunen met een bedrag van € 5000,-.
We zullen u weer op de hoogte houden van haar wel en wee. We zijn ervan overtuigd dat Susan onze steun en ons meeleven ten volle waard is!
Hans den Boer, secr. ZWO-commissie

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdagavond 31 december, Oudejaar

Avonddienst in De Acker, Dorpskerk en Kerk Delfgauw
Er is één collecte, deze is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk

 


Zondag 25 december, eerste kerstdag

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel 2022 van Kerk in Actie.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komt KIA en hopelijk ook u in actie en delen we met hen de hoop van advent. Doet u mee? Naast de geldinzameling heeft KIA dit jaar ook een kaartenactie gelanceerd.

Op de site van Kinderen in de knel 2022 zijn 4 filmpjes te zien van kind-vluchtelingen in Griekenland.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zaterdag 24 december, kerstnachtdienst

Er is één collecte voor twee doelen in 50/50 verdeling:
Kinderen in de knel 2022 (voor meer informatie zie eerste collecte op 25 december)
Het werk van de plaatselijke kerk

 


Zondag 18 december

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils.

Het Leger des Heils en het goede werk dat zij verrichten, verder weg én dichtbij, en waarvoor we zondag 18 december collecteren, behoeft nauwelijks nog introductie. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Met een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond zit. Het Leger des Heils zorgt ook voor opvang voor dak- en thuisloze mensen.

In oude stadswijken is het leger des Heils vaak aanwezig met haar activiteiten en haar buurtkamer. In de winter en speciaal ook in de kersttijd bruist het daar van de activiteiten: de nachtopvang in koude nachten en de kerstvieringen met daklozen, eenzamen en met mensen in de opvang van het Leger. Deze winter komt daar nog iets extra’s bij, de warme kamers overdag: in een aangename temperatuur is er een aanbod van koffie, thee, lunch, sociale contacten en activiteiten. Wie op de site van de NOS in de zoekfunctie het thema: warme kamers intikt, vindt daar mooie, illustratieve reportage.

Zie www.legerdesheils.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 december

De eerste collecte is bestemd voor Oikocredit.

Het doel van Oikocredit om voor iedereen de toegang tot financiële markten mogelijk te maken. Dat doen ze door microkredieten te verstrekken: kleinschalige leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om ze te helpen economische zelfstandigheid op te opbouwen. Oikocredit verstrekt leningen aan 563 lokale partnerorganisaties met een sociale doelstelling, in zo’n 33 landen wereldwijd. Via deze partnerorganisaties biedt de organisatie individuen en groepen in lagelonenlanden, die normaal geen toegang hebben tot leningen, toegang tot passende financiële middelen. Zie www.oikocredit.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 december

De eerste collecte is bestemd voor Youth for Christ

Youth for Christ is een wereldwijde christelijke beweging die werkt met jongeren. Gemotiveerd door het Christelijke geloof geeft Youth for Christ overal jongeren de kans om volgeling van Jezus Christus te zijn. Met de collecte van vandaag ondersteunen we in het bijzonder het werk van Youth for Christ in Europa, het Midden Oosten en Noord-America. Zie emena.yfci.org voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 27 november

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha

Op zondag 27 november is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor A Rocha Nederland. A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Ook in Nederland is A Rocha actief. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. Ook werkt A Rocha aan bewustwording en een duurzame levensstijl. Het werk van A Rocha stimuleert ook ons in Pijnacker en Delfgauw tot rentmeesterschap. Voor meer informatie, zie www.arocha.nl

