Lunchconcerten

Lunchconcerten in de Ontmoetingskerk van Pijnacker.

Zie hier het  Programma van 2024


Waarom en hoe zijn de lunchconcerten gestart?
In Corona-tijd werd steeds duidelijker dat eenzaamheid een steeds grotere rol ging spelen in het sociaal domein. Tegelijkertijd ontstond in heel wat kerken het besef dat hier ook een taak lag voor de kerken: het bestrijden van die eenzaamheid. Veel kerken starten  daarom het project ‘Kerk naar Buiten’. Zo ook onze Ontmoetingskerk.
Er werd in juni 2021 binnen de Ontmoetingskerk een Activiteiten Commissie opgericht en die besloot een poging te wagen tot het organiseren van maandelijkse lunchconcerten op zondag van 12 tot 13 uur. Dat naar voorbeeld van de Koningkerk in Voorburg. Het eerste concert vond plaats op zondag 19 september 2021 en vervolgens maandelijks m.u.v. de zomermaanden juli en augustus.

Hoe verlopen de lunchconcerten?
De opzet is even eenvoudig als doeltreffend: inloop vanaf 11:30 uur en daar wacht een kop koffie of thee met een boterham of krentenbol. Om 12 uur begint het concert in de kerkzaal en na afloop (rond 13 uur) staat een drankje met een knabbeltje klaar en is er tijd om elkaar te ontmoeten en na te praten met elkaar en met de zojuist opgetreden musici.
Zowel de entree als de consumpties zijn gratis.
In eerste instantie werden veel van de musici die al eens in Voorburg waren geweest benaderd en over het algemeen vond men het ook leuk om in Pijnacker te komen spelen. Inmiddels zijn er nieuwe contacten ontstaan en zijn alle concerten tot eind 2023 reeds vastgelegd.

Hoe worden de kosten gedekt?
In dit systeem is het belangrijk dat de musici niet de hoogste gage bedingen. Hoewel tot nu toe bij de concerten een zeer hoog niveau wordt behaald, vraagt men absoluut acceptabele vergoedingen welke, samen met de consumpties, moeten worden betaald uit de inkomsten middels een vrijwillige inzameling aan het eind van het concert. Gelukkig lukt dat tot nu toe heel goed hetgeen u  kunt nalezen in het financieel verslag over het 1e seizoen van september 2021 t/m juni 2022 (zie verderop in dit verslag).

Waarom nu een stichting?
In de praktijk blijkt het toch lastig om de geldstromen via de overkoepelende kerkelijke administratie te laten lopen. Derhalve is besloten tot de aanvraag van een aparte bankrekening voor deze stichting. Die aanvraag wordt binnen een paar weken gehonoreerd (alle noodzakelijke formaliteiten zijn inmiddels vervuld).

Wat is de naam van de stichting en waar is die gevestigd?
De naam van de stichting is: ‘Stichting Activiteiten Ontmoetingskerk Pijnacker’.
De stichting is opgericht 9 november 2022 en is gevestigd aan de Klapwijkseweg 91 2642 RA te Pijnacker.
De stichting is via e-mail bereikbaar (activiteitenok@gmail.com) en de eerste contactpersoon is Bob van der Deijl, voorzitter van de stichting (mob. 06-549 876 30).

Wat is de doelstelling van de stichting?
De stichting heeft ten doel het ontplooien van activiteiten en initiatieven in het kader van het project ‘Kerk naar Buiten’, om daarmee een bijdrage te leveren in het sociaal domein, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang, de stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van concerten,
  • het organiseren van andere activiteiten,
  • andere middelen.

Waarom is de naam van de stichting niet ‘Stichting Lunchconcerten Ontmoetingskerk Pijnacker’?
We zijn weliswaar begonnen met lunchconcerten maar sluiten niet uit dat verdere uitwerking van ons project ‘Kerk naar Buiten’ kan leiden tot andere activiteiten die dan wellicht ook onder deze commissie  komen te vallen. Vandaar de wat ‘bredere’ naam.

Wat zijn de hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting?
Via de link  Beleidsplan SAOP  krijgt u inzicht in het gehele beleidsplan van de stichting, maar de hoofdlijn is: uitvoering van de doelstelling zoals eerder omschreven.

Wie zijn de bestuurders van de stichting?
Het bestuur bestaat uit 4 personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid:

  • Voorzitter is de heer B.F. van der Deijl;
  • Secretaris is de heer A. van de Geer;
  • Penningmeester is mevrouw A.W. Kroeze -van der Ende;
  • Bestuurslid is de heer J.J. van der Elst;

Welke beloning ontvangen de bestuurders van de stichting?
De bestuurders ontvangen geen enkele beloning.
Zij krijgen alleen vergoeding van de voor de stichting gemaakte en geaccordeerde uitgaven.

Is er al een verslag van activiteiten?
Over het 1e seizoen (van september 2021 t/m juni 2022) is een verslag gemaakt.
Via de link  Verslag 21-22  kunt u daar kennis van nemen.

Is daar ook een financieel verslag van?
Jazeker, ook dat vindt u in hiervoor genoemde verslag over het 1e seizoen.
 
Hoe gaat de verslaglegging verder?
Gelet op de kerkorde waarin is bepaald dat een boekjaar gelijk moet zijn aan het kalenderjaar is in de stichtingsakte opgenomen dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2023 en beslaat derhalve de periode van 1 september 2022 t/m 31 december 2023

Zie hier het  Programma van 2024