ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824137346
Website adres: www.pknpijnackerdelfgauw.nl
E-mail: diaconie@pknpijnackerdelfgauw.nl
Postadres: Koningshof 3, 2641 GT Pijnacker
   

 

De Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid2)

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de (algemene) kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad circa 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente of aangewezen door de wijkkerkenraden.

Het College van Diakenen telt circa 16 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken.

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Op de website www.pknpijnackerdelfgauw.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de gemeente. Ook treft u informatie over activiteiten van onze gemeente aan op onze website www.pknpijnackerdelfgauw.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant, de kerkenraad en vele gemeenteleden zetten zich op verschillende manieren in om de diaconale taak gestalte te geven.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


  begroting rekening rekening
  2019 2019 2018
Baten       
Opbrengsten uit bezittingen €                 545  €                 543 €                 543
Bijdragen gemeenteleden €        126.000  €        129.333 €        127.067
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €                      – €                      – €                      –
Incidentele baten, onttrekkingen en bestemmingsreserves €                      –  €                 163 €                      –
Totaal baten €        126.545  €        130.039 €        127.610
       
Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €                      – €                      – €                      –
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €        127.750 €        132.273 €        129.039
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €             4.300 €             4.056 €             4.279
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €                      – €                      – €                      –
Salarissen (koster, organist e.d.) €                      – €                      – €                      –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €             1.495 €                 747 €             1.288
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                      – €                      – €                      –
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves €                      – €                      – €                      –
       
Totaal lasten €        133.545 €        137.077 €        134.606
       
Resultaat verslagjaar €            -7.000 €            -7.038 €            -6.996

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen, voor diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw betreft dit alleen geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. In 2014 heeft de lokale diaconie besloten, het eigen vermogen in de daaropvolgende 5 jaar af te bouwen met € 7.000 per jaar, dit verklaart het bovengenoemde negatieve jaarresultaat.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Evert NieuwkoopANBI diaconie