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 20 november

De eerste collecte is bestemd voor Exodus

Het bijbelboek Exodus inspireert Exodus Nederland om gemotiveerde gedetineerden en ex-gedetineerden bij te staan. Exodus wil hen helpen om de woestijn van hun verleden achter zich te laten. Dat doet Exodus met 250 professionele medewerkers en 1500 vrijwilligers. De cliënten worden gesteund met een kleinschalige aanpak om succesvol terug te kunnen keren in de maatschappij. De vier sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Hierbij wordt in de eerste plaats de eigen kracht van de deelnemers aangesproken. Er wordt gewerkt met ambulante hulpverlening, begeleid wonen en ouder- en kind-programma’s. Een vrij nieuw initiatief is het vader-en-kind-kamp, waarbij door speelse activiteiten wordt gewerkt aan herstel van relaties en aan de taak van de ouder als opvoeder. Hieronder een klein verslag over deze activiteit.
Sinds 2019 bestaat het vader-en-kind-kamp. Het begon in 2019 in penitentiaire inrichting Vught, maar vindt inmiddels ook plaats in Veenhuizen en Nieuwegein. Tijdens het kamp brengen de kinderen (variërend van ongeveer acht tot veertien jaar) drie dagen samen met hun vaders door in een speciale ruimte in de PI. Medewerkers van Exodus verzorgen een activiteitenprogramma voor de deelnemers. Een professional van Exodus, vrijwilligers en twee medewerkers van de Dienst Justitionele Inrichtingen houden toezicht tijdens de dagen. Het doel van het kamp is om kinderen ‘gewoon even kind te kunnen laten zijn’ en vaders te ondersteunen in hun rol als ouder. De deelnemers worden hierbij begeleid door de vrijwilligers. Zij kijken mee tijdens de activiteiten, geven ze de vaders tips en er wordt gevraagd of ongevraagd hulp aangeboden als ze zien dat vaders het lastig vinden om hun ouderrol op te pakken. De avonden en nachten brengen de kinderen samen met het begeleidingsteam door in vakantiehuisjes in de nabije omgeving. Op de laatste dag wordt door de kinderen en hun vaders een talentenjacht georganiseerd waarbij de moeder of verzorger en overige familieleden welkom zijn. Tot groot plezier van de kinderen is er ook een jury die het winnende duo van vader en kind aanwijst.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 13 november

De eerste collecte is bestemd voor Mercy Ships

Mercy Ships bemant medische schepen met een bemanning van vrijwilligers om zo de armsten van de wereld te helpen met medische zorg. Hiermee wil Mercy Ships de liefde van God laten zien. De stichting heeft gekozen voor schepen omdat 80 % van de wereldbevolking binnen een straal van 150 km van een havenstad woont. Verder is een schip in de haven niet afhankelijk van de economische en politieke omstandigheden van de landen waar hulp wordt geboden. Ook is het een groot voordeel dat het op een schip relatief gemakkelijk is om goede sanitaire voorzieningen, hygiënische omstandigheden en schoon drinkwater te bieden. Hierdoor wordt het gevaar van infecties tot een minimum beperkt.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6 november

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank voor Delft en omstreken

De voedselbank heeft een wisselend cliëntenbestand. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun financiële situatie weer op orde hebben. De sociaal-financieel adviseurs staan cliënten met raad en daad bij. Ook toetsen zij regelmatig of huishoudens nog steeds in aanmerking komen voor een voedselpakket. Tuinders, bakkers en supermarkten leveren producten aan. De pakketten worden aangevuld met producten uit inzamelingsacties van kerken, scholen, bedrijven of particulieren. In deze tijd van inflatie en hoge energiekosten is wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbanken dan voorheen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Terugblik 40-dagenproject voor House of Friends Delfgauw

Het huis is geopend op 2 september en op zaterdag 6 oktober was er een bedankmiddag voor donoren en sponsors. Het college van diakenen was hiervoor uitgenodigd. Namens het college was Wilma Hagenaar aanwezig. Het was een gezellige middag. Heel goed was te merken dat de tien bewoners in het voortraject veel hebben gedaan aan kennismaking. Ze gaan op een volstrekt vanzelfsprekende manier met elkaar om. Tegen de verwachting in was ook de tuin, waarvoor de kerken van Pijnacker-Delfgauw gecollecteerd hebben, al klaar. De ouders van de bewoners hebben daar samen met een hovenier hard aan gewerkt. Het resultaat is prachtig. Een tuin met terrassen, twee weerbestendige eettafels met dito stoelen en mooie beplanting. Ook staat er een prachtige boom, die daar altijd al gestaan heeft en die nu een gedeelte van de tuin schaduw geeft. Door een kaart met foto’s en een flesje met zelf geknutselde bloemen werden de bezoekers bedankt voor hun komst en voor de hulp en bijdragen die geleverd zijn. Deze dank geldt natuurlijk voor iedereen die het collecteproject heeft gesteund.Zondag 30 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het ZWO Plus project Challenging Heights voor kindslaven in Ghana

