Berichten uit de Algemene Kerkenraad

Naar aanleiding van de vergadering van de Algemene Kerkenraad in januari 2024 willen we de volgende zaken met de gemeente delen.

Algemene Kerkenraad & moderamen 2024

Na acht jaar heeft de Algemene Kerkenraad afscheid genomen van voorzitter John de Prieëlle. We zijn John zeer erkentelijk voor alle tijd en energie die hij in deze taak gestoken heeft.
Gelukkig hebben we in de persoon van Bob van der Deijl een vervanger gevonden. Bob is een meelevend lid van de Ontmoetingskerk is en brengt een schat aan bestuurlijke ervaring mee..
In de vergadering van januari 2024 is Bob door de aanwezigen benoemd als voorzitter. Hij neemt daarmee automatisch ook zitting in het moderamen. In 2024 wordt het moderamen vooralsnog gecompleteerd door ds. Arien Treuren (vice-voorzitter / assessor) en Ard de Graaf (scriba).
De verdere samenstelling van de Algemene Kerkenraad kan gevonden worden op de website.

Aantal leden Algemene Kerkenraad

Einde 2021 / begin 2022 hebben we het aantal leden van de AK met medeweten van de gemeente terug gebracht tot negen leden. Elke wijkkerkenraad levert hierbij twee leden, en de scriba is boventallig.
De AK heeft na twee jaar op deze stap terug gekeken en is tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om ook de voorzitter een boventallig rol te geven, en daartoe het aantal leden van de AK van negen naar tien te verhogen. Aan de verdere samenstelling verandert niets.
Hierbij geeft de AK gemeenteleden de gelegenheid hun mening kenbaar te maken over deze voorgenomen wijziging (conform Kerkorde PKN, versie juni 2021, ordinantie 4, artikel 8, punt 9). Dit kan tot tien dagen na de verschijningsdatum van deze editie van Centraal Contact, of wel tot en met dinsdag 5 maart 2024, schriftelijk bij de scriba van de AK (scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl, overige contactgegevens te vinden op de website).

Begrotingen 2024

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland heeft geen aanleiding gezien om met de AK en/of één van de colleges in gesprek te gaan over de begrotingen 2024. Hiermee zijn de begrotingen van de gemeente en het College van Diakenen definitief.

Toekomst PGPD

Eerder hebben we op deze plek genoemd dat het rapport over de toekomst van onze gemeente nog niet is afgerond. Met name de financiële paragraaf behoeft verdere aandacht. De komende maanden zal als volgende stap de meerjarenraming die gebruikt is om toestemming te krijgen voor het starten van het beroepingswerk in Delfgauw en De Acker, verder vervolmaakt worden. In de loop van het voorjaar wordt de gemeente hierover verder geïnformeerd.

Verkoop CJMV-gebouw

Ondertussen is de verkoop van het CJMV-gebouw gestart. Vele gemeenteleden hebben hier mooie herinneringen liggen, maar na het stoppen van de Jeugdkerk rond 2012 wordt het gebouw niet meer gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Ook worden dergelijke activiteiten in de nabije toekomst niet verwacht. Op het moment is de balans tussen kosten (gas, licht, water, verzekering enz.) en de baten (huurinkomsten) licht positief. Om het gebouw in goede staat te houden is echter een forse investering nodig. Deze investering, afgezet tegen het feit dat er geen kerkelijk activiteiten meer plaatsvinden, heeft de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters doen besluiten tot verkoop over te gaan.
Nadat zeker was gesteld dat de huidige huurders elders onderdak konden krijgen, heeft een makelaar opdracht gekregen tot verkoop. Het CJMV-gebouw is inmiddels te vinden in Funda.