ZWO Pijnacker

Wat is ZWO?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

  • Zending is de boodschap van het geloof doorgeven en zichtbaar maken.
  • Werelddiaconaat is het antwoord van de kerk op alle nood in de wereld.
  • Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken van structurele armoede en onrechtvaardigheid.

Drie activiteiten die de missionaire taak van de kerk vormen en met elkaar verweven zijn. ZWO is: woord èn daad, gebaseerd op het optreden van Jezus zelf. Zoals we b.v. lezen in Matteüs 9:35: Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal.

De ZWO-commissie

Onze ZWO-commissie valt onder de diaconie van Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw.
Ze ziet het als haar voornaamste taak het wereldwijde missionaire werk onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Als plaatselijke ZWO-groep worden we daarin ondersteund door de landelijke organisatie Kerk in Actie (KIA) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De commissie streeft ernaar dat elk van de vier wijkgemeenten met minstens twee personen in haar vertegenwoordigd is en dat één of meer leden ook in de diaconie zitten voor optimaal contact.


Wat doet de ZWO-commissie?

Sinds 2010 concentreert de commissie zich op drie projecten, zgn. Plusprojecten (vroeger Interactief geheten). Met steun van o.a. KIA verzamelt zij gegevens, legt waar mogelijk contacten met de mensen in het veld en deelt de voortgang van elk project met de gemeente. De looptijd ervan is ongeveer 3 à 4 jaar. Tweemaal per jaar krijgt elk project speciale aandacht in de diensten. Dan wordt er iets over verteld en/of informatie gegeven via de beamer en wordt er ook voor gecollecteerd. Daarnaast vindt ook regelmatig publicatie in Centraal Contact plaats.
Op dit moment gaat het om de volgende projecten:

a. Studente Sushan Shrestha aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur. Maleisië.

De contacten met de MBS, de Malaysia Bible Seminary, zijn ontstaan toen de wijkpredikant van De Acker, ds. Nelly van Kampen, daar in 2011 theologie ging doceren. Helaas kwam daar een vroegtijdig einde aan door haar overlijden in mei 2017.

De ZWO-commissie wilde de band met de MBS niet meteen verbreken, en heeft in overleg met de leiding van de Bijbelschool besloten de studie- en verblijfkosten van student Billy Brown voor haar rekening te nemen.

Toen die eind 2021 zijn studie aan de MBS afrondde en naar zijn vaderland Liberia terugkeerde, heeft de ZWO-commissie besloten opnieuw een student te steunen. Dat is Sushan Shrestha geworden. Sushan komt uit Nepal, uit een Hindoe gezin en is de jongste van vijf kinderen. Ze is nu twintiger. Door de wonderbaarlijke genezing van haar moeder is niet alleen haar vader, maar ook Sushan christen geworden. ”Ik heb daardoor ook Jezus als mijn persoonlijke Heer en Verlosser aangenomen”, schrijft ze. Eind 2023 hoopt ze haar Master diploma te halen. Ze is zeer gemotiveerd haar kleine Nepalese kerk te dienen.

b. Ondersteuning partnerorganisatie Moldovan Christian Aid (MCA) in Moldavië.

In Moldavië heerst grote armoede. Daardoor zoekt minstens een kwart van de bevolking voor korte of langere tijd werk in het buitenland. Met als gevolg dat er in sommige dorpen bijna alleen nog jongeren en ouderen wonen. Die zijn dan op elkaar aangewezen. De MCA ziet hier een taak voor haar liggen. Ze geeft praktische instructie aan jongeren en biedt ook zomertrainingen aan. Ze stimuleert jongeren uit de kerk voor elkaar te zorgen en zieke of eenzame ouderen te bezoeken. Omgekeerd vangen oma’s en opa’s kinderen op. Zo beuren jong en oud elkaar op!

Onze ZWO-commissie is in 2022 met dit Plusproject begonnen. Via kerk in Actie draagt zij financieel bij. Juist in deze tijd krijgt Moldavië ook nog te maken met een stroom Oekraïense vluchtelingen. De MCA helpt actief mee kerken en centra voor tijdelijke opvang uit te rusten.

De ZWO probeert ook daaraan bij te dragen.

Vlada (16 jaar) groeit op bij haar oma, omdat haar ouders in het buitenland werken.


c. Kinderen uit slavernij in visserij – Ghana.

Op Lake Volta in Ghana werken duizenden kinderen onder dwang in de visserij. Deze kindslaven, vooral jongens uit kwetsbare en arme gezinnen, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Het Volta Meer is een enorm stuwmeer, zo groot als Overijssel en Gelderland samen.

Kofi Annan, de vroegere secretaris-generaal van de VN, heeft destijds ook als kindslaaf in de visserij gewerkt. In 2007 heeft hij Challenging Heights opgericht. Deze organisatie bevrijdt kindslaven, vangt ze liefdevol op, zorgt voor eten, kleding, onderdak, onderwijs, medische en psychosociale hulp en bereidt ook de terugkeer naar de familie voor. Daarnaast wordt er druk uitgeoefend op de Ghanese overheid om tegen deze schadelijke vorm van kinderarbeid op te treden.
Challenging Heights is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. En via KIA steunen wij dit werk.


Andere activiteiten

  • Het aansturen van de landelijke collecten van KIA : voorjaarscollecte, pinksterzendingscollecte en najaarscollecte.
  • Het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, oud-gereedschap, brillen, enz.
  • Het onderhouden van contact met Bernard en Janetta van den Bosch op het hospitaalschip Africa Mercy. Het schip doet Afrikaanse havens aan om daar medische hulp te verlenen.

Duurzaamheid

Dit is een onderwerp waar de ZWO zich ook bij betrokken voelt, m.n. initiatieven als de Fair Trade Kerk en de Groene Kerk.
Ze stimuleert de kerkrentmeesters om voor de wijkkerken de titel Fair Trade kerk te behalen, wat al het geval is met de Ontmoetingskerk en KC Delfgauw. Daarbij hoort structureel gebruik van Fair Trade producten, zoals koffie, thee, wijn, koekjes, enz. Zelf verkoopt de ZWO-commissie Fair Trade wijn en chocola op de bazaars.
De Groene Kerk is gericht op zuinig omgaan met de aarde. Te denken valt aan: groene stroom, betere isolatie, zonnepanelen, spaarlampen, enz.
Ook hierin denkt de ZWO graag mee.


Hoe komt de ZWO aan geld?

  • Tweemaal per jaar wordt er voor elk van de drie Plusprojecten gecollecteerd.
  • In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn de collecten bij de Avondmaalsvieringen ook voor deze projecten bestemd, evenals die bij de Bijbelkring in de Weidevogelhof.
  • Van de Diaconale Vrijwillige Bijdragen (VVB) voor de diaconie gaat 15 % naar de ZWO.
  • De opbrengst van de zendingsbussen en eventuele aparte giften.

De diaconie beheert de financiën van de ZWO.


Welkom!

 

Als u bij het lezen van het bovenstaande zegt:
Nou, daar wil ik wel een steentje aan bijdragen!
Weet je dan – jong of oud(er) –  hartelijk welkom bij de ZWO-groep!


Leg contact via één van de ZWO-leden of de secretaris Hans den Boer:
tel. 015-3694568 of email: jpdenboer@hetnet.nl.

 

Evert NieuwkoopZWO Pijnacker