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van Challenging Heights in Ghana.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 23 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op zondag 23 oktober collecteren we voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Het NBG zet zich ervoor in dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. De missie van het NBG is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Iedereen, jong en oud. Voor kinderen heeft het NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics ontwikkeld en wereldwijd zijn er verschillende versies van de Samenleesbijbel. Zie bijbelgenootschap.nl voor meer informatie en ook voor Bijbel leesroosters.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 16 oktober

De eerste collecte is vandaag een wijkgebonden collecte. Elke wijkkerkenraad een eigen doel gekozen waarvoor we gaan collecteren.

Dorpskerk: verjaardagpakketten voor minima

De wijkgebonden collecte van de Dorpskerk is ditmaal bestemd voor het geven van verjaardagpakketten aan kinderen waarvan de ouders in minima leven. De ouders komen maar moeilijk rond en de verjaardag vieren van hun kind(eren) schiet er dan maar al te vaak bij in omdat er simpelweg geen geld voor is. Door de stijgende kosten van boodschappen en energie wordt dit alleen maar lastiger. Om deze kinderen toch een leuke verjaardag te geven, krijgen de ouders een verjaardagsbox met daarin onder andere pannenkoekenmix, cake, slagroom, knakworsten, limonade en voor de allerjongsten een klein cadeautje. Zo kunnen ze de verjaardag toch vieren samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

De Acker: Geef & Neem-kastje

Sinds een aantal maanden staat er een bibliotheekkastje bij De Acker. Het is mooi om te zien dat mensen hier boekjes uit meenemen. Van dit kastje hebben we onlangs ook een ‘Geef & Neem’ kastje gemaakt. Geef wat je kunt missen en neem wat je nodig hebt! Behalve geestelijke lectuur zit er in dit kastje ook blikjes met eten en hygiëne producten. De lectuur is voor iedereen. De producten voor mensen met een klein budget. De collecteopbrengst is bestemd voor het kopen van producten om het kastje steeds weer aan te vullen. Wanneer u blikjes etenswaren of hygiëne producten mee wilt brengen voor in het kastje, is dat ook goed! De ‘Geef & Neem’ kastjes worden in ons dorp ondersteund door ‘SBJ Samen Sterk’. Wilt u in uw eigen tuin ook een ‘Geef & Neem’ kastje plaatsen, neem daarover dan met hen contact op. Zie: www.sbjsamensterk.nl. Van harte bij u aanbevolen!

Ontmoetingskerk: team financiële hulpvraag

Het team financiële hulpvraag van het college van diakenen houdt zich bezig met individuele gevallen van financiële nood in Pijnacker-Delfgauw. De inflatie is extreem toegenomen en velen krijgen te maken met nieuwe energiecontracten waarvan de prijs schrikbarend is toegenomen. Daarnaast staat de winter al weer gauw voor de deur. De overheid doet inmiddels het nodige, maar ook wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan in alle discretie een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden. Een stukje praktische, lokale solidariteit in deze lastige tijd. We bevelen deze collecte daarom natuurlijk van harte bij u aan.

Kerk Delfgauw: 015 Connect

In Kerk Delfgauw collecteren we vandaag voor 015 Connect, een kerkelijk initiatief gericht op jongeren in Delft en omgeving. Tijdens de dienst zal hier bij de mededelingen en op de beamer meer over verteld worden.

Alle wijken:
De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.Collectedoel Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2022.

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering vandaag is bestemd voor Kinderen in de Knel.

Ieder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is, weten we allen. Eén op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn, te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.Zondag 9 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie Pakistan.
Noodhulp overstromingen Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 2 oktober

De eerste collecte is bestemd voor het Algemeen Diaconaal Werk.

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.


Zondag 25 september

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas

De mensen van Dorcas geloven in gerechtigheid en  zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

 Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is en redt levens wanneer die worden bedreigd. Daarom worden kansen gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden  mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. De mensen die vaak ongezien blijven, worden door Dorcas gezien.

Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 18 september

De eerste collecte is bestemd voor Najaarszending Kerk in Actie.

De collecte richt zich deze keer specifiek op Syrië. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst. Kijk op www.kerkinactie.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 11 september

De eerste collecte is bestemd voor A Rocha.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud. A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. Hiertoe roept zij kerken en individuele en groepen christenen op tot navolging en ondersteunt en inspireert hen. Zie www.arocha.nl voor informatie en inspiratie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 4 september

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Haven.

Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen die werken in de prostitutie. “Wij willen mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. We zoeken deze vrouwen op, zijn er voor hen en blijven tot ze kunnen gaan”. Dat doet De Haven onder andere met trouw veldwerk, maatschappelijk werk en uitstapprogramma’s op maat. Kijk op www.dehaven.nl voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 28 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO-commissie,
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Waarom heeft de ZWO-commissie voor Moldavië gekozen?
De slechte economische omstandigheden in Moldavië zorgen voor weinig werkgele-genheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen van deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Ondanks hun armoede worden in Moldavië de vluchtelingen uit de Oekraïne gastvrij ontvangen. De bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen
uit de Oekraïne
Ook de kerken hebben onder deze omstandigheden te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën.
De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze bidden om vrede en helpen ouderen met klusjes, maaltijden en een praatje, want samen ben je minder alleen.
Om dit goed te kunnen doen, krijgen de jongeren een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aan-dacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
Leuk om te vertellen is, dat er eind juni zes van deze jongeren op uitnodiging van Kerk in Actie op bezoek in Nederland waren. Zij verbleven bij gastgezinnen in de Protestantse Gemeente in Leusden. Zij zijn betrokken bij dit project in Moldavië.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt en bidt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 21 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Timon wil hoop, herstel en perspectief bieden. Dat kan door een veilige plek te bieden als je (tijdelijk) niet thuis kunt wonen, of als je worstelt met relaties, familie of schulden. Of als je tienermoeder bent.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 14 augustus

De eerste collecte is bestemd voor The Mall Delft van Youth for Christ

Youth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 7 augustus

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting

Kwetsbare kinderen en jongeren zicht geven op een hoopvolle toekomst, door ze nu de ruimte en de kans te geven om zo gewoon mogelijk op te groeien. De Rudolphstichting zet zich in jeugddorp De Glind in voor de ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, voor hun leefomgeving en voor woonopvang. Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting, waarvoor dominee Rudolph al in 1911 de basis legde, zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. Want in het gezinsleven ligt een belangrijke, helende kracht. En door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Jeugddorp De Glind biedt deze combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen. Op www.rudolphstichting.nl is meer informatie te vinden over het goede en belangrijke werk van de Rudolphstichting.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zondag 31 juli

De eerste collecte is bestemd voor Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Vandaag collecteren we voor Edukans (zie www.edukans.nl). Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang! Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijke Onderwijs en is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 24 juli

De eerste collecte is bestemd voor Tearfund

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Tearfund. Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Recht doen is voor hen een opdracht van God. Tearfund gelooft in de kracht van de kerk. Daarom bieden ze wereldwijd hulp via lokale kerken en lokale christelijke organisaties. Met hun projecten helpen ze mensen en gemeenschappen tot bloei te laten komen, waarbij mensen zoveel mogelijk gebruik maken van wat ze al hebben. Ook biedt Tearfund noodhulp bij rampen. Steun het werk van Tearfund en help de kerk in een ander land hoop te brengen in hun buurt. Neem eens een kijkje op www.tearfund.nl!

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 17 juli

De eerste collecte is vandaag bestemd voor ADI.

ADI is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk). De twee vestigingen van ADI zijn opgericht in 2001 (Jeruzalem) en 2005 (Negev-Nahalat Eran) onder auspiciën van ALEH. Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. De gehandicaptenzorg van ADI is een voorbeeld voor de hele wereld. Gezonde mensen die één van de locaties bezoeken ervaren dat mensen met een ernstige meervoudige beperking ook een onderdeel zijn van de algemene maatschappij. ADI streeft ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. Zie https://adi-il.nl/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Bestemming avondmaalscollecte in het derde kwartaal van 2022.

