Liturgie 4 december

op vrijdag, 02 december 2022

Voorganger in deze 2e Advent dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied *  Psalm 80: 1 en 2  ‘O God van Jozef, leid ons verder’

* Het intochtslied wordt voorafgegaan en afgesloten door het samen zingen van de introïtusantifoon 432 b:  ‘Uw God ziet uit naar het uur  dat Hij u in de armen sluit’

Bemoediging en drempelgebed

Bloemschikking bij de tweede zondag van Advent

Kyriegebed, gezongen Kyrie (Taizé, 12)

Zingen Lied 443:  ‘De engel Gabriël komt aangesneld’

Gebed bij de opening van de Schrift

Projectlied  ‘Levenslicht’  op de melodie van Lied 469

Adventskaars en Adventsgedicht

Thema  ‘Waar kom je vandaan’

Schriftlezingen: Ruth 4: 13 – 17  en  Matteüs 13: 54 – 56   NBV21

Acclamatie

Zingen Lied 787:   ‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 466: 1, 4 en 5  ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de Youth for ChristToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zingen  Lied 439: 1, 2 en 3  ‘Verwacht de komst des Heren

Zending en zegen,  met gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 4 december