Liturgie 4 juni 2023

Voorganger in deze dienst op zondag van Trinitatis is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 8: 1, 3 en 6   ‘Heer,onze Heer, hoe heerlijk en verheven’

Groet en bemoediging

Zingen  Lied 706: 1, 2, 3 en 4   ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’

Kyriegebed,  gezongen 301c :  ‘Kyrie Eleison’   (zonder canon)

Glorialied 305: 1, 2 en 3   ‘Alle eer en alle glorie’

Gebed

Kaars kinderkerk

Schriftlezing  Exodus 34:  4 – 9   NBV21

Zingen  Taizélied 103e  ‘Bless the Lord, my soul’ (1x)  (zonder voorzang)

Schriftlezing  2 Korintiërs 13: 11 – 13   NBV21

Zingen  Taizélied 103e  ‘Bless the Lord, my soul’ (1x)  (zonder voorzang)

Schriftlezing  Matteüs 28: 16 – 20   NBV21

Acclamatie 339 g Woorden van leven (1x) (zonder canon)

Zingen Lied 976: 1, 2, en 3  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 362: 1, 2 en 3  ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

Dankgebed,
Voorbeden  3x beantwoorden met  Lied 810:  ‘Ga; tot de einden der aarde’
Stil gebed, Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Open Doors, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  Psalm 150: 1 en 2   ‘Loof God, loof Hem overal’

Zending en Zegen

Orgelspel