Kindslavernij in de visserij op Lake Volta, Ghana

Challenging Heights voert elk jaar een aantal reddingsacties uit. Daarbij zijn zij wel afhankelijk van leden uit de gemeenschappen; ze moeten ook kinderen identificeren die zijn verhandeld naar Lake Volta. Daarna kunnen ze naar Lake Volta vertrekken om de kinderen te redden uit deze moderne slavernij. De kinderen komen o.a. uit families die in extreme armoede rond het stuwmeer wonen.
Wanneer de kinderen bevrijd zijn, worden ze naar de opvang van Challenging Heights gebracht waar ze een aantal maanden verblijven.

Challenging Heights werkt samen met o.a. overlevenden van slavernij en hun families om zo veerkracht/weerstand op te bouwen tegen kinderhandel. Dit doen ze door bewustwording programma’s te geven in scholen en gemeenschappen.

In januari van dit jaar werd bekend gemaakt dat er in 2021 zo’n 153 kinderen werden bevrijd, waarvan 106 jongens en 47 meisjes in de leeftijd van zes en zeventien jaar.

Wat kan Challenging Heights met uw/onze bijdrage doen:
• De reddingsoperatie kost 543 euro per kind
• Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te vangen
• En nog eens 82 euro per maand is nodig om een kind te begeleiden na terugkeer naar huis en familie.

Namens de kinderen die moesten werken in de visserij danken wij u hartelijk voor uw steun.


Zondag 10 juli

1e collecte: International Justice Mission

Wereldwijd  leven er  40 miljoen mensen in slavernij.
De eigenaars van die slaven verdienen daar jaarlijks 128 miljoen euro mee.
Eén op de vier van die slaven is kind

IJM wil slavernij wereldwijd uitroeien door slaven te bevrijden, slaveneigenaars achter de tralies te krijgen en door slavenhandel onmogelijk te maken door  landen te helpen bij wetshandhaving.

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 3 juli

1e collecte: voor Sushan Shrestha, studente aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.  

Sinds januari dit jaar draagt de ZWO bij aan haar studie en levensonderhoud. Sushan komt uit Nepal, waar ze, nadat ze christen was geworden, al gauw actief bij de kerk betrokken raakte. Ook besloot ze met financiële steun van anderen naar het Nepal Baptist College in de hoofdstad Kathmandu te gaan. Toen ze daar haar diploma had behaald, kreeg ze zelfs de kans om haar theologische opleiding te voltooien aan de MBS, de Malaysia Bible Seminary. 

In de weekenden loopt Sushan stage bij de TGA Church, de kleine Nepalese kerk in Kuala Lumpur. Er zijn ’s zondags twee diensten, één in het Engels en ‘s middags een Nepalese dienst, waarin Sushan ook regelmatig voorgaat. In haar laatste mail schrijft ze : “Ik ben God zo dankbaar dat ik mijn tijd en kennis in deze aardige, enthousiaste mensen mag investeren”.   

En even dankbaar is Sushan voor onze steun aan haar! 

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 26 juni

1e collecte: Algemeen Diaconaal werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.

Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

2e collecte: Het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 19 juni

1e collecte: Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen de stichting kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland.

Inmiddels werken bij Gave ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban. 

Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen.

De stichting maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Ook wil zij trainen en helpen bij de invulling hiervan.

Daarom initieert, organiseert en ondersteunt  Gave diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

2e collecte: het werk van de plaatselijke kerk


Zondag 12 juni 2022, gezamenlijke kerkdienst van de vier wijkgemeenten in de Dorpskerk

De eerste collecte is bestemd voor Open Doors.

In sommige delen van de wereld is het voor christenen haast onmogelijk open over hun geloof te spreken. We noemen hen geheime gelovigen. Vaak zijn geheime gelovigen de enigen in hun familie of vriendengroep die geloven in de Here Jezus. Soms voelen ze zich eenzaam. Toch willen ze graag iets delen van de hoop die in hen leeft. Open Doors wil met hen optrekken en ze zo goed mogelijk ondersteunen.

