ZWO Pijnacker

Wat is ZWO?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending is de boodschap van het geloof doorgeven en zichtbaar maken.
  • Werelddiaconaat is het antwoord van de kerk op alle nood in de wereld.
  • Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken van structurele armoede en onrechtvaardigheid.

Drie activiteiten die de missionaire taak van de kerk vormen en met elkaar verweven zijn. ZWO is: woord èn daad, gebaseerd op het optreden van Jezus zelf. Zoals we b.v. lezen in Matteüs 9:35: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal.

 

De ZWO-commissie

Onze ZWO-commissie valt onder de diaconie van Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw.
Ze ziet het als haar voornaamste taak het wereldwijde missionaire werk onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Als plaatselijke ZWO-groep worden we daarin ondersteund door de landelijke organisatie Kerk in Actie (KIA) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De commissie streeft ernaar dat elk van de vier wijkgemeenten met minstens twee personen in haar vertegenwoordigd is en dat één of meer leden ook in de diaconie zitten voor optimaal contact.

 

Wat doet de ZWO-commissie?

Sinds 2010 concentreert de commissie zich op drie projecten, zgn. Plusprojecten (vroeger Interactief geheten). Met steun van o.a. KIA verzamelt zij gegevens, legt waar mogelijk contacten met de mensen in het veld en deelt de voortgang van elk project met de gemeente. De looptijd ervan is ongeveer 3 à 4 jaar. Tweemaal per jaar krijgt elk project speciale aandacht in de diensten. Dan wordt er iets over verteld en/of informatie gegeven via de beamer en wordt er ook voor gecollecteerd. Daarnaast vindt ook regelmatig publicatie in Centraal Contact plaats.
Op dit moment gaat het om de volgende projecten:

 

a. Student Billy Saah Brown aan de MBS in Kuala Lumpur, Maleisië.

MBS_2017

De contacten met de MBS, Malaysia Bible Seminary, zijn ontstaan toen de wijkpredikant van De Acker, ds. Nelly van Kampen, daar in 2011 theologie ging doceren. Helaas kwam daar een vroegtijdig einde aan door haar overlijden in mei 2017.

De ZWO-commissie wilde de band met de MBS niet meteen verbreken, en heeft in overleg met de leiding van de Bijbelschool besloten de studie- en verblijfkosten van student Billy Brown voor haar rekening te nemen.
Billy komt uit Liberia en is de oudste van een gezin van 15 kinderen. Tot zijn elfde leefde hij als vluchteling in Ghana.
In januari 2017 is hij met de 4-jarige studie aan de MBS begonnen. Billy is zeer gemotiveerd om daarna zijn Heer in zijn vaderland te dienen.

 

b. Steun aan kwetsbare gezinnen in Noord-Uganda (Uganda Orthodox Church Mothers’ Union).

Uganda_mothers_unionNa jarenlange burgeroorlog in Noord-Uganda zijn de mensen teruggekeerd naar hun dorpen en proberen daar hun normale leven weer op te pakken: de huizen worden hersteld, het land bebouwd en de kinderen gaan weer naar school. Maar het kost getraumatiseerden, gehandicapten, verkrachte vrouwen en meisjes of gezinnen waar geweld en drankmisbruik is, grote moeite om weer een “gewoon“ leven op te bouwen.

Het zijn de  – voornamelijk –  vrouwen van de Mothers’ Union die in deze nood springen. In 7 dorpen hebben ze 266 personen geselecteerd die extra begeleiding krijgen. Er wordt geprobeerd een vertrouwensband op te bouwen door gesprekken te voeren en activiteiten te ontplooien, door zaaigoed te verstrekken, schoolkosten te betalen, andere bronnen van inkomsten te zoeken, enz.

Via Kerk in Actie steunt de ZWO dit project.

 

c. Kinderen uit slavernij in visserij – Ghana.

Op Lake Volta in Ghana werken duizenden kinderen onder dwang in de visserij. Deze kindslaven, vooral jongens uit kwetsbare en arme gezinnen, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Het Volta Meer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen.

Kofi Annan, de vroegere secretaris-generaal van de VN, heeft destijds ook als kindslaaf in de visserij gewerkt. In 2007 heeft hij Challenging Heights opgericht. Deze organisatie bevrijdt kindslaven, vangt ze liefdevol op, zorgt voor eten, kleding, onderdak, onderwijs, medische en psychosociale hulp en bereidt ook de terugkeer naar de familie voor. Daarnaast wordt er druk uitgeoefend op de Ghanese overheid om tegen deze schadelijke vorm van kinderarbeid op te treden.
Challenging Heights is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. En via KIA steunen wij dit werk.

 

Andere activiteiten

  • Het aansturen van de landelijke collecten van KIA : voorjaarscollecte, pinksterzendingscollecte en najaarscollecte.
  • Het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, oud-gereedschap, brillen, enz.
  • Het onderhouden van contacten met de MAF-families Van den Bosch in Madagaskar en Den Os in Suriname. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship, een organisatie die met kleine vliegtuigjes afgelegen gebieden in de binnenlanden bereikt.

 

Duurzaamheid

Dit is een onderwerp waar de ZWO zich ook bij betrokken voelt, m.n. initiatieven als de Fair Trade Kerk en de Groene Kerk.
Ze stimuleert de kerkrentmeesters om voor de wijkkerken de titel Fair Trade kerk te behalen, wat al het geval is met de Ontmoetingskerk en KC Delfgauw. Daarbij hoort structureel gebruik van Fair Trade producten, zoals koffie, thee, wijn, koekjes, enz. Zelf verkoopt de ZWO-commissie Fair Trade wijn en chocola op de bazaars.
De Groene Kerk is gericht op zuinig omgaan met de aarde. Te denken valt aan: groene stroom, betere isolatie, zonnepanelen, spaarlampen, enz.
Ook hierin denkt de ZWO graag mee.

 

Hoe komt de ZWO aan geld?

  • Tweemaal per jaar wordt er voor elk van de drie Plusprojecten gecollecteerd.
  • In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn de collecten bij de Avondmaalsvieringen ook voor deze projecten bestemd, evenals die bij de Bijbelkring in de Weidevogelhof.
  • Van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) voor de diaconie gaat 15 % naar de ZWO.
  • De opbrengst van de zendingsbussen en eventuele aparte giften.

De diaconie beheert de financiën van de ZWO.

 

Welkom!

Als u bij het lezen van het bovenstaande zegt: nou, daar wil ik wel een steentje aan bijdragen, weet je dan – jong of oud(er) –  hartelijk welkom bij de ZWO-groep!
Leg contact via één van de ZWO-leden of de secretaris Hans den Boer: tel. 015-3694568, email: jpdenboer@hetnet.nl.

 

Evert NieuwkoopZWO Pijnacker