ZWO Pijnacker

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending is de boodschap van het geloof doorgeven en zichtbaar maken.
  • Werelddiaconaat is het antwoord van de kerk op alle nood in de wereld.
  • Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken van structurele armoede en onrechtvaardigheid.

Drie activiteiten die de missionaire taak van de kerk vormen en met elkaar verweven zijn. ZWO is: woord èn daad, gebaseerd op het optreden van Jezus zelf. Zoals we b.v. lezen in Matteüs 9:35: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal.

Onze ZWO-commissie valt onder de diaconie van Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw.
Ze ziet het als haar voornaamste taak het wereldwijde missionaire werk onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Als plaatselijke ZWO-groep worden we daarin ondersteund door de landelijke organisatie Kerk in Actie (KIA) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De commissie streeft ernaar dat elk van de vier wijkgemeenten met minstens twee personen in haar vertegenwoordigd is en dat één of meer leden ook in de diaconie zitten voor optimaal contact.


Sinds 2010 concentreert de commissie zich op drie projecten, zgn. Plusprojecten (ook wel actielanden genoemd). Met steun van o.a. KIA verzamelt zij gegevens, legt waar mogelijk contacten met de mensen in het veld en deelt de voortgang van elk project met de gemeente. De looptijd ervan is ongeveer 3 à 4 jaar. Tweemaal per jaar krijgt elk project speciale aandacht in de diensten. Dan wordt er iets over verteld en/of informatie gegeven via de beamer en wordt er ook voor gecollecteerd. Daarnaast vindt ook regelmatig publicatie in Centraal Contact plaats.
Op dit moment gaat het om de volgende projecten:

De contacten met de MBS, de Malaysia Bible Seminary, zijn ontstaan toen de wijkpredikant van De Acker, ds. Nelly van Kampen, daar in 2011 theologie ging doceren. Helaas kwam daar een vroegtijdig einde aan door haar overlijden in mei 2017.

De ZWO-commissie wilde de band met de MBS niet meteen verbreken, en heeft in overleg met de leiding van de Bijbelschool besloten de studie- en verblijfkosten van een student zoveel mogelijk voor haar rekening te nemen.

Zo hebben we eerst Billy Brown uit Liberia een aantal jaren gesteund. Daarna Sushan Shrestha uit Nepal tot eind 2023. En sinds 2024 bekostigen we de studie van Karin Soh. Zij is aan haar Master-opleiding theologie begonnen. Karin heeft een talent voor de talen uit de Bijbel, en daarom wil de MBS haar na haar studie graag als docent behouden. Karin is weduwe en heeft een dochter van 15. Zij kan de studie zelf niet betalen. Wat is het dus mooi als wij haar kunnen helpen !

In Moldavië heerst grote armoede. Daardoor zoekt minstens een kwart van de bevolking voor korte of langere tijd werk in het buitenland. Met als gevolg dat er in sommige dorpen bijna alleen nog jongeren en ouderen wonen. Die zijn dan op elkaar aangewezen. De MCA ziet hier een taak voor haar liggen. Ze geeft praktische instructie aan jongeren en biedt ook zomertrainingen aan. Ze stimuleert jongeren uit de kerk voor elkaar te zorgen en zieke of eenzame ouderen te bezoeken. Omgekeerd vangen oma’s en opa’s kinderen op. Zo beuren jong en oud elkaar op!

Onze ZWO-commissie is in 2022 met dit Plusproject begonnen. Via kerk in Actie draagt zij financieel bij. Juist in deze tijd krijgt Moldavië ook nog te maken met een stroom Oekraïense vluchtelingen. De MCA helpt actief mee kerken en centra voor tijdelijke opvang uit te rusten.

De ZWO probeert ook daaraan bij te dragen.

Vlada (16 jaar) groeit op bij haar oma, omdat haar ouders in het buitenland werken.

RWANDA is een klein tropisch land in Centraal-Oost Afrika met een heftige geschiedenis. In 1994 vond hier een gruwelijke genocide plaats: Hutu-milities trokken door het land om Tutsi’s te vermoorden. Deze slachting heeft blijvende sporen getrokken. Want als je buurman je kind of je man heeft vermoord, hoe ga je dan samen verder in één dorp? Daarnaast zijn ook armoede en werkloosheid grote uitdagingen voor Rwanda.

Kerk in Actie werkt al jaren samen met de Presbyteriaanse Kerk en andere partnerorganisaties aan :

*  verzoening brengen tussen de verschillende etnische groepen, b.v. door aandacht voor trauma’s en door zelfhulpgroepen te vormen.

*  bestrijding van armoede en ondervoeding op het platteland, o.a. door het landbouwprogramma van de zusters diaconessen.

*  opvang en scholing van kwetsbare kinderen en jongeren, o.m. door scholing en vakopleiding. 
Onze ZWO-commissie draagt bij aan deze projecten.


  • Het aansturen van de landelijke collecten van KIA : voorjaarscollecte, pinksterzendingscollecte en najaarscollecte.
  • Het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, oud-gereedschap, brillen, enz.
  • Het onderhouden van contacen met andere ZWO-commissies in de regio Zoetermeer, om waar mogelijk, gezamelijke activiteiten te ontplooien.

Dit is een onderwerp waar de ZWO zich ook bij betrokken voelt, m.n. initiatieven als de Fair Trade Kerk en de Groene Kerk.
Ze stimuleert de kerkrentmeesters om voor de wijkkerken de titel Fair Trade kerk te behalen, wat al het geval is met de Ontmoetingskerk en KC Delfgauw. Daarbij hoort structureel gebruik van Fair Trade producten, zoals koffie, thee, wijn, koekjes, enz. Zelf verkoopt de ZWO-commissie Fair Trade wijn en chocola op de bazaars.
De Groene Kerk is gericht op zuinig omgaan met de aarde. Te denken valt aan: groene stroom, betere isolatie, zonnepanelen, spaarlampen, enz.
Ook hierin denkt de ZWO graag mee.


  • Tweemaal per jaar wordt er voor elk van de drie Plusprojecten gecollecteerd.
  • In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn de collecten bij de Avondmaalsvieringen ook voor deze projecten bestemd, evenals die bij de Bijbelkring in de Weidevogelhof.
  • Van de Diaconale Vrijwillige Bijdragen (VVB) voor de diaconie gaat 15 % naar de ZWO.
  • De opbrengst van de zendingsbussen en eventuele aparte giften.

De diaconie beheert de financiën van de ZWO.