Open Doors steunt geheime gelovigen door opvang in schuilhuizen, trainingen voor christelijke leiders en evangelisten en praktische en juridische hulp en geestelijke bijstand. Door onze gift en ons gebed ervaren geheime gelovigen dat ze er niet alleen voor staan.
Ga naar voor meer informatie naar opendoors.nl/geheimgeloof

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 5 juni, Pinksteren

De eerste collecte is bestemd voor het Pinksterzendingsproject van Kerk in Actie.

Vandaag vieren we Pinksteren: het feest van hoop, waarin God ons Zijn Geest gaf. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop. Via Kerk in Actie collecteren we vandaag voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. De Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd. Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelsboeren

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 29 mei 2022

De eerste collecte is voor Stichting de Pauluskerk.

Stichting de Pauluskerk in Rotterdam werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status. Dat doet de stichting door gastvrij te zijn en praktische individuele hulpverlening te bieden. Via bezinning en geloofsverkondiging én door ‘actie’, zoals belangenbehartiging en pleitbezorging. Het doel is om mensen praktische handvatten te geven en zo nieuw perspectief te bieden. Het motto is daarbij: overwin het kwade door het goede. Een concreet voorbeeld van dit alles is dat de Pauluskerk er wil zijn voor de 20.000 vluchtelingen in de stad, die tussen de wal en het schip vallen. Er wordt geholpen met bed, bad en brood. Maar het gaat verder. Er is ook aandacht voor medische, juridische en sociale zorg.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag

De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk (ADW).

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 22 mei 2022

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Ontmoetingskerk: Johannes Wier Stichting

De diaconie van de Ontmoetingskerk werd door ons gemeentelid Hanneke de Jong, die huisarts is geattendeerd op de Johannes Wier Stichting. Dit omdat zij door haar werk in Den Haag te maken heeft met deze stichting.
De stichting bestaat sinds 1986 en houdt zich bezig met het universele mensenrecht gezondheidszorg. Enerzijds geeft deze Stichting voorlichting aan medici en verplegers in opleiding. Anderzijds wil zij misstanden op het gebied van dit mensenrecht bestrijden. Zo zet deze Stichting zich in voor medische zorg voor ongedocumenteerden. Verder wil deze Stichting bereiken dat patiënten in de gezondheidszorg die de Nederlandse taal niet machtig zijn recht hebben op een tolk. Dit onder andere omdat het niet goed is voor kinderen als zij het gesprek over medische problemen van hun ouders moeten voeren.

Delfgauw: Stand by You Foundation

Voor Kerk Delfgauw is de wijkgebonden collecte op 22 mei 2022 bestemd voor de Stand by You Foundation (https://standbyyoufoundation.nl/). Deze organisatie van vrijwilligers geeft aan vluchtelingen in Europa basishulp.?Dit doen zij door?de leefomstandigheden in vluchtelingenkampen te verbeteren, bijvoorbeeld door drinkwater, voedsel en kleding uit te delen, en EHBO te verlenen. Zo gaan vrijwilligers sinds mei 2017 elke maand naar de bossen in Duinkerke om de mensen die daar verblijven te helpen met noodhulp. Stand by You Foundation is volledig afhankelijk van donaties. Daarom is uw gift meer dan welkom!

De Acker: KidZSKamp

Wijkgemeente de Acker heeft als wijkgebonden collecte gekozen om het KidZSKamp te ondersteunen.
KidZSKamp is een begrip in Pijnacker en Delfgauw. Al meer dan 40 jaar wordt het kamp georganiseerd. In deze week wordt aan de kinderen de Bijbelse boodschap verteld op vele verschillende manieren. Zij kunnen een week lang genieten in en aan de rand van het bos van sport en spel. De kampweek is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Met deze collecte willen wij de mogelijkheid geven om kinderen mee te laten gaan waar het in het gezin financieel lastig is dit te bekostigen en tegemoet komen aan de prijsstijgingen van de boodschappen voor het kamp.

Dorpskerk:

Vandaag is de wijk gebonden collecte van de Dorpskerk bestemd voor de Stichting Promotie Dorpskerkorgel. Zij zet zich in voor het prachtige orgel van de Dorpskerk.
Het Dorpskerkorgel dateert uit 1830 en is door de jaren heen ingrijpend veranderd. De laatste restauratie is in 2018 uitgevoerd en was gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke situatie.
Uit financiële overwegingen is toen besloten de ingrijpende restauratie in 2 fasen uit te voeren.
De doelstellingen van Stichting Promotie Dorpskerkorgel zijn:
– De instandhouding en verdere optimalisatie van het orgel
– Het orgel bij een breder publiek bekend maken door middel van het geven van concerten.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke kerk.


Afsluiting 40-dagenproject

Op 15 mei wordt na de kerkdienst het gecollecteerde bedrag voor HoF Delfgauw symbolisch overhandigd. Dit zal gebeuren om 12.00 uur in kerkelijk centrum Delfgauw. Na afloop kan er een kijkje genomen worden in het naastgelegen HoF. Jullie worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst, waar Lennart de overhandiging zal doen, bij te wonen. Enkele van de toekomstige bewoners zullen de symbolische cheque in ontvangst nemen, maar ook het bestuur is uiteraard aanwezig.

HOF Delfgauw            HOF Delfgauw


Zondag 15 mei 2022

De eerste collecte is een themacollecte en bestemd voor A Rocha Nederland

Onder andere door klimaatverandering is er in de actualiteit veel aandacht voor milieuproblemen. A Rocha is een internationale organisatie die ook in Nederland een afdeling heeft. A Rocha wil zich vanuit Bijbelse inspiratie inzetten voor Gods schepping. Dit doet A Rocha door aandacht te geven aan de volgende onderwerpen: Het ecologisch beheren van kerkgebouwen en kerktuinen, het ontwikkelen van bijbels studiemateriaal voor predikanten en kerkgangers op het gebied van rentmeesterschap, duurzaamheid en leefstijl. Ook kunnen kerken bij A Rocha een scan aanvragen om op het gebied van duurzaamheid stappen te kunnen zetten.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 8 mei 2022

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. 

Een oude bekende waar we vaker voor hebben gecollecteerd, en met recht en reden: deze stichting maakt belangrijk ontwikkelingswerk in Armenië financieel mogelijk. Dat doet zij door de Stichting Little Bridge, die in Armenië allerhande kleinschalige concrete hulp- en ontwikkelingsprojecten opzet en uitvoert, financieel te ondersteunen.

Little Bridge is een kleinschalige organisatie waarmee de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië sinds 2005 samenwerkt. Deze organisatie wordt gerund door een paar daadkrachtige mensen die voor concreet resultaat gaan. De organisatie staat onder leiding van een Nederlandse vrouw, Maria Goris, die al ruim twintig jaar in Armenië actief is, met steun van de Iraanse Armeniër Benjamin Aghamalian. De stichting maakt zelf geen of nauwelijks kosten, zodat al het geld ten goede komt aan concrete projecten die Little Brigde opzet, zoals:

   • verbouw van scholen en weeshuizen,
   • aanleg waterleiding voor drink- en irrigatiewater,
   • machines voor landbouwcoöperaties,
   • medicijnen, voeding en brandstof voor de zeer armen, het bouwen van woningen voor mensen die in containers leven, enzovoort.

In haar beleidsplan schrijft de stichting dat haar kracht de concrete aanpak is, en het vertrouwen bij haar donateurs dat het geld goed wordt besteed en terecht komt bij die mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Daar is de diaconie het van harte mee eens. Op de website van de stichting (pijnackernarenhelpenarmenie.nl/) wordt onder de titel “Geweldige opbrengst PKN-collecte voor Armenië besteed aan microkredieten” een mooie toelichting gegeven op wat uw financiële bijdrage betekent voor mensen in Armenië. De diaconie beveelt deze collecte dan ook opnieuw van harte bij u aan!

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via rekening NL 78 RABO 01 09 23 69 47 t.n.v. Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 1 mei 2022

De eerste collecte is bestemd voor het nieuwe Plusproject van de ZWO-cie.: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Omdat we vorig jaar ons project in Oeganda hebben beëindigd, beginnen wij dit jaar met ons nieuwe project in Moldavië. Er waren diverse projecten aangedragen, maar dit project stond bij ieder van ons op de eerste plaats.
Door grote armoede in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland voor korte of langere tijd (ongeveer 25% van de bevolking). Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Via partnerorganisatie Moldovan Christian Aid ondersteunt Kerk in Actie kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
M.C.A. is ontstaan nadat Kerk in Actie er de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten dit weer opbouwen.
In vijf dorpen traint M.C.A. samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.
Een voorbeeld is Vlada (16 jaar). Zij groeit op bij haar oma, omdat haar ouders in het buitenland werken. Samen met andere jongeren van de kerk bezoekt zij zieke ouderen.
Zo beuren jong en oud elkaar op.
Op dit moment zet partner M.C.A. zich, in verband met de oorlog in de Oekraïne, ook in voor Oekraïense vluchtelingen. Zij rust kerken en centra uit voor tijdelijke opvang. Zij zorgt o.a. voor meubels, beddengoed en voedsel. Daarnaast zorgt zij bij de grens met de Oekraïne voor warme maaltijden en toiletartikelen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89ABNA0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 24 april 2022

De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Hoop

Stichting de Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.
De missie van de stichting komt voort uit haar geloof. Door christenen, voor iedereen! Zij heeft de rotsvaste overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is. De aanpak is betrokken, vasthoudend en geïnspireerd door de visie dat elke mens is gemaakt om in relatie te leven.
Daarom richt de stichting haar inspanningen ook op de naastbetrokkenen van de mensen die hulp zoeken bij De Hoop.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Bestemming avondmaalscollecte tweede kwartaal 2022.

Vanaf april ondersteunen we een nieuwe studente, Sushan Shestha, aan het MBS in Maleisië.

Sushan is geboren in Nepal, in de centrale regio Chitwan. Via een bijbelschool in India en daarna 2 jaar haar pastor geholpen te hebben, besluit ze naar een Bijbel College te gaan. Na 4 jaar hier gestudeerd te hebben krijgt ze de kans om naar het MBS in Maleisië te gaan. Na een cultuurshock en wat aanpassingen zit ze nu op haar plek.

Voor haar praktische werk is ze toegewezen aan de The Gospel Avenues Church. Hier worden 2 diensten gehouden. ’s Morgens een Engelse dienst en ’s middags een Nepalese dienst, hier preekt ze ook.

Voor de kosten van onderhoud en studiekosten is Sushan afhankelijk van giften. Vandaar dat zij door de het MBS aan ons is gekoppeld. We hopen nog veel van haar te horen de komende tijd.

Van harte aanbevolen.


Zondag 17 april, Pasen

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie – Noodhulp voor Libanon

Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen hun trauma’s te verwerken. Ze kunnen er ook huiswerkbegeleiding en vaktraining volgen.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.


Zondag 6, 13, 20 en 27 maart, en 3 en 10 april 2022

De eerste collecte is bestemd voor het 40 dagen project: Hof Delfgauw

Naast de kerk aan de Zuideindseweg in Delfgauw wordt momenteel druk gebouwd aan een thuis voor 10 jongeren met een verstandelijke beperking, HOF Delfgauw.
Hof Delfgauw is onderdeel van de Stichting House Of Friends Delfgauw, een project dat wij als ouders hebben opgestart om een innovatief woon- en zorgproject voor onze jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te realiseren. Wij verwachten dat zij in september hun huis in kunnen.
De kern van ons project is, dat wij ervoor willen zorgen, dat onze kinderen in harmonie kunnen samenwonen met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling en beperking in een zo normaal mogelijke huiselijke omgeving.

Wij hebben u nodig en met ingezamelde geld gaan we de tuin opknappen. Deze kosten komen voor rekening van Stichting Hof Delfgauw.
Uw donatie is van harte welkom en zal goed besteed worden.
Namens Dylan, Felien, Frits, Kristel, Luna, Manon, Max, Mitch, Mitchel en Savannah heel erg bedankt.

Voor informatie kunt u terecht op onze website www.hofdelfgauw.nl
Volg ons ook op onze social media accounts

HOF Delfgauw            HOF Delfgauw

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

Op zondag 6 maart is er een extra collecte voor de bevolking van Oekraïne.

Evert NieuwkoopCollectebestemmingen